Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mugošin sin prijavio imovinu od pola miliona * Tuži Miga jer ga je izujedao pas lutalica * Mitropolitu zabranili da uđe u Skupštinu * Radonjić: Lekić privatizuje stranku * Obama vodio tajni rat protiv Putina * Zmije * Hapšenje i sila
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica:
Vlada želi da probije kase opozicionih opština i napuni džepove sumnjivih investitora, tajkuna i režimskih favorita.

Vic Dana :)

Završio puž golać Fakultet za medije i komunikaciju, i prijavio se za posao građevinskog inženjera u jednu firmu.
Došao golać na razgovor za posao i kaže mu poslodavac:
- NISI TI OBUČEN ZA OVAJ POSAO.


Htio Nino Belan da prosi Tinu Ivanović, i ode kod njenog oca, kad tamo još prosaca u čekaonici, a otac radio svoju smjenu u hitnoj pomoći, bio je vozač tamo.
Pozove njega Tina da dođe hitno, da kaže kome daje njenu ruku, a on upali sirenu na kolima, da bi stigao brže, kad ono sirena ne radi.
On na muci, ne zna šta će, pa se prodra iz kola:
-TINU NINU!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom FUNKCIONER DNP-A PROF. DR DRAGAN KOPRIVICA ZADOBIO TEŠKE POVREDE
Tuži Miga jer ga je izujedao pas lutalica
Posledice napada Tuži Miga jer ga je izujedao pas lutalica Očekujem da se uskoro formira NVO za zaštitu ljudi od pasa, rekao je Koprivica
-Če­sti­tam gra­do­na­čel­ni­ku Sla­vo­lju­bu Sti­je­po­vi­ću što je od Pod­go­ri­ce na­pra­vio ta­ko si­gu­ran grad da ne zna­te ho­će­te li sa obje no­ge oti­ći i vra­ti­ti se iz gra­da zbog na­pu­šte­nih pa­sa, ka­zao je prof. dr Dra­gan Ko­pri­vi­ca, funk­ci­o­ner DNP-a, ko­ga je pri­je par da­na iz­u­je­dao pas lu­ta­li­ca.
Ko­pri­vi­cu je pas lu­ta­li­ca na­pao i ujeo za no­gu is­pred lo­ka­la „Krej­zi klok”, pre­ko pu­ta KIC-a „Bu­do To­mo­vić”.
-Ula­zio sam u lo­kal ka­da je pas za­la­jao i bu­kval­no sko­čio na gru­pu lju­di sa ko­jom sa bio, a me­đu nji­ma i dvo­je dje­ce i ujeo me za no­gu. Ne znam šta je bi­lo go­re taj ujed ili osje­ćaj da ži­vo­ti­nja če­lju­sti­ma po­ku­ša­va da mi ot­ki­ne no­gu. Gra­đa­ni su sve to gle­da­li, ali naš na­rod je po­stao in­de­fe­ren­tan, ni­ko ni na ko­ga ne obra­ća pa­žnju, to je na­ša uobi­ča­je­na pri­ča. Mo­žda sam ja mo­gao i iz­bje­ći raz­ja­re­nog psa, ali bi si­gur­no na­pao ne­ko od dje­ce – pri­ča Ko­pri­vi­ca.
Ko­pri­vi­ca is­ti­če da o ovom pro­ble­mu jav­no go­vo­ri zbog dru­gih gra­đa­na.
-Što se ti­če me­ne ne bih se ogla­ša­vao jav­no po­vo­dom ovog slu­ča­ja ali zbog bu­du­ćih žr­ta­va, me­đu ko­ji­ma mo­gu bi­ti i dje­ca ovo ini­ci­ram. Za po­če­tak tra­žim da se pas uklo­ni sa uli­ce i da ne bu­de bu­kval­no te­ro­ri­sta is­pred lo­ka­la u sred cen­tra gra­da. Ta ži­vo­ti­nja mje­se­ci­ma bo­ra­vi is­pred ovog lo­ka­la i po­red ape­la gra­đa­na i da­lje je tu. Za­te­čen sam re­ak­ci­jom po­je­di­na­ca ko­ji su, ka­da su do­šli šin­te­ri da ga od­ve­du, go­vo­ri­li bje­ži ku­co da te ne po­ve­du. To je na­ša so­li­dar­nost, i ne­što za dru­gu pri­ču – re­kao je Ko­pri­vi­ca.
Naš su­gra­đa­nin na­ja­vio je i tu­žbu pro­tiv Glav­nog gra­da zbog uje­da na­pu­šte­nog psa.
-Kao i broj­ni gra­đa­ni ko­je su uje­li psi lu­ta­li­ce i ja ću tu­ži­ti Glav­ni grad pa će­mo vi­dje­ti šta će bi­ti. U do­go­vo­ru sa advo­ka­tom vi­dje­ću da li ću tu­ži­ti i Či­sto­ću. Si­gur­no znam da ne­ću tu­ži­ti vla­sni­ka lo­ka­la jer su oni na ve­ćim mu­ka­ma od me­ne. Ka­žu da su azi­li pu­ni i da ne­ma­ju mje­sta za ukla­nja­nje pa­sa sa uli­ca. Mno­ge se čud­ne stva­ri de­ša­va­ju oko azi­la pa­sa i oči­gled­ne ne­bri­ge pre­ma gra­đa­ni­ma ko­ji su iz­lo­že­ni stal­nim ata­ci­ma na­pu­šte­nih, glad­nih i mo­žda bo­le­snih ži­vo­ti­nja. Oči­gled­no ni­je ni­ka­kva no­vost kad pas uje­de čo­vje­ka – ka­že Ko­pri­vi­ca.
Ko­pri­vi­ca is­ti­če da su vla­sni­ku lo­ka­la ko­ji je, ka­ko mu je re­kao, u ne­ko­li­ko na­vra­ta že­lio da re­a­gu­je ve­za­ne ru­ke zbog ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja ko­je se ba­ve za­šti­tom pa­sa lu­ta­li­ca.
-Zbog to­ga svi mje­se­ci­ma tr­pe te­ror raz­ja­re­nih pa­sa. Oče­ku­jem da će me ak­ti­vi­sti NVO za za­šti­tu pa­sa lu­ta­li­ca po­sje­ti­ti, kon­tak­ti­ra­ti i is­ka­za­ti to­le­ran­ci­ju pre­ma čo­vje­ku bar to­li­ko ko­li­ko i pre­ma psi­ma. Sma­tram da bi bi­lo bo­lje da ne­što ra­de ne­go što sa­mo pri­ča­ju o ne­koj za­šti­ti ži­vo­ti­nja. Ko­li­ko znam oni su do­bro do­ni­ra­ni od me­đu­na­rod­nih or­ga­ni­za­ci­ja pa oči­gled­no je to pri­ča sa­mo za­rad fi­nan­si­ja ne­go za­rad stvar­ne za­šti­te ži­vo­ti­nja. Oče­ku­jem da se usko­ro for­mi­ra NVO za za­šti­tu lju­di od pa­sa – re­kao je Ko­pri­vi­ca.
Pro­fe­sor Ko­pri­vi­ca ka­že da je na­kon uje­da psa oti­šao kod lje­ka­ra.
-Lje­ka­ri su usta­no­vi­li da je ko­ža pro­bi­je­na na ne­ko­li­ko mje­sta i is­pra­li su mi ra­nu. Do­bio sam se­rum pro­tiv bje­sni­la, pe­ni­ci­lin se­dam da­na, pa ću se­rum po­no­vo pri­mi­ti na­kon mje­sec da­na i na­kon go­di­nu da­na – ka­že Ko­pri­vi­ca.
Dra­gan Ko­pri­vi­ca raz­o­ča­ran je u nad­le­žne slu­žbe i u grad­ske vla­sti što ni­ko ozbilj­ni­je ne re­a­gu­je po pi­ta­nju rje­ša­va­nja pro­ble­ma na­pu­šte­nih ži­vo­ti­nja.
- Ja sam bio iz­lo­žen agre­siv­nom na­pa­du psa ko­ji te­ro­ri­še mje­se­ci­ma gra­đa­ne po­seb­no po­sje­ti­o­ce lo­ka­la pre­ko pu­ta KIC-a „Bu­do To­mo­vić”. Vla­snik lo­ka­la gdje se sve to de­si­lo je bio ko­rek­tan, ali je re­kao da pr­ven­stve­no zbog dva psa ko­ji su tu mje­se­ci­ma ima ve­li­ke fi­nan­sij­ske gu­bit­ke. Psi mu ras­tje­ru­ju go­ste i ni­ka­da se ne zna ka­da će re­a­go­va­ti agre­siv­no. Bi­la bi i nje­go­va že­lja da grad­ske slu­žbe uklo­ne pse ko­ji su tu sva­ko­dnev­no. Iste no­ći zvao sam šin­ter­sku slu­žbu Či­sto­će i do­šli su ali ni­su umje­li da ga uhva­te. Pas je opet na istom mje­stu, le­ži u to­ku da­na, a uve­če la­je i re­ži. Svje­dok sam to­me. Kao da smo u ne­koj džun­gli ili na ka­tu­nu, a ne u cen­tru gra­da. Sva­ko­dnev­no zo­ve­mo šin­te­re i ja i vla­snik lo­ka­la i po­nu­dio sam im da ja pla­tim ukla­nja­nje ovog psa sa uli­ce, ali oni gle ču­da ne do­la­ze – re­kao je Ko­pri­vi­ca. A.D.


Ci­je­li grad op­sjed­nut čo­po­rom

Čo­po­ri pa­sa lu­ta­li­ca, ko­ji na­pa­da­ju gra­đa­ne, vi­dlji­vi su na sva­kom ko­ra­ku. Ima ih u svim dje­lo­vi­ma gra­da. To je slu­čaj sa Blo­kom pet gdje se po­sled­njih da­na po­ja­vio ogro­man šar­pla­ni­nac po­red ko­jeg da bi pro­šli mo­ra­te bi­ti lu­do hra­bri, oko OŠ „Mi­lo­rad Mu­sa Bur­zan”, Gin­ta­ša i Le­pe Kate ima ih na de­se­ti­ne. Kod Osnov­ne ško­le „Vuk Ka­ra­džić” i vr­ti­ća „Po­le­ta­rac” na Za­bje­lu po­sto­ji čo­por ko­ji bra­ni te­ri­to­ri­ju i od lju­di i od dru­gih na­pu­šte­nih pa­sa. Sva­ki kvart ima svoj čo­por, a čo­po­ri hra­ni­o­ce, u azi­lu ti­je­sno i ta­ko u krug... Na ove pro­ble­me go­di­na­ma gra­đa­ni uka­zu­ju, iz bu­dže­ta idu hi­lja­de eura od­šte­te. Do­kle?

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"