Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili * Do posla preko knjižice DPS-a * Vlada se zadužuje još 300 miliona * Prijavila da su joj majku tukli u Domu * Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih * Odnosi Rusije i Turske potpuno obnovljeni * Zaspala je Miona, a umrli smo mi…
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, EVROPSKI KOMESAR:
Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje vladavini prava, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.

Vic Dana :)

Dovela žena sina u policiju i kaže:
– Želim da moj sin bude policajac!
– A zašto gospođo?
– Pa, zato što je glup.
– Morate to dokazati!
Žena na to reče malome:
– Sine, idi vidi da li je mama napolju!
Dijete otrči vani, a policajac će na to:
– Pa, stvarno je glup, mogao je vidjeti kroz prozor!

Posle smrti, saobraćajac stigne kod Boga. Bog ga pita:
– Sine moj, reci ti meni jesi li činio dobra ljudima?
– Jesam, odgovara saobraćajac.
– A jesi li činio zla?
– Dešavalo se.
– E, pa kad je tako, evo, ispred tebe su dva puta. Jedan vodi u pakao, drugi u raj. Biraj kojim ćeš.
A, policajac će:
– Bože, a mogu li ja da ostanem ovdje na raskrsnici?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-11-12 ĐUKANOVIĆ NAPADIMA NA OPOZICIJU UZALUD POKUŠAVA DA ZAPLAŠI MANJINSKE NARODE
Milova politika opasnost za manjine
Đukanović Milova politika opasnost za manjine Davljenik se i za slamku hvata, pa Đukanović ovih dana obilazi Tuzi i još neka mjesta, priziva i pominje poslednju deceniju 20. vijeka, a ne navodi da su se manjine tih godina najviše plašile baš njega i njegove ratnohuškačke politike – rekao je Džavid Šabović
Do­šlo je vri­je­me otre­žnje­nja i ma­njin­ski na­ro­di u Cr­noj Go­ri vi­še ne­će na­sje­sti na tri­ko­ve Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i DPS-a i to­me po­li­ti­ča­ru, i toj par­ti­ji ne­će po­klo­ni­ti svo­je po­vje­re­nje, ka­zao je po­sla­nik SDP-a Dža­vid Ša­bo­vić.
On je re­kao da Đu­ka­no­vić uza­lud ša­lje po­ru­ke da će ma­nji­ne bi­ti ugro­že­ne ako opo­zi­ci­o­ne stran­ke uzmu vlast i da je sva ta nje­go­va pro­pa­gan­da uza­lud­na. Ka­ko je ka­zao za „Dan”, pad DPS-a i gu­bi­tak vla­sti ne­će do­ni­je­ti ni­šta lo­še ma­nji­na­ma, na­pro­tiv.
– Pra­vi raz­voj Cr­ne Go­re, u sva­kom smi­slu, de­si­će se ka­da DPS osta­ne bez vla­sti. A taj dan se bli­ži upr­kos po­ku­ša­ji­ma Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i nje­go­vih po­slu­šni­ka da to spri­je­če. Kao što na­rod ka­že – da­vlje­nik se i za slam­ku hva­ta, pa Đu­ka­no­vić ovih da­na obi­la­zi Tu­zi i još ne­ka mje­sta, pri­zi­va i po­mi­nje po­sled­nju de­ce­ni­ju 20.vi­je­ka a ne na­vo­di da su se ma­nji­ne tih go­di­na naj­vi­še pla­ši­le baš nje­ga i nje­go­ve rat­no­hu­škač­ke po­li­ti­ke – re­kao je Ša­bo­vić.
On je uvje­ren da su pri­pad­ni­ci ma­njin­skih na­ro­da uvi­dje­li ko je i ka­kav je Đu­ka­no­vić i da im je do­sta pre­va­ra i la­žnih obe­ća­nja DPS-a.
– Vi­di to Đu­ka­no­vić ovih da­na, jer nje­go­vi po­slu­šni­ci idu ši­rom Evro­pe da tra­že gla­sa­če iz di­ja­spo­re, da do­đu 26.no­vem­bra, ali na­ša bra­ća, pri­ja­te­lji i ro­đa­ci to ne­će, jer zna­ju da su iz Cr­ne Go­re i oti­šli zbog po­li­ti­ke DPS-a. Po­raz DPS-a je ne­mi­no­van, i to Đu­ka­no­vi­će­vi tri­ko­vi ne­će mo­ći da spri­je­če – na­gla­sio je Ša­bo­vić.
Funk­ci­o­ner De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Štje­fan Ca­maj re­kao je da Đu­ka­no­vić oči­to po­ku­ša­va da pr­lja­vu rat­nu i kri­mi­nal­nu bi­o­gra­fi­ju ope­re za­mje­nom te­za, pro­si­pa­njem ma­gle i ba­ca­njem pra­ši­ne u oči gra­đa­ni­ma Tu­zi i Ma­le­si­je. Ka­ko je re­kao, Đu­ka­no­vić uza­lud po­ku­ša­va da u Ma­le­si­ji ši­ri strah i pa­ni­ku od po­bje­de opozicije, jer zna da mu gra­đa­ni okre­ću le­đa i da DPS ne­ma šan­si na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma.
– U pi­ta­nju je kla­sič­na po­li­tič­ka ku­ka­vi­ca, ko­ja sva­ki mi­nut iz­go­vo­ri po jed­nu bru­tal­nu laž, svoj­stve­nu naj­ve­ćim dik­ta­to­ri­ma na Bal­ka­nu. Ali, ka­da već že­li da se pod­sje­ti de­ve­de­se­tih go­di­na, on­da ne mo­že­mo pre­sko­či­ti nje­go­vo ime i nje­go­vu par­ti­ju kao kre­a­to­ra i re­a­li­za­to­ra rat­ne stvar­no­sti u tom pe­ri­o­du. Sje­ti­mo se ko je de­ve­de­se­tih go­di­na u ma­skir­noj uni­for­mi še­tao po fron­to­vi­ma – Mi­lo ili Alek­sa Be­čić? Či­ji je rat­ni drug Vo­ji­slav Še­šelj – Mi­lov ili Alek­sin? Ko je Še­še­lju če­sti­tao slo­bo­du? Ko je sje­dio u Vr­hov­nom sa­vje­tu od­bra­ne SRJ sa Slo­bo­da­nom Mi­lo­še­vi­ćem ka­da je for­mi­ran sed­mi ba­ta­ljon? Ko je na­re­dio ak­ci­ju „Or­lov let”? Ka­da već Đu­ka­no­vić u svo­jim na­stu­pi­ma po­ten­ci­ra 1997. go­di­nu, pod­sje­ća­mo da je upra­vo te go­di­ne Vo­ji­slav Še­šelj do­la­zio na nje­go­vu ina­u­gu­ra­ci­ju usred pre­sto­ni­ce Ce­ti­nje – re­kao je Ca­maj.
On je do­dao da su ru­ko­vo­di­o­ci De­mo­kra­ta kao dje­ca na te­le­vi­zij­skim ekra­ni­ma gle­da­li Mi­la Đu­ka­no­vi­ća u ma­skir­noj uni­for­mi is­pred ten­ko­va ka­ko vo­di „rat za mir“.
– Htio bi Đu­ka­no­vić, da mu se mo­že, obri­sa­ti i pam­će­nje na­ro­du, ali ne mo­že se baš sve is­kon­stru­i­sa­ti i na­mon­ti­ra­ti. Zdrav ra­zum i isto­ri­ja su jed­no, a fo­to i vi­deo-mon­ta­že su dru­go. Pr­vo se ne mo­že pro­mi­je­ni­ti i tu je za­pi­sa­no da je Mi­lo Đu­ka­no­vić dik­ta­tor, rat­ni hu­škač, šef kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je i čo­vjek ko­ji za sva­ku no­vu mi­li­jar­du eura mi­je­nja dr­ža­vu i na­ci­ju – is­ta­kao je Ca­maj.
M.V.


De­mo­kra­ti­za­ci­ju je ne­mo­gu­će za­u­sta­vi­ti

Dža­vid Ša­bo­vić je pod­sje­tio da je Đu­ka­no­vić svo­je­vre­me­no go­vo­rio da je po­hod na Du­brov­nik oprav­dan i svr­sis­ho­dan a, sva­ko su­prot­no sta­no­vi­šte iz­daj­nič­ko.
– Ma­njin­ski na­ro­di zna­ju od ko­ga im pri­je­ti opa­snost. Ali, pro­ces de­mo­kra­­ti­za­ci­je Cr­ne Go­re je ne­mo­gu­će za­u­sta­vi­ti – ubi­je­đen je Ša­bo­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"