Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom STANOVNICI DIJELA ZETE PROTESTUJU ZBOG ASFALTNIH BAZA U NASELJU
Zbog krpljenja rupa Cijevna u oblaku prašine
Nezadovoljni mještani traže pomoć nadležnih Zbog krpljenja rupa Cijevna u oblaku prašine
Zbog ve­li­kog bro­ja ru­pa na sa­o­bra­ćaj­ni­ca­ma u gra­du as­falt­na ba­za i dro­bi­lič­no po­stro­je­nje Pu­te­va u na­se­lju Ci­jev­na ra­di i vi­ken­dom. U ne­dje­lju su se mje­šta­ni okol­nih ku­ća oku­pi­li ka­ko bi iz­ra­zi­li ne­za­do­volj­stvo zbog pra­ši­ne ko­ju je pra­vi­lo po­stro­je­nje. Na­se­ljem se ši­rio oblak pra­ši­ne, a do­dat­no je ote­ža­va­lo i to što je du­vao vje­tar. Osje­ćao se i mi­ris as­fal­ta, zbog ko­jeg ži­te­lji na­se­lja stra­hu­ju za zdra­vlje.
Mje­šta­nin Ra­do­ji­ca Bu­la­to­vić tvr­di da ži­vot­nu sre­di­nu za­ga­đu­ju po­stro­je­nja Pu­te­va i fir­me Teh­no­put. Bu­la­to­vić is­ti­če da su se obra­ća­li svim nad­le­žnim in­spek­ci­ja, ali i GO Go­lu­bov­ci za po­moć, ali da im ni­ko ni­je iza­šao u su­sret.
–Ža­li­li smo se svim in­spek­ci­ja­ma i in­sti­tu­ci­ja­ma da nas kon­stant­no tru­ju i ugro­ža­va­ju ži­vot­nu sre­di­nu. Tru­ju ri­je­ku Ci­jev­nu i kom­plet­nu zet­sku rav­ni­cu, is­pu­šta­ju ot­pad­ne vo­de u ri­je­ku, to sam gle­dao svo­jim oči­ma. Si­gur­no ne­ma­ju sa­gla­sno­sti i odo­bre­nje za ta­kav rad jer im to ni­ko ne mo­že da­ti. Oni ra­de sa za­sta­re­lom teh­no­lo­gi­jom. Ne­vje­ro­vat­no je da ni­ko u dr­ža­vi ne mo­že da spri­je­či ova­kav rad. De­set go­di­na oni ovo ra­de, a tu ima 500 ku­ća. Tru­ju lju­de. Zdra­vlje dje­te­ta je vred­ni­je od sva­ke pro­iz­vod­nje. Ima li iko da im sta­ne na kraj. Ne tre­ba za­bra­ni­ti rad, to ne mo­že da se de­si ja­sno je, ali da ra­de po stan­dar­di­ma i mo­der­noj teh­no­lo­gi­ji –re­kao je Bu­la­to­vić.
Mje­šta­ni su 3. no­vem­bra 2016. go­di­ne pi­sa­li pe­ti­ci­ju i po­sla­li svim in­spek­ci­ja­ma i GO Go­lu­bov­ci.
–Pi­sa­li smo pe­ti­ci­ju i sla­li GO Go­lu­bov­ci, Eko­lo­škoj in­spek­ci­ji, Agen­ci­ji za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne. Tra­ži­li smo u pe­ti­ci­ji da nam pi­sme­no od­go­vo­re, ali se to ni­je de­si­lo. Do­la­zi­la je in­spek­tor­ka ko­ja je obe­ća­la da će ugra­di­ti po­treb­nu teh­no­lo­gi­ju i sta­vi­ti fil­te­re, ali ni­šta od to­ga. Da­nas sam zvao ko­mu­nal­nog in­spek­to­ra ko­ji je re­kao da ni­je nad­le­žan i da ne mo­že da za­bra­ni rad, jer im ni­je on ni dao do­zvo­lu. Iz GO Go­lu­bov­ci su iz­la­zi­li i upo­zna­li se sa ovom si­tu­a­ci­jom. Re­kli su da će dis­lo­ci­ra­ti po­stro­je­nja. Ni­šta ura­di­li ni­su, sa­mo se spr­da­ju sa na­ma. Mi ho­će­mo sve na de­mo­krat­ski na­čin da ri­je­ši­mo i da ih pri­vo­li­mo da do­đe­mo do za­jed­nič­kog rje­še­nja. Po­no­vo će­mo se or­ga­ni­zo­va­ti, ali ovog pu­ta će­mo tra­ži­ti po­moć od ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja i me­di­ja. Mo­ra­mo da se bo­ri­mo –ka­že Bu­la­to­vić.
Sa­ša Bo­ško­vić se na Ci­jev­nu do­se­lio pri­je go­di­nu i po da­na iz na­se­lja Ze­le­ni­ka.
–Ku­ću sam po­čeo da gra­dim 2007. go­di­ne i ni­šta od ovo­ga ni­je bi­lo ov­dje. Sa­da vi­dim da se ne mo­že ov­dje ži­vje­ti. Pri­nu­đen sam da se vra­ćam oda­kle sam do­šao. Da li je ovo per­spek­ti­va za mla­de lju­de da ra­de i da stva­ra­ju? Ne­ka ovaj oblak pra­ši­ne ide na obraz nad­le­žni­ma. Mi smo pi­sa­li pe­ti­ci­ju, zo­ve­mo sva­ki dan in­spek­ci­je, iz­gle­da da su ne­moć­ni. Sve je uza­lud­no – re­kao je Bo­ško­vić.
Nje­gov kom­ši­ja Mi­o­drag Pe­ru­ni­čić ape­lu­je na nad­le­žne da ne­što pre­du­zmu.
–Ži­vot ov­dje je ni­ka­kav. Da sam znao ni­kad ov­dje ne bih do­šao. Ovo­ga ni­je bi­lo kad smo ra­di­li ku­će. Ape­lu­je­mo na sve in­sti­tu­ci­je go­di­na­ma, ša­lje­mo pe­ti­ci­ju ali ni­ko nas ne slu­ša. GO Go­lu­bov­ci tre­ba da re­a­gu­je. Ma­da mi i ne zna­mo vi­še ko­me pri­pa­da­mo da li GO ili Glav­nom gra­du. Obra­ća­mo se kon­stant­no in­spek­ci­ja­ma ali uza­lud – is­ti­če Pe­ru­ni­čić.
A.D.


Kli­ko­vac: Ima­mo sve pa­pi­re za rad

Di­rek­tor pred­u­ze­ća Pu­te­vi Vi­o­le­ta Kli­ko­vac ka­za­la je da po­sje­du­ju sve do­zvo­le za rad po­stro­je­nja.
–Na­ša as­fal­t­na ba­za i dro­bi­lič­no po­stro­je­nje ima­ju sve do­zvo­le po­treb­ne za rad iz­da­te od Agen­ci­je za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne. Pu­te­vi ra­de i vi­ken­dom upra­vo zbog po­tre­be gra­đa­na ka­ko bi što vi­še za­tvo­ri­li udar­nih ru­pa ko­je su se otvo­ri­le u pro­te­klom ki­šnom pe­ri­o­du, jer se u uto­rak oče­ku­ju pa­da­vi­ne –ka­za­la je Kli­ko­vac.


Aći­mić: Ne ra­di­mo ne­dje­ljom

Di­rek­tor fir­me „Teh­no­put” Sa­ša Aći­mić re­kao je da nji­ho­va ba­za ni­je ra­di­la u ne­dje­lju.
–Na­ša ba­za ni­je ni ra­di­la u ne­dje­lju. Ta­mo ima­ju još dvi­je ba­ze. Što se ti­če na­še mi po­sje­du­je­mo sve pa­pi­re za rad –is­ta­kao je Aći­mić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"