Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-09-13 NOVI NAPAD NA DEMOKRATE U MOJKOVCU, AKTER AKTIVISTA DPS-A OSUĐEN ZA POKUŠAJ UBISTVA
Stanišić bombom prijetio Bečiću
Stanišić juče prilikom prijetnji čelnicima Demokrata Stanišić bombom prijetio Bečiću Iz razloga što je bezbjednost naših članova i funkcionera očigledno ugrožena, podnijećemo krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu, najavljuju Demokrate
De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra sa­op­šti­la je ju­če da je nji­ho­vog li­de­ra Alek­su Be­či­ća, ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra Bo­ri­sa Bog­da­no­vi­ća i dio čla­no­va Op­štin­skog od­bo­ra u Moj­kov­cu na­pao ak­ti­vi­sta De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Go­ran Sta­ni­šić, pri­je­te­ći da će ba­ci­ti bom­bu na nji­ho­ve stra­nač­ke pro­sto­ri­je. De­mo­kra­te su do­sta­vi­le i sni­mak in­ci­den­ta, a za Sta­ni­ši­ća tvr­de da je bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­no li­ce.
– Na­sta­vlja­ju se na­pa­di or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe, po­zna­ti­je pod na­zi­vom DPS, na De­mo­krat­sku Cr­nu Go­ru. Ne­pu­nih 24 ča­sa na­kon na­pa­da Ra­do­ja Mar­ko­vi­ća, pre­mi­je­ro­vog ro­đe­nog bra­ta, na na­še pred­stav­ni­ke mla­dih, da­nas oko 15 ča­so­va pred­sjed­nik i po­sla­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­sa Be­čić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar i po­sla­nik Bo­ris Bog­da­no­vić i je­dan dio čla­no­va Op­štin­skog od­bo­ra De­mo­kra­ta Moj­ko­vac bi­li su pred­met bru­tal­nog ver­bal­nog na­pa­da Go­ra­na Sta­ni­ši­ća, ak­ti­vi­ste De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Moj­ko­vac i bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nog li­ca. Po­me­nu­ti Sta­ni­šić se za­u­sta­vio u bli­zi­ni pro­sto­ri­ja De­mo­kra­ta u Moj­kov­cu i iz dži­pa „lan­dro­ver dis­ka­ve­ri 3”, cr­ne bo­je i re­gi­star­skih ozna­ka MK AE306, naj­o­gav­ni­jim psov­ka­ma ob­ru­šio na ru­ko­vod­stvo De­mo­kra­ta. Iz­re­kao je i pri­jet­nju da će ba­ci­ti bom­bu na pro­sto­ri­je De­mo­kra­ta u Moj­kov­cu. O ovom do­ga­đa­ju je za­bi­lje­žen vi­deo-sni­mak, ko­ji ša­lje­mo jav­no­sti na uvid – sa­op­šti­le su De­mo­kra­te.
Na snim­ku ko­ji su do­sta­vi­le De­mo­kra­te vi­di se džip is­pred nji­ho­vih stra­nač­kih pro­sto­ri­ja i ču­je Sta­ni­ši­će­vo do­ba­ci­va­nje Be­či­ću, Bog­da­no­vi­ću i osta­lim funk­ci­o­ne­ri­ma te stran­ke. Ču­je se ka­ko Bog­da­no­vić na do­ba­ci­va­nje od­go­va­ra ri­je­či­ma: „Sram­no je to po­na­ša­nje, ne­moj­te vi­še ta­ko da se po­na­ša­te”. Ka­ko se do­ba­ci­va­nje na­sta­vlja, re­a­gu­je i Be­čić po­ru­ču­ju­ći: „Sa­mo bez vri­je­đa­nja i bez ika­kvih pri­jet­nji”.
– Ti ćeš bom­bu ova­mo da ba­ciš, je li – ču­je se ka­ko Be­čić go­vo­ri od­go­va­ra­ju­ći na iz­re­če­ne pri­jet­nje.
De­mo­kra­te pod­sje­ća­ju da je Go­ran Sta­ni­šić (36), pre­su­dom Vi­šeg su­da u Bi­je­lom Po­lju, de­cem­bra pro­šle go­di­ne osu­đen na dvi­je go­di­ne i dva mje­se­ca za­tvo­ra, zbog po­ku­ša­ja ubi­stva u pre­ko­ra­če­nju nu­žne od­bra­ne u sti­ca­ju sa ne­do­zvo­lje­nim dr­ža­njem oruž­ja. Ka­ko na­vo­de, ima­ju­ći u vi­du sve na­ve­de­no, po­sto­ji osno­va­na sum­nja da je po­me­nu­to li­ce iz­bje­glo iz­dr­ža­va­nje ka­zne za­tvo­ra.
– U pri­log sve­mu re­če­nom, jav­nost oba­vje­šta­va­mo i da se u dru­štvu Sta­ni­ši­ća, od­no­sno u istom autu sa njim, na­la­zio bra­ta­nić Ve­se­li­na Ve­ljo­vi­ća i sin na­čel­ni­ka Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti Moj­ko­vac. Pa­met­no­me do­sta da iz­ve­de od­re­đe­ne zdra­vo­ra­zum­ske za­ključ­ke – tvr­de De­mo­kra­te.
Pi­ta­ju se da li, na­kon ovih in­for­ma­ci­ja iko vi­še ima di­le­mu da je brat pre­mi­je­ra Mar­ko­vi­ća, upra­vo u do­go­vo­ru sa pred­sjed­ni­kom Vla­de, pri­je­tio da će po­bi­ti mla­de De­mo­kra­te. Za­pi­ta­li su se i da li iko vi­še ima di­le­mu da je Sta­ni­šić, po na­lo­gu Du­ška Mar­ko­vi­ća i Ve­se­li­na Ve­ljo­vi­ća, pri­je­tio da će ba­ci­ti bom­bu na pro­sto­ri­je De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re u Moj­kov­cu.
– S ob­zi­rom na in­ci­den­te i na­pa­de or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la na De­mo­kra­te u pred­ve­čer­je lo­kal­nih iz­bo­ra u Her­ceg No­vom, po­sli­je pri­jet­nji Sa­vje­ta mla­dih DPS Ko­tor da će lin­čo­va­ti pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Ko­tor, na­kon ko­men­ta­ra ak­ti­vi­ste DPS-a da tre­ba da za­vr­ši­mo u kre­ču kao Stam­bo­lić, te na­kon ovih po­sled­njih pri­jet­nji od bra­će Mar­ko­vić da će nas sve po­bi­ti i Sta­ni­ši­ća da će ba­ci­ti bom­bu na na­še pro­sto­ri­je u Moj­kov­cu, De­mo­kra­te će sju­tra, iz raz­lo­ga što je bez­bjed­nost na­ših čla­no­va i funk­ci­o­ne­ra oči­gled­no ugro­že­na, pod­ni­je­ti kri­vič­nu pri­ja­vu nad­le­žnom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu – na­ja­vlju­ju iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.
Ka­ko su za­klju­či­li, o sve­mu će oba­vi­je­sti­ti sve re­le­vant­ne in­sti­tu­ci­je u ze­mlji i ino­stran­stvu.
V.R.


Ve­ljo­vić: Sin mi je bio Be­ra­na­ma

Na­čel­nik Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti Moj­ko­vac Vi­to­mir Ve­ljo­vić de­man­to­vao je na­vo­de De­mo­kra­ta da je nje­gov sin bio u auto­mo­bi­lu sa Sta­ni­ši­ćem.
– Moj sin je ci­je­li dan bio u Be­ra­na­ma – ka­zao je Ve­ljo­vić no­vi­na­ri­ma.
Pret­hod­no su De­mo­kra­te sa­op­šti­le da je u u autu sa Sta­ni­ši­ćem bio bra­ta­nić Ve­se­li­na Ve­ljo­vi­ća, a sin Vi­to­mi­ra Ve­ljo­vi­ća.
  • Politika
    Ranije - Politika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"