Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove * Silovao maloljetnu komšinicu * Stan od 100.000, a plata 700 eura * Glečeri potonuli metar * Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Osvježenje za 1.500 ljudi u Maksimusu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGIŠA JANjUŠEVIĆ, POLITIČKI ANALITIČA:
Kompletna opozicija je gubitnik u aktuelnom sukobu na opozicionoj političkoj sceni.

Vic Dana :)

Došao Mujo da se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Službenica mu traži podatke, i kad su došli do zanimanja, Mujo ispali:
- Pomoćni bagerista!
Službenica se zbuni:
- Šta ti je to?
Mujo slegne ramenima:
- Šta nemere bager, ja lopatom!
Dođe žena u poštu. Hoće da pošalje telegram, ali je škrta na novcu, pa pita radnicu:
- Dajete li popust ako je u pitanju smrtni slučaj?
- Naravno, gospođo, tada je upola jeftinije - odgovori ljubazna radnica.
Žena to jedva dočeka, pa reče:
- Odlično! Piši tu: Radovane, vraćaj se kući, koljemo svinju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-08-11 ESKALIRAJU NAPADI NA DEMOKRATE
„Treba da završite kao Stambolić”
„Treba da završite kao Stambolić” Vrhovno državno tužilaštvo, na čijem je čelu Ivica Stanković, naložilo hitno postupanje u slučaju slanja skarednih pisama građanima Herceg Novom, u kojima se iznose neistine na račun Demokratske Crne Gore
De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra pod­ni­je­la je kri­vič­nu pri­ja­vu zbog po­zi­va na linč čel­ni­ka te stran­ke. Ka­ko su na­ve­li u sa­op­šte­nju, sva­ki po­je­di­nac ima slo­bo­du mi­sli i go­vo­ra, ga­ran­to­va­nu Usta­vom Cr­ne Go­re.
– Ta nje­go­va slo­bo­da je, me­đu­tim, ogra­ni­če­na pra­vi­ma i slo­bo­da­ma dru­gih lju­di. I ovog pu­ta je ta gra­ni­ca do­bra­no pre­đe­na. Na­kon po­zi­va na linč Vla­di­mi­ra Jo­ki­ća od stra­ne Sa­vje­ta mla­dih DPS-a Ko­tor, i ovo­ga pu­ta su ak­ti­vi­sti DPS-a pre­šli sva­ku mje­ru. I to onu opa­snu. Na­i­me, na­kon što je por­tal Ana­li­ti­ka na svo­joj zva­nič­noj FB stra­ni­ci pre­nio FB sta­tus našeg ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra, pod na­slo­vom „Bog­da­no­vić: Da DF ima po­lu­ge vla­sti, za­vr­ši­li bi­smo u kre­ču kao Stam­bo­lić“, li­ce po ime­nu Ra­ko Raj­ko­vić po­sta­vlja slje­de­ći ko­men­tar: „I tre­ba ta­ko da za­vr­ši­te...”. Ne­zva­nič­no sa­zna­je­mo da je Raj­ko­vić ak­ti­vi­sta De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­ste Cr­ne Go­re, što on ne kri­je ni na po­me­nu­toj dru­štve­noj mre­ži – sa­op­šti­le su De­mo­kra­te.
Na­vo­de da je zbog ovog gnu­snog i ne­pri­hva­tlji­vog ko­men­ta­ra, ko­ji pred­sta­vlja svo­je­vr­stan po­ziv na linč funk­ci­o­ne­ra De­mo­kra­ta, De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra pod­ni­je­la kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv nje­go­vog auto­ra.
– Ipak, ovaj ko­men­tar ima mno­go du­blje zna­če­nje: po­ziv ko­tor­skog DPS-a na linč pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Ko­tor uro­dio je plo­dom u smi­slu da je ta­kav go­vor sa­da po­stao odo­ma­ćen me­đu nji­ho­vih ak­ti­vi­sti­ma i isto­mi­šlje­ni­ci­ma i, či­ni im se, pot­pu­no pri­hva­tljiv i ne­ka­žnjiv – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
De­mo­kra­te po­zi­va­ju nad­le­žne da što pri­je pro­ce­su­i­ra­ju ova­kve slu­ča­je­ve i pred­u­pri­je­de ši­re­nje mr­žnje, ne­tr­pe­lji­vo­sti i po­zi­va na fi­zič­ki ob­ra­čun ili čak na linč.
– Dru­ga­či­je mi­šlje­nje se mo­že iz­ni­je­ti na pri­lič­no oštar i ja­san, ali ar­gu­men­to­van na­čin, što ni­je ri­jet­kost u prak­si De­mo­kra­ta, ali to ni­ka­ko ne pod­ra­zu­mi­je­va ova­kve svi­re­pe pri­jet­nje. Še­fu nad še­fo­vi­ma or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa je do­šao kraj i ne­ma tog ko­men­ta­ra, pa bi­li čak i ova­kvi, pro­tiv či­jih auto­ra će­mo sva­ki put pod­ni­je­ti kri­vič­nu pri­ja­vu, ko­ji ga mo­gu spa­si­ti – po­ru­či­li su iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.
Stran­ka či­ji je li­der Alek­sa Be­čić ju­če je u po­seb­nom sa­op­šte­nju ob­ja­vi­la da je Vr­hov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo na­lo­ži­lo hit­no pred­u­zi­ma­nje neo­p­hod­nih rad­nji u pred­me­tu u ve­zi sa ska­red­nim pi­smi­ma ko­ja su do­sta­vlje­na gra­đa­ni­ma Her­ceg No­vom pred maj­ske lo­kal­ne iz­bo­re, a u ko­me se iz­no­se mon­stru­o­zne ne­i­sti­ne na ra­čun De­mo­kra­ta.
– Od stra­ne Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva, pre­ko dr­žav­nog tu­ži­o­ca So­nje Bo­ško­vić, oba­vi­je­šte­ni smo da je ovo tu­ži­la­štvo, po­tu­pa­ju­ći po ur­gen­ci­ji pred­sjed­ni­ka De­mo­kra­ta, a u ve­zi sa pi­smom mon­stru­o­zne sa­dr­ži­ne ko­je je di­stri­bu­i­ra­no u su­sret nov­skim iz­bo­ri­ma, na­lo­ži­lo hit­no pred­u­zi­ma­nje neo­p­hod­nih rad­nji u kon­kret­noj kri­vič­no­prav­noj stva­ri – na­vo­di se u sa­op­šte­nju De­mo­kra­ta.
Oni su pod­sje­ti­li da je pred­sjed­nik De­mo­kra­ta Alek­sa Be­čić u sri­je­du upu­tio otvo­re­no pi­smo vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu Ivi­ci Stan­ko­vi­ću, u ko­jem ga je oba­vi­je­stio da je pro­te­klo vi­še mje­se­ci od di­stri­bu­i­ra­nja pi­sma ogav­ne i mon­stru­o­zne sa­dr­ži­ne, u ko­jem se u su­sret nov­skim iz­bo­ri­ma po­zi­va­lo na linč čla­no­va, sim­pa­ti­ze­ra i funk­ci­o­ne­ra De­mo­kra­ta.
– Ni do da­na­šnjeg da­na ni­smo ima­li bi­lo ka­kvu in­for­ma­ci­ju do­kle se sti­glo sa iz­vi­đa­jem i ka­kva je sud­bi­na ovog pred­me­ta u tu­ži­la­štvu – sa­op­šti­li su iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re
M.V.


Pa­žlji­vo će pra­ti­ti raz­voj do­ga­đa­ja

Iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re su is­ta­kli da oba­vje­šte­nje da je tu­ži­la­štvo na­lo­ži­lo hit­no po­stu­pa­nje u pred­me­tu mon­stru­o­znih pi­sa­ma di­je­lje­nih u Her­ceg No­vom ohra­bru­je.
– Me­đu­tim, to nas ni u kom slu­ča­ju ne­će za­do­vo­lji­ti dok u ko­nač­nom ne bu­de­mo ima­li pro­na­đe­ne i sank­ci­o­ni­sa­ne auto­re, na­lo­go­dav­ce i iz­vr­ši­o­ce tog sram­nog či­na. De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra će bud­no i sa po­ja­ča­nom pa­žnjom pra­ti­ti sve ak­tiv­no­sti tu­ži­la­štva u ve­zi sa po­me­nu­tim slu­ča­jem –sa­op­šti­li su iz te stran­ke.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"