Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Talog tabloida sručili na Amfilohija * Dvojica Barana uhapšeni zbog dvije tone marihuane * KAP radi bez dozvole * Zbog knjige o Milovom švercu, ne smije u Crnu Goru * Talog tabloida sručili na Amfilohija * Religijski pluralizam i tolerancija * Još ima nade
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mitropolit crnogorsko -primorski Amfilohije:
– Vradžbine su kad Branabićku postaviš za premijera.

Vic Dana :)

Muž i žena gledaju boks. Muž uzdahne:
- Razočaran sam, sve se završilo za 4 minute.
Žena se osmjehnu pa kaže:
- E sad znaš kako je meni.

Mali Mujica odmah nakon završetka škole otišao za praznike kod babe na selo, pa ga ona fino nahrani i upita:
- Je li, Mujice, kako ti je u školi?
Mujica nevoljno klimne:
- A dobro...
Baba nastavi ispitivati:
- A kakva je učiteljica?
Mujica uzdahne:
– A dobra... Ali meni se čini da nije baš nešto pametna...
Baba se zbuni:
– Kako znaš?
Mujica slegne ramenima:
– Stalno nas nešto pita!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika NOVU VEĆINU U ULCINJU MOĆI ĆE DA BIRA 19.918 GRAĐANA
U borbi za vlast deset lista
Momenat kada je Nika napao čelnike URA i razbio njihov znak U borbi za vlast deset lista
Na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Ul­ci­nju 4. fe­bru­a­ra uče­stvo­va­će de­set li­sta, a ko će ući u par­la­ment od 33 od­bor­nič­ka mje­sta mo­ći će da od­lu­ču­je 19.918 gra­đa­na s pra­vom gla­sa. Mi­ni­ma­lan broj pot­pi­sa po­dr­ške gra­đa­na za pre­da­ju li­ste bio je 158.
Iz­bor­ne li­ste su pre­da­li DPS, SDP, So­ci­jal­de­mo­kra­te, De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra, Gra­đan­ski po­kret URA, De­mo­krat­ska uni­ja Al­ba­na­ca, ko­a­li­ci­ja SNP-a, DF-a i De­mo­sa „Za Zdra­vi Ul­cinj, gra­đan­ski, hra­bro”, No­va de­mo­krat­ska sna­ga For­ca, De­mo­krat­ska par­ti­ja i Bo­šnjač­ka stran­ka,
Na če­lu li­ste DPS-a u Ul­ci­nju je pred­sjed­nik od­bo­ra te stran­ke Ljo­ro Nre­kić. Ta stran­ka li­stu je pre­da­la u po­ne­dje­ljak.
So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja će na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Ul­ci­nju na­stu­pi­ti sa­mo­stal­no, a li­stu pred­vo­di pred­sjed­nik lo­kal­nog od­bo­ra SDP-a Na­ser Re­sul­be­go­vić. SDP će na­stu­pi­ti pod slo­ga­nom „Da oži­vi Ul­cinj“ či­me se, ka­ko na­vo­de, su­ge­ri­še te­ško sta­nje u ko­jem se na­la­zi Ul­cinj u svim aspek­ti­ma dru­štve­nog ži­vo­ta, ko­je je re­zul­tat neo­d­go­vor­nog od­no­sa sa­da­šnje vla­sti pre­ma gra­du.
No­si­lac iz­bor­ne li­ste De­mo­kra­ta u Ul­ci­nju je Mi­loš Ko­pi­to­vić. Ka­ko je sa­op­šte­no, svi­ma u De­mo­krat­skoj Cr­noj Go­ri je dra­go što će još jed­na mla­da oso­ba u toj de­mo­krat­skoj po­ro­di­ci do­bi­ti pri­li­ku da pred­vo­di i ši­ri ide­ju po­bje­da, a ne po­dje­la u svo­joj sre­di­ni, ali i da uti­če na kre­i­ra­nje bu­duć­no­sti svo­je ge­ne­ra­ci­je na ši­rem pla­nu.
Pred­sjed­nik ul­cinj­skog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­kra­ta Ća­zim Ho­džić no­si­lac je li­ste te par­ti­je na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma u Ul­ci­nju. Ka­ko je sa­op­šte­no iz SD, Ho­džić je is­ta­kao da li­sta „So­ci­jal­de­mo­kra­te – Ivan Bra­jo­vić – Do­sljed­no za Ul­cinj”, de­fi­ni­tiv­no mo­ra bi­ti u fo­ku­su svih Ul­ci­nja­na.
Li­stu je pre­da­la i De­mo­krat­ska uni­ja Al­ba­na­ca, a no­si­lac je čel­nik te par­ti­je i ak­tu­el­ni mi­ni­star ljud­skih i ma­njin­skih pra­va Meh­met Zen­ka. Po­ča­sni pred­sjed­nik te stran­ke je di­plo­mat­ski pred­stav­nik Cr­ne Go­re u Pri­šti­ni Fer­hat Di­no­ša.
Iz­bor­nu li­stu za iz­bo­re 4. fe­bru­a­ra pre­da­la je i De­mo­krat­ska par­ti­ja, a no­si­lac je čel­nik te par­ti­je i ne­ka­da­šnji po­sla­nik Fat­mir Đe­ka.
No­va de­mo­krat­ska sna­ga For­ca sa­mo­stal­no će na­stu­pi­ti na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Ul­ci­nju, a no­si­lac li­ste je pred­sjed­nik par­ti­je i sa­da­šnji gra­do­na­čel­nik Na­zif Cun­gu. Ka­ko su sa­op­šti­li, For­ca je od­lu­či­la da sa­ma na­stu­pi na na­red­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma ubi­je­đe­na u po­bje­du kao naj­ja­ča po­li­tič­ka par­ti­ja. Tvr­de da su nji­ho­vi uza­stop­ni na­po­ri za for­mi­ra­nje ši­re pred­iz­bor­ne ko­a­li­ci­je sa al­ban­skim po­li­tič­kim par­ti­ja­ma, na­ža­lost, na­i­šli na ne­do­sta­tak vo­lje kod dru­gih ak­te­ra.
Iz For­ce tvr­de i da su za dvi­je go­di­ne upra­vlja­nja op­šti­nom uve­li no­vi mo­del do­brog me­nadž­men­ta, ko­ji na od­go­vo­ran i efi­ka­san na­čin ru­ko­vo­di bu­dže­tom.
Po­tvr­đe­no je i da će Ma­ša Ra­du­lo­vić (SNP), di­plo­mi­ra­ni eko­no­mi­sta, pred­vo­di­ti li­stu SNP-a, DF-a i De­mo­sa „Za Zdra­vi Ul­cinj – gra­đan­ski, hra­bro”, na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u ul­cinj­skoj op­šti­ni.
Sa­mo­stal­no će na­stu­pi­ti i Bo­šnjač­ka stran­ka (BS), a no­si­lac iz­bor­ne li­ste je pred­sjed­nik nji­ho­vog op­štin­skog od­bo­ra u Ul­ci­nju Mu­a­mer Ra­ščić.
No­si­lac li­ste Gra­đan­skog po­kre­ta URA je eko­no­mi­sta Omer Baj­rak­ta­ri, a on pred­vo­di li­stu pod na­zi­vom „Ul­cinj no­vim ge­ne­ra­ci­ja­ma – mr Dri­tan Aba­zo­vić“. Od­bor­nič­ki kan­di­da­ti Gra­đan­skog po­kre­ta URA su: Ilir Ha­ra­sa­ni, Ne­vriz Šhap­to­fik, Afer­di­ta Haj­da­ri, Ra­do­van Vuk­ma­no­vić, Dža­nan Ma­vrić, Si­mo De­dić, Ari­ja­na Kur­me­mo­vić, Sa­ša Po­đa­nin, Ze­ne­pa Lji­ko­vić, Amil Gr­bo­vić, Da­ja­na Ko­va­če­vić, Me­vlu­din Za­go­vić, Ha­va Kro­ma, Ba­hri­ja Vu­ko­vić, Ba­škim Alaj, Ajet Lju­ko­vić, Be­ba Đo­no­vić, Ne­nad Bo­go­je­vić, Baj­ram Gur­za­ko­vić, Oza­na Sta­no­vić, Be­sart Ho­ha, Ve­sna Mi­ha­i­lo­vić, Di­lja­ver Ku­će­vić, To­mi­slav Ča­pu­no­vić, Su­lej­man Ba­šić, Ari­je­ta Bar­lo­vić, An­ton Pa­lje­vić, Aeb­nor De­do­vić, Azra Pe­ro­vić, Ri­jad Go­ga, Hu­sejn Mu­ja­li i Sa­fet Be­ci.
Po po­da­ci­ma MUP-a, broj bi­ra­ča u bi­rač­kom spi­sku u op­šti­ni Ul­cinj po ko­me su odr­ža­ni pret­hod­ni iz­bo­ri 16.ok­to­bra 2016. go­di­ne je 19.743, dok je u bi­rač­kom spi­sku za fe­bru­ar­ske lo­kal­ne iz­bo­re u Ul­ci­nju 19.918 bi­ra­ča. To zna­či da je broj gra­đa­na upi­sa­nih u bi­rač­ki spi­sak ne­što ve­ći ne­go 2016.go­di­ne. M.K.–M.V.


Ni­ka po­lo­mio pa­no po­kre­ta URA

Pri­li­kom pre­da­je iz­bor­ne li­ste Gra­đan­skog po­kre­ta URA, is­pred zgra­de Op­šti­ne Ul­cinj ju­če je do­šlo do in­ci­den­ta ka­da je op­štin­ski funk­ci­o­ner Mu­ha­met Ni­ka po­lo­mio im­pro­vi­zo­va­ni re­klam­ni pa­no te par­ti­je od stir­po­ra. O to­me svje­do­če sni­mak i fo­to­gra­fi­je. Iz po­kre­ta URA tvr­de da je Ni­ka fi­zič­ki na­sr­nuo na nji­ho­ve funk­ci­o­ne­re i ak­ti­vi­ste, da je gu­rao i na­pa­dao kan­di­da­te za od­bor­ni­ke, ali i po­lo­mio po­kret­na slo­va ko­ja URA ko­ri­sti na svo­jim pro­mo­ci­ja­ma.
– Po­kret URA je slu­čaj pri­ja­vio tu­ži­la­štvu, ko­je je do­ga­đaj oka­rak­te­ri­sa­lo kao one­mo­gu­ća­va­nje pre­da­je iz­bor­ne li­ste, uz re­me­će­nje jav­nog re­da i mi­ra. Naj­pr­lja­vi­ja pred­iz­bor­na kam­pa­nja u isto­ri­ji Ul­ci­nja već je po­če­la, a sve ner­vo­zni­ji DPS pu­ca po svim ša­vo­vi­ma, jer dru­gog ob­ja­šnje­nja ne­ma. DPS je sa svo­jim sa sa­te­li­ti­ma uni­štio naj­ljep­šu cr­no­gor­sku op­šti­nu, sa naj­ve­ćim po­ten­ci­ja­lom raz­vo­ja, a gra­đa­ni to pre­po­zna­ju. Zbog to­ga po­li­tič­ku ne­moć po­ku­ša­va­ju pri­kri­ti ner­vo­znim is­pa­di­ma i za­stra­ši­va­nji­ma pro­tiv­ni­ka. Ne mi­sle, valj­da, da su ta­kvim pri­zem­nim po­na­ša­njem bi­lo ko­ga upla­ši­li – sa­op­šti­li su iz ul­cinj­skog od­bo­ra po­kre­ta URA.
Ni­ka je u iz­ja­vi za „Dan” ka­zao da je kao ko­or­di­na­tor slu­žbe za­šti­te Op­šti­ne na­šao pa­noe ko­ji su bi­li po­sta­vlje­ni na ula­zu u gra­đan­ski bi­ro, ko­je je po­tom sklo­nio u zgra­du Op­šti­ne.
– Ni­ko ni­je na­ja­vio da će bi­ti ne­što or­ga­ni­zo­va­no, ni­ti ko je to tu osta­vio. On­da je do­šla gru­pa iz po­kre­ta URA, zah­ti­je­va­li su da im to vra­ti­mo, a uz to su se po­na­ša­li dr­sko i ba­ha­to, a je­dan od funk­ci­o­ne­ra je po­ku­šao i da mi za­vr­ne ru­ku. Re­vol­ti­ran nji­ho­vi po­na­ša­njem, po­vu­kao sam se, po­seb­no jer su po­če­li da me vri­je­đa­ju i oma­lo­va­ža­va­ju ka­da su tra­ži­li da vra­tim pa­noe – tvr­di Ni­ka.
On je re­kao da je sa­slu­šan u po­li­ci­ji i da je ta­mo pod­nio pri­ja­vu u ko­joj tvr­di da je bio me­ta bru­tal­nih fi­zič­kih na­pa­da od stra­ne funk­ci­o­ne­ra po­kre­ta URA.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"