Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika IZ EVROPSKE DELEGACIJE ZA „DAN” KOMENTARISALI NAVODE O NEZAKONITOSTIMA NA DAN IZBORA I PORUČILI
EU traži istragu o izbornim neregularnostima
Aivo Orav EU traži istragu o izbornim neregularnostima Pozivamo sve strane da pokažu uzdržanost i poštovanje vladavine prava. Bilo kojim eventualnim kršenjem zakona trebalo bi da se pozabave nadležni državni organi, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i odgovarajućim međunarodnim standardima – navodi se u odgovoru Delegacije EU
Bi­lo ko­jim even­tu­al­nim kr­še­njem za­ko­na u iz­bor­nom pro­ce­su tre­ba­lo bi da se po­za­ba­ve nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni, u skla­du sa na­ci­o­nal­nim za­ko­no­dav­stvom i od­go­va­ra­ju­ćim me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma, sa­op­šte­no je iz De­le­ga­ci­je EU u Cr­noj Go­ri.
Oni su to sa­op­šti­li u od­go­vo­ru na pi­ta­nja „Da­na” da pro­ko­men­ta­ri­šu na­vo­de o broj­nim iz­bor­nim ne­re­gu­lar­no­sti­ma u Moj­kov­cu, na Ce­ti­nju i Pet­nji­ci na iz­bo­ri­ma 26.no­vem­bra, u kon­tek­stu ini­ci­ja­ti­ve EU za ja­ča­nje po­vje­re­nja u iz­bor­ni pro­ces u Cr­noj Go­ri.
Iz De­le­ga­ci­je EU su is­ta­kli da pa­žlji­vo pra­te iz­bor­ni pro­ces.
– U tom kon­tek­stu, po­zi­va­mo sve stra­ne da po­ka­žu uz­dr­ža­nost i po­što­va­nje vla­da­vi­ne pra­va. Bi­lo ko­jim even­tu­al­nim kr­še­njem za­ko­na tre­ba­lo bi da se po­za­ba­ve nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni, u skla­du sa na­ci­o­nal­nim za­ko­no­dav­stvom i od­go­va­ra­ju­ćim me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma – na­vo­di se u od­go­vo­ru De­le­ga­ci­je EU, na či­jem je če­lu am­ba­sa­dor Aivo Orav.
De­ša­va­nja na Ce­ti­nju na dan iz­bo­ra da­ni­ma iza­zi­va­ju ve­li­ku pa­žnju jav­no­sti, ima­ju­ći u vi­du broj­ne in­ci­den­te i na­pa­de na pred­stav­ni­ke opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka.
Dr­žav­no tu­ži­la­štvo Cr­ne Go­re ne pro­vje­ra­va sum­nji­ve de­ta­lje to­kom iz­bor­ne no­ći na Ce­ti­nju, a je­dan je od njih je iz­la­zak ma­ski­ra­nih li­ca iz zgra­de Op­šti­ne ne­po­sred­no na­kon za­tva­ra­nja bi­rač­kih mje­sta. To se mo­že vi­dje­ti u di­rekt­nom snim­ku Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG), jer se u jed­nom tre­nut­ku, to­kom di­rekt­nog uklju­če­nja re­por­te­ra, u po­za­di­ni vi­di ka­ko iz zgra­de Skup­šti­ne Pre­sto­ni­ce iz­la­zi ne­ko­li­ko li­ca. Na snim­ku se mo­že vi­dje­ti šest oso­ba, od ko­jih dvi­je ni­je­su ma­ski­ra­le li­ca, ma­da do­sad ni­je­su iden­ti­fi­ko­va­ne. Osta­la če­ti­ri li­ca no­se ka­pu­lja­če i vid­no se tru­de da iz­bjeg­nu ka­me­re ko­je su sni­ma­le ulaz u zgra­du Pre­sto­ni­ce.
U zgra­di Pre­sto­ni­ce se u tre­nut­ku za­tva­ra­nja bi­rač­kih mje­sta na­la­zi­lo ru­ko­vod­stvo ce­tinj­skog DPS-a i ko­or­di­na­to­ri te stran­ke iz Pod­go­ri­ce, što do­dat­no po­bu­đu­je sum­nju da su ma­skri­ra­na li­ca na ne­ki na­čin po­ve­za­na sa pred­stav­ni­ci­ma vla­da­ju­će stran­ke.
Pri­tom je kan­di­dat za od­bor­ni­ka po­kre­ta URA Slav­ko Šo­le Jan­ko­vić na­pad­nut i ho­spi­ta­li­zo­van je zbog po­vre­da ko­je je tom pri­li­kom za­do­bio. Na­kon vi­še uda­ra­ca, Jan­ko­vić je is­pr­skan i su­zav­cem, a iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA op­tu­ži­li su ak­ti­vi­ste DPS-a da su od­go­vor­ni za taj na­pad. Iz OO DPS-a Ce­ti­nje su to ne­gi­ra­li, tvr­de­ći da su opo­zi­ci­o­na­ri po­če­li sa­mi se­be da pr­ska­ju bi­ber spre­jom.
U dru­gom slu­ča­ju, ka­ko su sa­op­šti­li iz po­kre­ta URA, na­pad­nut je gra­đa­nin M.D., ko­ji je po­tom bez svi­je­sti pri­mlje­nu u Slu­žbu hit­ne po­mo­ći. U na­pa­du su po­vri­je­đe­ni i gra­đa­ni F.M. i D.K. Čak je evi­den­ti­ra­no da su šta­bo­ve DPS-a u cr­no­gor­skoj pre­sto­ni­ci obez­bje­đi­va­li i spro­vod­ni­ci iz ZIKS-a.
Zna­čaj­na ne­pra­vil­nost na dan iz­bo­ra za­bi­lje­že­na je u sje­di­štu DPS-a u zgra­di Obo­da. Pred­stav­ni­ci De­mo­kra­ta i Gra­đan­skog po­kre­ta URA su ot­kri­li da je DPS ku­po­vao gla­so­ve na tom mje­stu. Opo­zi­ci­ja je tvr­di­la da je u objek­tu bi­lo naj­ma­nje 50 sum­nji­vih li­ca iz kri­mi­nal­nog mi­ljea, o če­mu su pr­vo oba­vi­je­sti­li po­li­ci­ju i po­tom pod­ni­je­li kri­vič­nu pri­ja­vu Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu. Ka­ko su ta­da sa­op­šti­li iz opo­zi­ci­je, tu­ži­lac se po­ja­vio tek na­kon tri sa­ta, a osum­nji­če­na li­ca su iza­šla na spo­red­ni iz­laz i uspje­la su da po­bjeg­nu, pa tu­ži­lac ni­je mo­gao pro­na­ći ni­ka­kve ne­pra­vil­no­sti.
Zbog po­ve­ća­nog bro­ja in­ci­de­na­ta, pred za­tva­ra­nje bi­ra­li­šta na Ce­ti­nje su sti­gli pri­pad­ni­ci Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce (SAJ). De­se­tak ma­ski­ra­nih pri­pad­ni­ka te je­di­ni­ce for­mi­ra­lo je punkt upra­vo is­pred zgra­de Op­šti­ne. M.V.


Pri­mi­je­ni­ti pre­po­ru­ke OEBS-a

Iz De­le­ga­ci­je EU su od­go­vo­ri­li i na pi­ta­nje „Da­na” da li Rad­na gru­pa za pri­mje­nu iz­bor­nih pre­po­ru­ka OEBS/ODI­HR-a mo­že us­pje­ti u svo­joj mi­si­ji, ima­ju­ći u vi­du da opo­zi­ci­ja ne uče­stvu­je u nje­nom ra­du i da boj­ko­tu­je par­la­ment.
– Od su­štin­skog je zna­ča­ja da Cr­na Go­ra efek­tiv­no im­ple­men­ti­ra pre­po­ru­ke OEBS/ODI­HR-a i mi ohra­bru­je­mo sve stran­ke da uče­stvu­ju u ovom pro­ce­su – na­ve­li su iz De­le­ag­ci­je EU.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"