Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili * Do posla preko knjižice DPS-a * Vlada se zadužuje još 300 miliona * Prijavila da su joj majku tukli u Domu * Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih * Odnosi Rusije i Turske potpuno obnovljeni * Zaspala je Miona, a umrli smo mi…
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, EVROPSKI KOMESAR:
Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje vladavini prava, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.

Vic Dana :)

Dovela žena sina u policiju i kaže:
– Želim da moj sin bude policajac!
– A zašto gospođo?
– Pa, zato što je glup.
– Morate to dokazati!
Žena na to reče malome:
– Sine, idi vidi da li je mama napolju!
Dijete otrči vani, a policajac će na to:
– Pa, stvarno je glup, mogao je vidjeti kroz prozor!

Posle smrti, saobraćajac stigne kod Boga. Bog ga pita:
– Sine moj, reci ti meni jesi li činio dobra ljudima?
– Jesam, odgovara saobraćajac.
– A jesi li činio zla?
– Dešavalo se.
– E, pa kad je tako, evo, ispred tebe su dva puta. Jedan vodi u pakao, drugi u raj. Biraj kojim ćeš.
A, policajac će:
– Bože, a mogu li ja da ostanem ovdje na raskrsnici?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika IZJAVA POSLANIKA VLADAJUĆE STRANKE ANE NIKOLIĆ POKAZALA DA NE ODUSTAJU OD METODA IZ AFERE „SNIMAK”
Do posla preko knjižice DPS-a
Nikolić Do posla preko knjižice DPS-a Nikolićeva poručila mladim ljudima da ako je smetnja za njihovo zaposlenje partijska knjižica onda treba da uzmu knjižicu DPS-a i problem će biti riješen
Po­sla­nik DPS-a sa Ce­ti­nja Ana Ni­ko­lić po­ru­či­la je mla­dim lju­di­ma da ako je smet­nja za nji­ho­vo za­po­sle­nje par­tij­ska knji­ži­ca on­da tre­ba da uzmu knji­ži­cu DPS-a i pro­blem će bi­ti ri­je­šen.
Ne­ka­da­šnja za­mje­ni­ca gra­do­na­čel­ni­ka Ce­ti­nja, a da­nas po­sla­nik par­ti­je na vla­sti, spor­ni ko­men­tar iz­re­kla je na de­ba­ti uoči lo­kal­nih iz­bo­ra na Ce­ti­nju u ko­joj su uče­stvo­va­li pred­stav­ni­ci ta­mo­šnjih iz­bor­nih li­sta, a ko­ju je or­ga­ni­zo­va­la NVO Ak­tiv­na zo­na. Ona je po­ru­či­la da se u upra­vi Ce­ti­nja, gdje je na vla­sti DPS, lju­di pri­ma­ju sa­mo na osno­vu struč­no­sti, ali i do­da­la da, ako je par­tij­ska knji­ži­ca smet­nja, lju­di mo­gu uze­ti knji­ži­cu DPS-a jer je to naj­bo­lja par­ti­ja.
– Po pi­ta­nju par­tij­skog za­po­šlja­va­nja, mo­gu re­ći o svom is­ku­stvu ko­je sam ima­la za se­dam go­di­na u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi. Sa­ra­đi­va­la sam sa svim svo­jim ko­le­ga­ma ko­je su bi­le iz li­ni­je iz­vr­šne vla­sti sa­mo na osno­vu nji­ho­ve stru­ke i nji­ho­vog zna­nja i ko­le­gi­jal­nog od­no­sa. De­fi­ni­tiv­no, to su bi­le pra­ve i naj­ve­će vri­jed­no­sti ko­je smo pre­po­zna­li. Ono za šta se opre­dje­lju­je­mo ka­da su u pi­ta­nju mla­di lju­di kod nas je­ste upra­vo ta nji­ho­va stru­ka i nji­ho­ve pra­ve vri­jed­no­sti. Ako je smet­nja knji­ži­ca, on­da uzmi­te svi knji­ži­cu DPS-a, to je ina­če naj­bo­lja par­ti­ja, i ri­je­ši­li smo pro­blem - ka­za­la je Ni­ko­li­će­va.
Lo­kal­ni iz­bo­ri na Ce­ti­nju, u Moj­kov­cu i Pet­nji­ci i Tu­zi­ma bi­će odr­ža­ni 26. no­vem­bra. I ovi lo­kal­ni iz­bo­ri za­ka­zu­ju se u sjen­ci broj­nih zlo­u­po­tre­ba. Pri­mje­ri su vr­lo če­sti, a či­ni se da su kri­vič­ne pri­ja­ve i žal­be Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je je­di­no što opo­zi­ci­ja ima na ras­po­la­ga­nju.
Pro­je­kat raz­vo­ja kla­ste­ra i tran­sfor­ma­ci­je ru­ral­nih pod­ruč­ja u Cr­noj Go­ri po­kre­nut je pred odr­ža­va­nje lo­kal­nih iz­bo­ra u Moj­kov­cu i Pet­nji­ci, što otva­ra sum­nje da će taj kre­dit­ni pro­gram bi­ti upo­tri­je­bljen za ostva­ri­va­nje po­li­tič­ke pre­mo­ći vla­da­ju­će De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta na te­re­nu. Mi­ni­stri po­ljo­pri­vre­de i fi­nan­si­ja Mi­lu­tin Si­mo­vić i Dar­ko Ra­du­no­vić pot­pi­sa­li su ove go­di­ne sa Me­đu­na­rod­nim fon­dom za raz­voj po­ljo­pri­vre­de spo­ra­zum o fi­nan­si­ra­nju Pro­jek­ta raz­vo­ja kla­ste­ra i tran­sfor­ma­ci­je ru­ral­nih pod­ruč­ja u Cr­noj Go­ri. Cr­noj Go­ri su kao čla­ni­ci tog fon­da za raz­voj odo­bre­na „ve­o­ma po­volj­na kre­dit­na sred­stva”. Ob­ja­šnje­no je da je rok vra­ća­nja 15 go­di­na, grejs pe­ri­od tri go­di­ne i ka­ma­ta je 0,7 od­sto. Ukup­na ci­fra je 3,9 mi­li­o­na eura, a to se da­je, pre­ma for­mal­noj ver­zi­ji, za una­pre­đe­nje po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje i in­fra­struk­tu­re u ru­ral­nim pod­ruč­ji­ma Cr­ne Go­re.
Na li­sti op­šti­na u ko­ji­ma će pro­je­kat bi­ti im­ple­men­ti­ran na­la­ze se i Moj­ko­vac i Pet­nji­ca, gdje će op­štin­ski iz­bo­ri bi­ti odr­ža­ni u no­vem­bru, kao i Šav­nik, Ža­bljak, Bi­je­lo Po­lje i Be­ra­ne, gdje će lo­kal­ni iz­bo­ri ta­ko­đe bi­ti re­a­la­tiv­no br­zo odr­ža­ni.
Pri­pre­ma­ju­ći se za iz­bo­re, Vla­da je kra­jem ju­la usvo­ji­la pred­log za obez­bje­đi­va­nje sred­sta­va iz te­ku­će bu­džet­ske re­zer­ve za fi­nan­sij­sku po­dr­šku Ce­ti­nju i sli­čan za obez­bje­đi­va­nje sred­sta­va iz te­ku­će bu­džet­ske re­zer­ve za fi­nan­sij­sku po­moć Op­šti­ni Ul­cinj. Pre­sto­ni­ci je is­pla­će­no 250.000 eura, a Op­šti­ni Ul­cinj 300.000 eura. Tim po­vo­dom, iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA su oci­je­ni­li da je sa­da kri­stal­no ja­sno da se u op­šti­na­ma gdje će bi­ti odr­ža­ni lo­kal­ni iz­bo­ri ku­pu­je po­li­tič­ka po­dr­ška, či­me je afe­ra „Sni­mak” sa sjed­ni­ca DPS-a pre­se­lje­na na sjed­ni­ce Vla­de Cr­ne Go­re. Sa­op­šti­li su da, umje­sto DPS-a, sa­da Vla­da po­pri­ma ele­men­te or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­na­la­ne gru­pe ko­ja smi­šlja, pla­ni­ra i re­a­li­zu­je ku­po­vi­nu gla­so­va, kon­kret­no u op­šti­na­ma Ce­ti­nje i Ul­cinj.
Tu je i pred­iz­bor­no za­po­šlja­va­nje, je­dan od omi­lje­nih me­to­da vla­da­ju­će struk­tu­re. Zbog ta­kvih za­po­šlja­va­nja na Ce­ti­nju i zlo­u­po­tre­ba ko­je spro­vo­de ka­dro­vi DPS-a, pred­stav­ni­ci SDP-a, GP URA i De­mo­kra­ta pod­ni­je­će kri­vič­ne pri­ja­ve. Ka­ko su „Da­nu” ka­za­li pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je, za­po­šlja­va­nja su evi­den­ti­ra­na u or­ga­ni­ma Pre­sto­ni­ce, gdje su u Se­kre­ta­ri­ja­tu za odr­ži­vi raz­voj i in­fra­struk­tu­ru pri­mlje­ne tri oso­be na rad na od­re­đe­no vri­je­me. U Dr­žav­nom arhi­vu su če­ti­ri oso­be pri­mlje­ne bez ogla­ša­va­nja, a za­po­šlja­va­nja su evi­den­ti­ra­na i u NP Ska­dar­sko je­ze­ro, bi­bli­o­te­ci „Đur­đe Cr­no­je­vić” i OŠ „Bo­ro Vuk­mi­ro­vić” u Ri­je­ci Cr­no­je­vi­ća.
M.V.


Agen­ci­ja ne re­a­gu­je na spor­ne po­sje­te

Iako su pred lo­kal­ne iz­bo­re u Nik­ši­ću i Her­ceg No­vom u mar­tu ove go­di­ne mi­ni­stri i broj­ni jav­ni funk­ci­o­ne­ri na­glo po­ve­ća­li po­sje­te tim gra­do­vi­ma, to ni­je bi­lo spor­no za Agen­ci­ju za spre­ča­va­nje ko­prup­ci­je. I pred ove lo­kal­ne iz­bo­re, mi­ni­stri i pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić če­sto bo­ra­ve u gra­do­vi­ma gdje tre­ba se gla­sa. Mar­ko­vić je u ne­dje­lju bio u Moj­kov­cu, a već da­nas će obi­ći put ka Pet­nji­ci. Mi­ni­stri su re­dov­no na Ce­ti­nju, gdje se oče­ku­je i niz Mar­ko­vi­će­vih iz­ne­nad­nih po­sje­ta.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"