Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika SNEŽANA JONICA PORUČILA DA SAV RIZIK ZA NESTABILNOST PREUZIMAJU I ČLANOVI ODBORA ZA BEZBJEDNOST IZ VLASTI
Odbili da osude hapšenje poslanika i novinara
Juče na Odboru Odbili da osude hapšenje poslanika i novinara
-Čla­no­vi Od­bo­ra za bez­bjed­nost iz re­do­va DPS-a, Bo­šnjač­ke stran­ke i Po­zi­tiv­ne, oci­je­ni­li su da je bez­bjed­no­sna si­tu­a­ci­ja u Cr­noj Go­ri sta­bil­na, bez ob­zi­ra na de­ša­va­nja u ve­zi sa pro­te­sti­ma, a po­stu­pa­nja in­sti­tu­ci­ja za spro­vo­đe­nje za­ko­na bi­la su na ni­vou i u okvi­ru ovla­šće­nja. Sjed­ni­ca je po­če­la u uto­rak u pro­sto­ri­ji za raz­ma­tra­nje ma­te­ri­ja­la ozna­če­nih ste­pe­nom taj­no­sti i bi­la je za­tvo­re­na za jav­nost, a njoj su pri­su­stvo­va­li mi­ni­stri unu­tra­šnjih po­slo­va i prav­de Ra­ško Ko­nje­vić i Zo­ran Pa­žin, di­rek­tor Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost De­jan Pe­ru­ni­čić, di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić i spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić.
Pro­tiv za­klju­ča­ka ko­je je usvo­ji­la ve­ći­na bi­li su Sne­ža­na Jo­ni­ca iz So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je i ne­za­vi­sni po­sla­nik Ve­li­zar Ka­lu­đe­ro­vić.
Jo­ni­ca, ko­ja je i pot­pred­sjed­nik od­bo­ra, iz­dvo­ji­la je mi­šlje­nje i for­mu­li­sa­la po­seb­ne za­ključ­ke za ko­je je sma­tra­la da je od­bor tre­ba­lo da ih usvo­ji. Ona je pred­lo­ži­la da od­bor oštro osu­di pri­vo­đe­nje po­sla­ni­ka Skup­šti­ne i pri­mje­nu si­le pre­ma ne­kim po­sla­ni­ci­ma i da za­tra­ži hit­no utvr­đi­va­nje od­go­vor­no­sti po­li­ca­ja­ca i nji­ho­vih nad­re­đe­nih. Jo­ni­ca je sma­tra­la da od­bor tre­ba da osu­di hap­še­nje i pri­mje­nu si­le pre­ma no­vi­na­ri­ma, zbog če­ga su one­mo­gu­će­ni da vr­še svoj po­sao.
Ona je uka­za­la da MUP ni­je po­stu­pio po za­ključ­ku 2, ko­ji je od­bor usvo­jio na sjed­ni­ci 18. ok­to­bra, na­vo­de­ći da to ti­je­lo ni­je upo­zna­to ni sa jed­nom pred­u­ze­tom rad­njom na utvr­đi­va­nju od­go­vor­no­sti zbog pre­ko­mjer­ne upo­tre­be si­le i zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja slu­žbe­ni­ka MUP-a.
– Sma­tram da je od­bor tre­ba­lo da za­tra­ži da MUP u naj­kra­ćem ro­ku do­sta­vi spi­sak svih po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, uni­for­mi­sa­nih i ne­u­ni­for­mi­sa­nih, ko­ji su an­ga­žo­va­ni 17. i 18. ok­to­bra, sa pre­ci­zno de­fi­ni­sa­nim za­da­ci­ma i sred­stvi­ma ko­ja su ko­ri­sti­li. Pred­la­ga­la sam da hit­no tre­ba tra­ži­ti iz­vje­šta­je od mi­ni­stra o pri­mje­ni sred­sta­va pri­nu­de od svih po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, kao i ocje­nu za­ko­ni­to­sti sred­sta­va pri­nu­de – na­ve­la je ona.
Jo­ni­ca je tra­ži­la da od­bor kon­sta­tu­je da ni­je do­bio ni­jed­nu re­le­vant­nu i na do­ka­zi­ma ute­me­lje­nu in­fo­r­ma­ci­ju od nad­le­žnih or­ga­na da je bio pla­ni­ran na­pad na Skup­šti­nu, na­vo­de­ći da je upra­vo to uze­to kao osnov za upo­tre­bu si­le 18. ok­to­bra, što uz na­vo­de mi­ni­stra Ko­nje­vi­ća i pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Ran­ka Kri­vo­ka­pi­ća da o ta­kvim na­mje­ra­ma ni­su ima­li sa­zna­nja, po­li­cij­sku ak­ci­ju i pri­mje­nu sred­sta­va pri­nu­de či­ni neo­sno­va­nim.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, pre­ko­mje­r­na upo­tre­ba si­le, hap­še­nje po­sla­ni­ka i no­vi­na­ra, ostra­šće­no iz­vje­šta­va­nje jav­nog ser­vi­sa i dru­gih vla­sti­ma bli­skih me­di­ja, po­di­gli su ten­zi­je, pro­iz­ve­li uz­ne­mi­re­nost gra­đa­na, stvo­ri­li ri­zi­ke po mir i sta­bil­nost dr­ža­ve i pro­iz­ve­li oče­ki­va­ne re­ak­ci­je gra­đa­na.
– Či­nje­ni­ca je da mo­ji za­ključ­ci ni­su usvo­je­ni i da se o nji­ma ni­je gla­sa­lo, ali će osta­ti u pi­sa­noj for­mi, kao svje­do­čan­stvo da će se o do­ga­đa­nji­ma 17. i 18. ok­to­bra kad-tad mo­ra­ti re­ći isti­na u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re – re­kla je Jo­ni­ca.
Ona je po­ru­či­la da će bi­ti na pro­te­sti­ma u su­bo­tu.
– Na­kon ova­kvog pri­stu­pa ko­le­ga iz od­bo­ra ovom pi­ta­nju, sma­tram da sav ri­zik po bez­bjed­nost i sta­bil­nost Cr­ne Go­re u na­red­nim da­ni­ma pre­u­zi­ma­ju oni i dr­žav­ni or­ga­ni – za­klju­či­la je Jo­ni­ca.D.Ž.


Sve u okvi­ru ovla­šće­nja

Pred­sjed­nik od­bo­ra Me­vlu­din Nu­ho­džić re­kao je da je od­bor oci­je­nio da su po­stu­pa­nja in­sti­tu­ci­ja za spro­vo­đe­nje za­ko­na bi­la na ni­vou i u okvi­ru ovla­šće­nja.
– S ob­zi­rom da po­sto­ji od­re­đen broj pri­mjed­bi i di­le­ma u ve­zi sa pre­ko­ra­če­njem slu­žbe­nih ovla­šće­nja, od­bor po­zi­va nad­le­žne in­sti­tu­ci­je i od­go­va­ra­ju­ća ti­je­la da bla­go­vre­me­no is­pi­ta­ju nji­ho­vu osno­va­nost, i o to­me oba­vi­je­ste jav­nost – re­kao je on, pred­sta­vlja­ju­ći za­ključ­ke no­vi­na­ri­ma u par­la­men­tu.
Nu­ho­džić je re­kao da od­bor uka­zu­je na po­tre­bu ve­će pa­žnje i sen­zi­bil­no­sti u obez­bje­đi­va­nju uslo­va za rad no­vi­na­ra, kao i pu­ne slo­bo­de nji­ho­vog iz­vje­šta­va­nja. Od­bor je po­zvao me­di­je na po­što­va­nje na­če­la objek­tiv­no­sti i pu­nog pro­fe­si­o­na­li­zma u iz­vje­šta­va­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"