Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika USTAVNI SUD PODIJELJEN OKO IZBORNIH ZLOUPOTREBA
Presudiće Mikov glas
Iličković Presudiće Mikov glas Sud nije odlučio o ustavnoj žalbi Demokrata povodom neregularnog glasanja na biračkom mjestu 123A u MZ Vranj za izbore u Tuzima jer nije bilo većine, pošto je sudija Miodrag Iličković, čiji bi glas bio tas na vagi, trenutno van Crne Gore
Ustav­ni sud Cr­ne Go­re ju­če ni­je od­lu­čio o ustav­noj žal­bi De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re po­vo­dom ne­re­gu­lar­nog gla­sa­nja na bi­rač­kom mje­stu 123A u MZ Vranj za iz­bo­re u Tu­zi­ma jer ni­je bi­lo ve­ći­ne, po­što je re­zul­tat gla­sa­nja šest su­di­ja bio tri na­pre­ma tri. Do to­ga je do­šlo jer je su­di­ja Mi­o­drag Miko Ilič­ko­vić, či­ji bi glas bio tas na va­gi, iz pri­vat­nih raz­lo­ga tre­nut­no van Cr­ne Go­re.
Do po­vrat­ka Ilič­ko­vi­ća, o ovom pred­me­tu ne­će bi­ti od­lu­či­va­no, ta­ko da za­sad ne­ma od­lu­ke o mo­gu­ćem po­na­vlja­nju iz­bo­ra na bi­rač­kom mje­stu u MZ Vranj. In­for­ma­ci­ja o Ilič­ko­vi­će­vom od­su­stvu i ne­po­sto­ja­nju po­treb­ne ve­ći­ne po­tvr­đe­na je u zva­nič­nom sa­op­šte­nju Us­tva­nog su­da.
– Ustav­ni sud Cr­ne Go­re, u sa­sta­vu pred­sjed­nik Dra­go­ljub Dra­ško­vić i su­di­je Mi­lo­rad Go­gić, De­san­ka Lo­pi­čić, Me­vli­da Mu­ra­to­vić, Ham­di­ja Šar­ki­no­vić i Bu­di­mir Šće­pa­no­vić, na sjed­ni­ci 6.de­cem­bra, u pred­me­tu broj 2/17, iz objek­tiv­nih raz­lo­ga (od­su­stvo jed­nog su­di­je), ni­je do­nio od­lu­ku po­vo­dom iz­bor­ne žal­be De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re – op­štin­skog od­bo­ra Tu­zi pro­tiv rje­še­nja Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je broj 407/2, od 1. de­cem­bra 2017.go­di­ne, jer pred­log su­di­je iz­vje­sti­o­ca gla­sa­njem (tri na­pre­ma tri) ni­je do­bio po­treb­nu ve­ći­nu – pi­še u zva­nič­nom sa­op­šte­nju Ustav­nog su­da Cr­ne Go­re.
Iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re is­ta­kli su da je ve­ći­na u Dr­žav­noj iz­bor­noj ko­mi­si­ji (DIK) i Iz­bor­noj ko­mi­si­ji Glav­nog gra­da skan­da­lo­zno pre­kr­ši­la za­kon jer ni­je po­ni­šti­la gla­sa­nje na bi­rač­kom mje­stu broj 123A(MZ Vranj) za iz­bo­re u Tu­zi­ma.
– Iako je bi­rač­ki od­bor na tom mje­stu usta­no­vio da je bi­lo 19 ne­va­že­ćih gla­sač­kih li­sti­ća za gla­sa­nje pu­tem pi­sma, DIK to ni­je sma­trao za do­volj­no re­le­vant­no da ras­pu­sti bi­rač­ki od­bor i po­ni­šti gla­sa­nje – sa­op­šti­le su De­mo­kra­te.
Uz ocje­nu da je ve­ći­na u DIK-u i pod­go­rič­koj iz­bor­noj ko­mi­si­ji sta­la na stra­nu be­za­ko­nja, iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re su na­gla­si­li da je je­di­no rje­še­nje bi­lo da se po­ni­šti gla­sa­nje na bi­rač­kom mje­stu broj 123A(MZ Vranj) za iz­bo­re u Tu­zi­ma.
U obra­zlo­že­nju ovog rje­še­nja Iz­bor­ne ko­mi­si­je Glav­nog gra­da na­vo­di se da im je De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra pod­ni­je­la prigovor zbog po­vre­de bi­rač­kog pra­va na bi­rač­kom mje­stu broj 123A (MZ Vranj) a taj pri­go­vor je pod­ni­jet 29.no­vem­bra 2017.go­di­ne. Na­vo­di se da se u tom pri­go­vo­ru u bit­nom na­ve­de­no da na bi­rač­kom mje­stu broj 123A 19 bi­ra­ča gla­sa­lo pu­tem pi­sma, a da u iz­vo­du iz bi­rač­kog spi­ska za gla­sa­nje pu­tem pi­sma ne­ma pot­pi­sa tih bi­ra­ča, ni­ti je za­o­kru­žen broj is­pred nji­ho­vih ime­na. Ta­ko­đe se na­vo­di da se u iz­bor­nom ma­te­ri­ja­lu sa tog bi­rač­kog mje­sta na­la­ze 23 ne­va­že­ća gla­sač­ka li­sti­ća. Od to­ga su, ka­ko se is­ti­če, če­ti­ri ne­spor­na a 19 pred­sta­vlja­ upra­vo gla­sač­ke li­sti­će za gla­sa­nje pu­tem pi­sma. De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra u pri­go­vo­ru tvr­di da je bi­rač­ki od­bor te li­sti­će ogla­sio ne­va­že­ćim iz raz­lo­ga što ni­je ko­ri­šćen od­štam­pa­ni iz­vad iz bi­rač­kog spi­ska.
– U ko­nač­nom, u pri­go­vo­ru se zah­ti­je­va da se bi­rač­ki od­bor ras­pu­sti, a iz­bo­ri na tom bi­rač­kom mje­stu po­no­ve – pi­še u rje­še­nju ko­mi­si­je.
Raz­ma­tra­ju­ći taj pri­go­vor, Iz­bor­na ko­mi­si­ja Glav­nog gra­da utvr­di­la je da je neo­sno­van, te da je za­pi­snik ured­no pot­pi­san, bez pri­mjed­bi.M.V.


Bez od­lu­ke i o tu­žba­ma URA

I Gra­đan­ski po­kret URA je pod­nio dvi­je žal­be Ustav­nom su­du Cr­ne Go­re na rje­še­nja Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je ko­ja se od­no­se na lo­kal­ne iz­bo­re u Moj­kov­cu. Je­dan se od­no­si na rje­še­nje DIK-a ko­jim se neo­sno­va­no od­bi­ja pri­go­vor Gra­đan­skog po­kre­ta URA na rje­še­nje Op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je ko­ja je one­mo­gu­ći­la na­i­me­no­va­nje opu­no­mo­će­nog pred­stav­ni­ka li­ste GP URA u pro­ši­re­ni sa­stav Op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je. Epi­log se i da­lje če­ka.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"