Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika DRITAN ABAZOVIĆ PISAO AMBASADORIMA ZEMALJA EU, AMBASADORU SAD I MISIJI OEBS-A
Kad diktira mafija nema fer uslova
Abazović Kad diktira mafija nema fer uslova
Pro­šao je još je­dan iz­bor­ni ci­klus u Cr­noj Go­ri i po­no­vo je, ko zna ko­ji put, po­tvr­đe­no da to što smo pu­no­prav­na čla­ni­ca NA­TO-a i ze­mlja ko­ja je du­bo­ko za­šla u evro­in­te­gra­ci­je ne pred­sta­vlja ni­ka­kav de­mo­krat­ski is­ko­rak ka­da je u pi­ta­nju odr­ža­va­nje slo­bod­nih i fer iz­bo­ra, uka­zao je čel­nik Gra­đan­skog po­kre­ta URA Dri­tan Aba­zo­vić u pi­smu ko­je je upu­tio am­ba­sa­do­ri­ma čla­ni­ca EU, am­ba­sa­do­ru SAD i mi­si­ji OEBS-a.
Ka­ko je is­ta­kao, iako smo svje­do­ci da se ra­di­lo o pri­lič­no ma­lim gra­do­vi­ma, ko­ji ne ob­u­hva­ta­ju ve­li­ki dio bi­rač­kog ti­je­la, vlast je na tek za­vr­še­nim lo­kla­nim iz­bo­ri­ma stvo­ri­la am­bi­jent ko­ji je za sva­ku osu­du i ko­ji pred­sta­vlja bri­gu za sve ko­ji že­le Cr­nu Go­ru kao de­mo­krat­sku dr­ža­vu.
– Ono što se de­ša­va­lo na uli­ca­ma Ce­ti­nja, Moj­kov­ca, Pet­nji­ce i Tu­zi ni­je bio ni­ka­kav pra­znik de­mo­kra­ti­je, što bi tre­ba­lo da bu­de ulo­ga iz­bo­ra. To je bio kla­sič­ni „kri­mi­nal­ni ma­ra­ton“, u ko­jem su ak­tiv­no uče­sto­va­le or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe i kri­mi­nal­ni kla­no­vi sa Pri­mor­ja (ka­vač­ki, ška­ljar­ski i bu­dvan­ski), na­o­ru­ža­na li­ca, spro­vod­ni­ci ZIKS-a, rad­ni­ci obez­bje­đe­nja u ka­zi­ni­ma iz Pod­go­ri­ce i Bu­dve, is­tak­nu­ti funk­ci­o­ne­ri po­li­ci­je i dru­gi, a svi sa jed­nim za­jed­nič­kim ci­ljem – da za­pla­še gra­đa­ne i iz­nu­de po­dr­šku DPS-u ili par­ti­ja­ma sa ko­ji­ma oni vla­da­ju – pre­do­čio je Aba­zo­vić u pi­smu.
Gra­đa­ni su, ka­ko je do­dao, po­ku­ša­li da pru­že ot­por i od­bra­ne sop­stve­no do­sto­jan­stvo, blo­ki­ra­ju­ći šta­bo­ve DPS-a u ko­ji­ma je di­je­ljen no­vac.
On je na­gla­sio da ni­je­dan li­stić na ko­me je gla­sa­no za opo­zi­ci­ju ni­je imao po­seb­ne sim­bo­le, ge­o­me­trij­ska ti­je­la i dru­ge me­to­de ozna­ča­va­nja, „što je ja­san in­di­ka­tor da je vlast uti­ca­la na slo­bod­no iz­ra­že­nu iz­bor­nu vo­lju gra­đa­na”.
– Uvje­ren sam da sve što smo na­ve­li u ovom pi­smu zna­te i sa­mi i da ste ra­ni­je ima­li do­ka­ze o sve­mu na­ve­de­nom, zbog če­ga ne­ma­te di­le­mu da se ra­di o la­ko do­ka­zi­vim či­nje­ni­ca­ma. Zbog jav­no­sti i gra­đa­na, uva­ža­va­ju­ći vas kao na­še part­ne­re, sa ci­ljem de­mo­kra­ti­za­ci­je Cr­ne Go­re, pa i re­gi­o­na, ape­lu­je­mo da nam ko­nač­no po­mog­ne­te, pri­je ne­go što va­ši i na­ši na­po­ri po­sta­nu uza­lud­ni. Tak­ti­ka „za­tva­ra­nja oči­ju“ pred pro­ble­mi­ma i oči­gled­nom po­litičkom kri­zom ko­ja već du­go tra­je ni­je od po­mo­ći ni na­ma, gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re, ni va­ma. Ne do­zvo­li­te da Cr­na Go­ra, ko­ja ima sve što je po­treb­no da bu­de uspje­šna evrop­ska pri­ča, ze­mlja za pri­mjer i dr­ža­va za­do­volj­nih i bo­ga­tih gra­đa­na, po­sta­ne na­lik So­ma­li­ji, u ko­joj će na sva­kim iz­bo­ri­ma na­o­ru­ža­na li­ca od­re­đi­va­ti nje­nu sud­bi­nu – po­ru­čio je Aba­zo­vić. M.V.


Još tra­že ali­bi za po­raz

Iz DPS-a su sa­opš­ti­li da Dri­tan Aba­zo­vić, či­ja par­ti­ja i de­set da­na na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra lu­ta od „ve­li­čan­stve­nog uspje­ha“ do „ne­pri­zna­va­nja re­zul­ta­ta“, još tra­ži ali­bi za još jed­ne iz­gu­blje­ne iz­bo­re u ni­zu.
– Po usta­lje­noj ma­tri­ci, no­vom se­ri­jom la­ži po­ku­ša­va se na­ći oprav­da­nje za sve ma­ri­fe­tlu­ke ko­ji­ma su se ba­vi­li, što to­kom kam­pa­nje, što na sam dan iz­bo­ra. Je­di­ni kri­mi­nal­ci ko­ji su u ne­dje­lju po­ku­ša­li da oku­pi­ra­ju gra­do­ve u ko­ji­ma su odr­ža­va­ni iz­bo­ri bi­li su oni ko­je su sa so­bom iz Pod­go­ri­ce i Bu­dve do­ve­le De­mo­kra­te i URA. Oči­gled­no po­u­če­ni od pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Bu­dva Dra­ga­na Kra­po­vi­ća i pred­sjed­ni­ka po­kre­ta URA Dri­ta­na Aba­zo­vi­ća, ko­ji se vi­de na broj­nim snim­ci­ma na Ce­ti­nju u prat­nji upra­vo tih lju­di, oku­plja­li su se u gru­pa­ma, pro­vo­ci­ra­li gra­đa­ne i na­še ak­ti­vi­ste, sni­ma­li ih te­le­fo­ni­ma, iza­zi­va­li su­ko­be, a ka­ko je oba­ve­zno u gru­pi­ci kri­mi­na­la­ca bio i po je­dan kan­di­dat za od­bor­ni­ka ili po­sla­nik te dvi­je par­ti­je, to su me­dij­ski po­ku­ša­va­li da pred­sta­ve kao na­pad na njih – na­ve­li su iz DPS-a.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"