Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili * Do posla preko knjižice DPS-a * Vlada se zadužuje još 300 miliona * Prijavila da su joj majku tukli u Domu * Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih * Odnosi Rusije i Turske potpuno obnovljeni * Zaspala je Miona, a umrli smo mi…
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, EVROPSKI KOMESAR:
Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje vladavini prava, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.

Vic Dana :)

Dovela žena sina u policiju i kaže:
– Želim da moj sin bude policajac!
– A zašto gospođo?
– Pa, zato što je glup.
– Morate to dokazati!
Žena na to reče malome:
– Sine, idi vidi da li je mama napolju!
Dijete otrči vani, a policajac će na to:
– Pa, stvarno je glup, mogao je vidjeti kroz prozor!

Posle smrti, saobraćajac stigne kod Boga. Bog ga pita:
– Sine moj, reci ti meni jesi li činio dobra ljudima?
– Jesam, odgovara saobraćajac.
– A jesi li činio zla?
– Dešavalo se.
– E, pa kad je tako, evo, ispred tebe su dva puta. Jedan vodi u pakao, drugi u raj. Biraj kojim ćeš.
A, policajac će:
– Bože, a mogu li ja da ostanem ovdje na raskrsnici?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika ZAVRŠNA KONVENCIJA DEMOKRATA U PETNJICI, ALEKSA BEČIĆ PORUČIO
Nećemo stati dok ne pobijedimo Mila
Sa završne konvencije Demokrata u Petnjici Nećemo stati dok ne pobijedimo Mila Đukanoviću, svaku suzu koja je prolivena zbog tebe platićeš demokratski i politički, siguran budi – poručio je Bečić
Šef DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić naj­ve­ći je ide­o­lo­ški ka­me­le­on u Evro­pi. Mi­je­njao je na­ci­ju i ide­o­lo­gi­ju na sva­kih 100 mi­li­o­na, ka­zao je čel­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­sa Be­čić na za­vr­šnoj kon­ven­ci­ji De­mo­kra­ta u Pet­nji­ci, ko­ja je odr­ža­na u sa­li Cen­tra za kul­tu­ru.
Pre­ma sa­op­šte­nju De­mo­kra­ta, u at­mos­fe­ri po­bje­da, po­mi­re­nja i za­jed­ni­štva iza­bran je i od­bor De­mo­kra­ta Pet­nji­ca, ko­ji bro­ji 20 čla­no­va, a za nje­go­vog pred­sjed­ni­ka iza­bran je Al­bin Će­man.
Po­red ru­ko­vod­stva De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, na če­lu sa Be­či­ćem, sku­pu je pri­su­stvo­vao ogro­man broj gra­đa­na Pet­nji­ce, ko­ji, ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju, ni­je­su kri­li za­do­volj­stvo zbog po­ru­ka slo­ge i brat­ske i kom­šij­ske lju­ba­vi ko­je su se mo­gle ču­ti sa go­vor­ni­ce.
– Ovih da­na šef nad še­fo­vi­ma or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe po­ka­zu­je „ju­na­štvo” pred­vo­de­ći ak­ci­ju ne­vje­ro­vat­nih pri­ti­sa­ka na od­bor­nič­ke kan­di­da­te De­mo­kra­ta, po­seb­no u Tu­zi­ma i Pet­nji­ci. Osta­vlja­ju lju­de bez po­sla, pri­je­te ot­ka­zi­ma, ucje­nju­ju pre­ko dje­ce. Mno­gi su iz­dr­ža­li, ne­ki ni­je­su. Ali, ni­ka­da ne­ću za­bo­ra­vi­ti su­ze svih tih lju­di ko­ji su iz­lo­že­ni uda­ri­ma te mon­stru­o­zne or­ga­ni­za­ci­je. Te su­ze su mi da­le do­dat­nu sna­gu i pro­bu­di­le do­dat­ni inat kod me­ne, a si­gu­ran sam i kod vas. Đu­ka­no­vi­ću, sva­ku su­zu ko­ja je pro­li­ve­na zbog te­be pla­ti­ćeš de­mo­krat­ski i po­li­tič­ki, si­gu­ran bu­di. To ti ja obe­ća­vam u ime hi­lja­da maj­ki ko­je su za­pla­ka­le, u ime hi­lja­da mla­di­ća ko­je si po­slao u rat, u ne­po­vrat, u ime hi­lja­da rad­ni­ka ko­je si osta­vio na uli­ci, u ime sto­ti­na brat­sta­va ko­ja si za­va­dio. Za­pam­ti: De­mo­kra­te su eks­per­ti za ku­ka­vi­ce, kri­mi­nal­ce, lo­po­ve, taj­ku­ne, šo­vi­ni­ste i fa­ši­ste, i ne­će­mo sta­ti dok te ne po­bi­je­di­mo – is­ta­kao je Be­čić.
On je ka­zao da je u pret­hod­nih ne­ko­li­ko mje­se­ci lič­no ob­i­šao pre­ko 300 pet­njič­kih do­mo­va. Ob­ja­snio je da je ob­i­šao i Pet­nji­cu, i Do­nju i Gor­nju Vr­bi­cu, i Tu­ca­nje, i Tr­pe­ze, i Aza­ne, i Lje­šni­cu, i Ka­li­cu, i Ora­ho­vo, i sva dru­ga se­la i na­se­lja u op­šti­ni Pet­nji­ca.
– Za­pa­zio sam iz­u­zet­no go­sto­prim­stvo lju­di sa ovog pro­sto­ra. Do­če­ka­ni smo sa pu­no lju­ba­vi i to­pli­ne i iskre­no­sti pre­ma ovoj ide­ji. A zna­te li šta smo još za­klju­či­li? Vi­dio sam da su u Pet­nji­ci ne­za­po­sle­ni i Bo­šnja­ci i Mu­sli­ma­ni, i Cr­no­gor­ci i Sr­bi. Da su u Pet­nji­ci u 21. vi­je­ku bez vo­de i pu­ta i Bo­šnja­ci i Mu­sli­ma­ni, i Cr­no­gor­ci i Sr­bi. Da iz Pet­nji­ce, sa svo­jih og­nji­šta, u po­tra­zi za hlje­bom od­la­ze i Bo­šnja­ci i Mu­sli­ma­ni, i Cr­no­gor­ci i Sr­bi. Da u Pet­nji­ci ne­ma­ju bes­plat­ne udž­be­ni­ke za ško­lo­va­nje ni dje­ca Bo­šnja­ka, ni dje­ca Mu­sli­ma­na, ni dje­ca Cr­no­go­ra­ca, ni dje­ca Sr­ba. Za­klju­čak je je­dan: za­po­sle­nost, rad­na mje­sta, pu­te­vi, škol­stvo, kri­mi­nal, ko­rup­ci­ja ne zna­ju za vje­ru i na­ci­ju – re­kao je Be­čić.
Li­der De­mo­kra­ta je do­dao da je ne­ko po­ni­žen za­to što je po­ni­žen, da je ne­ko obes­pra­vljen za­to što je obes­pra­vljen, da je je ne­ko lo­pov, za­to što je lo­pov, da je ne­ko čo­vjek za­to što je čo­vjek, a ne za­to što se zo­ve Al­bin, Se­nad ili Pe­tar.
– Za­to mo­ra­mo da bu­de­mo ono što smo vje­ko­vi­ma bi­li: bra­ća, dru­go­vi, ku­mo­vi, pri­ja­te­lji... Haj­de da ide­mo je­dan za sve, a svi za jed­nog. Haj­de da bu­de brat za bra­ta, a ne brat pro­tiv bra­ta – na­gla­sio je Be­čić.
On je Đu­ka­no­vi­ća na­zi­vao naj­ve­ćim ide­o­lo­škim ka­me­le­o­nom u Evro­pi, ko­ji je mi­je­njao na­ciju i ide­o­lo­gi­ju na sva­kih 100 mi­li­o­na.
– I sa­da on ho­će da op­tu­ži Al­bi­na i me­ne, ko­ji smo ta­da ima­li iz­me­đu pet i 11 go­di­na, da smo mi ju­ri­ša­li, pa­li­li i ža­ri­li. Đu­ka­no­vi­ću, znam da si ner­vo­zan jer gu­biš po­dr­šku i unu­tra i va­ni. Znam da ćeš vje­ro­vat­no do­ži­vje­ti sud­bi­nu svo­jih po­li­tič­kih oče­va, od­no­sno da će ti sve iz­da­je do­ći na na­pla­tu. Ali, ako si bio mra­čan u po­bje­di, bu­di ma­kar do­sto­jan­stven u po­ra­zu. I ti si svje­stan da se još ni­je ro­dio taj maj­čin sin ko­ji mla­dost mo­že za­u­sta­vi­ti i po­bi­je­di­ti. No, evo ti po­ru­ču­jem, po­što si za me­ne uvi­jek bio po­li­tič­ka ku­ka­vi­ca, po­što si po­bje­gao od sva­kog TV du­e­la i su­če­lja­va­nja u po­sled­njih 20 go­di­na: iz­vo­li da na Jav­nom ser­vi­su u če­ti­ri oka raz­ja­sni­mo ko je gdje bio i ka­da. Iz­vo­li, iza­đi mi na cr­tu ako smi­ješ. Ali, ja znam da ne smi­ješ jer si svje­stan da ću te po­li­tič­ki no­ka­u­ti­ra­ti na kom god te­re­nu ti bu­de vo­lja – is­ta­kao je Be­čić.
No­si­lac li­ste De­mo­kra­ta u Pet­nji­ci Al­bin Će­man is­ta­kao je da su i Pet­nji­ča­ni, u okvi­ru de­mo­krat­ske po­ro­di­ce, iza­bra­li te­ži put, ali put slo­bo­de. On je na­gla­sio da ne­ki čla­no­vi DPS-a iz Pet­nji­ce oči­to bo­lu­ju od ta­ko­zva­a­nog stok­holm­skog sin­dro­ma, pa sa­da lju­be sku­te dže­la­tu.
– Mi­slim na po­je­di­ne ta­da­šnje ak­ti­vi­ste SDA, ko­je je ta­da­šnja i sa­da­šnja vlast ne­du­žne hap­si­la i pre­mla­ći­va­la, a sa­da su ti isti lju­di oda­ni čla­no­vi DPS-a – ka­zao je Će­man.
On je pod­sje­tio i maj­ke Pet­nji­ce na pre­va­ru ko­ju su do­ži­vje­le kad im je vlast uki­nu­la na­kna­de. Po­zvao je sve Bi­hor­ce da se us­pra­ve i da po­no­sno iza­đu na bi­ra­li­šta i za­o­kru­že broj šest.
Na sku­pu su go­vo­ri­li i Er­sin Ras­to­der, Il­da Bi­bić, Se­nad Ta­hi­ro­vić, Dra­gan Kra­po­vić i Dže­nan Ko­lić.
M.V.


Gra­di­ti i ra­di­ti, a ne ši­ri­ti na­ci­o­na­li­stič­ku hi­ste­ri­ju

Alek­sa Be­čić je po­ru­čio da se sve mo­že, sa­mo se mo­ra ra­di­ti. Re­kao je da se mo­ra ra­di­ti i gra­di­ti, a ne ši­ri­ti na­ci­o­na­li­stič­ka hi­ste­ri­ja.
– Na­ša po­ru­ka je ja­sna sva­kom iskre­nom gra­đa­ni­nu i Pet­nji­ce i Cr­ne Go­re. Ne­će­mo da se ni­ka­da vi­še po­no­ve ni Bu­ko­vi­ca, ni Štrp­ci, ni Sre­bre­ni­ca, ni Du­brov­nik, ni Mu­ri­no, ni­ti jed­no tra­gič­no mje­sto. Že­li­mo da vi­di­mo pen­zi­o­ne­re ka­ko se sreć­no igra­ju sa svo­jim unu­či­ći­ma, ho­će­mo da vi­di­mo dječ­je osmi­je­he, ho­će­mo da se ra­đa­ju i no­vi Pe­tar, i no­vi Dže­nan, i no­vi Va­selj, i no­vi Štje­fan, i no­vi Alek­san­dar. Ho­će­mo da ži­vi­mo za­jed­no, da di­je­li­mo, a ne da se di­je­li­mo, ho­će­mo po­mi­re­nje, slo­gu, mir i nor­ma­lan ži­vot. I ja sam si­gu­ran, po­što sam sva­ki cilj do­sad ostva­rio, da ću ostva­ri­ti i ovaj san, vje­ruj­te mi. Cr­na Go­ra će bi­ti naj­ljep­ša dr­ža­va na Bal­ka­nu, a Pet­nji­ca jed­na od naj­bo­ga­ti­jih op­šti­na u dr­ža­vi – po­ru­čio je Be­čić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"