Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mugošin sin prijavio imovinu od pola miliona * Tuži Miga jer ga je izujedao pas lutalica * Mitropolitu zabranili da uđe u Skupštinu * Radonjić: Lekić privatizuje stranku * Obama vodio tajni rat protiv Putina * Zmije * Hapšenje i sila
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica:
Vlada želi da probije kase opozicionih opština i napuni džepove sumnjivih investitora, tajkuna i režimskih favorita.

Vic Dana :)

Završio puž golać Fakultet za medije i komunikaciju, i prijavio se za posao građevinskog inženjera u jednu firmu.
Došao golać na razgovor za posao i kaže mu poslodavac:
- NISI TI OBUČEN ZA OVAJ POSAO.


Htio Nino Belan da prosi Tinu Ivanović, i ode kod njenog oca, kad tamo još prosaca u čekaonici, a otac radio svoju smjenu u hitnoj pomoći, bio je vozač tamo.
Pozove njega Tina da dođe hitno, da kaže kome daje njenu ruku, a on upali sirenu na kolima, da bi stigao brže, kad ono sirena ne radi.
On na muci, ne zna šta će, pa se prodra iz kola:
-TINU NINU!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika VLADIKA AMFILOHIJE POSJETIO POSLANIKE DF-A, SA KOJIMA JE, ZBOG ODLUKE PREDSJEDNIKA PARLAMENTA, RAZGOVARAO NA STEPENIŠTU
Mitropolitu zabranili da uđe u Skupštinu
Mitropolit pozvao na smirivanje tenzija Mitropolitu zabranili da uđe u Skupštinu Neophodno je smirivanje tenzija, ali i duhovna i moralna obnova Crne Gore –kazao je mitropolit Amfilohije
Pred­sjed­nik Skup­šti­ne Ivan Bra­jo­vić za­bra­nio je ju­če mi­tro­po­li­tu cr­no­gor­sko-pri­mor­skom Am­fi­lo­hi­ju da u zgra­di par­la­men­ta po­sje­ti po­sla­ni­ke DF-a, ko­ji su če­tvr­ti dan za­re­dom bo­ra­vi­li u pro­sto­ri­ja­ma svog klu­ba u znak po­dr­ške Ne­boj­ši Me­do­je­vi­ću. Zbog to­ga su funk­ci­o­ne­ri DF-a mo­ra­li da do­če­ka­ju mi­tro­po­li­ta is­pred zgra­de par­la­men­ta.
– Sa­da­šnja si­tu­a­ci­ja je ve­o­ma ozbilj­na. Po­zi­vam na smi­ri­va­nje ten­zi­ja, di­ja­log svih stra­na i vra­ća­nje na put Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog. Na­dam se da će se ova si­tu­a­ci­ja br­zo za­vr­ši­ti.Na­dam se da će Bra­jo­vić shva­ti­ti da se ovim pu­tem ne gra­di Cr­na Go­ra – ka­zao je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je.
On je po­že­lio na­pre­dak po­sla­ni­ci­ma i ci­je­loj Cr­noj Go­ri.
– Cr­na Go­ra je na­ša maj­ka. Na­ši pre­ci su slu­ži­li Cr­noj Go­ri. Du­hov­ne, ma­te­ri­jal­ne i po­li­tič­ke di­o­be ka­rak­te­ri­stič­ne su za Cr­nu Go­ru. Oči­gled­no je da se na di­o­ba­ma ne mo­že gra­di­ti bu­duć­nost na­še ze­mlje. Iz tih di­o­ba se ra­đa kri­za cje­lo­kup­nog dru­štva. Ovo što se sad do­ga­đa je ne­što što ras­tu­žu­je sva­ko­ga nor­mal­nog, ali ni­je slu­čaj­no što se to de­si­lo. Sve što se da­nas gra­di u Cr­noj Go­ri gra­di se na po­dje­la­ma. Mi smo od dav­ni­na bi­li sklo­ni krv­noj osve­ti i po­dje­la­ma na ze­le­na­še i bje­la­še, čet­ni­ke i ko­mu­ni­ste, ali ove di­o­be su du­plo ve­će. Mi smo po po­dje­la­ma je­din­stve­ni u Evro­pi i u svi­je­tu, a na to­me se ne mo­že gra­di­ti ku­ća Cr­ne Go­re –upo­zo­rio je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je.
Cr­na Go­ra se da­nas, ka­ko je do­dao, na­la­zi u du­bo­koj mo­ral­noj kri­zi, iz ko­je se ra­đa po­li­tič­ka, pa eko­nom­ska i kri­za sve­u­kup­nog dru­štva.
– Neo­p­hod­no je da do­đe do du­hov­ne i mo­ral­ne ob­no­ve Cr­ne Go­re i Cr­no­go­ra­ca, bez ob­zi­ra na to ka­ko se oni de­kla­ri­sa­li. Kad do to­ga do­đe, do­ći će i do pre­po­ro­da i ta­da ne­će po­sto­ja­ti kr­nja Skup­šti­na –po­ru­čio je mi­tro­po­lit.
On se na­da da će se no­vo­na­sta­la si­tu­a­ci­ja u Skup­šti­ni što pri­je okon­ča­ti, kao i či­ta­va pri­ča o na­vod­nom dr­žav­nom uda­ru. Go­vo­re­ći o Bran­ki Mi­lić, osum­nji­če­noj za uče­šće u „dr­žav­nom uda­ru”, on je re­kao da ju je po­sje­tio u Spu­žu.
– Ona je već osam mje­se­ci u sa­mi­ci, bez pro­zo­ra pod neo­n­skim svje­tli­ma. Ovo je pri­li­ka da se svi za­mi­sli­mo, da du­blje za­o­re­mo bra­zdu – za­klju­čio je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je.
Li­der No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je i član pred­sjed­ni­štva DF-a An­dri­ja Man­dić ka­zao je da ga je stid što mi­tro­po­lit ne mo­že da uđe u zgra­du Skup­šti­ne Cr­ne Go­re.
– Na­ša cr­kva i Va­ši pret­hod­ni­ci su stva­ra­li dr­ža­vu Cr­nu Go­ru, a Vi da­nas ne mo­že­te da uđe­te u zgra­du cr­no­gor­ske skup­šti­ne. Za­hva­lju­je­mo što ste do­šli. Sti­di­mo se u ime pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta ko­ji mi je re­kao da Vi ne mo­že­te ući u zgra­du. Od­lu­kom jed­nog čo­vje­ka an­ti­hri­šćan­ske vla­sti ni­je Vam do­zvo­ljen ulaz. Opro­sti­te mi zbog oštrih ri­je­či –ka­zao je Man­dić mi­tro­po­li­tu Am­fi­lo­hi­ju.
On je oba­vi­je­stio mi­tro­po­li­ta da su se svi po­sla­ni­ci DF-a jed­ni dru­gi­ma za­kle­li da se ne­će raz­i­ći iz zgra­de par­la­men­ta sve dok ne spri­je­če even­tu­al­ni po­ku­šaj hap­še­nja ko­le­ge Ne­boj­še Me­do­je­vi­ća.
– Mi se odav­de ne­će­mo raz­i­ći, jer ne­će­mo do­zvo­li­ti da ni­ko po­ni­ža­va DF. Ne znam ka­ko će se sve ovo za­vr­ši­ti, ali ne ide u do­brom smjeru – za­klju­čio je Man­dić.
Me­do­je­vić je za­hva­lio mi­tro­po­li­tu na do­la­sku.
– Ja sam spre­man da odem na sud i da bra­nim svo­ju čast i slo­bo­du – ka­zao je Me­do­je­vić.
V.R.


Osta­je­mo do kra­ja

Li­der Po­kre­ta za pro­mje­ne i po­sla­nik De­mo­krat­skog fron­ta Ne­boj­ša Me­do­je­vić za­hva­lio je ju­če gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re na po­dr­šci ko­ju do­bi­ja, is­ti­ču­ći da se u nje­go­vom slu­ča­ju ra­di o fun­da­men­tal­nom pi­ta­nju slo­bo­de.
– Po­dr­ška ko­ju do­bi­ja­mo od gra­đa­na Cr­ne Go­re je enorm­na. Ono što nas po­seb­no ra­du­je je po­dr­ška čak i od lju­di ko­ji mo­žda po­li­tič­ki ne po­dr­ža­va­ju DF. Svi su shva­ti­li da se ov­dje ne ra­di o par­ti­ja­ma i funk­ci­o­ne­ri­ma, već o fun­da­men­tal­nom pi­ta­nju slo­bo­de – ka­zao je Me­do­je­vić u uklju­če­nju uži­vo pre­ko fej­sbuk pro­fi­la poslani­ka DF-a Sla­ve­na Ra­du­no­vi­ća.
Ka­ko je na­gla­sio, to im da­je još ve­ću sna­gu.
– Mi vas ne­će­mo iz­da­ti i pro­da­ti. Osta­je­mo do kra­ja – po­ru­čio je Me­do­je­vić.


Bes­pri­zor­no po­na­ša­nje Bra­jo­vi­ća

Klub Cr­ne Go­re i Sr­bi­je sa­op­štio je ju­če da naj­o­štri­je osu­đu­je „bes­pri­zo­ran po­stu­pak za­bra­ne ula­ska u Skup­šti­nu Cr­ne Go­re mi­tro­po­li­tu Am­fi­lo­hi­ju ra­di po­sje­te po­sla­ni­ci­ma opo­zi­ci­je od stra­ne pred­sjed­ni­ka kr­njeg par­la­men­ta Iva­na Bra­jo­vi­ća“.
– Na ovaj na­čin Bra­jo­vić sa­mo uslo­žnja­va i ona­ko već kom­pli­ko­va­nu si­tu­a­ci­ju i evi­dent­nu vi­še­mje­seč­nu po­li­tič­ku i dru­štve­nu kri­zu u Cr­noj Go­ri i po­vrh sve­ga po­ka­zu­je ele­men­tar­no ne­po­što­va­nje pre­ma na­sled­ni­ku Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog, što opet zna­či i ne­po­što­va­nje pre­ma Cr­noj Go­ri, u ko­ju se ku­ne sa sve de­snom ru­kom na sr­cu, a sa li­je­vom obič­no u dže­pu, uosta­lom kao i či­ta­va gar­ni­tu­ra na vla­sti. Ovo tim pri­je ču­di s ob­zi­rom na Bra­jo­vi­će­vo po­ri­je­klo i opre­dje­lje­nja nje­go­vih bli­skih pre­da­ka, ko­ji su ba­šti­ni­li i cr­kvu i tra­di­ci­ju, ali i sve dru­ge te­melj­ne vri­jed­no­sti. Oči­gled­no je da u slu­ča­ju pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne ,,nu­žda za­kon mi­je­nja“ – ka­zao je pred­sjed­nik Klu­ba Velj­ko Ra­čić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"