Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika MUP TRAŽI OBJAŠNJENJE OD ODLAZEĆEG GRADONAČELNIKA CETINJA ZBOG SKANDALOZNOG DOGAĐAJA NA DAN IZBORA
Bogdanović da objasni „kapuljače”
Tipovi sa kapuljačama u izbornoj noći Bogdanović da objasni „kapuljače”
Cr­no­gor­ska po­li­ci­ja je od biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka Ce­ti­nja Alek­san­dra Bog­da­no­vi­ća za­tra­ži­la da sa­op­šti ko su li­ca sa ka­pu­lja­ča­ma ko­ja na dan lo­kal­nih iz­bo­ra 26. no­vem­bra pro­šle go­di­ne iz­la­ze iz zgrad­e ce­tinj­ske skup­šti­ne u vri­je­me za­tva­ra­nja bi­ra­li­šta, što je za­bi­lje­že­no i na snim­ku RTCG. To su po­ka­za­li zva­nič­ni po­da­ci MUP-a, od­no­sno Upra­ve po­li­ci­je, po­vo­dom po­stu­pa­nja po­li­cij­skih or­ga­na na dan ce­tinj­skih iz­bo­ra.
Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va do­sta­vi­lo je Sa­vje­tu za gra­đan­sku kon­tro­lu ra­da po­li­ci­je in­for­ma­ci­ju o po­stu­pa­nju po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka to­kom iz­bor­nog da­na na Ce­ti­nju. Iz­vje­štaj ima de­set ta­ča­ka, u okvi­ru ko­jih su opi­sa­ni do­ga­đa­ji od 26. i 27. no­vem­bra.
Iz­vje­šaj je ju­če ob­ja­vio „Ce­tinj­ski list”. Za­ni­mlji­vo je da se tek na kra­ju iz­vje­šta­ja, ko­ji pot­pi­su­je di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić, obra­zla­že šta je ura­đe­no po­vo­dom snim­ka ko­ji je uz­bur­kao cr­no­gor­sku jav­nost.
– Slu­žbe­ni­ci po­li­ci­je, po­vo­dom snim­ka emi­to­va­nog u okvi­ru Dnev­ni­ka RTCG, gdje se iza le­đa no­vi­nar­ke po­ja­vlju­je gru­pa li­ca, od ko­jih su ve­ći­na bi­li sa ka­pu­lja­čom na gla­vi, upu­ti­li su do­pis gra­do­na­čel­ni­ku Pre­sto­ni­ce Ce­ti­nje o iz­ja­še­nje­nju na sle­de­ća pi­ta­nja – ko je u to­ku iz­bor­nog da­na i no­ći vr­šio obez­bje­đe­nje zgra­de Op­šti­ne Ce­ti­nje, kao i ko su od­go­vor­na li­ca za­du­že­na za obez­bje­đe­nje zgra­de Op­šti­ne Ce­ti­nje, ko su li­ca ko­ja se na snim­ku kre­ću iza le­đa re­por­ter­ke (šest li­ca), da li su se u zgra­di Op­šti­ne Ce­ti­nje u to­ku iz­bor­nog da­na i no­ći na­la­zi­la na­o­ru­ža­na li­ca i ako je­su do­sta­vi­ti ime­na i pre­zi­me­na tih li­ca – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju MUP-a ko­ji je do­sta­vljen Sa­vje­tu za gra­đan­sku kon­tro­lu ra­da po­li­ci­je.
Ne­ma na­zna­ka da su iz­u­ze­ti snim­ci sa nad­zor­nih ka­me­ra, ni­ti da su sa­slu­ša­na li­ca ko­ja su se u kri­tič­nom tre­nut­ku na­la­zi­la u zga­di ce­tinj­ske skup­šti­ne, što do­dat­no uka­zu­je da su po­stup­ci po­li­ci­je skan­da­lo­zni.
U do­ku­men­tu MUP-a tvr­di se da u to­ku iz­bor­ne no­ći po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci OB Ce­ti­nje ni­je­su kon­sta­to­va­li ko­lo­ne auto­mo­bi­la bez re­gi­star­skih ozna­ka, što, ka­ko je po­ru­če­no, uka­zu­je da ih ni­je ni bi­lo, od­no­sno da od po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka ni­je­su pri­mi­je­će­ne. Na­ve­de­no je i da u evi­den­ci­ji po­li­ci­je ne­ma pri­ja­ve kre­ta­nja vo­zi­la bez re­gi­stra­ci­ja u tom vre­men­skom in­ter­va­lu.
U po­li­cij­skom iz­vje­šta­ju je za­klju­če­no da su se slu­žbe­ni­ci Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce (SAJ) to­kom iz­bor­ne no­ći na­la­zi­li na pod­ruč­ju gra­da, ali ni­je­su pred­u­zi­ma­li mje­re i rad­nje pre­ma bi­lo ko­me.
In­te­re­sant­no je da De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta, kao stran­ka ko­ja je naj­vi­še op­tu­ži­va­na da ku­pu­je gla­so­ve i spro­vo­di zlo­u­po­tre­be, ni­je ni po­me­nu­ta u po­li­cij­skom iz­vje­šta­ju. Ali za­to je­ste De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra. Ka­ko se na­vo­di, u 14.30 ča­so­va po­li­ci­ja je do­bi­la ano­nim­nu pri­ja­vu da se u Ba­jo­voj uli­ci na­la­zi de­se­tak li­ca po­li­tič­ke gru­pa­ci­je De­mo­kra­te i da na­sil­no po­ku­ša­va­ju da uđu u pri­vat­nu ku­ću. Da­lje se na­vo­di da su slu­žbe­ni­ci OB Ce­ti­nje na li­cu mje­sta na jav­noj po­vr­ši­ni za­te­kli de­se­tak gra­đa­na is­pred ku­će P.S.
Ka­ko je na­ve­de­no u iz­vje­šta­ju, po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci ni­je­su uoči­li na­ru­ša­va­nje jav­nog re­da i mi­ra, a vla­snik ku­će zah­ti­je­vao je da se li­ca slu­žbe­no upo­zo­re, ne že­le­ći da pod­no­si pri­ja­vu.
To­kom di­rekt­nog uklju­če­nja re­por­te­ra RTCG 26. no­vem­bra pro­šle go­di­ne u po­za­di­ni se vi­di ka­ko iz zgra­de Skup­šti­ne Pre­sto­ni­ce iz­la­zi ne­ko­li­ko li­ca. Na snim­ku se mo­že vi­dje­ti njih šest, od ko­jih dva li­ca ni­je­su ma­ski­ra­na, ma­da za­sad ni­je­su iden­ti­fi­ko­va­na. Osta­lih če­tvo­ro no­se ka­pu­lja­če i vid­no se tru­de da iz­bjeg­nu ka­me­re, ko­je su sni­ma­le ulaz u zgra­du pre­sto­ni­ce.
Pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­o­nih po­li­tič­kih stra­na­ka tvr­de da je na Ce­ti­nju na dan lo­kal­nih iz­bo­ra u zgra­di pre­sto­ni­ce pri­mi­je­ćen ve­ći broj bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih li­ca, ko­je je an­ga­žo­va­la De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta ra­di pri­ti­sa­ka na bi­ra­če i pri­jet­nji.
U zgra­di pre­sto­ni­ce u tre­nut­ku za­tva­ra­nja bi­rač­kih mje­sta na­la­zi­lo se ru­ko­vod­stvo ce­tinj­skog DPS-a i ko­or­di­na­to­ri te stran­ke iz Pod­go­ri­ce, što do­dat­no po­bu­đu­je sum­nju da su ma­ski­ra­na li­ca na ne­ki na­čin po­ve­za­na sa pred­stav­ni­ci­ma vla­da­ju­će stran­ke. De­ša­va­nja na Ce­ti­nju na dan iz­bo­ra iza­zva­la su ve­li­ku pa­žnju jav­no­sti, ima­ju­ći u vi­du broj­ne in­ci­den­te i na­pa­de na pred­stav­ni­ke opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka. M.V.


Ne­ma ni od­go­vo­ra

Po­seb­no je za­ni­mlji­vo da u iz­vje­šta­ju MUP-a, ko­ji je do­sta­vljen Sa­vje­tu za gra­đan­sku kon­tro­lu ra­da po­li­ci­je, ne­ma po­da­ta­ka šta je Alek­san­dar Bog­da­no­vić even­tu­al­no od­go­vo­rio na pi­ta­nja iz do­pi­sa po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka. To je tim pri­je čud­ni­je ako se zna da je Bog­da­no­vić kra­jem de­cem­bra iza­bran za mi­ni­stra kul­tu­re i da vi­še ni­je gra­do­na­čel­nik.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"