Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika DEMOKRATE PREDSTAVILE ALBINA ĆEMANA, NOSIOCA LISTE NA IZBORIMA U PETNJICI
Dosta je DPS uništavao Bihor
Ćeman i Bečić Dosta je DPS uništavao Bihor Nezaposlenost, korupcija, vodovod, putevi, plate, penzije... ne znaju za vjeru i naciju. Prirodne različitosti su nam bogatstvo, a ova pitanja naši životi – istakao je Bečić U fokusu našeg programa su privredni razvoj, infrastruktura, zaustavljanje iseljavanja stanovništva i poboljšanje elektroprenosnog sistema – kazao je Ćeman
De­mo­kra­te su uspje­le da na­pra­ve ja­ku i moć­nu par­tij­sku in­fra­struk­tu­ru u Pet­nji­ci i u Ro­ža­ja­ma, što je bio sig­nal za uz­bu­nu i ner­vo­zu u re­do­vi­ma DPS-a, re­kao je ju­če pred­sjed­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­ra Alek­sa Be­čić.
Ta stran­ka or­ga­ni­zo­va­la je kon­fe­ren­ci­ju za no­vi­na­re na ko­joj je Be­čić pred­sta­vio Al­bi­na Će­ma­na, no­si­o­ca iz­bor­ne li­ste De­mo­kra­ta na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Pet­nji­ci, ko­ji će bi­ti odr­ža­ti 26.no­vem­bra.
Be­čić je is­ta­kao da De­mo­kra­te nu­de naj­bo­ljeg no­si­o­ca iz­bor­ne li­ste ko­jeg je Pet­nji­ca ika­da ima­la. Pod­sje­tio je da je De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra još sre­di­nom 2015. go­di­ne do­ni­je­la od­lu­ku da sa­mo­stal­no na­stu­pa na svim pr­vim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma i sa­gla­sno to­me će sa­mo­stal­no na­stu­pi­ti i na na­red­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u op­šti­ni Pet­nji­ca.
– Naš pri­ja­telj, dok­tor me­di­ci­ne Al­bin Će­man, čo­vjek je ko­ji ni­ka­da ni­je bio po­li­tič­ki ak­ti­van do po­ja­ve De­mo­kra­ta i on je je­dan od ve­li­kog bro­ja onih kod ko­jih je upra­vo po­ja­va De­mo­kra­ta pro­bu­di­la na­du i vra­ti­la vje­ru u po­li­ti­ku i u po­li­ti­ča­re. De­mo­kra­te u Pet­nji­ci spro­ve­le su pr­vi pr­sten in­ten­ziv­ne te­ren­ske kam­pa­nje i u to­ku je dru­gi pr­sten. Ima­mo ve­o­ma po­zi­tiv­ne im­pu­te sa te­re­na, ve­li­ku po­dr­šku i, ono što je naj­va­žni­je, gra­đa­ni sa tog pod­ruč­ja ži­ve sa ide­jom „po­bje­da, a ne po­dje­la” – na­veo je Be­čić.
On je ka­zao da je či­nje­ni­ca da su De­mo­kra­te uspje­le da na­pra­ve ja­ku i moć­nu par­tij­sku in­fra­struk­tu­ru u Pet­nji­ci i u Ro­ža­ja­ma bi­la sig­nal za alarm, uz­bu­nu i ner­vo­zu u re­do­vi­ma DPS-a.
– Za­to ne­ka vas ne za­ču­di ako na­red­nih da­na bu­de­te slu­ša­li da su Alek­sa, Al­bin, Bo­ris i Dže­nan ju­ri­ša­li, pa­li­li i ža­ri­li de­ve­de­se­tih go­di­na, da smo pro­tiv­ni­ci Cr­ne Go­re, iako smo ta­da ima­li sve­ga ne­ko­li­ko go­di­na i bi­li u ra­nom dje­tinj­stvu. U re­do­vi­ma DPS-a je sta­nje po­li­tič­ke dez­o­ri­jen­ta­ci­je, ve­li­ka je pa­ni­ka na dvo­ru. Ni­šta vi­še ne vje­ru­ju jed­ni dru­gi­ma i pre­stro­ja­va­nje je po­če­lo, jer je ključ­na di­le­ma ko će u na­red­nom pe­ri­o­du bi­ti op­tu­že­ni a ko svje­dok sa­rad­nik – is­ta­kao je pred­sjed­nik De­mo­kra­ta.
On je pod­vu­kao da je Cr­noj Go­ri i Pet­nji­ci do­sta i pro­fe­si­o­nal­nih Cr­no­go­ra­ca i pro­fe­si­o­nal­nih Sr­ba, pro­fe­si­o­nal­nih Bo­šnja­ka, pro­fe­si­o­nal­nih Mu­sli­ma­na i pr­o­fe­si­o­nal­nih Hr­va­ta i pro­fe­si­o­nal­nih Al­ba­na­ca, „svih njih ko­ji su pret­hod­nih de­ce­ni­ja za­jed­no igra­li na­mje­šte­ne ide­o­lo­ške utak­mi­ce od ko­jih su ko­ri­sti ima­li sa­mo oni”.
On je ka­zao da se Pet­nji­ča­ni ni­su bo­ri­li za sa­mo­stal­nu op­šti­nu da bi to pi­sa­lo na ne­koj ta­bli.
– A šta ima­mo na­kon če­ti­ri go­di­ne? Ima­mo ta­blu na ko­joj pi­še op­šti­na Pet­nji­ca i ima­mo ču­ve­ni i ovih da­na do­bro po­zna­ti pred­iz­bor­ni as­falt DPS-a. Pa zar to ni­je igra­nje sa in­te­li­gen­ci­jom po­sto­ja­nih gra­đa­na iz ču­ve­nog bi­hor­skog kra­ja? Ho­će­mo Pet­nji­cu u ko­joj mla­di osta­ju, za­sni­va­ju po­ro­di­ce, u ko­joj se dje­ca ra­đa­ju, a ne Pet­nji­cu iz ko­je se od­la­zi. Mi ho­će­mo Pet­nji­cu u ko­joj se ži­vi, a ne Pet­nji­cu u ko­ju se na­vra­ća de­set da­na go­di­šnje. Mi ho­će­mo Pet­nji­cu u ko­joj se stva­ra­ju pred­u­slo­vi za raz­voj ze­mljo­rad­nje, sto­čar­stva i tu­ri­zma, a ne Pet­nji­cu u ko­joj su u u 2017.go­di­ni stru­ja, vo­da i as­falt pra­va pri­vi­le­gi­ja. Si­gu­ran sam da će ovog pu­ta lju­di s tog pod­ruč­ja to zna­ti da ka­zne i da će da­ti po­vje­re­nje onim lju­di­ma ko­ji su iskre­no ušli u po­li­ti­ku, ko­ji su sprem­ni da ra­de sa­mo za pla­tu i ni­šta mi­mo pla­te, nji­ho­vim lju­di­ma, lju­di­ma iz na­ro­da. Za­to smo i po­nu­di­li ono naj­bo­lje što smo ima­li, na­šeg dok­to­ra Al­bi­na Će­ma­na – re­kao je Be­čić.
No­si­lac li­ste De­mo­kra­ta is­ta­kao je da gra­đa­ni Pet­nji­ce, a po­seb­no mla­di, že­le pro­mje­ne. On je is­ta­kao da De­mo­kra­te ne­će sa­ra­đi­va­ti sa DPS-om ni po ko­jem osno­vu.
– Na­ša kam­pa­nja bi­će kon­struk­tiv­na. Ne­će­mo se sva­đa­ti sa opo­zi­ci­jom ali će­mo i te ka­ko ču­va­ti ono što ba­šti­ne De­mo­kra­te. De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra u Pet­nji­ca je naj­mla­đi po­li­tič­ki su­bjekt u na­šoj op­šti­ni, ali i pra­vo osvje­že­nje na po­li­tič­koj sce­ni. Ovu tvrd­nju po­tvr­đu­je sva­ko­dnev­ni po­rast bro­ja čla­no­va i sim­pa­ti­ze­ra – is­ta­kao je Će­man.
On je na­ja­vio da će u na­red­nih 45 da­na De­mo­kra­te pred­sta­vi­ti sva­ku stav­ku iz iz­bor­nog pro­gra­ma, u ko­me se ba­ve is­klju­či­vo pro­ble­mi­ma gra­đa­na. U fo­ku­su su pri­vred­ni raz­voj, in­fra­struk­tu­ra, za­u­sta­vlja­nje ise­lja­va­nja sta­nov­ni­štva i po­bolj­ša­nje elek­tro­pre­no­snog si­ste­ma.
M.V.


Od­lu­ku o kan­di­da­tu­ri do­ni­je­će par­tij­ski or­ga­ni

Be­čić je re­kao da će od­lu­ku o nje­go­voj mo­gu­ćoj kan­di­da­tu­ri na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma do­ni­je­ti par­tij­ski or­ga­ni idu­će go­di­ne.
– Na­kon za­o­kru­ži­va­nja par­tij­ske in­fra­struk­tu­re, do­brog i pre­ci­zno osmi­šlje­nog pro­mi­šlja­nja na­šeg kre­a­tiv­nog ti­ma, ko­ji je u vo­dio sve po­bjed­nič­ke kam­pa­nje, u ko­ji­ma sam uče­stvo­vao kao no­si­lac iz­bor­nih li­sta na raz­li­čitim ni­vo­i­ma, bla­go­vre­me­no će­mo do­ni­je­ti od­lu­ku na or­ga­ni­ma par­ti­je i sa njom upo­zna­ti jav­nost – ka­zao je Be­čić.
On je do­dao da u De­mo­krat­skoj Cr­noj Go­ri sma­tra­ju da je rad for­mu­la uspje­ha i da su u toj par­ti­ji usmje­re­ni na tern­sku kam­pa­nju. Na­vo­di da u De­mo­krat­skoj Cr­noj Go­ri zna­ju ka­kva je at­mos­fe­ra na te­re­nu.
– Na­ma, sa­gla­sno to­me, ne tre­ba­ju ne­ka spo­red­na is­tra­živ­nja, ili bi­lo ka­kva is­tra­ži­va­nja ili mi­šlje­nja bi­lo kog po­li­tič­kog su­bjek­ta, na­ma je do­volj­no ono što sa­mi osje­ća­mo na te­re­nu – is­ta­kao je Be­čić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"