Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika TUŽILAŠTVO OBAVIJEŠTENO O POTENCIJALNOJ KUPOVINI GLASOVA NA SJEVERU CRNE GORE
DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu
Fotografija aktivista DPS-a u posjeti jednoj porodici u Mojkovcu objavljena na sajtu te partije DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu Na zvaničnom sajtu i fejsbuk profilu DPS objavio detalje obilaska tri domaćinstva u Mojkovcu, gdje se građanima nude novac i hrana Tokom kampanje DPS sprovodi nedozvoljene aktivnosti i pokušava da utiče na izbornu volju građana, na način što dijeli građanima novčana sredstva i druge vrste pomoći – kazao direktor Demokrata Vladimir Vujović u pismu tužilaštvu
Sa­vjet mla­dih De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Moj­ko­vac, pod iz­go­vo­rom obi­lje­ža­va­nja Da­na si­ro­ma­štva, obi­la­zi moj­ko­vač­ke po­ro­di­ce u to­ku iz­bor­ne kam­pa­nje i di­je­li nov­ča­nu po­moć i po­moć u vi­du na­mir­ni­ca, sa­op­šte­no je iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re. Oni su tim po­vo­dom upu­ti­li oba­vje­šte­nje Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu, tra­že­ći da po­kre­ne po­stu­pak, jer DPS to­kom kam­pa­nje spro­vo­di ne­do­zvo­lje­ne ak­tiv­no­sti i po­ku­ša­va da uti­če na iz­bor­nu vo­lju gra­đa­na. Po­vod je što je DPS na svom zva­nič­nom saj­tu i fej­sbuk pro­fi­lu ob­ja­vio de­ta­lje obi­la­ska tri do­ma­ćin­stva u Moj­kov­cu, gdje se gra­đa­ni­ma nu­de no­vac i hra­na.
– Po­vo­dom me­đu­na­rod­nog Da­na si­ro­ma­štva Sa­vjet mla­dih De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Moj­ko­vac or­ga­ni­zo­vao je obi­la­zak tri do­ma­ćin­stva. Ovom pri­li­kom čla­no­vi Sa­vje­ta mla­dih De­mo­krat­ske par­ti­je So­ci­ja­li­sta Moj­kov­ca uru­či­li su dio osnov­nih na­mi­r­ni­ca i nov­ča­nu po­moć či­me su još jed­nom do­ka­za­li da bri­nu o naj­u­gro­že­ni­jim sta­nov­ni­ci­ma svog gra­da – pi­še u sa­op­šte­nju DPS-a.
U tom sa­op­šte­nju je ci­ti­ran i pred­sjed­nik Sa­vje­ta mla­dih De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Moj­ko­vac Ni­ko­la Dra­ško­vić.
– Na­i­šli smo na to­pli pri­jem na­ših su­gra­đa­na ko­ji su nam za­hva­li­li na po­sje­ti i iskre­noj pa­žnji ko­ju im za raz­li­ku od osta­lih par­ti­ja, na­ša par­ti­ja pru­ža to­kom ci­je­le go­di­ne. Ta­ko­đe smo u Sa­vje­tu svje­sni da, na­ža­lost, ima i onih ko­ji ži­ve na ru­bu eg­zi­sten­ci­je i ko­ji­ma je po­moć, bi­lo u hra­ni ili u nov­cu neo­p­hod­na. Mi će­mo se po­tru­di­ti da i u na­red­nom pe­ri­o­du, u skla­du sa svo­jim mo­guć­no­sti­ma po­ma­že­mo ovim po­ro­di­ca­ma – re­kao je Dra­ško­vić.
Ovaj gest, ka­ko je za­klju­čio Dra­ško­vić, pred­sta­vlja od­go­vor­nost svih do­bro­na­mjer­nih gra­đa­na op­šti­ne Moj­ko­vac.
U pi­smu di­rek­to­ra De­mo­kra­ta Vla­di­mi­ra Vu­jo­vi­ća Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu na­ve­de­no je da su u toj stran­ci u sa­zna­nju i u po­sje­du do­ka­za da Sa­vjet mla­dih De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Moj­ko­vac, pod iz­go­vo­rom obi­lje­ža­va­nja Da­na si­ro­ma­štva, obi­la­zi moj­ko­vač­ke po­ro­di­ce u to­ku iz­bor­ne kam­pa­nje i di­je­li nov­ča­nu po­moć i po­moć u vi­du na­mir­ni­ca.
– Lo­kal­ni iz­bo­ri za op­šti­nu Moj­ko­vac za­ka­za­ni su za 26. no­vem­bar 2017. go­di­ne. De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta u to­ku iz­bor­ne kam­pa­nje spro­vo­di ne­do­zvo­lje­ne ak­tiv­no­sti i po­ku­ša­va da uti­če na iz­bor­nu vo­lju gra­đa­na na na­čin što di­je­li gra­đa­ni­ma nov­ča­na sred­stva i dru­ge vr­ste po­mo­ći. Iz Sa­vje­ta mla­dih DPS Moj­ko­vac ni­su ob­ja­sni­li iz­vo­re nov­ča­nih sred­sta­va ko­je da­lje upo­tre­blja­va­ju, od­no­sno upla­ću­ju ili di­je­le gra­đa­ni­ma, od­no­sno ku­pu­ju ro­bu ko­ju di­stri­bu­i­ra­ju i pre­da­ju gra­đa­ni­ma kao po­moć – upo­zo­rio je Vu­jo­vić.
Po­sta­vlja se pi­ta­nje, ka­ko na­vo­di, za­što se ova ak­tiv­nost spro­vo­di sa­mo u op­šti­ni Moj­ko­vac i da li je ovo dje­lo­va­nje po­li­tič­kog su­bjek­ta po­ve­za­no sa pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma.
– Ta­ko­đe, De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta i nje­ni od­bo­ri ni­je­su re­gi­stro­va­ni kao hu­ma­ni­ta­r­ne or­ga­ni­za­ci­je, pa osta­je ne­ja­sno u či­je ime, od ko­jih sred­sta­va i sa ko­jim ci­ljem u vre­me­nu iz­bor­ne kam­pa­nje spro­vo­de hu­ma­ni­tar­ne ak­tiv­no­sti? Na ovaj na­čin De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta jav­no po­zi­va gra­đa­ne ko­ji su ma­te­ri­jal­no ugro­že­ni i for­mi­ra evi­den­ci­je onih ko­ji­ma do­sta­vlja po­moć u vi­du nov­ca ili na­mir­ni­ca, či­me se di­rekt­no ugro­ža­va iz­bor­ni pro­ces i uti­če na slo­bod­nu vo­lju gra­đa­na – oci­je­nio je Vu­jo­vić.
Pod­sje­ća da je u to­ku iz­bor­ne kam­pa­nje za par­la­men­tar­ne iz­bo­re 2016. go­di­ne i na sam iz­bor­ni dan De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta vr­ši­la niz pro­tiv­za­ko­ni­tih ak­tiv­no­sti ko­je su ima­le za cilj da uti­ču na slo­bod­nu vo­lju gra­đa­na.
– Ima­ju­ći u vi­du či­nje­ni­ce iz te i dru­gih iz­bor­nih kam­pa­nja, upo­zo­ra­va­mo na na­ve­de ne­do­zvo­lje­ne ak­tiv­no­sti po­li­tič­kog su­bjek­ta ko­ji je po­znat u pret­hod­nim iz­bor­nim ci­klu­si­ma po sklo­no­sti ka gru­bim zlo­u­po­tre­ba­ma iz­bor­nog pro­ce­sa i uti­ca­ja na slo­bo­du gra­đa­na. Po­zi­va­mo spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca da auto­ri­te­tom in­sti­tu­ci­je, za­jed­no sa svim osta­lim nad­le­žnim tu­ži­la­štvi­ma, dje­lu­je u prav­cu spre­ča­va­nja vr­še­nja kri­vič­nih dje­la pro­tiv iz­bor­nih pra­va – uka­zu­je Vu­jo­vić.
Ta kri­vič­na dje­la su, ka­ko ob­ja­šnja­va, po­vre­da pra­va kan­di­do­va­nja, po­vre­da pra­va gla­sa­nja, po­vre­da slo­bo­de opre­dje­lje­nja pri gla­sa­nju, zlo­u­po­tre­ba pra­va gla­sa­nja, sa­sta­vlja­nje ne­tač­nih bi­rač­kih spi­sko­va, spre­ča­va­nje odr­ža­va­nja gla­sa­nja, spre­ča­va­nje pra­će­nja gla­sa­nja, po­vre­da taj­no­sti gla­sa­nja, fal­si­fi­ko­va­nje re­zul­ta­ta gla­sa­nja, uni­šta­va­nje do­ku­me­na­ta o gla­sa­nju, neo­vla­šće­no ko­ri­šće­nje dr­žav­ne imo­vi­ne u iz­bor­ne svr­he. To je, ka­ko je na­veo, in­kri­mi­ni­sa­no čla­no­vi­ma 184 do 194 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re.
– Po­zi­va­mo vas da po­vo­dom na­ve­de­nog slu­ča­ja, a na­kon uvi­da u do­sta­vlje­ne do­ka­ze pre­du­zme­te sve mje­re iz va­še nad­le­žo­sti u što kra­ćem ro­ku – za­klju­čio je Vu­jo­vić. M.V.


Bez ko­men­ta­ra

Iz tu­ži­la­štva se ju­če ni­je­su ogla­ša­va­li po­vo­dom na­vo­da da ak­ti­vi­sti DPS-a gra­đa­ni­ma di­je­le no­vac pred moj­ko­vač­ke iz­bo­re. Na pi­ta­nje „Da­na” da li tu­ži­la­štvo is­pi­tu­je na­vo­de da pred lo­kal­ne iz­bo­re u Moj­kov­cu ak­ti­vi­sti DPS-a nu­de bi­ra­či­ma no­vac ka­ko bi gla­sa­li za tu stran­ku na iz­bo­ri­ma 26. no­vem­bra 2017. go­di­ne, iz dr­žav­nog tu­ži­la­štva ni­je od­go­vo­re­no.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"