Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PREDSJEDNIK DRŽAVE UVJERAVA DA NEMA OSNOVA ZA OBJEDINJAVANJE IZBORA Filip se žali da ga pritiskaju Više je nego jasno da motiv ovakvog postupanja Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog „šefa“ da održavanje izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a – ocijenio je Gošović
Funk­ci­o­ner De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Ne­ven Go­šo­vić re­kao je da su na­vo­di pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća da je za­kon­ski ne­mo­gu­će da lo­kal­ni iz­bo­ri u Pod­go­ri­ci i u još 11 op­šti­na bu­du odr­ža­ni 15. apri­la, za ka­da su ras­pi­sa­ni pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri, a da je iz­bo­re u Be­ra­na­ma za 4. fe­bru­ar ras­pi­sao u skla­du sa za­ko­nom, kon­tra­dik­tor­ni, ne­ra­zu­mlji­vi i prav­no neo­dr­ži­vi. Go­šo­vić je re­kao da bi u pri­bli­žno istim prav­nim okol­no­sti­ma u po­gle­du is­te­ka man­da­ta te­ku­ćih sa­zi­va skup­šti­na op­šti­na, pred­sjed­nik Cr­ne Go­re svo­ja za­kon­ska ovla­šće­nja u ve­zi sa da­nom odr­ža­va­nja iz­bo­ra mo­rao pri­mje­nji­va­ti na isto­vje­tan na­čin, što oči­gled­no ne na­mje­ra­va da uči­ni.
– Če­tvo­ro­go­di­šnji man­dat SO Be­ra­ne is­ti­če 24. mar­ta. Iz­bo­re u toj op­šti­ni pred­sjed­nik Cr­ne Go­re je sa­zvao 48 da­na pri­je is­te­ka man­da­ta te­ku­ćem sa­zi­vu Skup­šti­ne. Pred­sjed­nik je imao za­kon­sku mo­guć­nost da i te iz­bo­re ras­pi­še naj­ka­sni­je 15 da­na pri­je is­te­ka man­da­ta Skup­šti­ne, ali se opre­di­je­lio da to uči­ni ra­ni­je, ru­ko­vo­đen, ka­ko je sa­op­štio, raz­lo­zi­ma ra­ci­o­nal­no­sti ka­ko bi iz­bo­ri u Be­ra­na­ma bi­li odr­ža­ni isto­vre­me­no sa iz­bo­ri­ma u Ul­ci­nju. Ra­ci­o­nal­nost ga je ru­ko­vo­di­la da spo­ji iz­bo­re u Be­ra­na­ma i Ul­ci­nju, ali ga ra­ci­o­nal­nost ne ru­ko­vo­di da lo­kal­ne iz­bo­re ras­pi­še za­jed­no sa pred­sjed­nič­kim, već is­tra­ja­va na sta­no­vi­štu da u raz­ma­ku od 20-ak da­na ima­mo dva ve­li­ka i slo­že­na iz­bor­na pro­ce­sa. I lo­gič­ki, i prav­no, i de­mo­krat­ski – neo­dr­ži­vo sta­no­vi­šte – sma­tra Go­šo­vić.
Go­šo­vić je re­kao da ne po­sto­ji ni­jed­na za­kon­ska nor­ma ko­ja ogra­ni­či­va da se lo­kal­ni i pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri odr­že u istom da­nu, a svi raz­lo­zi uka­zu­ju da je to je­di­na ra­ci­o­nal­na, lo­gič­na i de­mo­krat­ska od­lu­ka.
– S dru­ge stra­ne, odr­ža­va­nje na­zna­če­nih iz­bo­ra 15. apri­la ne mo­ra ima­ti za po­sle­di­cu skra­će­nje man­da­ta te­ku­ćeg sa­zi­va skup­šti­na op­šti­na u ko­ji­ma bi se to­ga da­na odr­ža­li iz­bo­ri. Va­že­ći Za­kon o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi rok od 60 da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja ko­nač­nih re­zul­ta­ta iz­bo­ra od­re­dio je kao kraj­nji rok za kon­sti­tu­i­sa­nje no­vo­i­za­bra­nih skup­šti­na op­šti­na. Po­treb­na je sa­mo po­li­tič­ka vo­lja da se u op­štem in­te­re­su na­ve­de­ni iz­bo­ri odr­že istog da­na. Zbog sve­ga na­ve­de­nog, vi­še je ne­go ja­sno da mo­tiv ova­kvog po­stu­pa­nja Vu­ja­no­vi­ća ni­je po­što­va­nje za­ko­na već či­sta ra­ču­ni­ca nje­go­ve par­ti­je i nje­nog „še­fa“ da odr­ža­va­nje iz­bo­ra u istom da­nu ne bi bi­lo u in­te­re­su DPS-a – oci­je­nio je Go­šo­vić.
Iz ka­bi­ne­ta pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re na­ve­de­no je da u su­sret za­ka­zi­va­nju pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra i ne­po­sred­no na­kon za­ka­zi­va­nja dio opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja pre­ko me­di­ja vr­ši pri­ti­sak na Vu­ja­no­vi­ća da za­ka­že lo­kal­ne iz­bo­re za glav­ni grad i 11 op­šti­na isto­vre­me­no sa pred­sjed­nič­kim.
– Pri­ti­sak se vr­ši pre­ko me­di­ja bez zva­nič­nog i obra­zlo­že­nog pi­sa­nog pred­lo­ga pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re u ko­me bi se da­la prav­na ar­gu­men­ta­ci­ja. Va­lja­na ar­gu­men­ta­ci­ja za ta­kav pred­log ni­je se ni mo­gla da­ti već je na­mje­ra da se po­li­tič­kim i me­dij­skim pri­ti­skom pred­sjed­nik na­tje­ra da ne­za­ko­ni­to za­ka­že lo­kal­ne iz­bo­re. Umje­sto da te par­ti­je u lo­kal­nim skup­šti­na­ma tra­že skra­će­nje man­da­ta i oba­ve­žu na pri­je­vre­me­no za­ka­zi­va­nje iz­bo­ra, one su se od­lu­či­le na po­li­tič­ki i me­dij­ski pri­ti­sak – na­vo­di se u sa­oppšte­nju.
Ka­ko se tvr­di, za­ko­nom o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka utvr­đu­je se tra­ja­nje man­da­ta od­bor­ni­ka do vre­me­na za ko­je su oni bi­ra­ni.
– Man­dat im pre­sta­je kon­sti­tu­i­sa­njem no­vo­i­za­bra­ne Skup­šti­ne i ona se ne mo­že kon­sti­tu­i­sa­ti pri­je is­te­ka man­da­ta pret­hod­no iza­bra­nim od­bor­ni­ci­ma. Da se ne bi pra­vio dis­kon­ti­nu­i­tet man­da­ta od­bor­ni­ka i lo­kal­ne skup­šti­ne pro­pi­san je in­sti­tut skra­će­nja man­da­ta ko­jim se oba­ve­zu­je pred­sjed­nik na za­ka­zi­va­nje pri­je­vre­me­nih lo­kal­nih iz­bo­ra. Man­dat od­bor­ni­ka ne mo­že skra­ti­ti pred­sjed­nik Cr­ne Go­re ne­za­ko­ni­tim za­ka­zi­va­njem pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra – pi­še u sa­op­šte­nju iz ka­bi­ne­ta Vu­ja­no­vi­ća.
Iz SDP-a je re­če­no da je Vu­ja­no­vić ju­če od­go­vo­rio na do­pis pred­sjed­ni­ka ko­la­šin­ske op­šti­ne Želj­ke Vuk­sa­no­vić u ko­me ona tra­ži kon­sul­ta­ci­je ra­di skra­će­nja man­da­ta skup­šti­na­ma ra­di isto­vre­me­nog odr­ža­va­nja lo­kal­nih i pred­sje­dnič­kih iz­bo­ra, ali da je u tom od­go­vo­ru na­veo ka­ko je stav već sa­op­štio i da ne­ma ni­šta no­vo da ka­že tim po­vo­dom.
M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"