Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2018-02-06 TELEKOM PREDSTAVIO SAJT TEACHTODAY ZA RAZVIJANJE DIGITALNE PISMENOSTI
Zaštititi djecu na internetu
Zaštititi djecu na internetu Djeca do dvije godine po preporukama ne bi trebala da koriste tehnologiju uopšte, dok je za mališane do pet godina sat vremena interneta dovoljno. Za djecu od pet do 18 godina najbolje je korišćenje interneta dva sata dnevno
Cr­no­gor­ski Te­le­kom je u su­sret Da­nu bez­bjed­nog in­ter­ne­ta po­kre­nuo cr­no­gor­sku ver­zi­ju spe­ci­ja­li­zo­va­nog veb saj­ta Te­ac­hto­day, ko­ji je na­mi­je­njen ro­di­te­lji­ma i pe­da­go­zi­ma, ka­ko bi na prak­ti­čan na­čin po­mo­gli dje­ci da bez­bjed­no i kre­a­tiv­no ko­ri­ste di­gi­tal­ne me­di­je. Na tom saj­tu sa­zna­će ka­ko na si­gu­ran na­čin da ko­mu­ni­ci­ra­ju, ka­ko da za­šti­te lič­ne po­dat­ke, ka­ko da ko­ri­ste mo­bil­ni te­le­fon, te šta oče­ku­je dje­cu u di­gi­tal­nom svi­je­tu. Na saj­tu po­sto­je ra­zni te­sto­vi ko­je ro­di­te­lji mo­gu po­nu­di­ti dje­ci i na taj na­čin vi­dje­ti nji­ho­va in­te­re­so­va­nja i gdje ih tre­ba usmje­ri­ti. Po­sto­ji i plan za pr­vu po­moć na­si­lja na in­ter­ne­tu.
Je­le­na Ra­do­njić-Đur­ko­vić, eks­pert za kor­po­ra­tiv­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju i dru­štve­no od­go­vor­no po­slo­va­nje u Cr­no­gor­skom Te­le­ko­mu, ka­za­la je da ima­ju za cilj pro­mo­ci­ju bez­bjed­nog in­ter­ne­ta. Na tu te­mu po­raz­go­va­ra­li su sa uče­ni­ci­ma OŠ „Štam­par Ma­ka­ri­je” pa sni­mi­li spot. Ma­ri­na Ma­ti­je­vić, iz Mi­ni­star­stva pro­svje­te, ka­za­la je da ne­ko ne mo­že bi­ti di­gi­tal­no pi­smen, ako bez­bjed­no ne ko­ri­sti in­ter­net.
–Di­gi­tal­na pi­sme­nost je po­treb­na dru­štvu jer teh­no­lo­gi­ja br­zo na­pre­du­je. Po­seb­no je to va­žno za uče­ni­ke. U su­ret Da­nu bez­bjed­nog in­ter­ne­ta obez­bi­je­di­li smo škol­ski por­tal, a ima­će­mo u 50 ško­la raz­ne ak­tiv­no­sti –ka­že Ma­ti­je­vić.
Da se po­red ko­ri­snih sa­dr­ža­ja na in­ter­ne­tu mo­gu na­ći i štet­ni, upo­zo­ra­va Zo­ri­ca Vu­jo­vić, iz Mi­ni­star­stva jav­ne upra­ve. Ona is­ti­če da dje­ca mo­ra­ju bi­ti pa­žlji­va, jer po­sto­ji ve­li­ki broj pre­va­ra.
–Ne­ma­mo pu­no pri­ja­va na­si­lja na in­ter­ne­tu, ali to ne zna­či da ga ne­ma, već da se ne pri­ja­vlju­je. Ta vr­sta na­si­lja mo­že se pri­ja­vi­ti na­ma, ško­li, po­li­ci­ji ili ne­koj dru­goj in­sti­tu­ci­ji –is­ti­če Vu­jo­vić.
Su­per­vi­zor na Ro­di­telj­skoj li­ni­ji Da­ri­ja Pe­to­vić Bam­bur ka­za­la je da su sa sva­kim ro­di­te­ljem ko­ji se ja­vio sa tim pro­ble­mom raz­go­va­ra­li i po­sa­vje­to­va­li ka­ko bez­bjed­no dje­ca da ko­ri­ste in­ter­net.
– Dje­ca do dvi­je go­di­ne po pre­po­ru­ka­ma ne bi tre­ba­la da ko­ri­ste teh­no­lo­gi­ju uop­šte, dok je za ma­li­ša­ne do pet go­di­na sat vre­me­na in­ter­ne­ta do­volj­no. Za dje­cu od pet do 18 go­di­na naj­bo­lje je ko­ri­šće­nje in­ter­ne­ta dva sa­ta dnev­no. Ne­ka is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­la da dje­ca ko­ja ko­ri­ste in­ter­net vi­še od dva sa­ta ima­ju lo­ši­je re­zul­ta­te u ško­li. Vri­je­me ko­ri­šće­nja in­ter­ne­ta jet­se bit­no, ali mno­go bit­ni­ji je sa­dr­žaj ko­ji di­je­te gle­da–sma­tra Pe­to­vić Bam­bu.
Ni­ko­la Ra­du­no­vić, eks­pert za oblast me­di­ja i ko­mu­ni­ka­ci­ja, ka­že da je in­ter­net fan­ta­stič­na stvar, ali da ro­di­te­lji dje­cu tre­ba da vas­pi­ta­ju ka­ko da ga ko­ri­ste. On je is­ta­kao da je do­šlo ta­kvo vri­je­me da su da­nas dje­ca bez­bjed­ni­ja na in­te­r­ne­tu ne­go na uli­ci. Ra­du­no­vić je dje­ci dao slo­bo­du na in­ter­ne­tu.
–Na in­ter­ne­tu mo­že mno­go to­ga da se na­u­či. Ali pri­je sve­ga tre­ba dje­cu na­u­či­ti da ne bu­du sa­mo na uli­ci pri­stoj­na, ne­go i na in­ter­ne­tu i ka­ko da vo­de ra­ču­na o svo­joj pri­vat­no­sti. Mi smo svi u di­gi­tal­nom dru­štvu ta­ko su i mo­ja dje­ca ra­no ušla u taj svi­jet. Dao sam im do­sta slo­bo­de, ali sam ih na­u­čio i šta da ne ra­de. Ži­vi­mo u dru­štvu gdje smo stal­no kon­tro­li­sa­ni –ka­že Ra­du­no­vić.
Pro­fe­sor i ICT ko­or­di­na­tor u OŠ „Mak­sim Gor­ki” Ra­do­van Sre­da­no­vić ka­že da kod nje­ga po sa­vjet do­la­ze ro­di­te­lji ka­sno, te da bi tre­ba­lo da se po­ra­di na edu­ka­i­cji dje­ce. On sma­tra da ne tre­ba pre­ma dje­ci spro­vo­di­ti ra­di­kal­ne mje­re i ogra­ni­ča­va­ti im in­ter­net.
–Sve to mo­že sup­til­ni­je da se kon­tro­li­še. Re­ci­mo da za­jed­no gle­da­te saj­to­ve ili da okre­ne­te ra­ču­nar ta­ko da uvi­jek mo­že­te da vi­di­te šta di­je­te ra­di. Ka­da su u pi­ta­nju vr­šnjač­ki kon­flik­ti ško­la ih uspje­šno rje­ša­va i la­ko do­la­zi do ak­te­ra, ali pro­blem je kad se u to upe­tlja od­ra­sla oso­ba. On­da tre­ba uklju­či­ti dru­ge or­ga­ne –ka­zao je Sre­da­no­vić. A.D.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"