Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove * Silovao maloljetnu komšinicu * Stan od 100.000, a plata 700 eura * Glečeri potonuli metar * Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Osvježenje za 1.500 ljudi u Maksimusu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGIŠA JANjUŠEVIĆ, POLITIČKI ANALITIČA:
Kompletna opozicija je gubitnik u aktuelnom sukobu na opozicionoj političkoj sceni.

Vic Dana :)

Došao Mujo da se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Službenica mu traži podatke, i kad su došli do zanimanja, Mujo ispali:
- Pomoćni bagerista!
Službenica se zbuni:
- Šta ti je to?
Mujo slegne ramenima:
- Šta nemere bager, ja lopatom!
Dođe žena u poštu. Hoće da pošalje telegram, ali je škrta na novcu, pa pita radnicu:
- Dajete li popust ako je u pitanju smrtni slučaj?
- Naravno, gospođo, tada je upola jeftinije - odgovori ljubazna radnica.
Žena to jedva dočeka, pa reče:
- Odlično! Piši tu: Radovane, vraćaj se kući, koljemo svinju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-08-10 BEČIĆ PISAO STANKOVIĆU POVODOM ZASTOJA ISTRAGE O SKAREDNIM PISMIMA
Monstruozna podmetanja preselili na Fejsbuk
Bečić Monstruozna podmetanja preselili na Fejsbuk Očekujem od Vas kao vrhovnog organa državnog tužilaštva da snagom svog autoriteta i nadležnosti koje vam stoje na raspolaganju obezbijedite da se okonča istraga i pokrene krivično gonjenje protiv izvršilaca i nalogodavaca ovog monstruoznog čina – poručio je Bečić
Pred­sjed­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­sa Be­čić upu­tio je otvo­re­no pi­smo vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu Ivi­ci Stan­ko­vi­ću, od ko­jeg tra­ži da obez­bi­je­di uslo­ve ka­ko bi se okon­ča­la is­tra­ga i po­kre­nu­lo kri­vič­no go­nje­nje pro­tiv N.N. li­ca ko­ja su gra­đa­ni­ma Her­ceg No­vog na kuć­nu adre­su do­sta­vlja­la pi­sma sa mon­stru­o­znim ne­i­sti­na­ma na ra­čun De­mo­kra­ta.
Be­čić je u pi­smu is­ta­kao da oče­ku­je Stan­ko­vi­će­vu hit­nu re­ak­ci­ju.
– De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra je kra­jem apri­la i po­čet­kom ma­ja pod­ni­je­la Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv N.N. li­ca, usled či­nje­ni­ce da je gra­đa­ni­ma Her­ceg No­vog na kuć­nu adre­su do­sta­vlje­no pi­smo mon­stru­o­zne sa­dr­ži­ne, ko­je obi­lu­je naj­pr­lja­vi­jim i naj­po­dli­jim ne­i­sti­na­ma na ra­čun De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, či­me je iz­vr­še­no vi­še kri­vič­nih dje­la od stra­ne N.N. li­ca.
Da­na 2. ju­na 2017.go­di­ne oba­vi­je­šte­ni smo od stra­ne Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva Her­ceg No­vi da je Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo tom tu­ži­la­štvu kao nad­le­žnom za po­stu­pa­nje do­sta­vi­lo po­me­nu­te kri­vič­ne pri­ja­ve, kao i da se pred­met Ktn. br. 32/17 for­mi­ran po­vo­dom mon­stru­o­znih pi­sa­ma na­la­zi u fa­zi iz­vi­đa­ja. Od tog da­na ne­ma­mo no­vih in­for­ma­ci­ja o tom slu­ča­ju.
Po­la­ze­ći od zna­ča­ja ovog pi­ta­nja, pro­to­ka vre­me­na od tre­nut­ka pod­no­še­nja kri­vič­ne pri­ja­ve, kao i či­nje­ni­ce da su se broj­ni dje­lo­vi tog mon­stru­o­znog pi­sma ovih da­na mo­gli ja­sno pre­po­zna­ti u od­re­đe­nim jav­nim is­tu­pi­ma, oče­ku­jem od Vas kao vr­hov­nog or­ga­na dr­žav­nog tu­ži­la­štva da sna­gom svog auto­ri­te­ta i nad­le­žno­sti ko­je vam sto­je na ras­po­la­ga­nju obez­bi­je­di­te da se okon­ča is­tra­ga i po­kre­ne kri­vič­no go­nje­nje pro­tiv iz­vr­ši­la­ca i na­lo­go­da­va­ca ovog mon­stru­o­znog či­na.
Po­zi­vam vas da hit­no po­stu­pi­te po mo­joj ur­gen­ci­ji, jer ako se ova­kve stva­ri do­zvo­le u 21. vi­je­ku, u dr­ža­vi kan­di­da­tu za član­stvo u EU, za­mi­sli­te šta sve sju­tra mo­gu oče­ki­va­ti funk­ci­o­ne­ri De­mo­kra­ta i nji­ho­ve po­ro­di­ce. Uko­li­ko se na­lo­go­dav­ci i iz­vr­ši­o­ci ova­ko mon­stru­o­znog či­na i po­zi­va na linč funk­ci­o­ne­ra i čla­no­va De­mo­kra­ta, naj­ja­če opo­zi­ci­o­ne po­li­tič­ke par­ti­je, hit­no ne pro­na­đu, a po­či­ni­o­ci ne pri­ve­du prav­di, on­da sve mo­že bi­ti do­zvo­lje­no u Cr­noj Go­ri – oci­je­nio je Be­čić u pi­smu vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu.
De­mo­kra­te su sa­op­šti­le da se ovih da­na broj­ni dje­lo­vi mon­stru­o­znog pi­sma ko­je je di­je­lje­no pred iz­bo­re u Her­ceg No­vom po­ja­vlju­ju na dru­štve­nim mre­ža­ma u vi­du agre­siv­ne kam­pa­nje pro­tiv De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.
Pod­sje­ti­mo, Pra­vo­slav­noj cr­kvi u Cr­noj Go­ri kra­jem apri­la je pod­met­nu­to pi­smo ko­je je do­sta­vlje­no na adre­se ve­ći­ne gra­đa­na Her­ceg No­vog, a u ko­me se iz­no­se uvre­de i ne­pri­mje­re­ne kva­li­fi­ka­ci­je na ra­čun De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re i li­de­ra te stran­ke Alek­se Be­či­ća. U kri­vič­noj pri­ja­vi ko­ju je Be­čić pod­nio tim po­vo­dom na­vo­di se da je gra­đa­ni­ma Her­ceg No­vog na kuć­ne adre­se do­sta­vlje­no pi­smo mon­stru­o­zne sa­dr­ži­ne, ko­je obi­lu­je naj­pr­lja­vi­jim i naj­po­dli­jim ne­i­sti­na­ma na ra­čun De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re. Skan­da­lo­zno pi­smo ima­lo je pot­pis Pra­vo­slav­na omla­di­na Cr­ne Go­re, ali iz Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske su sa­op­šti­li da se ra­di o pod­me­ta­nju i da to pi­smo ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa Pra­vo­slav­nom cr­kvom u Cr­noj Go­ri.
Pi­smo po­sla­to na adre­se ve­li­kog bro­ja gra­đa­na No­vog sa­dr­ži broj­ne uvre­de i ne­pri­mje­re­ne kva­li­fi­ka­ci­je, uz po­mi­nja­nje ter­mi­na kao što su an­ti­hri­šćan­ske sek­te, sa­ta­ni­zam, uni­šte­nje po­ro­di­ce, iz­da­ja pra­vo­slav­ne vje­re, hom­sek­su­a­li­zam i sa­rad­nja sa stra­nim oba­vje­štaj­nim slu­žba­ma.M.V.

Na­sta­vlja­ju rat na dru­štve­nim mre­ža­ma

Po­vo­dom po­sta ko­ji je na Fej­sbu­ku ob­ja­vio je­dan od čel­ni­ka DF-a Ne­boj­ša Me­do­je­vić, iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re su na­ve­li da se ra­di o jef­ti­nom po­ku­ša­ju nji­ho­ve dis­kre­di­ta­ci­je.
– Ci­je­nje­ni gra­đa­ni, a na­ro­či­to vi ko­ji na­mje­ra­va­te ili ste u ne­kom tre­nut­ku na li­sti­ću za­o­kru­ži­li br­oj is­pred ime­na par­ti­je ili su­bjek­ta či­ji je čel­nik spre­man da ra­bi ova­kve pod­le ne­i­sti­ne i in­si­nu­a­ci­je, za­pi­taj­te se da li ste im zbog ovo­ga da­li glas i da li ova­kav „slu­čaj” za­slu­žu­je vaš glas? Ova­kvi jef­ti­ni i per­fid­ni po­ku­ša­ji dis­kre­di­ta­ci­je svih nas, ko­ji do­dat­no po­tvr­đu­ju iz či­jih mo­zgo­va je pi­san mon­stru­o­zni le­tak ko­ji po­zi­va na linč čla­no­va, sim­pa­ti­ze­ra i funk­ci­o­ne­ra De­mo­kra­ta, a ko­ji je di­je­ljen uoči nov­skih iz­bo­ra, obi­će se o gla­vu nji­ho­vim auto­ri­ma i di­stri­bu­te­ri­ma, i to vr­lo br­zo. Da li se sa ova­kvim „slu­ča­je­vi­ma” mo­gu vo­di­ti „kon­struk­tiv­ni raz­go­vo­ri”? I, naj­zad, po če­mu se ova­kve ogav­no­sti raz­li­ku­ju od ogav­no­sti Aco­vih i Mi­lo­vih slu­žbi i nji­ho­vih šap­tač­kih di­vi­zi­ja? Da li je ovo bor­ba „pr­sa u pr­sa” sa Đu­ka­no­vi­ćem – upi­ta­le su De­mo­kra­te.
Me­do­je­vić je na Fej­sbu­ku od­go­vo­rio da De­mo­kra­te ima­ju ma­lo go­di­na i mla­dost.
– Ja imam go­di­ne, ali i po­ro­di­cu, ka­ri­je­ru, re­fe­ren­ce, is­ku­stvo, me­đu­na­rod­ne kon­tak­te. Ovo je či­sta po­li­tič­ka bor­ba. Sva­ko pre­zen­ti­ra svo­je pred­no­sti, a po­ku­ša­va da sa­kri­je ma­ne. To je po­li­ti­ka. Žao mi je ako je ne­ko iz­vu­kao ne­ke aso­ci­ja­ci­je ili alu­zi­je. To mi ni­je bi­la na­mje­ra – na­pi­sao je Me­do­je­vić.


„Bacili bi nas u kreč”

Ge­ne­ral­ni se­kre­tar De­mo­kra­ta Bo­ris Bog­da­no­vić re­a­go­vao je na Me­do­je­vi­će­ve ob­ja­ve na Fej­sbu­ku po­seb­nim po­stom.
– Ovo su lju­di sprem­ni na sve. Da ima­ju po­lu­ge vla­sti, li­de­re De­mo­kra­ta bi na­šli u kre­ču, kao Iva­na Stam­bo­li­ća – na­pi­sao je Bog­da­no­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"