Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika SD I ANDRIJA NIKOLIĆ (DPS) KRITIKOVALI LIDERA SDP-A Krivokapić propali proruski premijer
De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta sa­op­šti­la je ju­če da je „ot­kri­va­ju­ći ka­ko je cilj boj­ko­ta ru­še­nje vla­sti, pro­pa­li pro­ru­ski pre­mi­jer po­tvr­dio da je sve vri­je­me bio ak­tiv­no uklju­čen u pe­to­ko­lo­na­šku za­vje­ru pro­tiv Cr­ne Go­re”.
– Vi­še ne­ma di­le­me da Ran­ko Kri­vo­ka­pić, kao sa­mo­pro­kla­mo­va­ni, ali i ne­is­kre­ni za­pad­njak, per­fid­no ne­gi­ra iz­vje­šta­je vo­de­ćih za­pad­nih ze­ma­lja o ozbilj­no­sti pla­ni­ra­ne de­struk­ci­je pro­tiv sop­stve­ne dr­ža­ve na dan iz­bo­ra. Za­to će bi­ti za­ni­mlji­vo gle­da­ti pre­ne­ma­ga­nje pred­sjed­ni­ka SDP-a, kad bu­de ob­ja­šnja­vao ko­ji in­te­re­si su ga mo­ti­vi­sa­li da skla­pa ko­a­li­ci­je u po­je­di­nim cr­no­gor­skim gra­do­vi­ma, sa oni­ma ko­ji su osum­nji­če­ni da su htje­li da iza­zo­vu kr­vo­pro­li­će u Cr­noj Go­ri, 16. ok­to­bra – ka­zao je po­sla­nik DPS-a An­dri­ja Ni­ko­lić.
Ka­ko je do­dao, „da­na­šnji Kri­vo­ka­pić za­bo­ra­vlja da je za­hva­lju­ju­ći re­zul­ta­ti­ma svih iz­bo­ra, za ko­je da­nas tvr­di da ni­je­su bi­li re­gu­lar­ni, pre­đa­šnji Kri­vo­ka­pić 13 go­di­na sje­dio u fo­te­lji pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta”.
– Za sve to vri­je­me ni­jed­nom se ni­je sa­mo­stal­no iz­mje­rio na iz­bo­ri­ma, već je na­stu­pao na je­din­stve­noj li­sti ko­ju je vo­dio uvi­jek je­dan isti čo­vjek. Onaj, ko­ji ga da­nas naj­vi­še fru­stri­ra. Taj po­li­tič­ki mi­raz mu je omo­gu­ćio da sa tri pro­cen­ta po­dr­ške, sta­ti­stič­ki ima 20 od­sto, a su­štin­ski vi­še od če­tvr­ti­ne vla­sti, jer je po­red pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne, dr­žao re­so­re po­li­ci­je i sa­o­bra­ća­ja, vi­še po­moć­nič­kih mje­sta u mi­ni­startvi­ma, ali i ne­ka od naj­zna­čaj­ni­jih jav­nih pred­u­ze­ća, po­put Aero­dro­ma, Mor­skog do­bra, Fon­da za zdrav­stvo, Di­rek­ci­je za šu­me, Agen­ci­je za in­te­lek­tu­al­nu svo­ji­nu. Za­to je otu­žno kad da­nas o po­ha­ri, pri­ča onaj ko­ji je, po­ha­rao skup­štin­sku ka­su, tro­še­ći de­se­ti­ne hi­lja­da eura na slu­žbe­na pu­to­va­nja po svi­je­tu, ne bi li na­hra­nio ilu­zi­ju o sop­stve­nom „dr­žav­nič­kom” zna­ča­ju – na­vo­di Ni­ko­lić.
Do­dao je i da „biv­ši, sa fo­te­ljom ra­sta­vlje­ni pred­sjed­nik Skup­šti­ne OEBS-a, ospo­ra­va re­zul­ta­te iz 16. ok­to­bra, upr­kos to­me što ih pri­zna­je po­me­nu­ta or­ga­ni­za­ci­ja, či­jom Skup­šti­nom je pred­sje­da­vao”.
Na na­vo­de Kri­vo­ka­pi­ća re­a­go­va­le su i So­ci­jal­de­mo­kra­te. Is­ta­kli su da je „još jed­nu pri­li­ku po­sla­nik Kri­vo­ka­pić is­ko­ri­stio da svoj ne­do­sa­nja­ni san pred­sta­vi jav­no­sti – on, pre­mi­jer u ime uje­di­nje­ne opo­zi­ci­je, do­ve­den na vlast uz po­moć vr­hov­ne ko­man­de ugled­nog par­la­men­tar­ca i nje­go­vog mi­ni­stra od­bra­ne, Mi­la­na Kne­že­vi­ća”.
V.R.


Zeković: Ni­ko­lić je mu­ška Be­ba Dža­ko­vić

Sve za­da­te ulo­ge, i ka­da je glu­mio no­vi­na­ra i da­nas ka­da glu­mi po­sla­ni­ka, An­dri­ja Ni­ko­lić je po­ku­ša­vao da ostva­ri glu­me­ći vla­sni­ka DPS-a. To je sa­op­štio član Pred­sjed­ni­štva SDP-a Bo­jan Ze­ko­vić od­go­va­ra­ju­ći na na­vo­de po­sla­ni­ka DPS-a An­dri­je Ni­ko­li­ća.
– U po­ku­ša­ji­ma da pri­vu­če pa­žnju i za­vri­je­di po­hva­lu od objek­ta svog di­vlje­nja, Ni­ko­lić u ulo­zi mu­ške Be­be Dža­ko­vić, pi­še glu­po­sti i ga­do­sti. Tre­ba vla­sni­ku DPS-a skre­nu­ti pa­žnju, ta­kva vr­sta po­slu­šni­ka vas naj­pri­je iz­da. Ra­doj­ka Ru­to­vić mu mo­žda naj­bo­lje mo­že po­svje­do­či­ti ko­li­ko je ta­kvo po­slu­šni­štvo ne­ga­ci­ja lo­jal­no­sti. O po­na­vlja­nju re­fe­ren­du­ma pi­taj­te ono­ga ko­ga imi­ti­ra­te – on je or­ga­ni­zo­vao je­dan pro­tiv ne­za­vi­sno­sti Cr­ne Go­re. O ve­za­ma sa Ru­si­ma pi­taj­te ono­ga za ko­ga Ser­gej Šoj­gu ka­že da je ostao du­žan 300 mi­li­o­na eura. Pi­taj­te ga, dok vi glu­mi­te no­vi­na­ra, a on pro­za­pad­nog po­li­ti­ča­ra, ka­kva je to obe­ća­nja dao Ru­si­ji za ko­ja Ser­gej La­vrov ka­že da ih je „iz­dao”. O ve­za­ma sa Ru­si­ma do­sta zna i no­si­lac Šoj­gu­o­vog or­de­na. Ne daj­te se zbu­ni­ti što vi­še ne­ma br­ko­ve, po­zna­će­te glas ko­ji vam je dik­ti­rao pi­ta­nja dok ste glu­mi­li no­vi­na­ra – ka­zao je Ze­ko­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"