Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika VERBALNI INCIDENT NA ADMINISTRATIVNOM ODBORU UMALO DA PRERASTE U FIZIČKI OBRAČUN
Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta
Sjednicu Administrativnog odbora obilježili incidenti Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta Nakon što je Milan Knežević Ljuiđa Škrelju nazvao mišem i Milutin Đukanović Marti Šćepanović kazao da je „avetinja” a sve poslanike DPS-a označio kao Katnićeve sluge, fizički obračun spriječilo policijsko obezbjeđenje u civilu Članovi odbora iz DPS-a i HGI glasali za ukidanje imuniteta Medojeviću i predložili parlamentu da prihvati zahtjev tužioca Milivoja Katnića da mu se odredi pritvor
S
kup­štin­ski Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor do­nio je ju­če od­lu­ku da pred­lo­ži par­la­men­tu da uki­ne po­sla­nič­ki imu­ni­tet čel­ni­ku Po­kre­ta za pro­mje­ne (PzP) i funk­ci­o­ne­ru De­mo­krat­skog fron­ta (DF) Ne­boj­ši Me­do­je­vi­ću i da, na za­htjev glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća, odo­bri da mu se od­re­di pri­tvor. Za ski­da­nje imu­ni­te­ta Me­do­je­vi­ću gla­sa­li su svi čla­no­vi od­bo­ra iz DPS-a – Lju­iđ Škre­lja, Mar­ta Šće­pa­no­vić, Mi­lo­rad Vu­le­tić, Bran­ko Ča­vor, Bog­dan Fa­tić i Ana Ni­ko­lić, kao i Adri­jan Vuk­sa­no­vić iz HGI. Od­lu­ci o ski­da­nju imu­ni­te­ta Me­do­je­vi­ću, ko­ga Kat­nić sum­nji­či za pra­nje nov­ca, pret­ho­dio je oštar ver­bal­ni in­ci­dent iz­me­đu po­sla­ni­ka DF-a i vla­sti, ko­ji je uma­lo pre­ra­stao u fi­zič­ki ob­ra­čun, ali je to spri­je­či­lo ja­ko obez­bje­đe­nje. Od­lu­ka od­bo­ra tre­ba da bu­de po­tvr­đe­na na ple­nu­mu.
Sjed­ni­ci od­bo­ra pri­su­stvo­va­li su po­sla­ni­ci DF-a An­dri­ja Man­dić, Bran­ko Ra­du­lo­vić, Pre­drag Bu­la­to­vić, Mi­lan Kne­že­vić, Mi­lu­tin Đu­ka­no­vić, Stra­hi­nja Bu­la­jić i Jan­ko Vu­či­nić. Do ver­bal­nog su­ko­ba do­šlo je na­kon za­htje­va DF-a da se obez­bi­je­di pri­su­stvo Kat­ni­ća sjed­ni­ci, ka­ko bi obra­zlo­žio pred­log za ski­da­nje imu­ni­te­ta.
Mi­lan Kne­že­vić je po­zvao Mi­lo­ra­da Vu­le­ti­ća da iza­đu na­po­lje da se fi­zič­ki ob­ra­ču­na­ju. Obo­ji­ca su usta­li ali je ta­da u sa­lu ušlo obez­bje­đe­nje i spri­je­či­lo te­ži in­ci­dent. Kne­že­vić je pred­sjed­ni­ku Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra Lju­i­đu Škre­lji ka­zao da je to „za za­tvor“, i na­zvao ga „mi­šem“. Škre­lja je po­čeo da či­ta tekst Kat­ni­će­vog za­htje­va do­sta­vlje­nog od­bo­ru.
– Sra­mo­ta je što umje­sto Kat­ni­ća či­ta­te pred­log za ski­da­nje imu­ni­te­ta. Ne smi­je Kat­nić da do­đe, a ti si nje­gov slu­ga – re­kao je Đu­ka­no­vić Škre­lji.
Re­a­go­va­la je Mar­ta Šće­pa­no­vić obra­ća­ju­ći se po­sla­ni­ci­ma DF-a ri­je­či­ma „sra­mo­ta ste vi“. Po­ru­či­la im je i da idu u sud­ni­cu pa da ta­mo pri­ča­ju sa Kat­ni­ćem.
– Ću­ti ti, bre, ave­ti­njo jed­na. Olo­šu je­dan. Bi­tan­go – uz­vra­tio joj je Đu­ka­no­vić.
An­dri­ja Man­dić je na­kon iz­gla­sa­va­nja sa­op­štio da je Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor na­pra­vio jed­nu od naj­ve­ćih gre­ša­ka.
– Po­zi­vam ju­na­či­nu Kat­ni­ća da sti­sne pe­tlju, opa­še le­vor i do­đe na ple­num – ka­zao je Man­dić.
Pret­hod­no je po­zi­vao čla­no­ve od­bo­ra da ne ski­da­ju imu­ni­tet Me­do­je­vi­ću, ocje­nju­ju­ći da je u pi­ta­nju još je­dan čin po­li­tič­kog pro­go­na DF-a.
– Me­do­je­vić je ne­vin čo­vjek i sa­da ho­će da ga uhap­se dok je Aco Đu­ka­no­vić na slo­bo­di – re­kao je Man­dić i do­dao da je do­bro što će se ime­nom i pre­zi­me­nom zna­ti ko je iz­gla­sao ski­da­nje imu­ni­te­ta.
Po­sla­nik DF-a Pre­drag Bu­la­to­vić ob­ja­snio je da nji­hov do­la­zak na Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor ne zna­či pre­kid boj­ko­ta par­la­men­ta.
– Do­šli smo ov­dje da se bra­ni­mo od mon­ti­ra­ne uj­dur­me pro­tiv DF-a. Kat­nić lič­no mr­zi Me­do­je­vi­ća. Ako ovo iz­gla­sa­te, DF ne­će pa­siv­no gle­da­ti iz­vr­ša­va­nje Kat­ni­će­ve vo­lje. Po­zi­vam vas da za­htjev vra­ti­te Kat­ni­ću da ga upo­do­bi pra­vu, jer on od Skup­šti­ne ne mo­že da tra­ži odo­bre­nje za od­re­đi­va­nje pri­tvo­ra – re­kao je Bu­la­to­vić.
I Bran­ko Ra­du­lo­vić je ka­zao da je Kat­ni­ćev za­htjev prav­no ni­šta­van.
Od­go­va­ra­ju­ći na nji­ho­ve tvrd­nje, Mar­ta Šće­pa­no­vić je re­kla da se po­sla­ni­ci DF-a kri­ju iza imu­ni­te­ta.
– Kad su go­nje­ni funk­ci­o­ne­ri DPS-a Kat­nić je hva­ljen, a sa­da se go­vo­ri da spro­vodi po­li­tič­ki pro­gon pro­tiv DF-a – is­ta­kla je Šće­pa­no­vi­će­va.
Na to je re­a­go­vao Stra­hi­nja Bu­la­jić na­vo­de­ći da se ni­ko iz DF-a ni­kad ni­je po­zvao na imu­ni­tet.
Mi­lu­tin Đu­ka­no­vić je na­po­me­nuo da se DF ni­je vra­tio u par­la­ment ob­ja­šnja­va­ju­ći da je ri­ječ „o kla­sič­noj sa­mo­od­bra­ni“.
– Ho­će­te da DF pred­sta­vi­te kao fak­tor de­sta­bi­li­za­ci­je Cr­ne Go­re, što ni­je isti­na – po­ru­čio je funk­ci­o­ner Fron­ta.
Jan­ko Vu­či­nić je imao ma­nji ver­bal­ni in­ci­dent sa Škre­ljom, po­ru­ču­ju­ći mu da do­la­zi u is­ku­še­nje da ga ga­đa pra­znom fla­šom za vo­du.
– Ka­ko ste oma­đi­ja­ni sa­da bi­ste i Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog uhap­si­li, po­što je i on išao u Ru­si­ji i do­no­sio pa­re – na­veo je Vu­či­nić.
Mi­lan Kne­že­vić je po­sla­ni­ci­ma DPS-a po­ru­čio da ih smta­ra ne­pri­ja­te­lji­ma od ka­da su nje­mu i Man­di­ću ski­nu­li imu­ni­tet.
– Cr­na Go­ra je na ivi­ci gra­đan­skog ra­ta. Ne že­lim da pad­ne ijed­na kap kr­vi, ali sam spre­man da bra­nim se­be i svo­je naj­bli­že. Iz­gla­saj­te i sa­da ski­da­nje imu­ni­te­ta, a mi zna­mo šta će­mo da­lje – za­klju­čio je Kne­že­vić.
V.R.


Ra­svi­je­tli­ti op­tu­žbe na ra­čun Kat­ni­ća

Čel­nik PzP-a Ne­boj­ša Me­do­je­vić za­tra­žio je da po­sla­ni­ci hr­vat­skog sa­bo­ra po­kre­nu par­la­men­tar­nu pro­ce­du­ru da bi se utvr­di­lo vo­di li se kri­vič­ni po­stu­pak i šta je ura­đe­no da se ra­svi­je­tle i pro­ce­su­i­ra­ju op­tu­žbe gra­đa­na te dr­ža­ve pro­tiv Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća. Me­do­je­vić tvr­di da je PzP pred­met po­li­tič­kog pro­go­na i od­ma­zde di­je­la tu­ži­la­štva, ko­je pred­vo­di glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Cr­ne Go­re.
– PzP i ja smo pred­met pro­go­na Kat­ni­ća, zbog na­šeg jav­nog uka­zi­va­nja na nje­go­vu ulo­gu u de­ša­va­nji­ma u Cav­ta­tu 1991. i 1992. go­di­ne, gdje je kao ka­pe­tan KOS-a Voj­ske JNA bio je­dan od ključ­nih lju­di u voj­noj upra­vi tog mje­sta – na­vo­di Me­do­je­vić u pi­smu po­sla­ni­ci­ma.
On tvr­di da o su­ro­vo­sti i zlo­či­ni­ma ta­da­šnjeg ka­pe­ta­na KOS-a Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća po­sto­ji ve­li­ki broj svje­do­če­nja ci­vil­nog sta­nov­ni­šta Cav­ta­ta i Ko­na­va­la, a dio svje­do­če­nja ko­ja su da­ta pred su­dom u Du­brov­ni­ku ob­ja­vljen je u cr­no­gor­skim me­di­ji­ma.
– Na osno­vu mo­jih di­plo­mat­skih iz­vo­ra, do­bio sam in­for­ma­ci­je da se Kat­nić na­la­zi na spi­sku nad­le­žnih dr­žav­nih or­ga­na Hr­vat­ske. Na tom spi­sku su osum­nji­če­ni za rat­ne zlo­či­ne pri­li­kom ope­ra­ci­ja JNA oko Du­brov­ni­ka. Bez isti­ne o de­ša­va­nji­ma oko Du­brov­ni­ka po­čet­kom 90-ih, i pro­ce­su­i­ra­nja kon­krekt­nih po­je­di­na­ca zbog zlo­či­na pro­tiv ci­vil­nog sta­nov­ni­šta, te­ško je oče­ki­va­ti pu­nu nor­ma­li­za­ci­ju od­no­sa Cr­ne Go­re i Hr­vat­ske – ka­že Me­do­je­vić.M.V.


Po­li­ci­ja ne mo­že spa­si­ti dik­ta­to­ra

Sa pro­test­nog sku­pa „Svi smo mi Me­do”, ko­ji je DF or­ga­ni­zo­vao is­pred par­la­men­ta na Bu­le­va­ru Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog dok je tra­ja­la sjed­ni­ca Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra, po­ru­če­no je da re­žim pro­go­ni Front, ali da će la­žne op­tu­žbe pa­sti u vo­du, kao što će bi­ti sru­še­na i kri­mi­nal­na i ma­fi­ja­ška vlast Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Me­do­je­vić se sa bi­ne obra­tio di­rekt­no na­čel­ni­ku CB Pod­go­ri­ca Jo­vi­ci Re­če­vi­ću, ko­ji je sto­jao is­pred par­la­me­ta, is­ti­ču­ći da po­li­ci­ja šti­ti ma­fi­ja­ški re­žim i bra­ni lo­po­ve i nar­ko-di­le­re.
– Pra­vo pi­ta­nje je za­što se ne hap­se di­le­ri dro­ge i oni ko­ji stvar­no pe­ru no­vac. Za­što Kat­nić ne kre­će na svog po­bra­ti­ma Zo­ra­na La­zo­vi­ća. Ali su kre­nu­li na DF, jer mi­sle da se si­lom mo­že ču­va­ti re­žim. Evo šta sam do­če­kao od mo­je Cr­ne Go­re. Ali Kat­nić ne­će upla­ši­ti ni DF ni me­ne. Ne­ma te po­li­ci­je ko­ja mo­že da spa­si dik­ta­tu­ru kad se na­rod uje­di­ni – is­ti­če Me­do­je­vić.
Po­ru­čio je da će ka­da Front do­đe na vlast od­go­va­ra­ti svi oni ko­ji su kr­ši­li za­kon, bez iz­u­zet­ka.
Pr­o­te­stu u Pod­go­ri­ci pri­su­stvo­va­li su i funk­ci­o­ne­ri De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, funk­ci­o­ner Bo­šnjač­ke stran­ke Or­han Šah­ma­no­vić, kao i pred­stav­ni­ci SNP-a.
Ka­ko je re­kao An­dri­ja Man­dić, Kat­nić kao slu­ga re­ži­ma že­li da jed­nog od 39 opo­zi­o­ci­o­nih po­sla­ni­ka smje­sti u za­tvor ka­ko ne bi bi­lo no­ve par­la­men­tar­ne ve­ći­ne. On je re­kao da Kat­nić i nje­go­vi na­lo­go­dav­ci iz vr­ha re­ži­ma ne­će upla­ši­ti DF.
– Na ple­nar­no za­si­je­da­nje evo po­zi­va­mo onu ju­na­či­nu Kat­ni­ća, sta­rog Ka­tu­nja­ni­na, ko­ji ma­še sa svo­jom ka­tun­skom kr­vi, po­zi­va­mo ga da sti­sne pe­tlju, opa­še le­vor i da do­đe u ple­nar­nu sa­lu – ka­že Man­dić.
Čel­nik po­kre­ta „Ot­por bez­na­đu” Mar­ko Mi­la­čić tvr­di da re­žim ho­će da uhap­si Me­do­je­vi­ća ne zbog pra­nja na­vod­nog pr­lja­vog nov­ca u PzP-u već za­to što re­žim že­li da pe­re svo­ju pr­lja­vu bi­o­gra­fi­ju.
Čel­nik PU­PI Vo­jin Vu­le­tić na­veo je da Đu­ka­no­vi­ćev re­žim uda­ra na slo­bo­du cr­no­gor­skih gra­đa­na, i da br­zi­na ko­jom po­ku­ša­va­ju da uki­nu imu­ni­tet Me­do­je­vi­ću ja­sno uka­zu­je ka­ko pro­go­ne DF. On je re­kao da je hap­še­nje čla­no­va DF-a ne­do­pu­stiv i kri­mi­na­lan čin.
Pot­pred­sjed­ni­ca Rad­nič­ke par­ti­je Želj­ka Sav­ko­vić ka­za­la je da De­mo­krat­ski front mo­ra svim si­la­ma da se su­prot­sta­vi re­ži­mu.
– Ka­da vi­di­mo sve pred­sjed­ni­ke opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja ka­ko sto­je je­dan po­red dru­gog, vo­lje­li se oni ili ne ipak je to na­pre­dak Cr­ne Go­re – ka­za­la je Sav­ko­vi­će­va.
Pred­stav­nik po­kre­ta „Ot­por bez­na­đu” Mla­den Bo­ja­nić re­kao da je ma­fi­ja­ški re­žim kre­nuo u na­pad na li­de­re opo­zi­ci­je i da pro­gon opo­zi­ci­o­na­ra mo­ra bi­ti za­u­sta­vljen.
M.V.


Vlast da is­pu­ni uslo­ve

Iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA si­noć je za RTCG sa­op­šte­no da ne­će pre­ki­da­ti boj­kot Skup­šti­ne dok se po­zna­ti za­htje­vi opo­zi­ci­je ne is­pu­ne. U De­mo­krat­skoj Cr­noj Go­ri ka­žu da vlast mo­ra da is­pu­ni uslo­ve.
– Ne­ma po­vrat­ka u par­la­ment sve dok vlast ku­mu­la­tiv­no ne is­pu­ni sva če­ti­ri do­bro po­zna­ta uslo­va De­mo­kra­ta – sa­op­šte­no je iz te stran­ke.
Iz De­mo­sa su ka­za­li da je stran­ka ne­pre­kid­no u boj­ko­tu od 16. ok­to­bra na ba­zi po­zna­tih raz­lo­ga i sta­vo­va.
– To i osta­je po­li­ti­ka De­mo­sa, a uko­li­ko se po­ja­ve raz­lo­zi za pro­mje­nu na­ših jav­no utvr­đe­nih sta­vo­va, jav­nost će bi­ti bla­go­vre­me­no upo­zna­ta – ka­za­li su iz De­mo­sa.M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"