Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove * Silovao maloljetnu komšinicu * Stan od 100.000, a plata 700 eura * Glečeri potonuli metar * Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Osvježenje za 1.500 ljudi u Maksimusu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGIŠA JANjUŠEVIĆ, POLITIČKI ANALITIČA:
Kompletna opozicija je gubitnik u aktuelnom sukobu na opozicionoj političkoj sceni.

Vic Dana :)

Došao Mujo da se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Službenica mu traži podatke, i kad su došli do zanimanja, Mujo ispali:
- Pomoćni bagerista!
Službenica se zbuni:
- Šta ti je to?
Mujo slegne ramenima:
- Šta nemere bager, ja lopatom!
Dođe žena u poštu. Hoće da pošalje telegram, ali je škrta na novcu, pa pita radnicu:
- Dajete li popust ako je u pitanju smrtni slučaj?
- Naravno, gospođo, tada je upola jeftinije - odgovori ljubazna radnica.
Žena to jedva dočeka, pa reče:
- Odlično! Piši tu: Radovane, vraćaj se kući, koljemo svinju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika ALEKSA BEČIĆ RAZGOVARAO SA AMBASADOROM ITALIJE VINĆENCOM DEL MONAKOM
Demokrate garant promjene vlasti
Del Monako i Bečić Demokrate garant promjene vlasti I pored brutalnih napada kojima su izložene Demokrate sa raznih strana političke pozornice, centara moći i njihovih finansijera, rast Demokrata i proces promjena u Crnoj Gori niko i ništa ne može zaustaviti – kazao Bečić
Ja­ke De­mo­kra­te su, kao do­mi­nant­ni fak­tor ga­rant pro­mje­ne vla­sti, pre­va­zi­la­že­nja po­dje­la, od­luč­ne bor­be pro­tiv kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je i spro­vo­đe­nja nu­žnih eko­nom­skih re­for­mi, is­ta­kao je pred­sjed­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­sa Be­čić. Ka­ko je sa­op­šte­no, Be­čić se ju­če sa­stao u sje­di­štu De­mo­kra­ta sa am­ba­sa­do­rom Ita­li­je u Cr­noj Go­ri, Vi­ćen­com del Mo­na­kom.
– Pred­sjed­nik Be­čić je upo­znao uva­že­nog sa­go­vor­ni­ka sa re­a­li­za­ci­jom te­ren­ske kam­pa­nje De­mo­kra­ta ko­ja se u pret­hod­nih mje­sec da­na od­vi­ja­la na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Plje­vlja, u okvi­ru ko­je su mla­di ak­ti­vi­sti ob­i­šli pre­ko 6.000 hi­lja­da, dok je on lič­no po­sje­tio pre­ko 1.000 plje­valj­skih do­ma­ćin­sta­va, po­sje­tiv­ši, pri­tom, sva se­la na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Plje­vlja. Po­dr­ška od 38 od­sto u Plje­vlji­ma, kao i ra­pi­dan rast po­dr­ške u svim gra­do­vi­ma, ko­ji je po­seb­no evi­den­tan na­kon iz­bo­ra u Her­ceg No­vom, ja­sno uka­zu­ju da su ja­ke De­mo­kra­te, kao do­mi­nant­ni fak­tor, ga­rant pro­mje­ne vla­sti, pre­va­zi­la­že­nja po­dje­la, od­luč­ne bor­be pro­tiv kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je i spro­vo­đe­nja nu­žnih eko­nom­skih re­for­mi – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Is­ti­če se da je li­der De­mo­kra­ta sa­op­štio am­ba­sa­do­ru Del Mo­na­ku da i po­red bru­tal­nih na­pa­da ko­ji­ma su iz­lo­že­ne De­mo­kra­te sa ra­znih stra­na po­li­tič­ke po­zor­ni­ce, cen­ta­ra mo­ći i nji­ho­vih fi­nan­si­je­ra, rast De­mo­kra­ta i pro­ces pro­mje­na u Cr­noj Go­ri ni­ko i ni­šta ne mo­že za­u­sta­vi­ti.
– Ka­da se kre­ne u ob­ra­čun sa no­vom, mla­dom i pro­gre­siv­nom struk­tu­rom na na­čin ko­ji odi­še ne­vi­đe­nim pri­mi­ti­vi­zmom i bru­tal­no­šću, on­da znaj­te da je na sce­ni kla­sič­na ne­moć auto­ra, pri­zna­nje po­ra­za i po­sled­nja fa­za u po­bje­di nad auto­krat­skim re­ži­mom, nji­ho­vim po­ma­ga­či­ma iz kri­mi­nal­nog i me­dij­skog pod­ze­mlja, kao i po­li­tič­kih struk­tu­ra – is­ta­kao je Be­čić.
Pred­sjed­nik De­mo­kra­ta je am­ba­sa­do­ra Ita­li­je upo­znao sa kon­kret­nim po­ka­za­te­lji­ma i upo­red­nim po­da­ci­ma o fi­nan­sij­skoj kon­so­li­da­ci­ji, ra­ci­o­na­li­za­ci­ji, ko­mu­nal­nom re­du, za­šti­ti de­va­sta­ci­je pro­sto­ra, ra­du jav­nih pred­u­ze­ća i in­fr­struk­tur­nim pro­jek­ti­ma, a ko­ji naj­pla­stič­ni­je po­ka­zu­ju ka­ko funk­ci­o­ni­šu no­ve de­mo­krat­ske vla­sti u pri­mor­skim op­šti­na­ma, na če­lu sa funk­ci­o­ne­ri­ma De­mo­kra­ta.
– Iz či­nje­ni­ca ko­je su ja­sne i ne­spor­ne, ne­ma di­le­me da se pro­mje­na vla­sti u pri­mor­skim op­šti­na­ma po­ka­za­la kao lje­ko­vi­ta po in­te­re­se gra­đa­na, a na­čin funk­ci­o­ni­sa­nja no­vih ad­mi­ni­stra­ci­ja, na če­lu sa pred­sjed­ni­ci­ma op­šti­na iz re­do­va De­mo­kra­ta, kao ja­san po­ka­za­telj da se vra­ća i si­stem vri­jed­no­sti ko­je su zna­čaj­no bi­le na­ru­ši­le ko­rum­pi­ra­ne vla­sti na­ših pret­hod­ni­ka – na­gla­sio je Be­čić.
Čel­nik De­mo­kra­ta je is­ta­kao da boj­kot opo­zi­ci­je ni­je že­lje­no, već nu­žno rje­še­nje opo­zi­ci­je, u je­di­noj ze­mlji u Evro­pi u ko­joj vlast ni­ka­da ni­je smi­je­nje­na na iz­bo­ri­ma, ze­mlji u ko­joj je DPS vi­še pu­ta iz­i­grao i po­ga­zio sve do­go­vo­re ko­ji su po­sti­za­ni sa ci­ljem po­ku­ša­ja iz­la­ska iz kri­ze.
Be­čić i am­ba­sa­dor Ita­li­je su raz­mi­je­ni­li mi­šlje­nja i o po­lo­ža­ju i zna­ča­ju ita­li­jan­ske za­jed­ni­ce u Ko­to­ru, kva­li­tet­noj sa­rad­nji ko­ja po­sto­ji sa lo­kal­nom upra­vom u tom gra­du, ali i pro­ble­mi­ma ko­ji po­sto­je na re­la­ci­ji ita­li­jan­ske kom­pa­ni­je A2A i dr­žav­ne vla­sti u Cr­noj Go­ri.
– Sa­mo vlast ko­ju pred­vo­de po­jed­ni­ci ko­ji su či­sti i li­še­ni lič­nog in­te­re­sa, mo­že ga­ran­to­va­ti iz­grad­nju ja­kih i sta­bil­nih in­sti­tu­ci­ja, ko­je će iz­gra­di­ti prav­ni si­stem u ko­jem će se si­gur­no osje­ća­ti svi gra­đa­ni, do­ma­ći i stra­ni in­ve­sti­to­ri – za­klju­čio je Be­čić.
Pre­ma sa­op­šte­nju, Be­čić i am­ba­sa­dor Del Mo­na­ko sa­gla­si­li su se da će na­sta­vi­ti pri­ja­telj­ski i kon­struk­ti­van di­ja­log.M.V.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"