Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika ODGOVORI NA INICIJATIVU KOTORSKOG ODBORA SNP-A
URA ne da manjinsku podršku
Demokrate Kotor URA ne da manjinsku podršku
Bez ozbilj­nog do­ku­men­ta o ma­njin­skoj vla­sti u Ko­to­ru i nje­go­ve de­talj­ne raz­ra­de (što ste nam obe­ća­li da će­te do­sta­vi­ti a ni­ste) ovo što ste nam po­sla­li je avan­tu­ra za ko­ju vam gla­sa­či ni­je­su da­li man­dat, ka­za­la je pred­sjed­nik ko­tor­skog od­bo­ra Gra­đan­skog po­kre­ta URA Lji­lja­na Po­po­vić Mo­škov. Ka­ko je na­ve­la u od­go­vo­ru ko­tor­skom SNP-u na ra­ni­je do­sta­vlje­nu po­nu­du o for­mi­ra­nju ma­njin­ske vla­sti, da su gra­đa­ni Ko­to­ra že­lje­li da za­dr­že iste ka­dro­ve da upra­vlja­ju gra­dom, oni bi im to po­vje­re­nje uka­za­li na iz­bo­ri­ma 16. ok­to­bra.
– Ni­ko ne­ma pra­vo da pre­kra­ja iz­bor­nu vo­lju pod iz­go­vo­rom da že­li­te ova­kvom po­nu­dom da „spa­sa­va­te Ko­tor i is­pu­nja­va­te du­žnost pre­ma gra­đa­ni­ma ovog gra­da”. Ocje­nju­je­mo da se ra­di o isu­vi­še va­žnoj i ozbilj­noj stva­ri, kao što je vo­đe­nje gra­da u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne i da to za­slu­žu­je mno­go ozbilj­ni­ji, se­ri­o­zni­ji i de­talj­ni­ji do­ku­ment za tra­že­nje ma­njin­ske po­dr­ške od ovog ko­ji ste nam upu­ti­li i tra­ži­li da se po nje­mu iz­ja­sni­mo. Raz­lo­ga za ova­kvu na­šu kon­sta­ta­ci­ju je mno­go – ka­za­la je Po­po­vić Mo­škov.
Ka­ko je re­kla, SNP tra­ži ma­njin­sku po­dr­šku za iz­bor nje­nih kan­di­da­ta na po­li­tič­ke funk­ci­je, i to na funk­ci­ju čel­ni­ka op­šti­ne i pred­sjed­ni­ka SO, a zna se da po­li­tič­kih funk­ci­ja ima vi­še „pa ne vi­di­mo iz ko­jih re­do­va mi­sli­te da po­pu­ni­te te funk­ci­je”.
– Nu­di­te da mi iz dru­gih opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja (De­mo­kra­te, DF, SDP i Gra­đan­ski po­kret URA) ostva­ri­mo kon­trol­nu funk­ci­ju kroz SO i kroz uprav­ne od­bo­re, ne na­vo­de­ći ni­je­dan pri­mjer ko­ji ja­sno ob­ja­šnja­va na­čin, vre­men­ske pe­ri­o­de, pro­ce­du­ru kon­tro­le i ka­ko će se rje­ša­va­ti pro­ble­ma­tič­na rje­še­nja iz kon­tro­le – na­ve­la je funk­ci­o­ner Gra­đan­skog po­kre­ta URA.
Po­po­vić Mo­škov na­vo­di da SNP go­vo­ri o de­po­li­ti­za­ci­ji lo­kal­ne upra­ve i bi­ra­nju kan­di­da­ta bez ob­zi­ra na par­tij­sku pri­pad­nost i lič­no po­znan­stvo, već is­klju­či­vo na osno­vu zna­nja, do­sa­da­šnjeg is­ku­stva i ostva­re­nih re­zul­ta­ta, i ne na­vo­de ni­je­dan de­talj o to­me.
– Vi go­vo­ri­te o raz­vla­šći­va­nju DPS-a i sma­tra­te da se DPS raz­vla­šću­je ta­ko što će­te im uze­ti funk­ci­je pred­sjed­ni­ka op­šti­ne i pred­sjed­ni­ka skup­šti­ne gra­da. Tra­ži­te da po­ka­že­mo ko­li­ko smo raz­li­či­ti od do­sa­da­šnje vla­sti „ko­joj su par­tij­ski i lič­ni ci­lje­vi bi­li na pr­vom mje­stu, a par­tij­sko ka­dro­va­nje osnov­ni prin­cip funk­ci­o­ni­sa­nja”, a ni­gdje ne go­vo­ri­te o DPS čla­no­vi­ma i čla­no­vi­ma nji­ho­vih sa­te­li­ta, ko­ji se go­di­na­ma (a i još) na­la­ze na ru­ko­vo­de­ćim funk­ci­ja­ma – po­ru­ču­je Po­po­vić Mo­škov.
Re­a­go­va­li su i iz ko­tor­skog od­bo­ra De­mo­kra­ta, tvr­de­ći da se ma­njin­ske po­dr­ške ne zah­ti­je­va­ju, već se nu­de od ne­kog po­li­tič­kog su­bjek­ta, kao i da se ma­njin­skom po­dr­škom for­mi­ra upra­va ko­ja bi bi­la tran­zi­ci­o­na, od­no­sno ona ko­ja se ne for­mi­ra za pun man­dat. Na­po­mi­nju da se pri­li­kom ma­njin­ske vla­sti su­bjek­ti ko­ji da­ju ma­njin­sku po­dr­šku osta­vlja­ju van uti­ca­ja na od­lu­ke iz­vr­šnih or­ga­na či­me ne mo­gu uti­ca­ti na kre­i­ra­nje i spro­vo­đe­nje jav­nih po­li­ti­ka.
– U sve­mu smo sa­gla­sni i u cje­lo­sti pri­hva­ta­mo ino­vi­ra­ni jav­no iz­ne­se­ni pred­log ru­ko­vod­stva So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Cr­ne Go­re, kroz pred­stav­ni­ka ru­ko­vod­stva i po­sla­ni­ka SNP-a Alek­san­dra Da­mja­no­vi­ća, da se for­mi­ra lo­kal­na upra­ve bez ika­kvog uslo­vlja­va­nja uz uče­šće po­li­tič­kih su­bje­ka­ta u mje­ri iz­bor­nog re­zlu­ta­ta. De­mo­kra­te su sprem­ne da bez od­la­ga­nja pri­stu­pe for­mi­ra­nju ta­kve upra­va, pu­tem ko­je bi mo­gli da spro­ve­de­mo pro­gram­ske ci­lje­ve i prin­ci­pe, a pod­sje­ća­mo cje­lo­kup­nu jav­nost da je de­po­li­ti­za­ci­ja upra­ve dru­ga tač­ka na­šeg lo­kal­nog pro­gra­ma na­kon de­cen­tra­li­za­ci­je – na­ve­le su ko­tor­ske De­mo­kra­te.
Ka­ko ka­žu, sva­ka po­sti­zbor­na ma­te­ma­ti­ka ko­jom bi se ma­nji­na pre­tvo­ri­la u ve­ći­nu ili od­re­đe­ni broj gla­so­va sma­trao bit­ni­jim od svih osta­lih ne bi pred­sta­vlja­lo ni­šta dru­go ne­go su­štin­ski kon­ti­nu­i­tet prak­se DPS-a.
M.V.


DF za smje­nu DPS-a, ali bez ucje­na

Funk­ci­o­ner DF-a Vla­di­mir Pot­pa­ra re­kao je da je stav tog su­bjek­ta da će pri­hva­ti­ti sva­ko rje­še­nje ko­je po­dr­že sve opo­zi­ci­o­ne stran­ke i ko­je će vo­di­ti raz­vla­šći­va­nju DPS-a.
– Na­ma ni­je po­zna­to da je ini­ci­ja­ti­vu SNP-a o for­mi­ra­nju vla­sti uz ma­njin­sku po­dr­šku po­dr­ža­la ne­ka par­ti­ja. DF ne­će pri­sta­ti na bi­lo ka­kve ucje­ne u for­mi­ra­nju vla­sti, od ko­je god par­ti­je do­la­zi­le – re­kao je Pot­pa­ra.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"