Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika ĐUKANOVIĆ I MARKOVIĆ USAGLASILI STAVOVE O OBRAZOVANJU I BAR PRIVREMENO ZAKOPALI RATNE SJEKIRE
Milo se odrekao Radmile radi mira u kući
Đukanović na jučerašnjoj sjednici Savjeta DPS-a - (Foto: Vijesti) Milo se odrekao Radmile radi mira u kući
Obra­zo­va­njem se naj­če­šće ba­ve lju­di ko­ji taj po­ziv ni­su iza­bra­li kao svoj pr­vi iz­bor, ka­zao je pred­sjed­nik De­mo­krat­ske pa­r­ti­je so­ci­ja­li­sta Mi­lo Đu­ka­no­vić. On je to re­kao na sjed­ni­ci Sa­vje­ta za pra­će­nje re­a­li­za­ci­je iz­bor­nog pro­gra­ma DPS-a. Za jav­nost su bi­la otvo­re­na sa­mo uvod­na iz­la­ga­nja, a na­kon sjed­ni­ce ni­je bi­lo kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re.
Đu­ka­no­vić je na sjed­ni­ci či­ja je te­ma bi­la „Obra­zo­va­nje i na­u­ka – naj­bo­lja in­ve­sti­ci­ja u bu­duć­nost“ re­kao da je DPS bla­go­vre­me­no ra­zu­mio zna­čaj zna­nja za bu­duć­nost dru­štva. On je re­kao da su Cr­noj Go­ri po­treb­ni kon­ku­rent­ni po­je­din­ci, ka­ko bi bi­la kon­ku­rent­no dru­štvo.
– Cje­lo­ku­pan si­stem obra­zo­va­nja za­slu­žu­je na­šu pa­žnju, ka­ko i šta mo­že­mo da uči­ni­mo da po­pra­vi­mo po­zi­ci­ju obra­zo­va­nja. U eri u ko­joj se svi­jet su­o­ča­va sa kri­zom for­mal­nog obra­zo­va­nja, dru­štva, ka­kvo je i cr­no­gor­sko, na­ža­lost, još u naj­ve­ćoj mje­ri osu­đe­na su na sti­ca­nje obra­zo­va­nja i kva­li­te­ta obra­zo­va­nja ko­je dr­ža­va mo­že da im po­nu­di – ka­že Đu­ka­no­vić.
Li­der par­ti­je na vla­sti uka­zao je na va­žnost kva­li­te­ta edu­ka­to­ra, onih ko­ji tre­ba da pre­ne­su zna­nje, do­da­ju­ći da je pro­ces tran­zi­ci­je tu do­nio do­dat­ne po­gub­ne po­sle­di­ce.
– Si­ste­mom ne­ga­tiv­ne se­lek­ci­je mi smo da­nas u si­tu­a­ci­ji da su lju­di ko­ji se ba­ve obra­zov­nim po­zi­vom naj­če­šće lju­di ko­ji taj po­ziv ni­je­su oda­bra­li kao svoj pr­vi iz­bor, na­ža­lost to ni­je­su lju­di ko­ji su svo­jim pret­hod­nim uspje­hom po­ka­za­li da po­sje­du­ju sve neo­p­hod­ne pre­di­spo­zi­ci­je da bu­du kva­li­tet­ni edu­ka­to­ri – ocje­nju­je šef DPS-a.
On se ovim iz­ja­va­ma prak­tič­no dis­tan­ci­rao od ne­ka­da­šnje rek­tor­ke Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re Rad­mi­le Voj­vo­dić, či­ju smje­nu je ini­ci­ra­la vla­da pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća. Spe­ku­li­sa­lo se da je smje­na Voj­vo­dić bi­la je­dan od raz­lo­ga za su­kob Mar­ko­vi­ća i Đu­ka­no­vi­ća, ali se či­ni da su ma­kar pri­vre­me­no rat­ne sje­ki­re za­ko­pa­ne.
Đu­ka­no­vić je u uvod­nom iz­la­ga­nju po­ru­čio da se mo­ra obez­bi­je­di­ti kon­ti­nu­i­ra­na edu­ka­ci­ja edu­ka­to­ra i kon­tro­la kva­li­te­ta, da bi bi­li si­gur­ni da naj­mla­đa ge­ne­ra­ci­ja, od pred­škol­skog do vi­so­kog ni­voa obra­zo­va­nja u kon­ti­nu­i­te­tu sti­če ono zna­nje ko­je će ih uči­ni­ti kon­ku­rent­nim po­je­din­ci­ma na bu­du­ćem uje­di­nje­nom tr­ži­štu Evro­pe.
– To je in­te­res sva­kog po­je­din­ca, uko­li­ko pre­ten­du­je na svo­ju kon­ku­rent­nost, ali to ni­je ma­nje ni in­te­res sva­ke dr­ža­ve, u ovom slu­ča­ju cr­no­gor­ske, ko­ja ova­kvim od­no­som pre­ma obra­zo­va­nju mo­ra po­ka­za­ti da raz­mi­šlja na na­čin pri­mje­ren ukup­noj dr­žav­no-po­li­tič­koj fi­lo­zo­fi­ji, a to je fi­lo­zo­fi­ja otvo­re­nog dru­štva – re­kao je šef stran­ke na vla­sti.
Đu­ka­no­vić je re­kao da že­le Cr­nu Go­ru da in­te­gri­šu u no­vi si­stem evrop­skih i evro­a­tlant­skih vri­jed­no­sti.
– Da bi­smo se mo­gli ta­mo in­te­gri­sa­ti, mo­ra­mo bi­ti kon­ku­rent­ni kao dr­ža­va i po­je­din­ci, pri­je sve­ga kon­ku­rent­ni zna­njem. Ova du­štva su do­dat­no po­go­đe­na pro­ce­si­ma kroz ko­je smo mo­ra­li da pro­đe­mo po­sled­njih de­ce­ni­ja. Pri­je sve­ga mi­slim na tran­zi­ci­o­ni pro­ces ko­ji je, ka­ko smo vi­še pu­ta kon­sta­to­va­li, pro­ces u ko­jem ne­sta­je je­dan si­stem vri­jed­no­sti, a u ko­jem se na­zi­ru no­ve vri­jed­no­sti – po­ru­ču­je Đu­ka­no­vić.
Pre­mi­jer i za­mje­nik pred­sjed­ni­ka DPS-a Du­ško Mar­ko­vić ka­že da je Vla­da na­kon for­mi­ra­nja od­mah kre­nu­la u re­for­mu obra­zo­va­nja. Te­melj za re­fo­r­me, ka­ko je re­kao, po­sta­vi­la je pret­hod­na vla­da.
M.V.


Šef re­ži­ma uni­štio pra­ve vri­jed­no­sti

Cr­na Go­ra je ap­surd­na ze­mlja, ali da do­ži­vi­mo da Mi­lo Đu­ka­no­vić go­vo­ri o zna­ča­ju zna­nja i kva­li­te­tu si­ste­ma obra­zo­va­nja i, ka­ko on re­če, kva­li­te­tu „edu­ka­to­ra” je ap­surd nad ap­sur­di­ma, re­kla je funk­ci­o­ner DF-a Bran­ka Bo­šnjak.
– On ko­ji je uni­štio sve če­ga se do­hva­tio, ko­ji je de­gra­di­rao sve vri­jed­no­sti na ko­ji­ma le­ži zdra­vo dru­štvo, ko­ji je par­tij­sku knji­ži­cu i rod­bin­sku ve­zu uveo kao glav­nu ula­zni­cu za do­bi­ja­nje po­sla, ko­ji je pro­mo­vi­sao kri­mi­nal kao po­želj­no i dru­štve­no pri­hva­tlji­vo po­na­ša­nje sa­da be­stid­no da­je se­bi za pra­vo da go­vo­ri o zna­nju i obra­zo­va­nju – ka­za­la je Bo­šnjak.
Ona je u na­stav­ku re­a­go­va­nja ka­za­la da iz­gle­da kao da Đu­ka­no­vić ne zna da su pro­svjet­ni rad­ni­ci de­gra­di­ra­ni i po­ni­že­ni, i u po­zi­ci­ji da ih sva­ki ba­ha­ti sko­ro­je­vić sa do­brim par­tij­skim le­đi­ma mo­že mal­tre­ti­ra­ti i pri­je­ti­ti im, jer za­bo­ga nje­go­vo di­je­te je naj­pa­met­ni­je i za­slu­žu­je od­lič­ne ocje­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"