Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Naknade za majke smanjene neustavno * Front ponovo traži mjesto gradonačelnika * Provjeravaju je li mislio na Pavićevića * Uhapšeno osam dilera * Novogodišnje čarolije * Snijeg u Sahari * Naknade za majke smanjene neustavno
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, poslanik DF-a i predsjednik Radnič:
– Jedini način da se suprotstavimo ovakvim nametima i bezobrazluku nelegitimne vlade jeste da izađemo na ulice.

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PREMA PODACIMA CEDEM-A VLADAJUĆU PARTIJU PODRŽAVA SAMO 36,8 ODSTO GRAĐANA
DPS pao na najniže grane
DPS pao na najniže grane Najpopularniji političar je Filip Vujanović, drugi je Aleksa Bečić, treći Milo Đukanović, slijede ih Dritan Abazović, Duško Marković, Miodrag Lekić, Aleksandar Damjanović, Snežana Jonica, Goran Danilović i Damir Šehović
De­mo­krat­sku par­ti­ju so­ci­ja­li­sta po­dr­ža­va 36,8 od­sto gra­đa­na, što je naj­ni­ži rej­ting te par­ti­je od ka­da Cen­tar za de­mo­kra­ti­ju i ljud­ska pra­va (CE­DEM) spro­vo­di is­tra­ži­va­nja jav­nog mnje­nja.
– Ovo je pr­vi put od ka­da ra­dim is­tra­ži­va­nja da je rej­ting DPS-a is­pod 40 pro­ce­na­ta. Oči­gled­no je da je ono što se de­ša­va­lo u iz­bor­nom da­nu i na­kon nje­ga ne­ga­tiv­no dje­lo­va­lo na nji­hov rej­ting – ka­zao je glav­ni me­to­do­log CE­DEM-a pro­fe­sor Mi­loš Be­šić na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re na ko­joj je pred­sta­vlje­no is­tra­ži­va­nje.
Re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da De­mo­krat­ski front ima po­dr­šku od 21 od­sto gra­đa­na. Ovaj opo­zi­ci­o­ni sa­vez na iz­bo­ri­ma je osvo­jio 20,32 od­sto gla­so­va.
– De­mo­krat­skom fron­tu su pri­ja­li iz­bo­ri i sve što se de­ša­va­lo na iz­bor­ni dan 16. ok­to­bra i, bez ob­zi­ra na sve ne­ga­tiv­ne ko­no­ta­ci­je, oni su sta­bil­ni – pro­ko­men­ta­ri­sao je Be­šić.
Pre­ma is­tra­ži­va­nju CE­DEM-a, De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra ima po­dr­šku 12,2 od­sto gra­đa­na. Na ok­to­bar­skim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma De­mo­kra­te su do­bi­le 10,01 od­sto gla­so­va.
– Oni su naj­ve­ći po­bjed­ni­ci iz­bo­ra i ostva­ri­li su naj­ve­ći is­ko­rak – ka­zao je Be­šić.
Po­da­ci iz is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da SNP po­dr­ža­va 7,8 od­sto gra­đa­na, De­mos 6,3 a Gra­đan­ski po­kret URA 1,6 pro­ce­na­ta. Ovi po­li­tič­ki su­bjek­ti či­ni­li su ko­a­li­ci­ju Ključ, ko­ja je na iz­bo­ri­ma osvo­ji­la 11,05 od­sto gla­so­va, znat­no ma­nje ne­go što po­ka­zu­ju po­da­ci iz is­tra­ži­va­nja CE­DEM-a o nji­ho­vom rej­tin­gu.
– Ko­a­li­ci­ja „Ključ” ni­je pri­ja­la gla­sa­či­ma ovih par­ti­ja. Naj­ve­ću šte­tu ula­skom u taj sa­vez pre­tr­pje­la je URA. De­mos je od osni­va­nja u pa­du, a ula­zak u Vla­du iz­bor­nog po­vje­re­nja ih je sku­po ko­štao – ocje­nju­je Be­šić.
Pre­ma is­tra­ži­va­nju CE­DEM-a, SDP po­dr­ža­va 4,1 od­sto gra­đa­na, Bo­šnjač­ku stran­ku 3,4, a SD 2,3 od­sto.
Ka­da je u pi­ta­nju rej­tin­ga po­li­ti­ča­ra, is­tra­ži­va­nje CE­DEM-a po­ka­zu­je da pred­sjed­nik Cr­ne Go­re Fi­lip Vu­ja­no­vić i da­lje uži­va naj­ve­će po­vje­re­nje gra­đa­na. Na dru­gom mje­stu je li­der De­mo­kra­ta Alek­sa Be­čić, pa biv­ši pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić, a sli­je­de funk­ci­o­ner URA Dri­tan Aba­zo­vić, pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić, pred­sjed­nik De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić, funk­ci­o­ne­ri SNP-a Alek­san­dar Da­mja­no­vić i Sne­ža­na Jo­ni­ca, funk­ci­o­ner De­mo­sa Go­ran Da­ni­lo­vić i funk­ci­o­ner So­ci­jal­de­mo­kra­ta i mi­ni­star pro­svje­te Da­mir Še­ho­vić. Po­sled­nja tri mje­sta na li­sti pri­pa­la su li­de­ru Li­be­ral­ne par­ti­je An­dri­ji Po­po­vi­ću, biv­šem po­sla­ni­ku Po­zi­tiv­ne Cr­ne Go­re Azri Ja­sa­vić i vr­ši­o­cu du­žno­sti pred­sjed­ni­ka CDU Dra­ga­nu Ivan­če­vi­ću.
Is­tra­ži­va­nje CE­DEM-a po­ka­zu­je da go­to­vo sve in­sti­tu­ci­je bi­lje­že trend pa­da po­vje­re­nja gra­đa­na. Ka­ko je sa­op­štio Be­šić, gra­đa­ni naj­vi­še po­vje­re­nja ima­ju u obra­zov­ni si­stem, Srp­sku pra­vo­slav­nu cr­kvu, zdrav­stvo, po­li­ci­ju, NVO sek­tor, a za­tim sli­je­de pred­sjed­nik dr­ža­ve, Voj­ska, sud­stvo, De­le­ga­ci­ja EU u Cr­noj Go­ri. Naj­ma­nje po­vje­re­nja ima­ju u Skup­šti­nu, po­li­tič­ke par­ti­je i ta­ko­zva­nu CPC.
Na pi­ta­nje ka­kve re­zul­ta­te no­ve vla­de oče­ku­ju u od­no­su na pret­hod­nu, 19,6 od­sto gra­đa­na od­go­vo­ri­lo je da sma­tra da će ima­ti bo­lje, 22,2 lo­ši­je, 27,1 od­sto je uvje­re­no da će bi­ti isti, dok 31,1 pro­ce­na­ta an­ke­ti­ra­nih ne mo­že da pro­ci­je­ni.
– Či­ni se da je ve­li­ka od­go­vor­nost na no­voj vla­di i pre­mi­je­ru da u bu­du­ćem pe­ri­o­du po­ka­žu jed­nu vr­stu di­na­mi­ke ko­ja je oči­to po­treb­na ne bi li se vra­ti­la do­za op­ti­mi­zma ko­ja ne­do­sta­je u po­li­tič­kom pro­sto­ru – is­ti­če Be­šić.
Pre­ma is­tra­ži­va­nju CE­DEM-a, 35,3 od­sto gra­đa­na sma­tra da je Cr­na Go­ra kre­nu­la po­gre­šnim pu­tem. Ne­što ma­nji pro­ce­nat, 32,8 od­sto, od­go­vo­rio je da je dr­ža­va kre­nu­la pra­vim pu­tem. Na pi­ta­nje da li Cr­na Go­ra tre­ba po­sta­ne čla­ni­ca EU, 63 od­sto gra­đa­na sma­tra da tre­ba, 24,6 da ne tre­ba, 12,4 od­sto nema stav o tome.
Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da 27,2 od­sto gra­đa­na sma­tra da bi Cr­na Go­ra u spolj­noj po­li­ti­ci tre­ba­lo da se osla­nja na EU, 20,5 mi­sli da bi tre­ba­lo na Ru­si­ju, a 15,4 pro­cen­ta se opre­di­je­li­lo za SAD.
– Trend po­dr­ške u EU je opao u od­no­su na pro­šlu go­di­nu. To ni­je sa­mo slu­čaj kod nas, već i u re­gi­o­nu i čla­ni­ca­ma EU. Na­kon de­ša­va­nja u Si­ri­ji, po­dr­ška Ru­si­ji se po­ve­ća­la – ob­ja­snio je Be­šić.
U is­tra­ži­va­nju spro­ve­de­nom od 5. do 14. de­cem­bra u svim op­šti­na­ma je uče­stvo­va­lo 1.029 is­pi­ta­ni­ka.V.R.


Rejting političara
1. Filip Vujanović 2,93
2. Aleksa Bečić 2,83
3.Milo Đukanović 2,70
4.Dritan Abazović 2,44
5. Duško Marković 2,41
6. Miodrag Lekić 2,41
7. Aleksandar Damjanović 2,35
8. Snežana Jonica 2,33
9. Goran Danilović 2,29
10.Damir Šehović 2,25
11. Milan Knežević 2,23
12. Srđan Milić 2,22
13. Andrija Mandić 2,20
14. Janko Vučinić 2,18
15. Nebojša Medojević 2,17
16. Ivan Brajović 2,12
17. Vujica Lazović 2,06
18. Predrag Bulatović 2,06
19. Žarko Rakčević 1,94
20. Ranko Krivokapić 1,93
21. Raško Konjević 1,83
22. Andrija Popović 1,78
23. Azra Jasavić 1,73
24. Dragan Ivančević 1,68

Tabela za NATO
DECEMBAR 2016. JUN 2016.
ZA 39,5 37,1
PROTIV 39,7 36,4


Broj pro­tiv­ni­ka NA­TO-a pora­stao od ju­na

Član­stvo Cr­ne Go­re u NA­TO-u po­dr­ža­va 39,5 od­sto gra­đa­na, pro­tiv je 39,7 od­sto, dok 20, 8 od­sto njih ne­ma stav o ovom pi­ta­nju. U od­no­su na pret­hod­no is­tra­ži­va­nje iz ju­na ove go­di­ne, vi­še je po­ras­tao broj pro­tiv­ni­ka ne­go za­go­vor­ni­ka NA­TO-a. Pre­ma jun­skom is­tra­ži­va­nju za ula­zak u NA­TO bi­lo je 37,1 a pro­tiv 36,4 od­sto gra­đa­na.
– Broj pro­tiv­ni­ka i pri­sta­li­ca NA­TO-a go­to­vo je iz­jed­na­čen. Re­zul­tat even­tu­al­nog re­fe­ren­du­ma bi bio vr­lo ne­iz­vje­stan – sma­tra Mi­loš Be­šić.
Ob­ja­snio je da spolj­no­po­li­tič­ka de­ša­va­nja, od­no­sno re­la­ci­je iz­me­đu NA­TO-a i Ru­si­je, ve­o­ma uti­ču na cr­no­gor­sko jav­no mnje­nje po pi­ta­nju po­dr­ške ula­sku u Ali­jan­su.
Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo i da 53,8 od­sto gra­đa­na vje­ru­je da će Cr­na Go­ra po­sta­ti čla­ni­ca NA­TO-a bez ob­zi­ra na nji­ho­vo mi­šlje­nje, 20,5 od­sto sma­tra da ne­će, dok 25,7 ne­ma stav o to­me.


Vu­ču­ro­vić: Pod­va­la

De­mo­krat­ski front oci­je­nio je ju­če da je neo­p­hod­no pi­ta­ti gra­đa­ne da li že­le da Cr­na Go­ra bu­de dio NA­TO-a, jer sa­mo oni na de­mo­krat­skom re­fe­ren­du­mu mo­gu da do­ne­su od­lu­ku o ta­ko va­žnom pi­ta­nju.
– Po­li­tič­ka kri­za u Cr­noj Go­ri je ve­o­ma du­bo­ka, čak i dra­ma­tič­na, a po­ku­šaj da se na­ša ze­mlja uvu­če u NA­TO gla­sa­njem u Skup­šti­ni bi je do­dat­no pro­du­bio. Pre­ma svim re­le­vant­nim po­da­ci­ma, pre­ko dvi­je tre­ći­ne gra­đa­na je pro­tiv učla­nje­nja Cr­ne Go­re u NA­TO. Ovu „an­ke­tu” CE­DEM-a i dru­gih slič­nih „ce­de­ma” mi iz DF-a ne že­li­mo ni da ko­men­ta­ri­še­mo, jer je to sve laž do la­ži. To je sa­mo jed­na u ni­zu već vi­đe­nih pod­va­la ko­je slu­že za kre­i­ra­nje jav­nog mnje­nja za po­tre­be DPS-a i ame­rič­ke am­ba­sa­de u Pod­go­ri­ci. Ali, pro­sto je fa­sci­nant­no ka­ko ima­ju obra­za i oda­kle smje­lost ovim vaj­nim is­tra­ži­va­či­ma jav­nog mnje­nja da na­kon što su se ona­ko iz­bru­ka­li sa ra­znim an­ke­ta­ma u pret­hod­nom pe­ri­o­du po­no­vo ob­ma­nju­ju jav­nost. Sram ih bi­lo –po­ru­čio je po­sla­nik DF-a Jo­van Vu­ču­ro­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"