Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PORTPAROL VISOKOG PREDSTAVNIKA EVROPSKE UNIJE ZA SPOLJNU POLITIKU I BEZBJEDNOST MAJA KOCIJANČIČ UPOZORILA VLAST
Kaznite napadače na demonstrante
Kocijančič Kaznite napadače na demonstrante Sloboda okupljanja i sloboda izražavanja temeljna su ljudska prava, koja se moraju poštovati. U tom smislu, demonstracije su legitiman način izražavanja političkih stavova – saopštila Kocijančič
Nad­le­žni or­ga­ni tre­ba­lo bi br­zo i tran­spa­rent­no da is­tra­že sve in­ci­den­te, ko­ji su se do­go­di­li to­kom pro­te­sta De­mo­krat­skog fron­ta u Pod­go­ri­ci, ka­za­la je port­pa­rol vi­so­ke pred­stav­ni­ce EU za spolj­nu po­li­ti­ku i bez­bjed­nost Ma­ja Ko­ci­jan­čič. Ona sma­tra da de­mon­stran­ti mo­ra­ju po­što­va­ti za­kon i uz­dr­ža­ti se od na­si­lja, a da po­li­ci­ja mo­ra po­stu­pa­ti u skla­du sa nad­le­žno­sti­ma i si­tu­a­ci­jom.
Zva­nič­ni Bri­sel, ka­že Ko­ci­jan­čič, bud­no pra­ti sve što se de­ša­va u Cr­noj Go­ri, jer je dr­ža­va za­šla du­bo­ko u pre­go­vo­re s EU.
– Va­žno je da nad­le­žni or­ga­ni br­zo i tran­spa­rent­no is­tra­že sve in­ci­den­te, ko­ji su se do­go­di­li to­kom pro­te­sta De­mo­krat­skog fron­ta – re­kla je Ko­ci­jan­čič za Ra­dio Cr­ne Go­re.
Ona na­po­mi­nje da su slo­bo­da oku­plja­nja i slo­bo­da iz­ra­ža­va­nja te­melj­na ljud­ska pra­va, ko­ja se mo­ra­ju po­što­va­ti.
– U tom smi­slu, de­mon­stra­ci­je su le­gi­ti­man na­čin iz­ra­ža­va­nja po­li­tič­kih sta­vo­va, ali mi oče­ku­je­mo od de­mon­stra­na­ta da po­štu­ju za­kon i uz­dr­že se od na­si­lja. Isto­vre­me­no, nad­le­žni or­ga­ni tre­ba­lo bi da dje­lu­ju u okvi­ru za­kon­skih nad­le­žno­sti i sve mje­re, ko­je se pred­u­zi­ma­ju, tre­ba­lo bi da bu­du sra­zmjer­ne si­tu­a­ci­ji. Ka­da je ri­ječ o no­vi­na­ri­ma, oni ko­ji pro­fe­si­o­nal­no oba­vlja­ju svo­je za­dat­ke mo­ra­ju uži­va­ti slo­bo­du bez ika­kvog ome­ta­nja – na­gla­si­la je Ko­ci­jan­čič.
Ka­že ka­ko u EU sma­tra­ju da je kon­struk­ti­van i in­ten­zi­van di­ja­log svih par­la­men­tar­nih par­ti­ja u okvi­ru in­sti­tu­ci­ja naj­bo­lji put do na­pret­ka.
– Po­zdra­vlja­mo ini­ci­ja­ti­vu za ob­na­vlja­nje po­li­tič­kog di­ja­lo­ga u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re – is­ta­kla je Ko­ci­jan­čič.
Pri­lo­ge o po­li­cij­skom raz­bi­ja­nju de­mon­stra­ci­ja u Pod­go­ri­ci i za­htje­vi­ma da bu­de for­mi­ra­na p pre­la­zna vla­da ob­ja­vi­la je i evrop­ska TV mre­ža „Euro­njuz”. Ka­ko su na­ve­li, opo­zi­ci­ja je to­kom pro­te­sta op­tu­ži­la Vla­du da je od­go­vor­na za ko­rup­ci­ju, ne­de­mo­krat­ske prak­se i kra­đu iz­bo­ra.
S dru­ge stra­ne, da je Cr­na Go­ra evrop­ska za­bo­ra­vlje­na auto­kra­ti­ja a da je re­žim cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća slo­mio mir­ne pro­te­ste, ob­ja­vio je bri­sel­ski por­tal „Euro­Ak­tiv”. To je na­ve­de­no u op­šir­nom tek­stu ovog por­ta­la ve­za­no za do­ga­đa­je u Pod­go­ri­ci 17. ok­to­bra i na­sil­no raz­bi­ja­nje mir­nih pro­te­sta De­mo­krat­skog fron­ta (DF). Por­tal „Euro­Ak­tiv” uka­zu­je da su pro­de­mo­krat­ske de­mon­stra­ci­je u su­bo­tu u Pod­go­ri­ci za­vr­še­ne na­si­ljem is­pred Skup­šti­ne. – U su­bo­tu ra­no uju­tro cr­no­gor­ska po­li­ci­ja je na­sil­no uklo­ni­la ša­to­re, ko­je je is­pred cr­no­gor­skog par­la­men­ta po­sta­vio opo­zi­ci­o­ni DF, ko­ji je na­kon to­ga po­zvao da se na pro­te­ste iza­đe uve­če. Po­li­ci­ja je ba­ci­la su­za­vac, tu­kla de­mon­stran­te uklju­ču­ju­ći i jed­nog od li­de­ra DF-a Ne­boj­šu Me­do­je­vi­ća – na­vo­di „Euro­Ak­tiv”.
Ovaj por­tal is­ti­če da je DF po­sta­vio ša­to­re pri­je ne­što vi­še od 20 da­na zah­ti­je­va­ju­ći ostav­ku ve­te­ra­na u po­li­ti­ci, pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i for­mi­ra­nje pre­la­zne vla­de do ras­pi­si­va­nja iz­bo­ra.
Upo­zo­re­no je da je De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta ko­mu­ni­stič­ka par­ti­ja ko­je je pro­mi­je­ni­la bo­je i da je na vla­sti u Cr­noj Go­ri još od ras­pa­da SSSR a da se Đu­ka­no­vić na naj­vi­šim dr­žav­nim funk­ci­ja­ma na­la­zi još od 1991. go­di­ne.
Bri­sel­ski por­tal je na­veo da je Me­do­je­vić pre­tu­čen i po­pr­skan su­zav­cem od po­li­ci­je za vri­je­me de­mon­stra­ci­ja. Me­do­je­vi­ća „Euro­Ak­tiv” opi­su­je kao li­de­ra Po­kre­ta za pro­mje­ne (PzP) či­ja se kam­pa­nja za­sni­va na to­me da se u Cr­noj Go­ri spro­ve­du de­mo­krat­ske re­for­me i odr­že pr­vi slo­bod­ni de­mo­krat­ski iz­bo­ri od sti­ca­nja ne­za­vi­sno­sti 2006. go­di­ne.
M.V.


Eli­ti pa­re, na­ro­du ne­za­po­sle­nost

Austrij­ski po­slov­ni dnev­nik „Virt­šaft Blat” pre­nio je da hi­lja­de de­mon­stra­na­ta na uli­ca­ma Pod­go­ri­ce uz­vi­ku­ju „Mi­lo, zlo­čin­če”, op­tu­žu­ju­ći cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra za ne­po­ti­zam, ko­rup­ci­ju i ne­de­mo­krat­ske prak­se. Ka­ko je na­ve­de­no, so­ci­jal­na si­tu­a­ci­ja je pod­lo­ga za pro­te­ste.
– De­mon­stra­ci­je su eska­li­ra­le u su­bo­tu uju­tru, ka­da je po­li­ci­ja po­če­la da ras­tu­ra ša­to­re de­mon­stra­na­ta is­pred par­la­men­ta. Od po­čet­ka ok­to­bra jav­no ne­za­do­volj­stvo je vid­no. Lju­di su blo­ki­ra­li uli­ce u glav­nom gra­du i po­di­gli ša­to­re. Ši­ro­ke pro­te­ste vo­di opo­zi­ci­o­ni sa­vez ko­ji se zo­ve De­mo­krat­ski front. Cilj su pre­la­zna vla­da i no­vi iz­bo­ri – tvr­di „Virt­šaft Blat”.
Na­vo­di se da dok jed­na ma­la eli­ta di­je­li bo­gat­stvo dr­ža­ve, gra­di ogrom­ne ho­te­le na oba­li i ru­skim pa­ra­ma po­di­že oda­ma­ra­li­šta, u unu­tra­šnjo­sti ze­mlje se je­dva pri­mje­ću­je pri­vred­ni rast.
– Pro­sječ­na pla­ta je oko 480 eura, što je vi­še  ne­go u osta­lim dr­ža­va­ma za­pad­nog Bal­ka­na, ali pri­ma­nja i bo­gat­stvo su ne­jed­na­ko ras­po­re­đe­ni. Ne­za­po­sle­nost je, po na­vo­di­ma cr­no­gor­skog Za­vo­da za sta­ti­sti­ku, na ni­vou od 14,6 od­sto, ali ova broj­ka je po sve­mu su­de­ći pre­pra­vlja­na – na­veo je austrij­ski list.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"