Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili * Do posla preko knjižice DPS-a * Vlada se zadužuje još 300 miliona * Prijavila da su joj majku tukli u Domu * Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih * Odnosi Rusije i Turske potpuno obnovljeni * Zaspala je Miona, a umrli smo mi…
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, EVROPSKI KOMESAR:
Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje vladavini prava, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.

Vic Dana :)

Dovela žena sina u policiju i kaže:
– Želim da moj sin bude policajac!
– A zašto gospođo?
– Pa, zato što je glup.
– Morate to dokazati!
Žena na to reče malome:
– Sine, idi vidi da li je mama napolju!
Dijete otrči vani, a policajac će na to:
– Pa, stvarno je glup, mogao je vidjeti kroz prozor!

Posle smrti, saobraćajac stigne kod Boga. Bog ga pita:
– Sine moj, reci ti meni jesi li činio dobra ljudima?
– Jesam, odgovara saobraćajac.
– A jesi li činio zla?
– Dešavalo se.
– E, pa kad je tako, evo, ispred tebe su dva puta. Jedan vodi u pakao, drugi u raj. Biraj kojim ćeš.
A, policajac će:
– Bože, a mogu li ja da ostanem ovdje na raskrsnici?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika MIODRAG LEKIĆ NAKON SASTANKA ČELNIKA GRAĐANSKE OPOZICIJE KAZAO DA NE ISKLJUČUJU NI PROTESTE
Bojkot da bude opcija svih
Sa jučerašnjeg sastanka Bojkot da bude opcija svih Neka se vlast zamisli da li namjerava da i iduću godinu nastavi sa neregularnim izbornim uslovima –kazao je Lekić
Boj­kot tre­ba da bu­de op­ci­ja ci­je­le opo­zi­ci­je, a že­li­mo da se vra­ti­mo u par­la­ment on­da ka­da bu­du is­pu­nje­ni na­ši do­bro po­zna­ti uslo­vi, re­kao je pred­sjed­nik De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić na­kon sa­stan­ka pred­stav­ni­ka gra­đan­ske opo­zi­ci­je. De­mos je bio do­ma­ćin sa­stan­ka, a Le­kić je re­kao da sa­da ne is­klju­ču­ju ni ra­di­kal­ni­je me­to­de po­li­tič­ke bor­be kao što su pro­te­sti.
On je re­kao da je za gra­đan­sku opo­zi­ci­ju bit­na te­ma i sta­tus Jav­nog ser­vi­sa jer se tre­ba od­u­pri­je­ti na­mje­ri re­ži­ma da ga kon­tro­li­še i pre­tvo­ri u svoj ser­vis.
– Bio je ovo tre­ći sa­sta­nak gra­đan­ske opo­zi­ci­je, ko­ja će na­sta­vi­ti da se do­go­va­ra. Sa­sta­nak je bio kon­struk­ti­van. Ovaj sa­sta­nak se raz­li­ku­je od pret­hod­nih po to­me što je pro­te­kao u jed­nom još otvo­re­ni­jem to­nu, pri če­mu smo kon­sta­to­va­li mno­ge za­jed­nič­ke po­zi­ci­je, ali i po­ne­ku raz­li­ku. Ži­vje­le raz­li­ke, zar ne – re­kao je Le­kić.
On je re­kao da su to­kom sa­stan­ka do­šli do ne­ko­li­ko za­klju­ča­ka, a to je da na­sta­vlja­ju boj­kot i da ne is­klju­ču­ju pro­te­ste kao ra­di­kal­ni­ju mje­ru.
– Mi­sli­mo da boj­kot tre­ba da bu­de op­ci­ja ci­je­le opo­zi­ci­je. Ne­ka se vlast za­mi­sli da li na­mje­ra­va da i idu­ću go­di­nu na­sta­vi sa ne­re­gu­lar­nim iz­bor­nim uslo­vi­ma – ka­zao je Le­kić.
On je is­ta­kao da ima­ju pred­log za iz­la­zak iz po­li­tič­ke kri­ze – is­pu­nja­va­nje nji­ho­va tri sta­ra za­htje­va, ko­ji se od­no­se na po­na­vlja­nje iz­bo­ra, do­go­vor o iz­bor­nim uslo­vi­ma i po­tu­no rje­ša­va­nje afe­re „Dr­žav­ni udar”.
– Jav­ni ser­vis je za nas bit­na te­ma, a re­žim po­ku­ša­va da ga pre­tvo­ri u ser­vis ko­ji će da ure­đu­je vlast. Na­sto­ji­mo da se omo­gu­ći slo­bod­no no­vi­nar­stvo. U to­ku smo iz­bor­ne kam­pa­nje, ima­mo ne­pri­mjer­ne, agre­siv­ne kam­pa­nje pred­stav­ni­ka vla­sti. Na­sta­vlja se ak­ci­ja re­ži­ma da po­no­vo pre­tvo­ri Jav­ni ser­vis u me­dij­sku po­slu­gu stran­ke na vla­sti. Iza te ak­ci­je sto­ji Mi­lo Đu­ka­no­vić, ko­ji že­li da DPS vra­ti na Jav­ni ser­vis i da ta­mo do­đu po­slu­šni no­vi­na­ri. U me­đu­vre­me­nu ga boj­ko­tu­ju, što je još je­dan skan­dal po­li­tič­ke sce­ne u ovom tre­nut­ku. Že­li­mo da u po­li­tič­kom smi­slu Jav­ni ser­vis bu­de jed­na­ko da­lek i od vla­sti i od opo­zi­ci­je – na­gla­sio je Le­kić.
Ka­ko je do­dao, zbog mno­gih ne­re­gu­lar­no­sti, mo­gli bi da pre­du­zmu ne­ke ra­di­kal­ni­je mje­re, na­rav­no u de­mo­krat­skom okvi­ru.
– Ne is­klju­ču­je­mo pro­te­ste, to jest, one mje­re ko­je su de­mo­krat­ske, ustav­ne. I pro­te­ste, sva­ka­ko. Ne is­klju­ču­je­mo sa­rad­nju ni sa jed­nim su­bjek­tom ka­da se stvo­re uslo­vi da ta sa­rad­nja bu­de mo­gu­ća, ko­rekt­na i efi­ka­sna – re­kao je Le­kić
Na pi­ta­nje da li je op­ci­ja boj­ko­ta pred­sjed­nič­kih i lo­kal­nih iz­bo­ra re­al­nost, on je re­kao da na tu te­mu ima raz­li­či­tih raz­mi­šlja­nja.
– Bi­lo je vi­še raz­li­či­tih pred­lo­ga da­nas, jer se ra­di o ozbilj­noj pro­ble­ma­ti­ci, ali ni­je­smo do­ni­je­li od­lu­ku ko­ja bi bi­la stav gra­đan­ske opo­zi­ci­je. O to­me još tre­ba raz­go­va­ra­ti – na­veo je Le­kić.
On je pro­ko­men­ta­ri­sao iz­ja­vu evrop­skog ko­me­sa­ra za po­li­ti­ku su­sjed­stva i pre­go­vo­re o pro­ši­re­nju Jo­ha­ne­sa Ha­na da je Skup­šti­na mje­sto za di­ja­log.
– Že­li­mo da se vra­ti­mo u par­lament ka­da za to bu­du is­pu­nje­ni uslo­vi – ka­zao je Le­kić.
Uoči sa­stan­ka, li­der Gra­đan­skog po­kre­ta URA Dri­tan Aba­zo­vić po­ru­čio je da se nje­go­va stran­ka za­la­že za na­sta­vak boj­ko­ta. Na taj na­čin se, ka­ko je re­kao, bo­re za gra­đa­ne.
Pred­stav­ni­ci De­mo­kra­ta, SNP-a, GP URA, SDP-a i De­mo­sa pro­šli put su se sa­sta­li u cen­tra­li SNP-a, a pret­hod­no u pro­sto­ri­ja­ma De­mo­kra­ta.
M.V.


DPS: Ne­ka se do­go­vo­re šta ho­će

Sa­sta­nak di­je­la opo­zi­ci­je naj­u­vjer­lji­vi­ja je sli­ka eska­la­ci­je kri­ze unu­tar opo­zi­ci­o­nih re­do­va, sma­tra po­sla­nik De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta An­dri­ja Ni­ko­lić.
– S jed­ne stra­ne, ima­te jed­nog od opo­zi­ci­o­nih li­de­ra ko­ji tvr­di da je za pre­va­zi­la­že­nje, ka­ko on ka­že, po­li­tič­ke kri­ze u Cr­noj Go­ri neo­p­hod­no for­mi­ra­nje pre­la­zne vla­de, a, s dru­ge stra­ne, sa­da smo ču­li sa tog sa­stan­ka da ne­ma pre­go­vo­ra sa DPS-om ni po ko­ju ci­je­nu. Pi­ta­nje je ka­ko on­da uop­šte mo­že bi­ti pre­la­zne vla­de bez raz­go­vo­ra sa DPS-om – na­veo je Ni­ko­lić.
Ka­ko je do­dao, od di­je­la opo­zi­ci­o­nih pred­stav­ni­ka ko­ji su sa­stan­či­li ču­lo se da su, uz van­red­ne par­la­men­tar­ne iz­bo­re, sprem­ni da po­nu­de i po­na­vlja­nje iz­bo­ra u Bu­dvi i Ko­to­ru.
– On­da od dru­gog di­je­la opo­zi­ci­je ču­je­te da su sprem­ni da po­nu­de sa­mo po­na­vlja­nje iz­bo­ra u Nik­ši­ću. Da­kle, ri­ječ je o ozbilj­noj ne­kon­zi­stent­no­sti, ko­ja ne sa­mo što se ogle­da u pri­vid­nim ma­ni­pu­la­ci­ja­ma, ne­go i u ka­rak­te­ri­sa­nju tog di­je­la opo­zi­ci­je kao gra­đan­ske – ka­zao je Ni­ko­lić.


Ver­bal­ni du­el pred sa­sta­nak

Li­de­re gra­đan­ske opo­zi­ci­je uoči sa­stan­ka u pro­sto­ri­ja­ma De­mo­sa do­če­ka­li su pred­stav­ni­ci Gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve „Za nas”. Oni su uče­sni­ke sa­stan­ka pi­ta­li ka­ko se to oni, dok pri­ma­ju ve­li­ke pla­te, bo­re za gra­đa­ne, a ne­ke su i vri­je­đa­li. Bi­lo je te­ških ri­je­či i na­pe­to­sti, ali se na kra­ju sve za­vr­ši­lo bez ozbilj­ni­jih in­ci­de­na­ta.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"