Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika DIO OPOZICIJE SPREMAN DA PREDLOŽI KANDIDATE ZA NOVI SAZIV DRŽAVNE IZBORNE KOMISIJE
SNP i Demokrate hoće u DIK
SNP i Demokrate hoće u DIK Kontrola izbornog procesa, implementacija izbornog zakonodavstva i stvaranje uslova za fer i slobodne izbore više nikada ne smiju biti u rukama nestručnih i nekompetentnih ljudi – poručio je poslanik Demokrata Boris Bogdanović
De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra i So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja pred­lo­ži­će iz svo­jih re­do­va kan­di­da­te za čla­no­ve Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je, sa­op­šte­no je za „Dan” iz tih opo­zi­ci­o­nih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta.
Pred­sjed­nik Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra Skup­šti­ne Lju­iđ Škre­lja upu­tio je pre­kju­če par­la­men­tar­nim stran­ka­ma vla­sti i opo­zi­ci­je jav­ni po­ziv za do­sta­vlja­nje ime­na kan­di­da­ta za no­vi sa­stav DIK-a.
De­mo­kra­te će, ka­ko ka­že nji­hov po­sla­nik Bo­ris Bog­da­no­vić, iz svo­jih re­do­va pred­lo­ži­ti kan­di­da­ta za čla­na stal­nog sa­sta­va DIK-a.
– Kon­tro­la iz­bor­nog pro­ce­sa, im­ple­men­ta­ci­ja iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva i stva­ra­nje uslo­va za fer i slo­bod­ne iz­bo­re vi­še ni­ka­da ne smi­ju bi­ti u ru­ka­ma ne­struč­nih i ne­kom­pe­tent­nih lju­di. Po­go­to­vo ne u ru­ka­ma onih ko­ji su sprem­ni da za in­te­res i ra­čun jed­nog po­li­tič­kog su­bjek­ta i nji­ho­vog še­fa ga­ze Ustav, za­ko­ne i sve de­mo­krat­ske prin­ci­pe bez či­jeg po­što­va­nja ne­ma ni go­vo­ra o po­šte­nim iz­bo­ri­ma. Ne­ma te si­le, ni tog po­li­tič­kog su­bjek­ta ko­jem će­mo do­zvo­li­ti da za­rad usko­stra­nač­kog ili čak iz lič­nih in­te­re­sa kroz in­sti­tu­ci­je si­ste­ma, a uz po­moć Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je, spro­vo­di te­ror i an­ti­de­mo­kra­ti­ju, sa ci­ljem oču­va­nja vla­sti iza­zi­va­njem du­bo­ke po­li­tič­ke i in­sti­tu­ci­o­nal­ne kri­ze u ze­mlji – pod­vu­kao je Bog­da­no­vić.
So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja pred­lo­ži­će kan­di­ta­ta za čla­na Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je.
– Sma­tra­mo da je do­sa­da­šnji se­kre­tar DIK-a Mi­li­sav Ćo­rić po­ka­zao pro­fe­si­o­nal­nost one­mo­gu­ća­va­ju­ći zlo­u­po­tre­be u iz­bor­nim pro­ce­si­ma ko­je je bi­lo mo­gu­će spri­je­či­ti. Pre­po­sta­vlja­mo da će ovo pi­ta­nje bi­ti jed­na od te­ma unu­ta­ro­po­zi­ci­o­nih do­go­vo­ra u na­red­nom pe­ri­o­du – sa­op­šte­no nam je iz SNP-a.
Po Za­ko­nu o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka, u stal­ni sa­stav DIK-a bi­ra­ju se po če­ti­ri čla­na iz re­do­va vla­sti i opo­zi­ci­je. Je­dan od če­ti­ri opo­zi­ci­o­na kan­di­da­ta oba­vlja funk­ci­ju se­kre­ta­ra Ko­mi­si­je. Shod­no ras­po­re­du sna­ga, od­no­sno bro­ju usvo­je­nih man­da­ta u par­la­men­tu, dva mje­sta u DIK-u pri­pa­da­ju De­mo­krat­skom fron­tu i po jed­no Ve­li­koj ko­a­li­ci­ji Ključ i De­mo­kra­ta­ma.
Iz De­mo­krat­skog fron­ta ni­je­smo mo­gli da do­bi­je­mo kon­kre­tan stav o to­me da li će se oda­zva­ti jav­nom po­zi­vu Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra i pred­lo­ži­ti kan­di­da­te za čla­no­ve DIK-a.
– De­mo­krat­ski front će od­lu­ku o ovom pi­ta­nju do­ni­je­ti na sjed­ni­ci pred­sjed­ni­štva – sa­op­šte­no nam je iz tog opo­zi­ci­o­nog sa­ve­za, uz pod­sje­ća­nje da boj­ko­tu­ju rad par­la­men­ta.
Je­dan od kon­sti­tu­e­na­ta ve­li­ke ko­a­li­ci­je Ključ–Gra­đan­ski po­kret URA, ka­ko su nam ka­za­li, još ne­ma stav o to­me da li će kan­di­do­va­ti pred­stav­ni­ke za član­stvo u DIK-u. Ka­ko su nam po­ja­sni­li u tom po­li­tič­kom su­bjek­tu, sa­če­ka­će ko­or­di­na­ci­ju sa osta­lim opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma.
Iz De­mo­sa i So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je ni­je­smo uspje­li da do­bi­je­mo in­for­ma­ci­ju da li će kan­di­do­va­ti pred­stav­ni­ke u Dr­žav­noj iz­bor­noj ko­mi­si­ji.
Rok za pred­la­ga­nje kan­di­da­ta za ime­no­va­nje de­vet čla­no­va i za­mje­ni­ka čla­no­va Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je, ka­ko je na­zna­če­no u jav­nom po­zi­vu, je­ste de­set da­na. Pred­log mo­ra da sa­dr­ži ime i pre­zi­me, adre­su i krat­ku bi­o­gra­fi­ju pred­lo­že­nog kan­di­da­ta i da bu­de pot­pi­san i ovje­ren od ovla­šće­nog pred­la­ga­ča. Uz pred­log se do­sta­vlja i do­kaz da pred­lo­že­ni kan­di­dat ima bi­rač­ko pra­vo, do­kaz o struč­noj spre­mi pred­lo­že­nog kan­di­da­ta, kao i iz­ja­vu o pri­hva­ta­nju kan­di­da­tu­re. Opo­zi­ci­ja je oba­ve­zna da u pred­lo­gu za čla­no­ve Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je na­ve­de ko­jeg kan­di­da­ta pred­la­že za funk­ci­ju se­kre­ta­ra.
V.R.


Če­ka­ju se i pred­stav­ni­ci ma­nji­na i NVO

Pred­sjed­ni­ka Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je i jed­nog čla­na iz re­da pred­stav­ni­ka ci­vil­nog dru­štva, ne­vla­di­nog sek­to­ra i uni­ver­zi­te­ta, ime­nu­je Skup­šti­na na pred­log rad­nog ti­je­la nad­le­žnog za iz­bor i ime­no­va­nja, na­kon pret­hod­no spro­ve­de­nog jav­nog kon­kur­sa. Za čla­na stal­nog sa­sta­va DIK-a ime­nu­je se i je­dan pred­stav­nik par­ti­je, od­no­sno za pod­no­si­o­ca iz­bor­ne li­ste za auten­tič­nu za­stu­plje­nost pri­pad­ni­ka ma­njin­skog na­ro­da ili ma­njin­ske na­ci­o­nal­ne za­jed­ni­ce, ko­ja je na pret­hod­nim iz­bo­ri­ma do­bi­la naj­ve­ći broj gla­so­va. Nje­gov za­mje­nik tre­ba da bu­de pri­pad­nik ne­kog dru­gog ma­njin­skog na­ro­da ili ma­njin­ske na­ci­o­nal­ne za­jed­ni­ce.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"