Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogre¹nim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika STEVO MUK U RAZGOVORU ZA „DAN” ISTAKAO Opozicija da dogovori novu strategiju Političku situaciju vidim kao teatar apsurda, u kojem DPS pozdravlja povratak u parlament političke grupacije koju istovremeno optužuje za pokušaj državnog udara i veleizdaju – kaže Muk
Vje­ru­jem da je šef DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić pri­želj­ki­vao da za pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta te stran­ke pro­mo­vi­še sa­da­šnjeg pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća i da za­dr­ži naj­moć­ni­ju funk­ci­ju u dr­ža­vi – mje­sto pred­sjed­ni­ka DPS-a, a da na mje­sto pred­sjed­ni­ka Vla­de do­ve­de ne­kog tre­ćeg funk­ci­o­ne­ra te par­ti­je, ka­zao je u raz­go­vo­ru za „Dan” Ste­vo Muk, pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra In­sti­tu­ta „Al­ter­na­ti­va”.
–Đu­ka­no­vi­će­va pred­sjed­nič­ka kan­di­da­tu­ra bi­la bi lo­ša vi­jest za de­mo­kra­ti­ju, osim uko­li­ko bi to bio ko­nač­ni po­ziv svim po­li­tič­kim i dru­štve­nim sna­ga­ma da se slo­žni­je ne­go ra­ni­je us­pro­ti­ve još jed­nom nje­go­vom usto­li­če­nju. To se mo­že de­si­ti u pr­vom, a vje­ro­vat­ni­je u dru­gom kru­gu iz­bo­ra oko naj­u­spje­šni­jeg Đu­ka­no­vi­će­vog pro­tiv­kan­di­da­ta, ako bu­de po­li­tič­ke vo­lje i do­brih na­mje­ra – re­kao je Muk.
On tre­nut­nu po­li­tič­ku si­tu­a­ci­ju u Cr­noj Go­ri vi­di kao te­a­tar ap­sur­da, u ko­jem DPS po­zdra­vlja po­vra­tak u par­la­ment po­li­tič­ke gru­pa­ci­je ko­ju isto­vre­me­no op­tu­žu­je za po­ku­šaj dr­žav­nog uda­ra i ve­le­i­zda­ju.
– Osta­lih pet opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja ne mo­gu da se do­go­vo­re ni oko ter­mi­na za sa­sta­nak, ka­ko bi po­sli­je go­di­nu da­na od­lu­či­li šta, ka­ko i s kim da ra­de. Boj­kot par­la­men­ta je bio le­gi­ti­man od­go­vor na ma­ni­pu­la­ci­ju na iz­bor­ni dan, ali ni­je mo­gao da do­ne­se re­zul­tat bez pra­te­će po­li­tič­ke stra­te­gi­je i prak­se, za­sno­va­ne na so­li­dar­no­sti unu­tar opo­zi­ci­je. To se, na­ža­lost, ni­je de­si­lo i za­to je iz­o­stao že­lje­ni re­zul­tat – da se kroz pri­ti­sak na DPS iz­nu­di di­ja­log o iz­bor­nim uslo­vi­ma i no­vim iz­bo­ri­ma –ka­zao je Muk.
On sma­tra da je ci­je­la go­di­na, na­ža­lost, pro­tra­će­na, a je­di­ni re­zul­tat je pre­li­va­nje gla­so­va iz jed­nog opo­zi­ci­o­nog ta­bo­ra u dru­gi, bez ve­li­ke šte­te za De­mo­krat­sku par­ti­ju so­ci­ja­li­sta, ko­ja je de­ce­ni­ja­ma na vla­sti.
– Po­ne­kad se či­ni da je opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma po­bje­da u opo­zi­ci­ji va­žni­ja od po­bje­de nad re­ži­mom. Sve dok bu­de ta­ko, od­nos sna­ga vla­sti i opo­zi­ci­je osta­će isti. DPS će raz­vla­či­ti pro­ce­se do iz­bo­ra, do­vo­de­ći opo­zi­ci­ju pred svr­šen čin i te­žak iz­bor – boj­kot iz­bo­ra ili iz­la­zak pod sta­rim uslo­vi­ma – is­ta­kao je naš sa­go­vor­nik.
Go­vo­re­ći o to­me da li je u pro­te­kloj go­di­ni bi­lo kon­kret­nog na­pret­ka u obla­sti bor­be pro­tiv kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je, Muk je re­kao da smo svje­do­ci jed­ne vi­še­mje­seč­ne pro­pa­gand­ne kam­pa­nje Vla­de, Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va i po­li­ci­je pre­ko me­di­ja, te­le­vi­zij­skih ka­me­ra i na­slov­nih stra­na.
– Ta kam­pa­nja je, u stva­ri, dim­na za­vje­sa ko­jom se za po­tre­be do­ma­će jav­no­sti že­li do­ka­za­ti da se ne­što ozbilj­no ra­di i da po­sto­je ne­ki ve­li­ki re­zul­ta­ti. Vje­ru­jem da je to sa­mo uvod­ni dio po­li­tič­ke kam­pa­nje DPS-a za na­red­ne iz­bo­re. S dru­ge stra­ne sto­je ja­sne i otvo­re­ne ocje­ne Evrop­ske ko­mi­si­je, ko­ja je pri­mi­je­ti­la tek „po­čet­ne” re­zul­ta­te, a uka­za­la na broj­ne obla­sti gdje ni­je na­pra­vljen bi­lo ka­kav po­mak i gdje je oči­gle­dan iz­o­sta­nak pro­ak­tiv­nog dje­lo­va­nja od­go­vor­nih in­sti­tu­ci­ja pre­ma ključ­nim no­si­o­ci­ma ko­ru­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la na naj­vi­šem ni­vou – na­gla­ša­va Muk.
Ka­ko je pod­sje­tio, ove go­di­ne su naj­ma­nje dvi­je ključ­ne gru­pe ko­je su ra­ni­je osu­đe­ne za naj­te­ža kri­vič­na dje­la pra­vo­sna­žno oslo­bo­đe­ne.
–Pra­vo­su­đe i dr­ža­va do­ži­vje­li su ta­ko te­žak po­raz i sra­mo­tu – za­klju­čio je Muk. M.V.


Pri­ti­sak na sva­kog če­tvr­tog gla­sa­ča

Ka­ko sma­tra Ste­vo Muk, naj­ve­ći broj opo­zi­ci­o­nih op­tu­žbi u ve­zi sa ne­re­gu­lar­no­šću iz­bo­ra je na mje­stu.
– Naj­ve­ći broj tih pri­go­vo­ra, me­đu­tim, ne­će bi­ti ri­je­šen iz­mje­nom za­ko­na sve dok svim in­sti­tu­ci­ja­ma ko­je su od­go­vor­ne za kon­tro­lu iz­bor­nih zlo­u­po­tre­ba ru­ko­vo­de naj­ri­gid­ni­ji i naj­lo­jal­ni­ji ka­dro­vi DPS-a. Po­treb­no je da se opo­zi­ci­ja do­go­vo­ri oko ne­ko­li­ko ključ­nih re­for­mi ko­je bi se, na pri­mjer, od­no­si­le na či­šće­nje bi­rač­kog spi­ska, tran­spa­rent­nost i nad­zor nad do­sad dik­sre­ci­o­nim od­lu­či­va­njem o ras­po­dje­li bu­džet­skih fon­do­va, a na­ro­či­to bu­džet­ske re­zer­ve – is­ta­kao je Muk. On sma­tra da na kra­ju tre­ba in­si­sti­ra­ti da se ko­nač­no otvo­ri no­va stra­ni­ca u ra­du tu­ži­la­štva i po­li­ci­je kroz si­stem­sko pro­ce­su­i­ra­nje prak­se ku­po­vi­ne gla­so­va.
– U re­gi­o­nu za­pad­nog Bal­ka­na, Cr­na Go­ra je dr­ža­va u ko­joj je naj­ve­ći broj gra­đa­na, sva­ki če­tvr­ti, ili 25 od­sto, iz­lo­žen ko­rup­tiv­nim pri­ti­sci­ma u ve­zi sa iz­bor­nim opre­dje­lje­njem, a dis­kri­mi­na­ci­ja zbog po­li­tič­kog opre­dje­lje­nja naj­pri­sut­ni­ji je ob­lik dis­kri­mi­na­ci­je – ka­zao je Muk.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"