Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2018-02-07 ADVOKATI JELICA ĆOROVIĆ I MARKO MILOŠEVIĆ SAVJETUJU GRAĐANIMA DA OBRATE PAŽNJU NA RADNJE UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA
Nezakonito je ostavljati poreska rješenja u dvorištima i ulazima
Milošević i Ćorović Nezakonito je ostavljati poreska rješenja u dvorištima i ulazima
Sva rje­še­nja, od­no­sno za­ključ­ci o pri­nud­noj na­pla­ti po­re­za na ne­po­kret­no­sti Upra­ve lo­kal­nih jav­nih pri­ho­da su ne­za­ko­ni­ta jer ni­je­su is­pu­nje­ni za­ko­nom pro­pi­sa­ni uslo­vi za po­kre­ta­nje po­stup­ka pri­nud­ne na­pla­te, sma­tra­ju advokati Je­li­ca Ćo­ro­vić i Mar­ko Mi­lo­še­vić. Oni is­ti­ču da su sta­li u za­šti­tu ve­li­kog bro­ja po­re­skih ob­ve­zni­ka ko­ji­ma Upra­va lo­kal­nih jav­nih pri­ho­da Glav­nog gra­da po­ku­ša­va da pri­nud­nim pu­tem na­pla­ti­ti po­rez s ob­zi­rom na to da ni­je­su is­pu­nje­ni za­kon­ski uslo­vi za po­kre­ta­nje pri­nud­ne na­pla­te. Je­li­ca Ćo­ro­vić tvr­di da rje­še­nja i za­ključ­ci o pri­nud­noj na­pla­ti mo­ra­ju bi­ti po­ni­šte­ni u uprav­nom po­stup­ku.
–Sa­vjet na­še advo­kat­ske kan­ce­la­ri­je, je­ste da se svi po­re­ski ob­ve­zni­ci ko­ji su pri­mi­li, od­no­sno pro­na­šli is­pred vra­ta, u dvo­ri­šti­ma, ula­zi­ma, hod­ni­ci­ma stam­be­nih zgra­da, za­ključ­ke i rje­še­nja o pri­nud­noj na­pla­ti po­re­za na ne­po­kret­no­sti, obra­te advo­kat­skim kan­ce­la­ri­ja­ma ka­ko bi im pru­ži­le prav­nu za­šti­tu od ne­za­ko­ni­tog po­stu­pa­nja nad­le­žne Upra­ve lo­kal­nih jav­nih pi­ho­da. Čla­nom 56 Za­ko­na o po­re­skoj ad­mi­ni­stra­ci­ji pro­pi­sa­no je da se po­stu­pak pri­nud­ne na­pla­te po­kre­će ka­da po­re­ski ob­ve­znik ni­je pla­tio oba­ve­zu na­kon što je rje­še­nje po­sta­lo iz­vr­šno. Rje­še­nje, ko­jim je utvr­đe­na vi­si­na go­di­šnjeg po­re­za na ne­po­kret­no­sti, po­sta­je iz­vr­šno tek ka­da is­tek­ne rok za žal­bu, uko­li­ko je stran­ci pret­hod­no iz­vr­še­na lič­na do­sta­va ili ka­da nad­le­žni or­gan do­ne­se od­lu­ku po žal­bi u dru­go­ste­pe­nom po­stup­ku. S ob­zi­rom na to da Upra­va lo­kal­nih jav­nih pri­ho­da ni­je po­stu­pa­la u skla­du sa čla­nom 76 Za­ko­na o op­štem uprav­nom po­stup­ku, ni­ti je po­re­skim ob­ve­zni­ci­ma lič­no do­sta­vi­la osnov­na rje­še­nja go­di­šnjem o po­re­zu na ne­po­kret­no­sti, ni rje­še­nja o pri­nud­noj na­pla­ti po­re­za, po­vri­je­đe­no je pra­vo po­re­skih ob­ve­zni­ka, kao stra­na­ka u po­stup­ku, da uče­stvu­ju u po­stup­ku i da se iz­ja­sne na ova rje­še­nja –sa­vje­tu­je Ćo­ro­vić.
Ćo­ro­vić is­ti­če da je Za­ko­nom o op­štem uprav­nom po­stup­ku pro­pi­sa­no da se do­sta­vlja­nje mo­ra iz­vr­ši­ti lič­no li­cu ko­me je pi­sme­no na­mi­je­nje­no, ka­da se ra­di o rje­še­nju, za­ključ­ku ili dru­gom pi­smu, od či­jeg do­sta­vlja­nja po­či­nje te­ći rok ko­ji se ne mo­že pro­du­ža­va­ti.
–Da­kle, osnov­na rje­še­nja o go­di­šnjem po­re­zu na ne­po­kret­no­sti­ma, kao i rje­še­nja o pru­nud­noj na­pla­ti po­re­za, mo­ra­ju se do­sta­vi­ti po­re­skim ob­ve­zni­ci­ma „lič­no”, a ne osta­vlja­ti u po­štan­skom san­du­če­tu, is­pred vra­ta, po dvo­ri­šti­ma, ula­zi­ma i hod­ni­cima stam­be­nih zgra­da i slič­no, ka­ko je to do sa­da ra­đe­no – na­vo­di Ćo­ro­vić.
Advo­kat Mar­ko Mi­lo­še­vić ka­že da pra­vo na na­pla­tu po­re­za na ne­po­kret­no­sti za 2011. go­di­nu, 2012. go­di­nu i 2013. go­di­nu, a ima­ju­ći u vi­du od­red­be Za­ko­na o po­re­skoj ad­mi­ni­stra­ci­ji, ko­ji je bio na sna­zi do fe­bru­a­ra 2015. go­di­ne, pa i pra­vo na na­pla­tu po­re­za za 2014. go­di­nu, je za­star­je­lo.
–Da bi po­re­ski or­gan mo­gao po­kre­nu­ti pri­nud­nu na­pla­tu, on mo­ra pret­hod­no iz­vr­ši­ti lič­nu do­sta­vu osnov­nih po­re­skih rje­še­nja, po­je­di­nač­no za sve go­di­ne za ko­je po­sto­ji oba­ve­za pla­ća­nja go­di­šnjeg po­re­za na ne­po­kret­no­sti. Da­kle, nad­le­žni po­re­ski or­ga­ni su po­či­ni­li niz bit­nih po­vre­da za­ko­na u po­stup­ku utvr­đi­va­nja po­re­za na ne­po­kret­no­sti­ma, kao i u po­stup­ku nji­ho­ve pri­nud­ne na­pla­te, usled ko­jih gu­be pra­vo na pri­nud­nu na­pla­tu. Po­re­skim ob­ve­zni­ci­ma ni­je da­ta mo­guć­nost da uče­stvu­ju u po­stup­ku, jer je do­sta­vlja­nje vr­še­no pro­tiv­no za­ko­nu, rje­še­nja o po­re­zu na ne­po­kret­no­sti ni­je­su mo­gla po­sta­ti iz­vr­šna, a pra­vo na na­pla­tu po­re­za za od­re­đe­ne go­di­ne je za­star­je­lo. Po­što je u svim rje­še­nji­ma, od­no­sno za­ključ­ci­ma o pri­nud­noj na­pla­ti, za­pri­je­će­no pri­nud­nom na­pla­tom i od­re­đe­no da „žal­ba ne od­la­že iz­vr­še­nje”, na­po­mi­nje­mo da bi se u slu­ča­ju po­ni­šte­nja rje­še­nja-za­klju­ča­ka o pri­nud­noj na­pla­ti, ste­kli uslo­vi da svi po­re­ski ob­ve­zni­ci ko­ji­ma je even­tu­al­no spro­ve­de­na pri­nud­na na­pla­ta, tra­že po­vra­ćaj sred­sta­va, jer bi ta­ko pri­ba­vljen no­vac pred­sta­vljao sred­stva ste­če­na bez osno­va – tvr­di Mi­lo­še­vić. A.D.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"