Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pomagala da joj ubiju muža * Bez obrazloženja potrošili 695.000 eura * Direktorima iz DPS-a davali socijalu od po 500 eura * Ako ne bude dogovora, imaćemo svog kandidata * Idealan ambijent za stvaranje i pomjeranje granica * Pomagala da joj ubiju muža * Želimo Si Dens u Budvi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slavko Kalezić :
Nadam se da će ovogodišnji predstavnik Crne Gore na Pjesmi evrovizije imati makar trećinu uspjeha koji sam ja ostvario nakon Eurosonga.

Vic Dana :)

Pita Ciganka Cigu šta znači riječ „situacija”.
- Pa „situacija” ti je kad dođeš kući s posla i zatekneš mene i komšinicu kako vodimo ljubav.
Tek će Ciganka:
- Znači, situacija je i kada ti dođeš kući sa posla i zatekneš mene i komšiju kako vodimo ljubav?
- Ne, ženo, nemoj da miješaš batine sa situacijom.

Rasprava u romskoj kući između sina i oca:
– A bre kakvi ste vi današnji mladi sve mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže…
– Šta ti je bre čale nismo baš tako loši, na nama svijet ostaje…
– Ma gdje niste bre, stvarno ste jadni bre ništa ne znate…
– Šta, pa mi smo pametniji od vas, aj reci mi ko je izmislio struju?
– Kako ko- pa Nikola Tesla!
– Pa naravno Nikola Tesla, a ne njegov čale!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PREDSJEDNIK SKUPŠTINE SLEDEĆE NEDJELJE POČINJE KONSULTACIJE O RASPISIVANJU PREDSJEDNIČKIH IZBORA
Brajoviću rok do 20. januara
Ujehara i Brajović Brajoviću rok do 20. januara Sadašnjem predsjedniku države Filipu Vujanoviću mandat je počeo 20. maja 2013. godine, kada je položio zakletvu, što znači da mu ističe 20. maja 2018. godine, pa predsjednički izbori moraju biti raspisani najkasnije do 20. januara
Pred­sjed­nik Skup­šti­ne Cr­ne Go­re Ivan Bra­jo­vić, ka­ko je i na­ja­vio, do 20. ja­n­ua­ra ras­pi­sa­će pred­sjed­nič­ke iz­bo­re, a pri­je to­ga kon­sul­to­va­će se sa za­in­te­re­so­va­nim po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma o odr­ža­va­nju tih iz­bo­ra. Ka­ko je za „Dan” ne­zva­nič­no po­tvr­đe­no iz par­la­men­ta, po­ziv za kon­sul­ta­ci­je par­la­men­tar­nim po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma tre­ba­lo bi da bu­de upu­ćen idu­će sed­mi­ce.
Na sjed­ni­ci par­la­men­ta 28. de­cem­bra pro­šle go­di­ne, Ivan Bra­jo­vić je ka­zao da će iz­bo­ri za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re bi­ti ras­pi­sa­ni do 20. ja­nu­a­ra i da će po­zva­ti pred­stav­ni­ke po­li­tič­kih par­ti­ja u par­la­men­tu da raz­go­va­ra­ju o toj te­mi.
– Sva­ka­ko ću, sa oni­ma ko­ji su za­in­te­re­so­va­ni, raz­go­va­ra­ti pri­je da­tu­ma ras­pi­si­va­nja iz­bo­ra, da bih, jed­no­stav­no, po­ku­šao da vi­dim ko­ji pre­ten­den­ti, od­no­sno ko­je po­li­tič­ke stran­ke i ka­ko raz­mi­šlja­ju o naj­op­ti­mal­ni­jem mo­de­lu da­tu­ma odr­ža­va­nja iz­bo­ra – na­gla­sio je ta­da pred­sjed­nik cr­no­gor­skog par­la­men­ta.
Pre­ma za­kon­skoj pro­ce­du­ri, pred­sjed­nik Skup­šti­ne Cr­ne Go­re Ivan Bra­jo­vić mo­že ras­pi­sa­ti pred­sjed­nič­ke iz­bo­re naj­ka­sni­je do 20. ja­nu­a­ra. Pre­ma Za­ko­nu o iz­bo­ru pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re, iz­bo­re ras­pi­su­je pred­sjed­nik par­la­men­ta naj­ka­sni­je 120 da­na od is­te­ka man­da­ta pred­sjed­ni­ka.
Sa­da­šnjem pred­sjed­ni­ku dr­ža­ve Fi­li­pu Vu­ja­no­vi­ću man­dat je po­čeo 20. ma­ja 2013. go­di­ne, ka­da je po­lo­žio za­kle­tvu na Ce­ti­nju.
To zna­či da Vu­ja­no­vi­ću man­dat is­ti­če 20. ma­ja 2018. go­di­ne, zbog če­ga se pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri mo­ra­ju ras­pi­sa­ti naj­ka­sni­je do 20. ja­nu­a­ra.
Bra­jo­vi­će­va od­lu­ka da iz­bo­ri bu­du ras­pi­sa­ni do tog da­tu­ma pod­ra­zu­mi­je­va­la bi da naj­ra­ni­ji za­kon­ski rok za nji­ho­vo odr­ža­va­nje bu­de 25. mart ove go­di­ne.
Pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri, me­đu­tim, ni­je­su je­di­ni va­žan po­li­tič­ki do­ga­đaj na pro­lje­će ove go­di­ne, ima­ju­ći u vi­du da će bi­ti odr­ža­ni i lo­kal­ni iz­bo­ri u jed­nom bro­ju op­šti­na, uklju­ču­ju­ći i Glav­ni grad Pod­go­ri­cu.
Po­sled­nji lo­kal­ni iz­bo­ri u 11 op­šti­na odr­ža­ni su 25. ma­ja 2014. go­di­ne. Za­ko­nom o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka je pred­vi­đe­no da se oni odr­že naj­ka­sni­je 15 da­na pri­je is­te­ka man­da­ta na ko­ji su bi­ra­ni od­bor­ni­ci, što zna­či da je po­če­tak ma­ja kraj­nji rok za nji­ho­vo odr­ža­va­nje. U te­o­ri­ji, pred­sjed­nič­ki i lo­kal­ni iz­bo­ri mo­gu bi­ti odr­ža­ni istog da­na, sa­mo ako skup­šti­ne op­šti­na u ko­ji­ma pred­sto­je iz­bo­ri se­bi skra­te man­da­te.
U svim op­šti­na­ma u ko­ji­ma će se gla­sa­ti na pro­lje­će ove go­di­ne, osim u Ko­la­ši­nu, Ro­ža­ja­ma, Pla­vu i Plu­ži­na­ma, vlast ima DPS ta­ko da uglav­nom od naj­ja­če par­ti­je i za­vi­si da li će iz­bo­ri bi­ti isto­vre­me­no. Lo­kal­ni iz­bo­ri bi­će odr­ža­ni još i u Pod­go­ri­ci, Ba­ru, Bi­je­lom Po­lju, Da­ni­lov­gra­du, Plje­vlji­ma, Šav­ni­ku i na Ža­blja­ku.
Pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri apri­la 2013. go­di­ne su bi­li dru­gi pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri od ka­da je Cr­na Go­ra pr­o­gla­si­la ne­za­vi­snost 3. ju­na 2006. go­di­ne. Pr­ve pred­sjed­nič­ke iz­bo­re odr­ža­ne 2008. go­di­ne do­bio je Fi­lip Vu­ja­no­vić iz De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) sa 51,9 od­sto gla­so­va. Iz­bo­ri 2013. go­di­ne su odr­ža­ni go­to­vo šest mje­se­ci na­kon pri­je­vre­me­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra odr­ža­nih 14. ok­to­bra 2012. go­di­ne, u ko­ji­ma je Ko­a­li­ci­ja za Evrop­sku Cr­nu Go­ru osvo­ji­la 39 od 81 man­da­ta. Na tim iz­bo­rim vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja do­ži­vje­la je ukup­no sma­nje­nje bro­ja man­da­ta u od­no­su na ra­ni­je iz­bo­re, ali je za­dr­ža­la kon­tro­lu u par­la­men­tu kroz for­mi­ra­nje ko­a­li­ci­o­ne vla­de. Vu­ja­no­vić je 2013. go­di­ne, na iz­bo­ri­ma za še­fa dr­ža­ve, osvo­jio još je­dan man­dat, ma­da je re­gu­lar­nost nje­go­ve po­bje­de nad ne­za­vi­snim kan­di­da­tom Mi­o­dra­gom Le­ki­ćem do­vo­đe­na u pi­ta­nje. M.V.


Me­di­ji pred iza­zo­vi­ma objektivnog iz­vje­šta­va­nja

Me­di­ji u Cr­noj Go­ri na­la­ze se pred iza­zo­vi­ma da­lje pro­fe­si­o­na­li­za­ci­je i objek­tiv­nog iz­vje­šta­va­nja, po­seb­no ka­da je ri­ječ o Jav­nom ser­vi­su, re­če­no je to­kom sa­stan­ka pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Cr­ne Go­re Iva­na Bra­jo­vi­ća sa am­ba­sa­dor­kom Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va Mar­ga­ret En Uej­ha­rom. Ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju iz par­la­men­ta, na sa­stan­ku je bi­lo ri­je­či o re­zul­ta­ti­ma ra­da Skup­šti­ne, kao i pla­no­vi­ma za na­red­ni pe­ri­od.
– Tom pri­li­kom, am­ba­sa­dor­ka Uje­ha­ra je če­sti­ta­la pred­sjed­ni­ku Bra­jo­vi­ću na po­stig­nu­tim re­zul­ta­ti­ma od pre­u­zi­ma­nja man­da­ta u no­vem­bru 2016. go­di­ne, po­seb­no ak­cen­tu­ju­ći do­dat­no una­pre­đe­nje iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva, ima­ju­ći u vi­du pred­sto­je­će pred­sjed­nič­ke i dio lo­kal­nih iz­bo­ra. S tim u ve­zi, sa­go­vor­ni­ci su se sa­gla­si­li da se me­di­ji u Cr­noj Go­ri na­la­ze pred iza­zo­vi­ma da­lje pro­fe­si­o­na­li­za­ci­je i objek­tiv­nog iz­vje­šta­va­nja, po­seb­no ka­da je ri­ječ o Jav­nom ser­vi­su – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Za­jed­nič­ki je kon­sta­to­va­no da po­vra­tak di­je­la opo­zi­ci­je do­pri­no­si kva­li­tet­ni­jem po­li­tič­kom di­ja­lo­gu, na šta je u pret­hod­nom pe­ri­o­du uka­zi­va­no, ka­ko u do­ma­ćoj, ta­ko i u me­đu­na­rod­noj jav­no­sti.
– Bra­jo­vić je i ovom pri­li­kom za­hva­lio Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma na kon­ti­nu­i­ra­noj po­dr­šci re­form­skim pro­ce­si­ma usmje­re­nim ka na­stav­ku de­mo­kra­ti­za­ci­je cr­no­gor­skog dru­štva, če­mu je član­stvo u NA­TO da­lo po­seb­nu po­tvr­du – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju.


Ni­je bi­lo do­go­vo­ra

Iako se du­go spe­ku­li­sa­lo da će sa pred­sjed­nič­kim isto­vre­me­no bi­ti odr­ža­ni i lo­kal­ni iz­bo­ri u Be­ra­na­ma i Ul­ci­nju, u ko­ji­ma man­dat od­bor­ni­ka tra­je do kra­ja fe­be­ru­a­ra, od to­ga ni­je bi­lo ni­šta. Ni­je bi­lo do­go­vo­ra u vla­da­ju­ćoj ko­a­li­ci­ji o odr­ža­va­nju pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra u fe­bru­e­ru ove go­di­ne.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"