Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ugovor proglašen tajnim zbog nezakonite prodaje * Jokić saslušan zbog propusta u istrazi * Dva napada za dva dana * Tuga za sinom jača od života * Ofarbali klupe, zasadili cvijeće * „Rivijera” premijerno * Ugovor proglašen tajnim zbog nezakonite prodaje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-05-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Šućko Baković, Ombudsman:
Usvajanjem predloga Zakona o eksproprijaciji bila bi povrijeđena osnovna ljudska prava i slobode zajemčeni Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava

Vic Dana :)

Pita crnka plavušu:
- Jesi li bila na IQ testu?
Na to će plavuša:
- Jesam. Hvala bogu, negativna sam.

Zašto slon nosi crni kaput i naočare?
- Ima puno viceva o njemu, pa ne želi da ga prepoznaju.







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika AFERA „DEPEŠA”-ANKETA IPSOS-A, KOJU JE NARUČILA VLADA, POKAZALA DA SU GRAĐANI PROTIV NAMJERE VLASTI DA ODLUKU O ČLANSTVU DONESU U PARLAMENTU
Za referendum i većina pristalica NATO-a
I među pristalicama NATO-a, većina ispitanika izjasnila se da je za donošenje odluke na referendumu Za referendum i većina pristalica NATO-a Prema istraživanju IPSOS-a, 68 odsto građana koji su za NATO smatra da odluku o tome treba donijeti na referendumu, dok se 30 odsto zalaže za odluku u Skupštini Podaci koji se tiču podrške održavanju referenduma pokazuju da vladina NATO kampanja ne daje rezultate i zato su izvještaj sakrili od javnosti
Ve­ći­na gra­đa­na sma­tra da od­lu­ku o mo­gu­ćem pri­klju­či­va­nju Cr­ne Go­re NA­TO-u tre­ba do­ni­je­ti na re­fe­ren­du­mu – 84 od­sto, dok me­đu oni­ma ko­ji po­dr­ža­va­ju ta­kve in­te­gra­ci­je čak 68 od­sto njih sma­tra da od­lu­ku o to­me tre­ba do­ni­je­ti na re­fe­ren­du­mu, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje jav­nog mnje­nja agen­ci­je IP­SOS, ko­je je ra­đe­no za po­tre­be Vla­de. Pre­ma tom is­tra­ži­va­nju, u no­vem­bru 2014. go­di­ne, sa­mo 14 od­sto gra­đa­na Cr­ne Go­re sma­tra da od­lu­ku o mo­gu­ćem član­stvu u NA­TO tre­ba do­ni­je­ti u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re.
Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da ukup­no 57 od­sto gra­đa­na Cr­ne Go­re ne že­le da dr­ža­va bu­de dio za­pad­ne voj­ne ali­jan­se, stal­no ra­ste broj onih ko­ji vje­ru­ju da je re­fe­ren­dum naj­bo­lji na­čin da se do­ne­se od­lu­ka o po­ten­ci­jal­nom član­stvu u NA­TO. An­ke­ta IP­SOS-a, ko­ja je spro­ve­de­na po­čet­kom no­vem­bra pro­šle go­di­ne, po­ka­za­la je da se za re­fe­ren­dum za­la­že 84 od­sto is­pi­ta­ni­ka, a 14 od­sto po­dr­ža­va do­no­še­nje od­lu­ke u za­ko­no­dav­nom do­mu.
Ista agen­ci­ja je u mar­tu pro­šle go­di­ne utvr­di­la da 82 od­sto gra­đa­na po­dr­ža­va re­fe­ren­dum, a da 15 od­sto sma­tra da tre­ba od­lu­či­va­ti u par­la­men­tu. To ja­sno po­ka­zu­je da pa­da broj onih ko­ji mi­sle da je odl­u­ka po­sla­ni­ka do­volj­na, a da ra­ste broj onih ko­ji vje­ru­ju da je­di­no na­rod na re­fe­ren­du­mu mo­že od­lu­či­va­ti o po­ten­ci­jal­nom član­stvu Cr­ne Go­re u NA­TO.
An­ke­ta­ri su utvr­di­li i ko­li­ko pro­ce­na­ta od onih gra­đa­na ko­ji su za član­stvo u NA­TO po­dr­ža­va re­fe­ren­dum. Ta­ko je sa­op­šte­no da čak 68 od­sto gra­đa­na ko­ji su za NA­TO sma­tra da od­lu­ku o to­me tre­ba do­ni­je­ti na re­fe­ren­du­mu, dok se 30 od­sto za­la­že za od­lu­ku u Skup­šti­ni.
S dru­ge stra­ne, me­đu oni­ma ko­ji su pro­tiv član­stva u NA­TO re­fe­ren­dum pri­želj­ku­je 94 od­sto is­pi­ta­ni­ka, dok je sve­ga če­ti­ri od­sto za od­lu­ku u par­la­men­tu. Te­ren­sko is­tra­ži­va­nje IP­SOS je spro­veo od 1. do 9. no­vem­bra 2014. go­di­ne na 1.032 is­pi­ta­ni­ka, u 17 cr­no­gor­skih gra­do­va.
Iako su iz vla­da­ju­će DPS-SDP ko­a­li­ci­je u vi­še na­vra­ta po­ru­či­va­li da o član­stvu u NA­TO od­lu­ku tre­ba do­ni­je­ti u Skup­šti­ni, oči­gled­no je da za ta­ko ne­što ne­ma­ju po­dr­šku ubje­dlji­ve ve­ći­ne gra­đa­na Cr­ne Go­re.
– Me­đu oni­ma ko­ji se pro­ti­ve NA­TO in­te­gra­ci­ja­ma zna­čaj­no je ma­nje za­stu­plje­no mi­šlje­nje da od­lu­ku tre­ba do­ni­je­ti u Skup­šti­ni. Istog mi­šlje­nja su bi­li i uče­sni­ci u di­sku­si­ji ko­ji za­go­va­ra­ju ras­pi­si­va­nje re­fe­ren­du­ma ka­ko bi na taj na­čin bi­li u pri­li­ci da is­ka­žu svo­je mi­šlje­nje. Ipak, pri­lič­no su skep­tič­ni, i dok jed­ni za­stu­pa­ju stav da će re­fe­ren­dum bi­ti odr­žan, dru­gi vje­ru­ju da će se za­kon pro­mi­je­ni­ti ka­ko bi se ta od­lu­ka do­ni­je­la u Skup­šti­ni – kon­sta­tu­je se u is­tra­ži­va­nju ko­je je u no­vem­bru oba­vio IP­SOS i do­sta­vio ga Vla­di, a ko­je iz iz­vr­šne vla­sti ni­je­su obje­lo­da­ni­li.
Čak su pre­mi­jer i dru­gi čla­no­vi Vla­de tvr­di­li da pa­da broj pro­tiv­ni­ka član­stva, iako su pred so­bom ima­li an­ke­tu ko­ja je po­ka­zi­va­la su­prot­no.
Po ovom is­tra­ži­va­nju, ar­gu­men­ti ko­je gra­đa­ni Cr­ne Go­re na­vo­de u pri­log NA­TO in­te­gra­ci­ja­ma su, uglav­nom, skon­cen­tri­sa­ni u dvi­je gru­pe – bez­bjed­nost i pro­spe­ri­tet i to su na­la­zi i kvan­ti­ta­tiv­nog i kva­li­ta­tiv­nog is­tra­ži­va­nja. Ta­ko bez­bjed­nost pred­sta­vlja glav­ni raz­log ko­ji gra­đa­ni Cr­ne Go­re vi­de kao ključ­ni ar­gu­ment u pri­log pri­dru­ži­va­nju NA­TO.
– Po­re­de­ći tri tre­nut­ka u ko­ji­ma je po­dr­ška gra­đa­na Cr­ne Go­re NA­TO in­te­gra­ci­ja­ma zna­čaj­no osci­li­ra­la mo­že se uoči­ti iden­tič­na osci­la­ci­ja kod spon­ta­nog po­mi­nja­nja bez­bjed­no­sti kao ključ­nog raz­lo­ga za po­dr­šku NA­TO in­te­gra­ci­ja­ma. Ta­ko je u de­cem­bru 2013. go­di­ne, ka­da je po­dr­ška NA­TO in­te­gra­ci­ja­ma bi­la na ni­vou od 37 od­sto, ar­gu­men­te po­ve­za­ne sa bez­bjed­no­šću spon­ta­no na­vo­di­lo 32 od­sto gra­đa­na Cr­ne Go­re, a u mar­tu 2014, ka­da je re­gi­stro­va­na re­kord­na po­dr­ška od 46 od­sto, spon­ta­no na­vo­đe­nje bez­bjed­no­sti kao ar­gu­men­ta za pri­klju­če­nje NA­TO po­ra­slo je na 43 od­sto. Oče­ki­va­no, u no­vem­bru 2014. go­di­ne pa­dom po­dr­ške NA­TO in­te­gra­ci­ja­ma na 35 od­sto pa­da i spon­ta­no na­vo­đe­nje ar­gu­me­na­ta po­ve­za­nih sa bez­bjed­no­šću na 32 od­sto. Pro­tiv NA­TO in­te­gra­ci­ja na dr­žav­nom ni­vou je 57 od­sto gra­đa­na, a tu in­te­gra­ci­ju po­dr­ža­va 35 od­sto is­pi­ta­ni­ka – kon­sta­tu­je se u is­tra­ži­va­nju ko­je je ura­di­la agen­ci­ja IP­SOS.
Jed­no od pi­ta­nja u an­ke­ti je i „uko­li­ko bi se de­si­lo da je­dan broj NA­TO voj­ni­ka do­đe u Cr­nu Go­ru, šta mi­sli­te ka­ko bi se ti voj­ni­ci po­na­ša­li u Cr­noj Go­ri”.
Da NA­TO voj­ni­ci ne bi po­što­va­li pra­vi­la bez ob­zi­ra da li za njih va­ži za­kon ili ne, ka­za­lo je 44 od­sto is­pi­ta­ni­ka. S dru­ge stra­ne, 32 od­sto je re­klo da bi voj­ni­ci za­pad­ne ali­jan­se „po­što­va­li sva pra­vi­la iako za njih ne bi va­ži­li za­ko­ni Cr­ne Go­re ali bi va­ži­li ne­ki dru­gi za­ko­ni”. Ko­nač­no, 17 od­sto gra­đa­na sma­tra da bi stra­ni voj­ni­ci po­što­va­li sva pra­vi­la.
– Te­ma do­la­ska voj­ni­ka NA­TO-a u Cr­nu Go­ru je bi­la spon­ta­no po­me­nu­ta i u fo­kus gru­pa­ma. Di­sku­si­ja je po­ka­za­la da po­sto­ji ve­o­ma ja­ka pred­ra­su­da o „do­la­sku voj­ni­ka NA­TO“ u Cr­nu Go­ru. Ka­ko po­sto­je ve­li­ke ne­po­zna­ni­ce o to­me ko­ji za­ko­ni va­že za stra­ne voj­ni­ke, ovaj za ne­ke sa­svim iz­vje­stan do­la­zak se u po­je­di­nim slu­ča­je­vi­ma pred­sta­vlja kao go­to­vo film­ska sce­na u ko­joj stra­ni voj­ni­ci pot­pu­no bez kon­tro­le „ha­ra­ju Cr­nom Go­rom” – pro­cje­nju­je se u an­ke­ti IP­SOS.
Ka­ko je na­ve­de­no, uče­šće cr­no­gor­skih voj­ni­ka u mi­si­ja­ma u ino­stran­stvu kao raz­log zbog ko­jeg Cr­na Go­ra ne bi tre­ba­lo da pri­stu­pi NA­TO, spon­ta­no na­vo­di sva­ki de­se­ti gra­đa­nin Cr­ne Go­re, a čak tri če­tvr­ti­ne gra­đa­na vje­ru­je da bi u slu­ča­ju pri­stu­pa­nja NA­TO Cr­na Go­ra mo­ra­la da uče­stvu­je u svim mi­si­ja­ma NA­TO u dru­gim ze­mlja­ma.
Tek pe­ti­na gra­đa­na sma­tra da bi Cr­na Go­ra mo­gla sa­ma da bi­ra u ko­joj mi­si­ji će uče­stvo­va­ti. M.V.


Gar­če­vić: Po­dr­ška ni­je opa­la

Na­ci­o­nal­ni ko­or­di­na­tor za NA­TO Ve­sko Gar­če­vić tvr­di da Vla­da ni­je sa­kri­la is­tra­ži­va­nje jav­nog mnje­nja o po­dr­šci NA­TO-u, is­ti­ču­ći da je vi­še pu­ta o is­tra­ži­va­nju spro­ve­de­nom kra­jem mar­ta i po­čet­kom apri­la go­vo­rio u me­di­ji­ma. Re­a­gu­ju­ći na pi­sa­nje „Da­na”, Gar­če­vić je ka­zao da je o tom is­tra­ži­va­nju jav­nog mnje­nja vi­še pu­ta go­vo­rio u me­di­ji­ma.
– I vi­še pu­ta smo is­ti­ca­li ko­li­ka je po­dr­ška jav­no­sti. Ja sam o to­me go­vo­rio i u NA­TO-in­fo cen­tru gdje su bi­li no­vi­na­ri ko­ji tu in­for­ma­ci­ju ni­je­su ni pre­ni­je­li, jer su sma­tra­li da po­sto­je in­for­ma­ci­je ko­je su ta­da bi­le va­žni­je – re­kao je Gar­če­vić.
On je na­gla­sio da je, ka­da je sve ove po­dat­ke iz­nio u NA­TO-in­fo cen­tru, tu bio pri­su­tan i no­vi­nar Da­na.
– Vje­ro­vat­no su svi sma­tra­li da je to već po­zna­ta či­nje­ni­ca, i da o to­me ne tre­ba da pi­šu. Sa­da is­pa­da kao da mi ne­što kri­je­mo – re­kao je na­ci­o­nal­ni ko­or­di­na­tor za NA­TO.
Ko­men­ta­ri­šu­ći na­vo­de da re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja ni­je­su ob­ja­vlje­ni jer je po­dr­ška ula­sku u NA­TO ma­la, Gar­če­vić je ka­zao da upra­vo ove go­di­ne po­dr­ška ni­je pa­la, iako je is­tra­ži­va­nje ra­đe­no u pe­ri­o­du ka­da se de­si­lo NA­TO bom­bar­do­va­nje.
– Upra­vo ove go­di­ne ni­smo ima­li pad u tom pe­ri­o­du, jer je po­dr­ška bi­la na istom ni­vou kao i kad je spro­ve­de­no is­tra­ži­va­nje kra­jem fe­bru­a­ra i po­čet­kom mar­ta. Ta po­dr­ška je i da­lje oko 37- 38 od­sto, ona se ni­je mi­je­nja­la i osta­la je ista kao u pret­hod­nom is­tra­ži­va­nju – ka­že Gar­če­vić.
Ka­zao je da ni­je­su tač­ni na­vo­di da je Vla­da po­dr­ža­la or­ga­ni­za­ci­ju NA­TO da­na sa 20.000 eura.
– NA­TO dan je or­ga­ni­zo­vao Atlant­ski sa­vjet, a mi smo sa­mo da­va­li lo­gi­stič­ku po­dr­šku toj ma­ni­fe­sta­ci­ji i uče­stvo­va­li u sprov­o­đe­nju, ali je ni­je­smo fi­nan­sij­ski po­dr­ža­va­li – po­ru­čio je Gar­če­vić.


Ne­će u Ali­jan­su zbog bom­bar­do­va­nja

U an­ke­ti IP­SOS-a se na­vo­di da kon­kret­no 53 od­sto gra­đa­na sma­tra da ni­ka­da ne bi tre­ba­lo do­zvo­li­ti da Cr­na Go­ra uđe u sa­vez sa NA­TO-om zbog bom­bar­do­va­nja Sa­ve­zne Re­pu­bli­ke Ju­go­sla­vi­je 1999. go­di­ne.
– Su­prot­no nji­ma, 42 od­sto gra­đa­na Cr­ne Go­re sma­tra da se pro­šlost mo­ra osta­vi­ti po stra­ni zbog bu­du­ćeg na­pret­ka i kao što sve ze­mlje sa­ra­đu­ju sa Nje­mač­kom i po­red Dru­gog svjet­skog ra­ta, ta­ko i Cr­na Go­ra tre­ba uđe u NA­TO – na­vo­di se u an­ke­ti.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"