Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika STANIŠIĆ: IZ DPS-A PORUČILI DA GLASANJA ZA DRŽAVNI PARLAMENT NEĆE BITI PRIJE 2020.GODINE
Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima
Stanišić Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima Parlament je, kako smo odmah kazali, potpuno legitiman, imajući u vidu da smo 2016.godine imali slobodne i fer izbore, i eventualnim povratkom dijela opozicije to se samo dodatno pokazuje –naveo je Obrad Mišo Stanišić
Po­sla­nik De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Ob­rad Mi­šo Sta­ni­šić sa­op­štio je ju­če da se na­ja­vom De­mo­krat­skog fron­ta (DF) da će se vra­ti­ti u par­la­met sa­mo po­tvr­di­lo da je boj­kot par­la­men­ta bio pot­pu­no po­gre­šna op­ci­ja i da je naj­vi­še šte­te na­nio upra­vo oni­ma ko­ji su boj­ko­to­va­li. Sta­ni­šić je za „Dan” ka­zao da je do­bro da su dvi­je tre­ći­ne po­sla­ni­ka u par­la­men­tu, is­ti­ču­ći da „iona­ko sa­svim be­smi­slen za­htjev cr­no­gor­ske opo­zi­ci­je za ras­pi­si­va­nje pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra sa­da po­sta­je još be­smi­sle­ni­ji”.
– Par­la­ment je, ka­ko smo od­mah ka­za­li, pot­pu­no le­gi­ti­man, ima­ju­ći u vi­du da smo 2016.go­di­ne ima­li slo­bod­ne i fer iz­bo­re, na ko­ji­ma su gra­đa­ni is­ka­za­li svo­je mi­šlje­nje, i ako se dio opo­zi­ci­je vra­ti, to se sa­mo do­dat­no po­ka­zu­je. Ne bih ni­šta da pre­ju­di­ci­ram, ali ako su na­ja­ve da se DF vra­ća u par­la­ment tač­ne, to je sa­mo do­kaz pot­pu­no po­gre­šne po­li­ti­ke boj­ko­ta. Pri­če opo­zi­ci­je da je cr­no­gor­ski par­la­ment ne­le­gi­ti­man, ko­je su od star­ta bi­le be­smi­sle­ne, pa­da­ju u vo­du – ka­zao je Sta­ni­šić za „Dan”.
On je pod­sje­tio da su pred­stav­ni­ci De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta i ra­ni­je po­ru­či­va­li da iz­bo­ri ne­će bi­ti ras­pi­sa­ni pri­je 2020.go­di­ne, ka­da man­dat re­dov­no is­ti­če.
– Ne mo­že­mo se igra­ti iz­bo­ra. Gra­đa­ni Cr­ne Go­re su ja­sno iz­re­kli svoj sud, Vla­da i pa­rl­ament ra­de u pu­nom ka­pa­ci­te­tu, i iz­bo­ri će bi­ti ras­pi­sa­ni 2020.go­di­ne – na­veo je Sta­ni­šić.
Na­kon vi­še od go­di­nu boj­ko­ta, ko­ji su pre­ki­da­li po­vre­me­no ka­da bi pro­ci­je­ni­li da je to po­treb­no, pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­o­nog De­mo­krat­skog fron­ta (DF) sa­op­šti­li su da je iz­vje­sno da će se vra­ti­ti u cr­no­gor­ski par­la­ment.
Ta­kva na­ja­va usli­je­di­la je na­kon po­nu­de ko­le­ga­ma iz opo­zi­ci­je o za­jed­nič­kom po­li­tič­kom dje­lo­va­nju i ak­ci­ja­ma, ma­da for­mal­no rok za od­go­vor ostat­ka opo­zi­ci­je is­ti­če u pe­taj u pod­ne.
Ne­za­vi­sni po­sla­nik Alek­san­dar Da­mja­no­vić ju­če je po­slao od­go­vor DF-u, u ko­me je na­veo da pri­hva­ta nji­ho­vu ini­ci­ja­ti­vu za za­jed­nič­ke ak­ci­je opo­zi­ci­je.
U So­ci­jal­de­mo­krat­skoj par­ti­ji (SDP) ka­žu da po­li­ti­ka ko­ju pred­sta­vlja DF, kao i nji­ho­vi po­sled­nji po­stup­ci, ne osta­vlja ni pro­mil mo­guć­no­sti da bi­lo ko iz gra­đan­ske opo­zi­ci­je po­zi­tiv­no od­go­vo­ri na nji­ho­vu ini­ci­ja­ti­vu. To je sa­op­štio funk­ci­o­ner SDP-a Ivan Vu­jo­vić, ko­ji tvr­di da po­li­ti­ka DF-a ide na­ru­ku DPS-u.
– U zna­čaj­nom di­je­lu tih po­stu­pa­ka, oni idu na­ru­ku De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta (DPS). Kao što vi­di­mo, nji­ho­va pro­gram­ska po­li­tič­ka za­la­ga­nja na ne­ki na­čin po­vam­pi­ru­ju du­ho­ve pro­šlo­sti, vra­ća­nje na na­ci­o­nal­ni kon­cept, za­la­ga­nje za uki­da­nje gra­đan­skog kon­cep­ta Cr­ne Go­re – re­kao je Vu­jo­vić za RSE.
On je na­gla­sio da je za SDP spor­na i Fron­to­va vi­zi­ja spolj­ne po­li­ti­ke.
–Sve to je ne­što što u ele­men­tar­nom, su­štin­skom i vred­no­snom smi­slu ne ko­re­spon­di­ra sa po­li­ti­kom So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je, a mo­gao bih slo­bod­no re­ći i ukup­ne gra­đan­ske opo­zi­ci­je – na­veo je Vu­jo­vić.
Pro­fe­sor na Fa­kul­te­tu po­li­tič­kih na­u­ka u Pod­go­ri­ci Ivan Vu­ko­vić ka­zao je da već du­že po­sto­ji ne­ga­ti­van trend ka­da je u pi­ta­nju po­dr­ška DF-u i da je to ključ­ni mo­tiv za nji­hov po­vra­tak u par­la­ment. Vu­ko­vić je za RSE re­kao da je od­su­stvo iz par­la­men­ta jed­na vr­sta luk­su­za ko­ju taj po­li­tič­ki sa­vez u ovom tre­nut­ku se­bi ne mo­že da do­zvo­li.
– Ovo je, pret­po­sta­vljam, iz­nu­đen po­tez u ci­lju za­u­sta­vlja­nja ovih ne­ga­tiv­nih tren­do­va i po­ku­šaj da se DF vra­ti na po­zi­ci­je na ko­ji­ma je bio pret­hod­nih go­di­na – ka­zao je Vu­ko­vić.
On je oci­je­nio da se na ovaj na­čin u pot­pu­no­sti obe­smi­šlja­va ide­ja o boj­ko­tu cr­no­gor­skog par­la­men­ta.
M.V.


Bra­jo­vić po­zdra­vlja od­lu­ku DF-a

Pred­sjed­nik Skup­šti­ne Ivan Bra­jo­vić re­kao je da po­zdra­vlja na­ja­vu De­mo­krat­skog fron­ta da će se nji­ho­vi po­sla­ni­ci vra­ti­ti u skuppšti­ne klu­pe. On je re­kao da ga ne za­ni­ma­ju raz­lo­zi zbog ko­jih DF to ra­di, uz ocje­nu da će to do­pri­ni­je­ti kva­li­te­tu ras­pra­va u par­la­men­tu.
– Vje­ru­jem da bi se još ne­ki pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je mo­gli ugle­da­ti na po­sla­ni­ke DF-a. Po­vra­tak DF-a je sa­svim oče­ki­van po­tez, Oči­gled­no je da gra­đa­ni Cr­ne Go­re ni­je­su po­ka­za­li po­dr­šku po­li­ti­ci boj­ko­ta, kao što je oči­gled­no da boj­kot ni­je dao ni­ka­kav re­zul­tat. Svi oni ima­ju moj po­ziv da se vra­te što pri­je – ka­zao je Bra­jo­vić za TV „Vi­je­sti”.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"