Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-11 HAJKA NA MITROPOLITA UVOD U PRIZNANJE KOSOVA
Amfilohija podržalo 11 vladika i osam akademika
Amfilohije na Kosovu 1999. godine Amfilohija podržalo 11 vladika i osam akademika
Haj­ka na mi­tro­po­li­ta cr­no­gor­sko-pri­mor­skog Am­fi­lo­hi­ja una­pri­jed je pri­pre­mlje­na i do­ka­zu­je da se vlast spre­ma da de­fak­to pri­zna ne­za­vi­snost Ko­so­va, oci­je­ni­li su  ju­če po­kre­ta­či Ape­la za od­bra­nu Ko­so­va i Me­to­hi­je. Na­vo­de­ći da je za tri da­na apel pot­pi­sa­lo 4.600 gra­đa­na, me­đu ko­ji­ma je 11 vla­di­ka i epi­sko­pa SPC i osam aka­de­mi­ka, je­dan od po­kre­ta­ča te ini­ci­ja­ti­ve i pred­sjed­nik Po­li­tič­kog sa­vje­ta De­mo­krat­ske stran­ke Sr­bi­je (DSS) Mi­loš Ko­vić oci­je­nio je da vlast na­pa­di­ma na mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja že­li da skre­ne pa­žnju sa sa­dr­ži­ne tog ape­la i spi­ska pot­pi­sni­ka.
– Uti­sak je da se sa­mo če­kao po­vod da se uda­ri na Srps­ku pra­vo­slav­nu cr­kvu, kao na je­dan od po­sled­njih be­de­ma od­bra­ne Ko­so­va i Me­to­hi­je. Ova haj­ka po­ka­zu­je da se spre­ma pri­hva­ta­nje sto­li­ce za ta­ko­zva­no Ko­so­vo u UN – ka­zao je Ko­vić na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u be­o­grad­skom Me­di­ja cen­tru.
On je op­tu­žio Ra­dio-te­le­vi­zi­ju Sr­bi­je da je na­pra­vi­la skan­dal bez pre­se­da­na jer ni­je ob­ja­vi­la sa­dr­ži­nu Ape­la i spi­sak lju­di ko­ji su ga po­dr­ža­li, dok je u isto vri­je­me pre­no­si­la kri­ti­ke pred­stav­ni­ka vla­sti upu­će­ne mi­tro­po­li­tu Am­fi­lo­hi­ju kao jed­nom od pot­pi­sni­ka.
– Ovaj apel je za­htjev da ču­va­mo mir, a to se po­sti­že ču­va­njem gra­ni­ca. To je i po­ziv na za­jed­nič­ki ži­vot Sr­ba i Al­ba­na­ca – is­ta­kao je Ko­vić i do­dao da bi ide­je o even­tu­al­noj po­dje­li Ko­so­va iza­zva­le ne­sta­bil­nost u ci­je­lom re­gi­o­nu. Pred­sed­nik DSS-a Mi­loš Jo­va­no­vić oci­je­nio je da je iz­ja­va mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja u ko­joj je iz­ra­zio bo­ja­zan da po­li­ti­ka pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća vo­di iz­da­ji Ko­so­va i Sr­bi­je iza­zva­la čud­ne i na­iv­ne re­ak­ci­je vla­sti i go­to­vo svih me­di­ja.
– Ja se ne bo­jim, već mi­slim da ova­kva po­li­ti­ka vo­di pre­da­ji Ko­so­va i Me­to­hi­je. Ako da­nas po­ku­ša­mo da od­mr­zne­mo kon­flikt, mo­že­mo sa­mo da oče­ku­je­mo da Ko­so­vo i Me­to­hi­ju pre­da­mo Al­ban­ci­ma, a ako se to do­go­di, iz­gu­bi­će­mo mno­go vi­še od di­je­la te­ri­to­ri­je – ka­zao je Jo­va­no­vić.
Đa­kon Ne­nad Ilić na­gla­sio je da je Apel za od­bra­nu Ko­so­va i Me­to­hi­je mi­rov­na ini­ci­ja­ti­va par eks­e­lans, ali i da je op­sta­nak Ko­so­va u sa­sta­vu Sr­bi­je pi­ta­nje iden­ti­te­ta srp­skog na­ro­da.
– Ide­ja da nam ne­ko uzme Ko­so­vo i Me­to­hi­ju je ko­ri­jen bu­du­ćih su­ko­ba i za­to je bo­lje za­dr­ža­ti za­mr­znu­ti kon­flikt – oci­je­nio je Ilić.
Ko­men­ta­ri­šu­ći kri­ti­ke ko­je su pred­stav­ni­ci vla­sti upu­ti­li mi­tro­po­li­tu cr­no­gor­sko-pri­mor­skom, Ilić je iro­nič­no za­mo­lio vlast da od­štam­pa pra­vi­la di­ja­lo­ga, „pa da zna­mo šta je naš tekst”.
– Ne­ka nas vlast po­u­či ka­ko se vo­di pra­vi de­mo­krat­ski di­ja­log. Što vi­še lju­di bu­de pot­pi­sa­lo Apel, pri­je će nam vlast da­ti uput­stva – ka­zao je Ilić.
Upi­tan da li su iz­ja­ve mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja i pa­tri­jar­ha Iri­ne­ja o Vu­či­ću su­prot­sta­vlje­ne, Ilić je ka­zao da se one do­pu­nju­ju i da su u pra­vu oba pred­stav­ni­ka SPC.
– S jed­ne stra­ne, iz­ra­že­na je bo­ja­zan da se ne ide u do­brom prav­cu, a s dru­ge stra­ne že­lja da onaj ko je na vla­sti uči­ni sve što je u nje­go­voj mo­ći da ne do­đe do ono­ga što ni­ko ne že­li – re­kao je Ilić i do­dao da po pi­ta­nju Ko­so­va i Me­to­hi­je svi u Cr­kvi ima­ju slič­no mi­šlje­nje.
M.Nj.


Vu­čić po­stu­pa s Ko­so­vom kao pro­sti­tut­ka kod Pla­vog mo­sta

Na­kon što je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je iz­nio bo­ja­zan da će Vu­či­ćev re­žim iz­da­ti Ko­so­vo i Me­to­hi­ju, že­sto­ke op­tu­žbe na ra­čun srp­skog pred­sjed­ni­ka iz­nio je i aka­de­mik Ma­ti­ja Beć­ko­vić.
Pje­snik i aka­de­mik, je­dan od pot­pi­sni­ka Ape­la za Ko­so­vo i Me­to­hi­ju, ka­zao je za be­o­grad­ski dnev­ni list „Da­nas“ da se u tek­stu tog do­ku­men­ta na­vo­de svi raz­lo­zi zbog ko­jih je od­lu­čio da na nje­ga sta­vi pot­pis. Ak­tu­el­nu po­li­ti­ku vla­sti pre­ma Ko­so­vu kroz me­ta­fo­ru ocje­nju­je kao po­pu­stlji­vu.
– Zna­te onu pri­ču o pro­sti­tut­ki is­pod Pla­vog mo­sta ko­ja je dr­ža­la dva kar­to­na sa ci­je­na­ma? Na jed­nom je pi­sa­lo 30, a na dru­gom 20. Ka­da su je pi­ta­li šta zna­či to 20 re­kla je: pa, ko ne­ma 30, mo­že i 20. E, ta­ko i na­ša vlast po­stu­pa sa Ko­so­vom. Za­kle­li su se da ga ne­će ni­ka­da da­ti, a otva­ra­ju di­ja­log o to­me – ka­zao je Beć­ko­vić.
M.V.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"