Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-09-12 NAJAVLJENA PROVJERA NEZAKONITOSTI U VLADAJUĆOJ PARTIJI
MUP oduzima državljanstvo funkcionerima DPS-a
Nuhodžić MUP oduzima državljanstvo funkcionerima DPS-a Ministarstvo unutrašnjih poslova će za sva lica za koja utvrdi da su dobrovoljno stekla, pored crnogorskog državljanstva, i državljanstvo druge države nakon 3. juna 2006. godine po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za gubitak crnogorskog državljanstva po sili zakona Državljanstvo Srbije imaju i funkcioneri DPS-a iz Herceg Novog Stevan Koprivica i Nevena Keković, saopštile su Demokrate
Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va po­kre­nu­će po­stu­pak od­u­zi­ma­nja cr­no­gor­skog dr­ža­vljan­stva funk­ci­o­ne­ri­ma De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta iz Plje­va­lja Sa­ši Ječ­me­ni­ci, Mer­va­nu Av­do­vi­ću, Sa­bri­ni Ha­dži­o­sma­no­vić i Mil­ku Čo­lo­vi­ću uko­li­ko se u po­stup­ku pri­ku­plja­nja do­ka­za utvr­di da su na­kon 3. ju­na 2006. go­di­ne ste­kli i dr­ža­vljan­stva Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, od­no­sno Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, po­tvr­đe­no je „Da­nu” iz MUP-a, uz na­ja­vu da će po­kre­nu­ti po­stu­pak pro­vje­re in­for­ma­ci­ja o dvoj­nom dr­ža­vljan­stvu po­me­nu­tih li­ca ko­je su ob­ja­vlje­ne u me­di­ji­ma.
– Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va će za sva li­ca za ko­ja utvr­di da su do­bro­volj­no ste­kla, po­red cr­no­gor­skog dr­ža­vljan­stva i dr­ža­vljan­stvo dru­ge dr­ža­ve, na­kon 3. ju­na 2006. go­di­ne, shod­no čla­nu 24 stav če­ti­ri za­ko­na, po slu­žbe­noj du­žno­sti po­kre­nu­ti po­stu­pak za gu­bi­tak cr­no­gor­skog dr­ža­vljan­stva po si­li za­ko­na. U kon­kret­nom slu­ča­ju, Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va će, na­kon iz­vr­še­nih pro­vje­ra in­for­ma­ci­je pla­si­ra­ne u me­di­ji­ma za li­ca iz Plje­va­lja, ko­ja su po­red cr­no­gor­skog dr­ža­vljan­stva ste­kla i dr­ža­vljan­stvo Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i BiH, i na osno­vu pri­ku­plje­nih či­nje­ni­ca, od­no­sno do­ka­za, pred­u­ze­ti da­lje rad­nje u skla­du sa Za­ko­nom o uprav­nom po­stup­ku i Za­ko­nom o cr­no­gor­skom dr­ža­vljan­stvu – na­ja­vlje­no je iz MUP-a ko­jim ru­ko­vo­di mi­ni­star Me­vlu­din Nu­ho­džić.
Iz tog re­so­ra, u od­go­vo­ru na pi­ta­nje „Da­na”, pod­sje­ća­ju da je od­red­ba­ma čla­na 24 stav je­dan Za­ko­na o cr­no­gor­skom dr­ža­vljan­stvu pro­pi­sa­no da pu­no­ljet­ni cr­no­gor­ski dr­ža­vlja­nin ko­ji ima i dr­ža­vljan­stvo dru­ge dr­ža­ve po si­li za­ko­na gu­bi cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo ako je do­bro­volj­no ste­kao dr­ža­vljan­stvo dru­ge dr­ža­ve, osim ako je ste­če­no me­đu­na­rod­nim ugo­vo­ri­ma i spo­ra­zu­mi­ma. Pod­sje­ća­ju da Cr­na Go­ra sa Sr­bi­jom i BiH ne­ma pot­pi­san me­đu­dr­žav­ni ugo­vor o dvoj­nom dr­ža­vljan­stvu. Is­ti­ču da je od­red­ba­ma čla­na 31 Za­ko­na o cr­no­gor­skom dr­ža­vljan­stvu pro­pi­sa­no da se cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo sti­če pri­je­mom, od­no­sno gu­bi ot­pu­stom da­nom do­sta­vlja­nja rje­še­nja o pri­je­mu, od­no­sno ot­pu­stu. Pro­pi­sa­no je i da se cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo gu­bi po si­li za­ko­na da­nom na­stu­pa­nja či­nje­ni­ca ili okol­no­sti pred­vi­đe­nih za­ko­nom. Iz MUP-a ci­ti­ra­ju i od­red­be Ustav­nog za­ko­na za spro­vo­đe­nje Usta­va Cr­ne Go­re da sva­ki gra­đa­nin Cr­ne Go­re ko­ji je, po­red cr­no­gor­skog dr­ža­vljan­stva, na dan 3. ju­na 2006. go­di­ne imao i dr­ža­vljan­stvo ne­ke dru­ge dr­ža­ve, ima pra­vo da za­dr­ži i cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo. Po od­red­ba­ma istog ak­ta dr­ža­vlja­nin Cr­ne Go­re ko­ji je na­kon 3. ju­na 2006. go­di­ne ste­kao ne­ko dru­go dr­ža­vljan­stvo mo­že za­dr­ža­ti i cr­no­gor­sko do pot­pi­si­va­nja bi­la­te­ral­nog spo­ra­zu­ma sa ze­mljom či­je je dr­ža­vljan­stvo ste­kao, ali naj­du­že go­di­nu da­na od da­na usva­ja­nja Usta­va Cr­ne Go­re.
Iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re ju­če su jav­no­sti sa­op­šti­li da su ot­kri­li da još dva funk­ci­o­ne­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta ima­ju dr­ža­vljan­stvo Re­pu­bli­ke Sr­bi­je. U pi­ta­nju su Ste­van Ko­pri­vi­ca i Ne­ve­na Ke­ko­vić.
– Da­li smo vam pri­li­ku da ka­že­te ko su jav­ni i par­tij­ski funk­ci­o­ne­ri DPS-a ko­ji pro­tiv­za­ko­ni­to po­sje­du­ju dr­ža­vljan­stvo još ne­ke dr­ža­ve. Me­đu­tim, od­go­vor je iz­o­stao. Po­što vi ću­ti­te, mi na­sta­vlja­mo da ih ot­kri­va­mo i oba­vje­šta­va­mo jav­nost. Po­če­li smo od Plje­va­lja, i sa­op­šti­li da je Sa­ša Ječ­me­ni­ca, do­sko­ra­šnji glav­ni ad­mi­ni­stra­tor Op­šti­ne Plje­vlja, sa­da di­rek­tor D.O.O. Či­sto­ća, ko­ji tu funk­ci­ju vr­ši u ime DPS-a, dr­ža­vlja­nin Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, sa pre­bi­va­li­štem u Ču­ka­ri­ci, Be­o­grad. Mer­van Av­do­vić, od­bor­nik DPS-a i di­rek­tor Sred­nje struč­ne ško­le u Plje­vlji­ma, dr­ža­vlja­nin je Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, sa pre­bi­va­li­štem u Sta­rom gra­du Sa­ra­je­vo. Sa­op­šti­li smo da je Sa­bri­na Ha­dži­o­sma­no­vić, od­bor­ni­ca DPS-a u Skup­šti­ni op­šti­ne Plje­vlja, ta­ko­đe dr­ža­vljan­ka Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, sa pre­bi­va­li­štem u Bi­ha­ću i da je Mil­ko Čo­lo­vić, pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra D.O.O. Či­sto­ća u Plje­vlji­ma, ko­ji tu funk­ci­ju vr­ši u ime DPS-a, dr­ža­vlja­nin Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, sa pre­bi­va­li­štem na Zve­zda­ri, Be­o­grad. Da­nas na­sta­vlja­mo sa Her­ceg No­vim. Oba­vje­šta­va­mo cr­no­gor­sku jav­nost da je Ste­van Ko­pri­vi­ca, di­rek­tor JUK Her­ceg fest, ko­ji je bio če­tvr­ti na iz­bor­noj li­sti DPS-a u nov­skoj op­šti­ni, dr­ža­vlja­nin Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, sa pre­bi­va­li­štem u Vo­ždov­cu, Be­o­grad. Ne­ve­na Ke­ko­vić, od­bor­ni­ca DPS-a u Skup­šti­ni op­šti­ne Her­ceg No­vi, ko­ja je bi­la še­sta na iz­bor­noj li­sti DPS-a u nov­skoj op­šti­ni, dr­ža­vljan­ka je Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, sa pre­bi­va­li­štem u Ze­mu­nu, Be­o­grad – sa­op­šti­le su De­mo­kra­te.
Ka­ko su do­da­li, „na da­na­šnji dan ima­mo si­tu­a­ci­ju da su šest lo­kal­nih funk­ci­o­ne­ra iz DPS-a stra­ni dr­ža­vlja­ni”.
– Pi­ta­mo se šta MUP, tu­ži­la­štvo i kri­mi­na­li­stič­ka po­li­ci­ja če­ka­ju da for­mi­ra­ju pred­me­te pro­tiv sa­da već šest vi­so­kih funk­ci­o­ne­ra DPS-a. Bi­li su i vi­še ne­go brzi i agil­ni ka­da je tre­ba­lo for­mi­ra­ti slu­ča­je­ve pro­tiv funk­ci­o­ne­ra De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Mi­jo­mi­ra Pe­jo­vi­ća i Vla­di­mi­ra Jo­ki­ća, iako je Jo­kić pod­nio do­kaz da je dr­ža­vlja­nin Cr­ne Go­re i ni­jed­ne dru­ge dr­ža­ve. Go­spo­do iz MUP-a, tu­ži­la­štva i kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je, ka­ko bi­ste do­ka­za­li da ni­ste u slu­žbi DPS-a, već da ne­za­vi­sno i ne­pri­stra­sno oba­vlja­te svoj po­sao, po­zi­va­mo vas da od­mah po­kre­ne­te od­go­va­ra­ju­će po­stup­ke na osno­vu ob­ja­va u me­di­ji­ma i pro­tiv vi­so­kih funk­ci­o­ne­ra DPS-a iz Plje­vlja i iz Her­ceg No­vog – na­gla­ša­va­ju De­mo­kra­te.
Ka­ko su do­da­li, „još jed­nom pi­ta­mo or­ga­ni­zo­va­nu kri­mi­nal­nu gru­pu da li će ob­ja­vi­ti ime­na i osta­lih vi­so­kih funk­ci­o­ne­ra u DPS-u ko­ji su na da­na­šnji dan dr­ža­vlja­ni stra­nih dr­ža­va”.
– Na­da­mo se da će­te po­sli­je ovih da­na­šnjih in­for­ma­ci­ja us­pje­ti da se „sa­be­re­te” i opo­ra­vi­te, a na­kon to­ga da ob­ja­vi­te ime­na va­ših vi­so­kih funk­ci­o­ne­ra ko­ji su stra­ni dr­ža­vlja­ni. Ako i da­lje bu­de­te skri­va­li te in­for­ma­ci­je i na­pa­da­li na­še funk­ci­o­ne­re, mi ne­će­mo bi­ti li­je­ni i na­sta­vi­će­mo da oba­vje­šta­va­mo jav­nost o to­me – za­klju­ču­je se u sa­op­šte­nju De­mo­kra­ta.
V.R.


Ud­ba­ška pod­me­ta­nja

Iz De­mo­kra­ta su po­ru­či­li da se „or­ga­ni­zo­va­na kri­mi­nal­na gru­pa, u na­ro­du po­zna­ta i kao DPS, od ne­pre­kid­ne se­ri­je po­ra­za ko­je im na­no­si naj­per­spek­ti­vi­ji po­li­tič­ki su­bjekt u Cr­noj Go­ri, pot­pu­no iz­be­zu­mi­la”.
– U toj bez­um­no­sti i ra­stroj­stvu ne pre­za­ju da pre­ko svo­jih ud­ba­ških i me­dij­skih na­jam­ni­ka pla­si­ra­ju gnu­sne iz­mi­šljo­ti­ne i pod­me­ću ku­ka­vič­ja ja­ja. Kao od­go­vor na još je­dan ud­ba­ški na­pad na funk­ci­o­ne­re De­mo­kra­ta, mi opet po­na­vlja­mo – to su no­tor­ne ne­i­sti­ne i gnu­sne pod­me­ta­či­ne. Vla­di­mir Jo­kić i Mi­jo­mir Pe­jo­vić su dr­ža­vlja­ni Cr­ne Go­re i ni­jed­ne dru­ge dr­ža­ve, što ni­je slu­čaj i sa funk­ci­o­ne­ri­ma De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju.


I Vesna Vučetić ima srpski pasoš

U odgovoru na optužbe DPS-a Demokrate su otkrile još jednog funkcionera vladajuće partije sa stranim državljanstvom.
- Gospodo iz OKG, otkrivamo još jednog visokog funkcionera koji je državljanin Republike Srbije. U pitanju je Vesna Vučetić, odbornica DPS-a u SO Budva u zadnja tri saziva, prijavljena na adresi kralja Petra Prvog. Ovo je sedmi po redu funkcioner DPS-a sa stranim državljanstvom. Pitamo se šta rade kriminalistička policija, tužilaštvo i MUP. Sramota - navedeno je u reagovanju.


DPS: Demagozi dižu prašinu

Iz DPS-a su saopštili da „po već ustaljenom receptu, uhvaćeni u laži i prevari, Demagozi pokušavaju da relativizuju svoju krivicu i odgovornost, dizanjem novog oblaka prašine“.
- Podsjećamo ih da član 12 Ustavnog zakona Gore Gore glasi: “Svaki građanin Crne Gore koji je, pored crnogorskog državljanstva, na dan 3. juna 2006. godine imao i državljanstvo neke druge države ima pravo da zadrži i crnogorsko državljanstvo. Državljanin Crne Gore koji je nakon 3. juna 2006. godine stekao neko drugo državljanstvo može zadržati i crnogorsko državljanstvo do potpisivanja bilateralnog sporazuma sa zemljom čije je državljanstvo stekao, ali najduže godinu dana od dana usvajanja Ustava Crne Gore”. Funkcioneri Demokrata Vladimir Jokić i Mijomir Pejović su potpuno svjesno i dobrovoljno podnijeli zahtjev za dobijanje državljanstva Republike Srbije nakon ovih datuma propisanih Ustavnim zakonom, a zatim učestvovali na izborima u Crnoj Gori kao strani državljani. Jedini koji su zbog sopstvenih poslovnih interesa prekršili Ustav i zakone države Crne Gore i koji su obmanuli crnogorsku javnost su Jokić, Pejović i njihovi Demagozi. Ovakvo ponašanje Demagoga i ne čudi. Mogu da budu državljani i Gane ako je to profitabilno. Ništa nas od njih ne iznenađuje, pa ni kad njihov generalni sekretar i poslanik u parlamentu Boris Bogdanović stavi na svoj fejsbuk profil da živi u Beogradu, glavnom gradu strane države. Umjesto što dižu prašinu, blateći nasumično ljude i institucije bez ikakvih dokaza, predlažemo Demagozima da pokrenu postupke i dokažu sve navode kojima ovih dana uzaludno stvaraju galamu. U suprotnom, za lažno optuživanje se takođe snosi odgovnost, jednako kao i za dvojno državljanstvo stečeno nakon 3. juna 2006. godine - kazala je Danica Nikolić iz Službe za informisanje DPS-a.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"