Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom GO GOLUBOVCI JUČE PROSLAVILA 8. FEBRUAR
Nagrade za humaniste i sportiste
Nagrađeni studenti Nagrade za humaniste i sportiste Uručeni su ugovori o stipendijama najboljim studentima, a to su Nemanja Popović, Nataša Klikovac, Bojana Maraš, Olja Krstović i Radmila Vukčević
Nagrade „8. fe­bru­ar” na ju­če­ra­šnjoj pro­slavila Da­na GO Go­lu­bov­ci, uru­če­ne su So­fi­ji Kli­ko­vac, za do­pri­nos na po­lju pred­škol­skog obra­zo­va­nja, Na­di Vu­jo­vić za hu­ma­nost i po­sve­će­nost op­štem do­bru za­jed­ni­ce i FK Ze­ta za ostva­re­ne re­zul­ta­te. Na­gra­du is­pred FK Ze­ta pre­u­zeo je Vla­di­mir Ši­še­vić, a Dra­gan Ma­ro­vić, član ži­ri­ja, ka­zao je da su ima­li čast da od se­dam pred­lo­ga iz­dvo­je po­bjed­ni­ke, iako im je to bio te­žak za­da­tak.
–So­fi­ja Kli­ko­vac je da­la ne­mjer­ljiv do­pri­nos i nje­na za­slu­ga je otva­ra­nje vr­ti­ća, a ujed­no je i za­čet­nik broj­nih re­for­mi. Još jed­na he­ro­i­na Ze­te ko­ja je ci­je­li ži­vot po­sve­ti­la bri­zi o naj­mla­đi­ma je Na­da Vu­jo­vić. Za­slu­ge Na­de ba­bi­ce u naj­ve­ćoj mje­ri pre­po­zna­ju maj­ke ko­ji­ma je po­ma­ga­la. FK Ze­ta je naj­u­spje­šni­ji i naj­na­gra­đi­va­ni­ji klub – re­kao je Ma­ro­vić.
So­fi­ja Kli­ko­vac ka­za­la je da ona i Na­da ima­ju za­jed­no pre­ko 160 go­di­na. Ona je is­ta­kla da Ze­ta od se­la i pra­šnja­vih pu­te­va sti­gla do op­šti­ne u okvi­ru Glav­nog gra­da.
–Ta­mo gdje je sti­zao ša­ra­daj sa­da sli­je­ću avi­o­ni, ta­mo gdje je bi­la ma­la uči­o­ni­ca sa­da je ve­li­ka ško­la, ta­mo gdje se ko­lo igra­lo sa­da je KIC u ko­jem da­nas pri­ma­mo na­gra­de. Na­gra­da je pri­zna­nje i oba­ve­za, za­to ću se sje­ća­ti ri­je­či mu­dre i ple­me­ni­te Ze­ćan­ke Lju­bi­ce Đu­re­tić ko­ja je to­plo, ka­ko to či­ne zet­ske maj­ke, ka­za­la: „So­fi­ja do­me, po­kla­njam vam ovu mo­ju rod­sku ze­mlju da na njoj iz­gra­di­te ku­ću za ma­lu dje­cu i da ih u njoj pa­zi­te i vas­pi­ta­va­te da vo­le Ze­tu i do­mo­vi­nu Cr­nu Go­ru”. Da se do vr­ti­ća stig­ne na vri­je­me, a da se ku­ća dječ­jim pla­čom ob­ra­du­je tre­ba hu­ma­no­sti i zna­nje ka­kvo je po­ka­za­la Na­da Vu­jo­vić, po­zna­ta kao Na­da ba­bi­ca ko­ja je za naj­mla­đe bi­la i osta­la dra­ga maj­ka. Svi­je­tli dra­gu­lji u bi­se­ru Ze­te su spor­ti­sti oku­plje­ni u FK Ze­ta – ka­že Kli­ko­vac.
Uru­če­ni su ugo­vo­ri o sti­pen­di­ja­ma naj­bo­ljim stu­den­ti­ma. Te na­gra­de do­bi­li su Ne­ma­nja Po­po­vić, Na­ta­ša Kli­ko­vac, Bo­ja­na Ma­raš, Olja Kr­sto­vić i Rad­mi­la Vuk­če­vić. Stu­dent Bo­ja­na Ma­raš ka­za­la je da ih ohra­bru­je kad zna­ju da po­sto­ji ne­ko ko na­gra­đu­je trud i ima slu­ha za te­ško­će na ko­je na­i­la­ze.
Pred na­ma je pu­no po­sla i još mno­go pla­no­va i pro­je­ka­ta ko­ji će uči­ni­ti da, ka­ko bi oprav­da­li po­vje­re­nje i za­do­bi­li no­vo, da na na­šu op­šti­nu gle­da­mo sa op­ti­mi­zmom, po­ru­čio je Du­šan Ra­do­njić, pred­sjed­nik GO Go­lu­bov­ci.
–Na­ša pred­nost je što smo sa­stav­ni dio ove po­li­tič­ki i eko­nom­ski ja­ke lo­kal­ne up­ra­ve, a opet nam je obez­bi­je­đe­na auto­no­mi­ja i dio nad­le­žno­sti za­seb­ne lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. De­ce­ni­ja iza nas je bi­la raz­voj­no naj­plo­do­no­sni­ja u no­voj isto­ri­ji Ze­te, a ona is­pred nas na sa­mom po­čet­ku obe­ća­va da će bi­ti još bo­lja. Pri­o­ri­tet je pro­je­kat sred­nje ško­le ko­jim će se Ze­ća­ni po­no­si­ti, a na­ši spor­ti­sti će do­bi­ti sport­sku dvo­ra­nu. Go­di­nu za na­ma obi­lje­ži­la su ula­ga­nja u in­fra­sturk­tu­ru, od­no­sno iz­gra­da obi­la­zni­ce oko Go­lu­bo­va­ca i po­če­ta grad­nje pu­ta Go­lu­bo­vic-Ma­ta­gu­ži. Ura­di­li smo i ki­lo­me­tre ra­svje­te, a u vo­do­vod­nu in­fra­struk­tu­ru ulo­ži­li smo zna­čaj­na sred­stva. U 2017. go­di­ni u in­fra­struk­tu­ru ulo­že­no je 3,7 mi­li­o­na eura, a na pet gra­di­li­šta se ra­di u vri­jed­no­sti od 10 mi­li­o­na eura. Okon­ča­nje tih in­ve­sti­ci­ja ge­ne­ri­sa­će oko 100 rad­nih mje­sta. Du­ga­čak je spi­sak uči­nje­nog, a do­ka­zi su vi­dlji­vi u sport. Ula­ga­nje u sport je ure­đe­nje te­re­na za naš naj­tro­fej­ni­ji klub, pod­sti­ca­nje po­ljo­pri­vred­ni­ka, iz­grad­nja re­ci­kla­žnog dvo­ri­šta – ka­zao je Ra­do­njić.
A.D.


Vu­ja­čić: Mar­ke­tin­ški tri­ko­vi u su­sret iz­bo­ri­ma

Od ve­li­kih obe­ća­nja u GO Go­lu­bov­ci ma­lo šta je is­pu­nje­no, a ne­ma ni­šta od pom­pe­zne na­ja­ve gra­do­na­čel­ni­ka da će na pro­sto­ru biv­ših sta­kle­ni­ka u for­mi pri­vat­no-jav­nog part­ner­stva bi­ti iz­gra­đen tr­žni cen­tar, sa­op­štio je Bal­ša Vu­ja­čić, čla­n pod­go­rič­kog od­bo­ra URA. On is­ti­če da Ze­ta ne­ma ni pi­ja­cu, a je­di­na rad­na mje­sta su u ma­lo­broj­nim ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma, tr­go­vač­kim rad­nja­ma, ka­fa­na­ma i kla­di­o­ni­ca­ma.
–Pred­sjed­nik GO Go­lu­bov­ci di­či se pro­jek­ti­ma ko­ji su obe­ća­va­ni go­di­na­ma una­zad, a tek sa­da su po­če­li sa re­a­li­za­ci­jom, po­čev­ši od bu­le­va­ra, sred­nje ško­le, ra­svje­te i dru­gim pro­jek­ti­ma ko­ji sa­da slu­že kao jef­ti­ni mar­ke­tin­ški trik u su­sret lo­kal­nim iz­bo­ri­ma –ka­že Vu­ja­čić.
On is­ti­če da lo­kal­na vlast DPS-a ni­je ni­šta uči­ni­la ka­ko bi do­šlo do otva­ra­nja no­vih rad­nih mje­sta, osim onih u lo­kal­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji, ka­ko bi se uhlje­bi­li voj­ni­ci par­ti­je.
–Sa ža­lje­njem kon­sta­tu­je­mo da vlast DPS-a ni­je uspje­la da od GO Go­lu­bov­ci na­pra­vi grad­sku op­šti­nu ko­ja ma­kar ima i pri­mje­se ur­ba­nog cen­tra. Lo­kal­na upra­va se sa ne­bri­gom od­no­si pre­ma kul­tur­nim i isto­rij­skim spo­me­ni­ci­ma –ka­že Vu­ja­čić.


Boj­kot opo­zi­ci­je

Pro­sla­vi Da­na op­šti­ne ni­je­su pri­su­stvo­va­li od­bor­ni­ci opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja u Skup­šti­ni GO Go­lu­bov­ci.


Pro­šlo­go­di­šnji film

Na sve­ča­no­sti je pri­ka­zan i do­ku­men­tar­ni film ko­ji go­vo­ri o to­me šta se na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne ura­di­lo u pret­hod­noj go­di­ni. Me­đu­tim, u pi­ta­nju je pro­šlo­go­di­šnji film u ko­jem su sa­mo do­da­ti slaj­do­vi gra­di­liš­ta sred­nje ško­le, put Go­lu­bov­ci-Ma­ta­gu­ži, vo­do­vod u Ma­ha­li. Osta­lo je sve isto kao što je bi­lo i pro­šle go­di­ne, a kao do­kaz to­ga su objek­ti na pu­tu ka Ze­ti ko­ji su na fil­mu bi­li u iz­grad­nji, a sa­da su za­vr­še­ni.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"