Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PREDSJEDNIŠTVO DPS-A SINOĆ SAOPŠTILO DA JE RASPRAVLJALO SAMO O LOKALNIM IZBORIMA
Ni riječi o kandidatu
Milošević i Đukanović Ni riječi o kandidatu Donijeta odluka da Ranko Mišnić bude kandidat za gradonačelnka Mojkovca, što znači da na čelu mojkovačke opštine više neće biti Dejan Medojević
Pred­sjed­ni­štvo De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Cr­ne Go­re si­noć je od­lu­či­lo da Ran­ko Mi­šnić bu­de kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Moj­ko­vac. To zna­či da na če­lu moj­ko­vač­ke op­šti­ne vi­še ne­će bi­ti De­jan Me­do­je­vić, ko­ji je bio i no­si­lac iz­bor­ne li­ste na po­sled­njim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma.
Ka­ko je sa­op­šte­no iz DPS-a, na sjed­ni­ci, ko­joj je pred­sje­da­vao šef stran­ke Mi­lo Đu­ka­no­vić, raz­ma­tra­ne su do­sa­da­šnje ak­tiv­no­sti za lo­kal­ne iz­bo­re u Be­ra­na­ma i Ul­ci­nju i iz­ra­že­no za­do­volj­stvo do­sa­da­šnjim to­kom kam­pa­nje. Na­vo­di se da je pred­sjed­ni­štvo uka­za­lo da su čvr­sto uvje­re­ni da će iz­bor­nim po­bje­da­ma u ove dvi­je op­šti­ne DPS pre­u­ze­ti od­go­vor­nost za upra­vlja­nje eko­nom­skim i dru­štve­nim raz­vo­jem.
– Pred­sjed­ni­štvo je da­lo sa­gla­snost, na pred­log Op­štin­skog od­bo­ra DPS Moj­ko­vac, da Ran­ko Mi­šnić bu­de pred­lo­žen za pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Moj­ko­vac. Pred­sjed­ni­štvo je upo­zna­to sa to­kom pre­go­vo­ra o for­mi­ra­nju vla­sti na Ce­ti­nju i op­šti­ni u sa­sta­vu Glav­nog gra­da Tu­zi, i da­lo pu­nu po­dr­šku pre­go­va­rač­kim ti­mo­vi­ma i pred­sta­vlje­nim plat­for­ma­ma za for­mi­ra­nje vla­sti sa ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma, ka­ko bi no­ve vla­sti što pri­je bi­le po­sve­će­ne ka­pi­tal­nim pro­jek­ti­ma u tim sre­di­na­ma – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Ta­ko­đe da­ta je pu­na po­dr­ška od­lu­ci OO DPS Bi­je­lo Po­lje da Pe­tar Smo­lo­vić, po­sla­nik u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re, bu­de pred­lo­žen za pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje.
– Na­kon uspje­šno or­ga­ni­zo­va­nih op­štin­skih iz­bor­nih kon­fe­ren­ci­ja i iz­bo­ra op­štin­skih od­bo­ra u Her­ceg No­vom i Bu­dvi, pred­sjed­ni­štvo je upo­zna­to sa pred­lo­zi­ma par­tij­ske ba­ze za čel­ne lju­de u tim od­bo­ri­ma. Da­ta je sa­gla­snost na pred­log OO DPS Her­ceg No­vi da Slo­bo­dan Kru­šo Ra­do­vić bu­de po­no­vo iza­bran za pred­sjed­ni­ka od­bo­ra. U pro­ce­du­ri, ko­ja je po­dr­ža­na i usa­gla­še­na na sjed­ni­ci pred­sjed­ni­štva, u naj­sko­ri­jem ro­ku bi­će iza­bran i pred­sjed­nik OO DPS Bu­dva – pi­še u sa­op­šte­nju.
Is­ti­če se da je na pred­log po­li­tič­kog di­rek­to­ra DPS-a Tar­za­na Mi­lo­še­vi­ća do­ni­je­ta od­lu­ka da se u Iz­vr­šni od­bor DPS Cr­ne Go­re iza­be­ru Raj­ko Đu­rić i An­dri­ja Rad­man.
– Pred­sjed­ni­štvo je do­ni­je­lo od­lu­ku da pod­ne­se ini­ci­ja­ti­vu Vla­di da se iz­ra­di za­kon­ska re­gu­la­ti­va, u skla­du sa naj­bo­ljom do­sa­da­šnjom prak­som raz­vi­je­nih evrop­skih ze­ma­lja i dr­ža­va čla­ni­ca NA­TO, ko­jom će se sank­ci­o­ni­sa­ti ši­re­nje la­žnih vi­je­sti pu­tem me­di­ja – is­tak­nu­to je u sa­op­šte­nju.
Pre­ma sa­op­šte­nju sa sjed­ni­ce Pred­sjed­ni­štva DPS-a si­noć, ma­kar zva­nič­no ni­je bi­lo ni ri­je­či o kan­di­da­tu za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re. Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma, oče­ki­va­lo se da na dnev­nom re­du bu­du i pri­pre­me za pred­sjed­nič­ke iz­bo­re. U zva­nič­nom sa­op­šte­nju o to­me ne­ma ni ri­je­či, kao ni o no­vom gra­do­na­čel­ni­ku Ce­ti­nja.
U igri za no­vog gra­do­na­čel­ni­ka Ce­ti­nja su pred­stav­ni­ci DPS-a Alek­san­dar Ka­šće­lan, Oskar Hu­ter, Bo­ri­slav Pr­lja i Bo­ri­slav Pra­vi­lo­vić, a ko­nač­nu ri­ječ tre­ba­lo bi da da vrh DPS-a. Oče­ku­je se da funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka ce­tinj­skog par­la­men­ta pre­u­zmu Ma­ja Ćet­ko­vić ili Jo­van Mar­ti­no­vić, ta­ko­đe ka­dro­vi DPS-a.
Ka­da vrh DPS-a da ze­le­no svje­tlo za ka­drov­ska rje­še­nja, do­ći će do pot­pi­si­va­nja ko­a­li­ci­o­nog ugo­vo­ra sa So­ci­jal­de­mo­kra­ta­ma, što bi mo­glo da bu­de ozva­ni­če­no već da­nas.
Uslov So­ci­jal­de­mo­kra­ta (SD), sa ko­ji­ma DPS sa­da pre­go­va­ra o for­mi­ra­nju ve­ći­ne, je­ste da ni­ko iz kru­ga naj­bli­žih sa­rad­ni­ka biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka Alek­san­dra Bog­da­no­vi­ća ne tre­ba da bu­de dio naj­u­žeg ru­ko­vod­stva no­ve lo­kal­ne upra­ve.
Pret­hod­no su pred­stav­ni­ci ce­tinj­skih So­ci­jal­de­mo­kra­ta pre­da­li za­htjev pred­sje­da­va­ju­ćem Skup­šti­ne Pre­sto­ni­ce da na­sta­vak kon­sti­tu­tiv­ne sjed­ni­ce tog ti­je­la bu­de odr­žan u pe­tak. U na­stav­ku sjed­ni­ce, pre­ma ra­ni­je utvr­đe­nom dnev­nom re­du, od­bor­ni­ci bi tre­ba­lo da iza­be­ru no­vog pred­sjed­ni­ka grad­skog par­la­men­ta.
Iz SD-a je ne­zva­nič­no sa­op­šte­no da su dvi­je stran­ke usme­no po­sti­gle do­go­vor, i to na osno­vu plat­for­me ko­ja je pre­da­ta DPS-u, pa je re­al­no oče­ki­va­ti da spo­ra­zum bu­de zva­nič­no pot­pi­san u če­tvr­tak.
Kon­sti­tu­tiv­na sjed­ni­ca Skup­šti­ne Ce­ti­nja po­če­la je kra­jem de­cem­bra pro­šle go­di­ne, a na njoj su po­tvr­đe­ni man­da­ti od­bor­ni­ci­ma ko­ji će to­kom na­red­ne če­ti­ri go­di­ne pred­sta­vlja­ti gra­đa­ne.
Što se ti­če kan­di­da­ta za še­fa dr­ža­ve, za­mje­nik pred­sjed­ni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Du­ško Mar­ko­vić ka­zao je u po­ne­dje­ljak da će stra­nač­ki or­ga­ni usko­ro ob­ja­vi­ti ime kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re. On je re­kao da je ubi­je­đen u ap­so­lut­nu po­bje­du na tim iz­bo­ri­ma.
– Ovih da­na će­mo na or­ga­ni­ma par­ti­je ima­ti na dnev­nom re­du i pi­ta­nje pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta. U sva­kom slu­ča­ju kan­di­dat DPS-a, ko god da bu­de, si­gur­no će po­bi­je­di­ti, čak vje­ru­jem u pr­vom kru­gu – re­kao je Mar­ko­vić no­vi­na­ri­ma u Bi­je­lom Po­lju.M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"