Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom ADVOKAT NEBOJŠA ASANOVIĆ UKAZUJE DA PORESKA RJEŠENJA I ZAKLJUČCI O PRINUDNOJ NAPLATI NIJESU URUČENI U SKLADU SA ZAKONOM
Glavni grad da tuži Poštu ako je ugovorio lično dostavljanje
Uprava lokalnih javnih prihoda Glavni grad da tuži Poštu ako je ugovorio lično dostavljanje
Uko­li­ko Glav­ni grad u ugo­vo­ru sa Po­štom o is­po­ru­ci po­re­skih rje­še­nja i za­klju­ča­ka o pri­nud­noj na­pla­ti ni­je ugo­vo­rio da se ra­di o po­šilj­ka­ma za ko­je po­sto­ji oba­ve­za lič­nog do­sta­vlja­nja, on­da bi od­go­vor­na li­ca mo­ra­la sno­si­ti od­go­vor­nost za šte­tu ko­ja na­sta­je zbog ne­za­ko­ni­tog do­sta­vlja­nja. U su­prot­nom Glav­ni grad mo­ra da tu­ži Po­štu ako je ugo­vo­rio lič­no do­sta­vlja­nje, a ta­ko ni­je uči­nje­no, uka­zu­je Ne­boj­ša Asa­no­vić, advo­kat.
Asa­no­vić tvr­di da Po­šta ni­je do­sta­vi­la po­re­ska rje­še­nja i za­ključ­ke o pri­nud­noj na­pla­ti po za­ko­nu, od­no­sno u spi­si­ma pred­me­ta ni kod Po­šte ni kod Glav­nog gra­da ne­ma ne­ma do­stav­ni­ce ili oba­vje­šte­nja kao do­ka­za da je do­sta­vlja­nje iz­vr­še­no.
–Po pri­li­ci stva­ri Po­šta je ta­kva ak­ta Glav­nog gra­da osta­vlja­la gra­đa­ni­ma u po­štan­skim san­du­či­ći­ma, is­pred vra­ta, is­pred ogra­de, ka­pi­je, na ste­pe­ni­ca­ma a sve ka­ko im je bi­lo lak­še i br­že. Ako u spi­si­ma Upra­ve lo­kal­nih jav­nih pri­ho­da za sva­ki pred­met po­seb­no ne po­sto­ji do­stav­ni­ca kao do­kaz da je po­re­skom ob­ve­zni­ku u skla­du sa za­ko­nom iz­vr­še­no lič­no do­sta­vlja­nje rje­še­nja ili za­ključ­ka, ta­kva do­sta­va se sma­tra ne­u­red­nom i ne­za­ko­ni­tom i sma­tra se da ni­je iz­vr­še­na – ka­že Asa­no­vić.
Asa­no­vić pod­vla­či da po­red to­ga što je na­stu­pi­la za­sta­ra na­pla­te po­re­za na ne­po­kret­no­sti za 2011. go­di­nu jer je pro­te­kao rok za na­pla­tu od tri go­di­ne, sa­da u 2018. go­di­ni za­sta­ri­je­va na­pla­ta po­re­za i za 2012. go­di­nu jer je 31. de­cem­bra 2017. go­di­ne pro­te­kao rok za na­pla­tu po­re­za od pet go­di­na.
– Ako se ova­ko sta­nje odr­ži ili na­sta­vi i ni­šta se kod do­sta­vlja­nja ne pro­mi­je­ni kra­jem ove go­di­ne, tač­ni­je 31. de­cem­bra 2018. go­di­ne za­sta­ri­će i na­pla­ta po­re­za na ne­po­kret­no­sti i za 2013. go­di­nu. Uko­li­ko se opet da­lje ni­šta ne pro­mi­je­ni kod do­sta­vlja­nja za­sta­ra­će ta­ko na­pla­ta po­re­za na ne­po­kret­nost go­di­na za go­di­nom – na­vo­di Asa­no­vić.
To što je Glav­ni grad od­re­dio ili ugo­vo­rio obli­ga­ci­o­nim po­slom da mu Po­šta Cr­ne Go­re do­sta­vlja rje­še­nja i za­ključ­ke po­re­skim ob­ve­zni­ci­ma to je pra­vo lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve po za­ko­nu, ali to je i od­go­vor­nost u oda­bi­ru ono­ga ko će do­sta­vlja­ti ak­ta, ka­že advo­kat. Tu je i od­go­vorst Po­šte pa zbog ne­ke ne­za­ko­ni­to­sti ili gre­ške Glav­nog gra­da ili Po­šte kao što je ne­u­red­na ili ne­za­ko­ni­ta do­sta­va aka­ta, ne mo­gu, ne smi­ju od­go­va­ra­ti ili tr­pje­ti šte­tu gra­đa­ni kao stran­ke.
– Po­sta­vlja se pi­ta­nje ko je od­go­vo­ran za sve ovo, a od­go­vor je ja­san. Ako je Glav­ni grad u ugo­vo­ru sa Po­štom ugo­vo­rio ili je na dru­gi na­čin na­po­me­nuo da se ra­di o po­šilj­ka­ma za ko­je po­sto­ji oba­ve­za lič­nog do­sta­vlja­nja, on­da Glav­ni grad za svu šte­tu ko­ju pre­tr­pi zbog ne­za­ko­ni­tog i neo­d­go­vo­r­nog nji­ho­vog ra­da, mo­že da tu­ži Po­štu i da tra­ži da mu ona na­kna­di svu šte­tu, uklju­ču­ju­ći tu i sve iz­no­se ne­pla­će­nih po­re­za zbog za­sta­re istih ka­ma­ta zbog ne­pla­ća­nja istih, tro­ško­va uprav­nog i sud­skog po­stup­ka. Po­što je osni­vač Po­šte Vla­da, on­da bi od­go­vor­na li­ca Po­šte tre­ba­la da sno­se od­go­vor­nost sva­ke mo­gu­će vr­ste ko­ja je po za­ko­nu pro­pi­sa­na i u za­ko­nom pro­pi­sa­nom po­stup­ku. Me­đu­tim, ako Glav­ni grad u ugo­vo­ru sa Po­štom ni­je ugo­vo­rio ili ni­je na dru­gi na­čin na­po­me­nuo ili ozna­čio da se ra­di o po­šilj­ka­ma za ko­je po­sto­ji oba­ve­za lič­nog do­sta­vlja­nja, on­da u tom slu­ča­ju svu od­go­vor­nost za svu šte­tu ko­ju pre­tr­pi zbog ne­za­ko­ni­tog i ne­u­red­nog do­sta­vlja­nja, sno­si Glav­ni grad i on­da bi od­go­vor­na li­ca Glav­nog gra­da mo­ra­la sno­si­ti i od­go­vor­nost sva­ke mo­gu­će vr­ste ko­ja je po za­ko­nu pro­pi­sa­na – na­vo­di Asa­no­vić.
Ne­boj­ša Asa­no­vić ob­ja­šnja­va ko­ja je pro­ce­du­ra kod oba­ve­znog lič­nog do­sta­vlja­nja da bi ono bi­lo ured­no i za­ko­ni­to.
– Ka­da se li­ce ko­me do­sta­vlja­nje tre­ba lič­no iz­vr­ši­ti ne za­tek­ne u sta­nu, po­slov­noj pro­sto­ri­ji, na rad­nom mje­stu, a ne­ma po­da­ta­ka da je ta oso­ba od­sut­na, do­sta­vljač će pi­sme­no vra­ti­ti po­šti, od­no­sno or­ga­nu ko­ji ga ša­lje, a li­cu ko­me se do­sta­vlja će u po­štan­skom san­du­če­tu ili na vra­ti­ma sta­na osta­vi­ti pi­sa­no sa­op­šte­nje da ga mo­ra pre­u­ze­ti u ro­ku od 15 da­na. Do­sta­vljač je du­žan da sa­op­šte­nje pot­pi­še i da na pi­smu ko­je vra­ti po­šti, od­no­sno or­ga­nu, ozna­či gdje je osta­vio sa­op­šte­nje. Sma­tra se da je do­sta­vlja­nje iz­vr­še­no na dan ka­da li­ce ko­me je pi­smo na­mi­je­nje­no pre­u­zme pi­sme­no. Ako li­ce u ro­ku od 15 da­na od da­na osta­vlja­nja sa­op­šte­nja to ne pre­u­zme, sma­tra se da je do­sta­vlja­nje iz­vr­še­no is­te­kom pet­na­e­stog da­na od da­na osta­vlja­nja sa­op­šte­nja. Ako se usta­no­vi da je li­ce od­sut­no, do­sta­vljač će pi­sme­no vra­ti­ti or­ga­nu ko­ji ga je iz­dao i ko­ji će do­sta­vlja­nje od­re­di­ti po­no­vo, ka­da sa­zna da se li­ce ko­me je pi­sme­no na­mi­je­nje­no vra­ti­lo, a naj­ka­sni­je u ro­ku od 30 da­na. Na­kon is­te­ka ovog ro­ka pi­sme­no se do­sta­vlja pu­no­moć­ni­ku za pri­ma­nje pi­sme­na – na­vo­di Asa­no­vić.
On uka­zu­je da ako je pri­ma­lac ne­pi­smen ili ne mo­že da se pot­pi­še, do­sta­vljač će na do­stav­ni­ci na­zna­či­ti nje­go­vo ime i dan pre­da­je i sta­vi­će na­po­me­nu za­što pri­ma­lac ni­je sta­vio svoj pot­pis.
N.S.


Upra­va: Do­sta­vlja­li za­ključ­ke pre­ko Po­šte pre­po­ru­če­no

Ko­men­tar po­vo­dom tvrd­nji da su po­re­ska rje­še­nja i za­ključ­ci o pri­nud­noj na­pla­ti do­sta­vlje­ni pro­tiv­za­ko­ni­to ju­če smo tra­ži­li od Mi­la­na Šu­pi­ća, v.d. di­rek­to­ra Upra­ve lo­kal­nih jav­nih jav­nih pri­ho­da. Od­go­vor smo do­bi­li od Upra­ve ko­ja tvr­di „ni­je­su u pra­vu oni ko­ji tvr­de da Upra­va ni­je do­sta­vlja­la rje­še­nja u skla­du sa za­ko­nom, od­no­sno da do­stav­ni­ce ko­je po­sto­je u Upra­vi ni­je­su do­kaz o uru­če­nju tih rje­še­nja”.
–Do­sta­vlja­nje po­re­skih aka­ta bi­lo je ure­đe­no Za­ko­nom o po­re­skoj ad­mi­ni­stra­ci­ji sve do nje­go­vih iz­mje­na 2015. go­di­ne, a na­kon to­ga pri­mje­nji­van je Za­kon o op­štem uprav­nom po­stup­ku. U Za­ko­nu o po­re­skoj ad­mi­ni­stra­ci­ji, u čla­nu 23 stav 1 ali­ne­ja 2 bi­lo je pro­pi­sa­no da se akt sma­tra do­sta­vlje­nim fi­zič­kom li­cu, ako je do­sta­vljen tom li­cu ili nje­go­vom za­kon­skom za­stup­ni­ku ili pu­no­moć­ni­ku, ili ako ga je ovla­šće­ni slu­žbe­nik osta­vio na adre­su tog li­ca ko­ja je za­bi­lje­že­na na pri­ja­vi za re­gi­stra­ci­ju ili na zad­njoj po­re­skoj pri­ja­vi, ili ako je do­ku­ment po­slat pre­po­ru­če­no po­štom na po­sled­nju po­zna­tu adre­su ili mje­sto sta­no­va­nja tog li­ca. Pre­po­ru­če­na po­šilj­ka ili re­gi­stro­va­na po­štan­ska po­šilj­ka uru­ču­je se na dva na­či­na. Je­dan je da po­štan­ski ope­ra­tor ima do­kaz da je uru­čio po­šilj­ku i dru­gi da, osim po­štan­skog ope­ra­to­ra, po­ši­lja­lac do­bi­ja na­trag do­stav­ni­cu kao do­kaz da je po­šilj­ka uru­če­na. Na­čin na ko­ji je Upra­va lo­kal­nih jav­nih pri­ho­da do­sta­vlja­la rje­še­nja i za­ključ­ke ob­ve­zni­ci­ma pre­ko Po­šte CG do 2015. go­di­ne, sma­tra se da su po­šilj­ke po­sla­te pre­po­ru­če­no sa oba­ve­zom vra­ća­nja do­stav­ni­ce, u skla­du s čla­nom 23 za­ko­na – na­vo­de iz Upra­ve.
Oni pod­sje­ća­ju da je Upra­va lo­kal­nih jav­nih pri­ho­da na vri­je­me po­kre­nu­la pri­nud­nu na­pla­tu po­re­za na ne­po­kret­no­sti po rje­še­nji­ma iz 2011. go­di­ne ta­ko da ni­je do­šlo do za­sta­ri­je­va­nja pra­va na na­pla­tu po­re­skih po­tra­ži­va­nja. Ta­ko­đe, što se ti­če tvrd­nji o uru­či­va­nju rje­še­nja o po­re­skom du­gu, u Upra­vi po­sto­je ko­pi­je za­klju­ča­ka, po­sto­je do­stav­ni­ce kao do­kaz da je Po­šta uru­či­la te za­ključ­ke i pro­prat­ni akt Po­šte ko­ji pra­ti te do­stav­ni­ce.
Oni po­ru­ču­ju da su pre­ki­nu­li za­sta­ri­je­va­nje pra­va na na­pla­tu po­re­za.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"