Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE AMNESTIRALO OSUĐENE ZA PREDIZBORNE ZLOUPOTREBE DPS-A U PLJEVLJIMA
Aktere „Snimka” vratili na funkcije
Pribilović Aktere „Snimka” vratili na funkcije Resor koji vodi Suzana Pribilović poništio rješenje da se sa funkcionerskih mjesta u pljevaljskoj upravi uklone Sead Vesnić i Joka Đačić jer su pravosnažno osuđeni za predizborne zloupotrebe u aferi „Snimak“
M
i­ni­star­stvo jav­ne upra­ve po­ni­šti­lo je rje­še­nje Uprav­ne in­spek­ci­je ko­jim je bi­lo od­re­đe­no da se sa funk­ci­o­ner­skih mje­sta u plje­valj­skoj upra­vi uklo­ne Se­ad Ve­snić i Jo­ka Đa­čić jer su pra­vo­sna­žno osu­đe­ni za pred­iz­bor­ne zlo­u­po­tre­be u afe­ri „Sni­mak“.
Mi­ni­star­stvo ko­je vo­di ka­dar DPS-a Su­za­na Pri­bi­lo­vić obra­zlo­ži­lo je tu od­lu­ku ocje­nom da se Za­kon o dr­žav­noj upra­vi, kao pro­pis ko­ji­ma je ure­đen si­stem dr­žav­ne upra­ve, ne mo­že pri­mje­nji­va­ti na or­ga­ne lo­kal­ne upra­ve, po­seb­ne i struč­ne slu­žbe.
Ka­ko se na­vo­di u obra­zlo­že­nju ove skan­da­lo­zne od­lu­ke ko­ju je do­ni­je­lo Mi­ni­star­stvo jav­ne upra­ve, usvo­je­na je žal­ba pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Plje­vlja Mir­ka Đa­či­ća (DPS), pa je sa­da slu­čaj vra­ćen na po­nov­no raz­ma­tra­nje pr­vo­ste­pe­nom or­ga­nu.
Ta­ko će Uprav­na in­spek­ci­ja, ko­ja je po­stu­pak po­kre­nu­la po pri­ja­vi funk­ci­o­ne­ra De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Ni­ko­le Rov­ča­ni­na, po­no­vo utvr­đi­va­ti da li je Mir­ko Đa­čić pre­kr­šio za­kon ka­da je Se­a­da Ve­sni­ća i Jo­ku Đa­čić po­sta­vio na funk­ci­o­ner­ska mje­sta.
Po­čet­kom pro­šle go­di­ne, Uprav­na in­spek­ci­ja MUP-a do­ni­je­la je od­lu­ku ko­jom je od­re­đe­no da se Đa­čić i Ve­snić mo­ra­ju uklo­ni­ti sa funk­ci­ja jer su pra­vo­sna­žno osu­đe­ni za kri­vič­no dje­lo ko­je ih či­ni ne­do­stoj­nim za oba­vlja­nje funk­ci­je u jav­noj upra­vi.
Po­stu­pa­ju­ći po žal­bi pred­sjed­ni­ka plje­va­lj­ske op­šti­ne, nad­le­žno mi­ni­star­stvo je za­klju­či­lo da se pro­pis o jav­noj upra­vi ne mo­že pri­mje­nji­va­ti na lo­kal­ne upra­ve.
– Po ocje­ni ovog or­ga­na, na osno­vu utvr­đe­nog či­nje­nič­nog sta­nja u po­stup­ku in­spek­cij­skog nad­zo­ra, Uprav­na in­spek­ci­ja je ne­spor­no utvr­di­la da se shod­na pri­mje­na pro­pi­sa o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­ci­ma iz čla­na 90 Za­ko­na o lo­kal­noj sam­o­u­pra­vi ve­zu­je sa­mo za pro­pi­se o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­ci­ma ko­ji­ma se ure­đu­je sta­tus dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka. Ovo iz raz­lo­ga što je Za­kon o dr­žav­noj upra­vi pro­pis ko­ji­ma je ure­đen si­stem dr­žav­ne upra­ve, pa se ne mo­že pri­mje­nji­va­ti na or­ga­ne lo­kal­ne upra­ve, po­seb­ne i struč­ne slu­žbe – na­ve­li su iz Mi­ni­star­stva jav­ne upra­ve.
Ka­ko in­sti­tut vr­ši­o­ca du­žno­sti na lo­kal­nom ni­vou ni­je pre­po­znat ni­jed­nim pro­pi­som, po ocje­ni Mi­ni­star­stva jav­ne upra­ve, ne­ja­sno je upu­šta­nje uprav­ne in­spek­tor­ke u ocje­nu da li li­ca po­sta­vlje­na za vr­ši­o­ce du­žno­sti is­pu­nja­va­ju uslo­ve da bu­du vr­ši­lac du­žno­sti se­kre­ta­ra Se­kre­ta­ri­ja­ta za op­štu upra­vu i vr­ši­lac du­žno­sti na­čel­ni­ce Gra­đan­skog bi­roa kod ne­spor­ne či­nje­ni­ce da ni­je­su ni mo­gla bi­ti od­re­đe­na za vr­ši­o­ce du­žno­sti, iz kog raz­lo­ga je i dis­po­zi­tiv ospo­re­nog rje­še­nja u su­prot­no­sti sa raz­lo­zi­ma da­tim u obra­zlo­že­nju i spi­si­ma pred­me­ta.
U obra­zlo­že­nju se na­vo­di i da je pred­sjed­nik op­šti­ne Plje­vlja Mir­ko Đa­čić u žal­bi na­veo da je in­spek­ci­ja či­nje­nič­no sta­nje opi­sa­la ne­tač­no i ne­pot­pu­no i da ne­ma ana­li­ze i ocje­ne svih do­ka­za.
Ra­zr­je­še­nje Se­a­da Ve­sni­ća i Jo­ke Đa­čić tra­žio je Ni­ko­la Rov­ča­nin u de­cem­bru 2016. go­di­ne. Uprav­na in­spek­ci­ja je do­ni­je­la od­lu­ku ko­jom je od­re­đe­no da se po­me­nu­ti funk­ci­o­ne­ri sklo­ne sa svo­jih funk­ci­ja, ko­je su ina­če oba­vlja­li kao vr­ši­o­ci du­žno­sti.
Ve­snić i Đa­čićeva su dio „plje­valj­ske gru­pe”, ko­ja je di­je­li­la no­vac iz dr­žav­nog bu­dže­ta gla­sa­či­ma DPS-a pred iz­bo­re 2012.go­di­ne. Pro­ces je po­čeo na osno­vu kri­vič­ne pri­ja­ve MANS-a, ko­ji je ot­krio še­mu ku­po­vi­ne gla­so­va. Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo po­di­glo je op­tu­žni­cu pro­tiv Ju­sa Aja­no­vi­ća, Er­mi­na Nu­ha­no­vi­ća, Va­nje So­kić, Ame­ra Ha­dža­li­ća, Sa­di­ka Bu­lu­ta, Ab­du­la­ha Šu­lo­vi­ća, Na­de Bo­ro­vić, Dra­ga­na To­ši­ća, Dra­go­lju­ba Ma­za­li­ce, Se­a­da Ve­sni­ća, Ran­ka De­spo­to­vi­ća i Ra­da Stru­njaš. U po­seb­nom pro­ce­su osu­đe­na je i Jo­ka Đa­čić.
Oni su osu­đe­ni po op­tu­žbi da su u ok­to­bru 2012. go­di­ne iz­vr­ši­li ne­za­ko­ni­tu po­dje­lu so­ci­jal­ne po­mo­ći za 395 li­ca u iz­no­su od 50 eura. Lju­di ko­ji su do­bi­li no­vac tre­ba­lo je da gla­sa­ju za DPS na tim iz­bo­ri­ma.
B.Je.-M.V.


Na­pra­vio ro­ka­du da iz­bjeg­ne smje­ne

In­te­re­sant­no je da je na­kon od­lu­ke Upra­ve in­spek­ci­je da Jo­ka Đa­čić i Se­ad Ve­snić mo­ra­ju bi­ti raz­ri­je­še­ni pred­sjed­nik op­šti­ne Mir­ko Đa­čić do­nio rje­še­nje da Jo­ku Đa­čić po­sta­vi za se­kre­ta­ra za op­štu upra­vu, gdje je ra­ni­je bio Se­ad Ve­snić, a Ve­snić je po­sta­vljen na mje­sto vr­ši­o­ca du­žno­sti di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za op­štin­sku imo­vi­nu.
Ta­ko su Đa­či­će­va i Ve­snić ovim ma­ne­vrom gra­do­na­čel­ni­ka osta­li na funk­ci­ja­ma, ali ne na oni­ma ko­je je u nad­zo­ru tre­ti­ra­la Uprav­na in­spek­ci­ja.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"