Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika IAKO JE DPS OSVOJIO NAJVIŠE MANDATA NEMA DOVOLJNO DA SAMOSTALNO VODI TUZI
Vlast zavisi od koalicije
Vlast zavisi od koalicije
Ni­jed­na od de­vet po­li­tič­kih par­ti­ja na iz­bo­ri­ma u Tu­zi­ma, gr­ad­ske op­šti­ne u sklo­pu Glav­nog gra­da, ni­je osvo­ji­la ap­so­lut­nu ve­ći­nu. Naj­vi­še man­da­ta, 15, osvo­ji­la je De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta, dok je Al­ban­ska al­ter­na­ti­va osvo­ji­la se­dam man­da­ta. Bo­šnjač­ka stran­ka i De­mo­krat­ski sa­vez Al­ba­na­ca osvo­ji­li su po tri man­da­ta, dva man­da­ta pri­pa­la su De­mo­krat­skoj uni­ji Al­ba­na­ca, dok su So­ci­jal­de­mo­kra­te i De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra osvo­ji­li po je­dan man­dat. SNP i SDP ni­su osvo­ji­li ni­je­dan man­dat.
U lo­kal­nom par­la­mentu ima mje­sta za 32 od­bor­ni­ka, a DPS će mo­ra­ti da for­mi­ra ko­a­li­ci­ju da bi imao ap­so­lut­nu ve­ći­nu. S ob­zi­rom da je do sa­da vla­dao sa DUA i BS, a da im ne­do­sta­ju sa­mo dva man­da­ta, ostva­ri­će po­treb­nu ve­ći­nu ako uđu u ko­a­li­ci­ju sa sa­mo jed­nom od tih par­ti­ja.
No­si­lac li­ste Al­ban­ska al­ter­na­ti­va Nik Đe­ljo­šaj re­kao je na­kon sa­op­šta­va­nja pre­li­mi­nar­nih re­zul­ta­ta da će da­nas od­lu­či­ti da li će pri­zna­ti iz­bo­re ili ne. Hi­da­jet Ka­lač iz Bo­šnjač­ke stran­ke ka­zao je da će sa­če­ka­ti da se ma­lo sti­ša­ju stra­sti i da će po­tom raz­mi­šlja­ti i o pre­go­vo­ri­ma sa DPS-om.
No­si­lac li­ste DUA Fa­dilj Ka­jo­šaj je ka­zao da je još uvi­jek ra­no go­vo­ri­ti o pre­go­vo­ri­ma sa bi­lo ko­jom par­ti­jom. No­si­lac li­ste DPS-a Ha­lil Du­ko­vić ni­je pre­ci­zno sa­op­štio sa ki­me će pre­go­va­ra­ti. Sa­mo je ka­zao da su u op­ti­ca­ju nji­ho­vi tra­di­ci­o­nal­ni part­ne­ri, te da se na­da­ju ši­ro­koj ko­a­li­ci­ji.
Iz­bor­ni dan u Tu­zi­ma ju­če su obi­lje­ži­le broj­ne ne­re­gu­lar­no­sti. Nik Đe­ljo­šaj je me­đu pr­vi­ma uka­zao na niz ne­pra­vil­no­sti to­kom iz­bor­nog da­na. Upo­zo­rio je da ve­li­ki pri­ti­sak na gla­sa­če vr­ši pred­sjed­nik op­štin­skog od­bo­ra DPS-a Vla­dan Vu­če­lić.
– Vla­dan Vu­če­lić je an­ga­žo­vao svo­je po­da­ni­ke u či­ta­voj Ma­le­si­ji, a na­ro­či­to u Tu­zi­ma, po­red naj­ve­ćih bi­rač­kih mje­sta. Po­če­li su pri­mje­nji­va­ti me­to­de po­ni­ža­va­nja ljud­skog do­sto­jan­stva sa­mo da bi do­šli do gla­sa. Me­đu­tim, Al­ban­ska al­ter­na­ti­va ne­će do­zvo­li­ti ne­mo­ral­ni pri­ti­sak ko­ji se vr­ši nad sta­nov­ni­ci­ma Ma­le­si­je i ne­će do­zvo­li­ti ku­po­va­nje nji­ho­vog do­sto­jan­stva. Ima­mo kon­kret­ne do­ka­ze da je DPS for­mi­rao mi­ni-šta­bo­ve po­red gla­sač­kih mje­sta ko­ji­ma di­rekt­no ko­or­di­ni­ra Vla­dan Vu­če­lić. Ako na­sta­vi ovaj trend, na­ši po­sma­tra­či ne­će pot­pi­sa­ti ni­je­dan za­pi­snik i ne­će­mo pri­zna­ti re­zul­ta­te gla­sa­nja. Za­to po­zi­vam dr­žav­nog tu­ži­o­ca da ura­di svoj po­sao i da hit­no re­a­gu­je u Tu­zi­ma – sa­op­štio je Đe­ljo­šaj.
Na niz ne­pra­vil­no­sti na iz­bo­ri­ma u Tu­zi­ma uka­zao je i no­si­lac li­ste De­mo­kra­ta Štje­fan Ca­maj.
– Pri­mi­je­će­no je pri­su­stvo ve­li­kog bro­ja lju­di na bi­rač­kom mje­stu 128 i 129. Ta­ko­đe, li­ca iz auto­mo­bi­la „fi­jat pun­to” re­gi­star­skih ozna­ka PG-TE-390 cr­ve­ne bo­je i te­get „pa­sa­ta” re­gi­stra­ci­je PG-HK-499 ko­mu­ni­ci­ra­la su sa gla­sa­či­ma pri­je i na­kon gla­sa­nja.
Vo­zi­lo re­gi­star­skih ozna­ka PF-FV-561 i PG-TF-038 kru­ži kroz Tu­zi sa po­ste­ri­ma DPS-a – ka­zao je Ca­maj.
I funk­ci­o­ner De­mo­krat­skog sa­ve­za Ni­ko­la Ca­maj op­tu­žio je ju­če DPS da ku­po­vi­nom gla­so­va i dru­gim pri­ti­sci­ma po­ku­ša­va da uti­če na iz­bor­ni pro­ces u Tu­zi­ma.
– Gla­so­vi se ku­pu­ju, a ka­da to ne us­pi­je, on­da pri­ti­ska­ju na­še gla­sa­če i gla­sa­če dru­gih par­ti­ja da ne iza­đu na iz­bo­re. Mi­slim da ima po­sla za tu­ži­o­ca u Tu­zi­ma jer je bi­lo ku­po­vi­ne gla­so­va. Iz­bo­ri u Tu­zi­ma ni­je­su de­mo­krat­ski, ali sam iz­bor­ni pro­ces, što se ti­če pro­ce­du­re, te­če re­gu­lar­no – re­kao je Ca­maj.
Ka­ko je do­dao, od ak­ti­vi­sta sa te­re­na do­bi­li su in­for­ma­ci­ju da gla­so­ve ne ku­pu­je sa­mo DPS, ne­go i dru­ge ve­će par­ti­je.
No­si­lac li­ste „SDP–Ran­ko Kri­vo­ka­pić – Za bo­lji ži­vot Tu­zi” Ner­min Pu­ri­šić ka­zao je da je nji­ho­vim opu­no­mo­će­nim pred­stav­ni­ci­ma još na sa­mom po­čet­ku gla­sa­nja na po­je­di­nim bi­rač­kim mje­sti­ma bi­lo one­mo­gu­će­no rav­no­prav­no uče­šće i kon­tro­la iz­bor­nog pro­ce­sa.
– Tek kad smo kon­tak­ti­ra­li sa OIK, na­šim pred­stav­ni­ci­ma je omo­gu­će­no da pra­te iz­bor­ni pro­ces, a ta­da su već bi­la pro­šla tri sa­ta od po­čet­ka gla­sa­nja. Ta­ko­đe, to­kom ju­če­ra­šnjeg gla­sa­nja, ve­li­ki broj ak­ti­vi­sta DPS-a i nji­ho­vih kan­di­da­ta na iz­bor­noj li­sti bi­li su na ula­zi­ma bi­rač­kih mje­sta, gdje su pre­sre­ta­li bi­ra­če, uti­ca­li na nji­ho­vu vo­lju, pri če­mu se ni­je­su ustru­ča­va­li ni da im na uli­ca­ma da­ju ko­ver­te. Gla­sa­či su do bi­rač­kih mje­sta mo­ra­li pro­la­zi­ti kroz špa­lir ak­ti­vi­sta DPS-a. Na­kon pri­mjed­be na­ših pred­stav­ni­ka u bi­rač­kim od­bo­ri­ma, oni su bi­li upo­zo­ra­va­ni, ali se na to ni­je­su ni osvr­ta­li. Ta­ko­đe, u bli­zi­ni sva­kog bi­rač­kog mje­sta bio je punkt DPS-a, gdje su lju­di ula­zi­li pri­je ili po­sli­je gla­sa­nja i bi­lo je vi­še ne­go oči­gled­no da su se ta­mo od­vi­ja­le ne­re­gu­lar­no­sti u vi­du nov­ča­nih na­kna­da gla­sa­či­ma – is­ta­kao je Pu­ri­šić.
On je do­dao da su slu­žbe­na vo­zi­la vi­so­kih funk­ci­o­ne­ra vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je na dr­žav­nom ni­vou pa­tro­li­ra­la Tu­zi­ma kao da je u pi­ta­nju rad­ni dan i zva­nič­na po­sje­ta grad­skoj op­šti­ni.
– To­li­ko o to­me da se dr­žav­ni re­sur­si ne ko­ri­ste u iz­bor­ne svr­he – ka­zao je Pu­ri­šić.
Bi­rač­ko pra­vo na ovo­go­di­šnjim iz­bo­ri­ma u Tu­zi­ma za op­šti­nu u okvi­ru Glav­nog gra­da ima­lo je oko 11.612 bi­ra­ča, ko­je su mo­gli da ostva­re na 28 gla­sač­kih mje­sta.
Na pro­šlim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Grad­skoj op­šti­ni Tu­zi, odr­ža­nim 25. ma­ja 2014. go­di­ne, pra­vo gla­sa je ima­lo 10.758 bi­ra­ča. Ukup­no je bi­lo 27 bi­rač­kih mje­sta. Ko­a­li­ci­ja „Evrop­ske Tu­zi – DPS, DUA, BS i Li­sta za Tu­zi” ta­da je osvo­ji­la ap­so­lut­nu vlast sa 12 man­da­ta. Al­ban­ska ko­a­li­ci­ja ima­la je če­ti­ri man­da­ta, ko­al­ci­ji SDP–PCG dva man­da­ta, De­mo­krat­ski sa­vez tri man­da­ta, dok je So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na  par­ti­ja na­kon po­na­vlja­nja iz­bo­ra na ne­ko­li­ko bi­rač­kih mje­sta uspje­la da osvo­ji je­dan od­bor­nič­ki man­dat.
Suzana radević–
Andrijana Dabanović

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"