Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PREDSJEDNICA GUSINJA I AKTER AFERE „SNIMAK” ODBIJA DA DOSTAVI PODATKE O PREDIZBORNOJ POTROŠNJI
Anela krije kome daje socijalu pred izbore
Anela Čekić Anela krije kome daje socijalu pred izbore Opština Gusinje prekršila je zakon jer nije objavila podatake o podjeli socijalne pomoći u toku izborne kampanje
Mo­ni­to­ring Cen­tra za de­mo­krat­sku tran­zi­ci­ju (CDT) po­ka­zao je da 20 od­sto in­sti­tu­ci­ja ni­je is­pu­ni­lo za­kon­sku oba­ve­zu ob­ja­vlji­va­nja po­da­ta­ka o ras­po­dje­li so­ci­jal­ne po­mo­ći u to­ku iz­bor­ne kam­pa­nje. Ka­ko je sa­op­šte­no iz CDT-a, tu oba­ve­zu ni­je is­pu­ni­lo šest cr­no­gor­skih op­šti­na –Gu­si­nje, Ro­ža­je, Plav, Moj­ko­vac, Ko­la­šin i Ce­ti­nje.
Ka­ko su sa­op­šti­li, na saj­tu ro­žaj­ske op­šti­ne na­ve­de­no je da ta lo­kal­na upra­va ni­je u mo­guć­no­sti da ob­ja­vlju­je iz­vje­šta­je zbog teh­nič­kih pro­ble­ma sa tre­zo­rom. Ta op­šti­na je i u to­ku par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2016. go­di­ne na­vo­di­la isti raz­log za neo­bja­vlji­va­nje po­da­ta­ka.
Pro­ble­me teh­nič­ke pri­ro­de ima i Op­šti­na Plav, ko­ja ni­je u mo­guć­no­sti da is­pu­nja­va svo­je za­kon­ske oba­ve­ze zbog ošte­će­nja u IT i ra­ču­no­vod­stve­nom sek­to­ru iza­zva­nih ze­mljo­tre­som.
– CDT po­zi­va te dvi­je op­šti­ne da u naj­kra­ćem ro­ku ri­je­še teh­nič­ke pro­ble­me, ka­ko bi is­pu­nja­va­le svo­je oba­ve­ze i ga­ran­to­va­le da bu­džet­ska sred­stva u iz­bor­noj kam­pa­nji tro­še tran­spa­rent­no i za­ko­ni­to – sa­op­šti­li su iz CDT-a.
Op­šti­na Ko­la­šin ni­je ob­ja­vi­la po­seb­no po­dat­ke o so­ci­jal­nim da­va­nji­ma, ali je­ste iz­vod iz tre­zo­ra.
– Ako u iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du ni­je bi­lo so­ci­jal­nih da­va­nja, po­zi­va­mo op­šti­ne da to po­seb­no na­gla­se, ka­ko se ne bi stva­ra­le ne­do­u­mi­ce – na­ve­li su iz CDT-a.
Po­red to­ga, ka­ko su uka­za­li, na­sta­vlja se neo­d­go­vor­no po­na­ša­nje ob­ve­zni­ka za­ko­na pre­ma ob­ja­vlji­va­nju na ko­ji na­čin tro­še no­vac i ko­ri­ste slu­žbe­na vo­zi­la.
– Na­ši po­da­ci po­ka­zu­ju da te oba­ve­ze od pre­ko 400 ob­ve­zni­ka ni­je is­pu­ni­lo njih 45 od­sto. Ipak, bi­lje­ži­mo bla­gi na­pre­dak od pret­hod­ne sed­mi­ce, ka­da je svo­ju oba­ve­zu is­pu­ni­lo sa­mo 49 od­sto ob­ve­zni­ka u od­no­su na 55 od­sto ove sed­mi­ce – is­ta­kli su iz CDT-a.
In­te­re­sant­no je da je na li­sti op­šti­na ko­je ni­su is­pu­ni­le za­kon­sku oba­ve­zu ob­ja­vlji­va­nja po­da­ta­ka o ras­po­dje­li so­ci­jal­ne po­mo­ći u to­ku iz­bor­ne kam­pa­nje i Gu­si­nje, na či­jem je če­lu ka­dar DPS-a Ane­la Če­kić. Ona je je­dan od ak­te­ra afe­re „Sni­mak”, a „Dan” je ob­ja­vio njen ču­ve­ni dne­nik sa po­da­ci­ma o pred­iz­bor­nim zlo­u­po­tre­ba­ma u ko­rist DPS-a pred iz­bo­re 2016.go­di­ne.
Afe­ra „Sni­mak”, ko­ju je po­kre­nuo „Dan”, od­no­si se uglav­nom na stra­te­gi­ju vr­ha De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta da kroz bu­džet­ska sred­stva obez­bi­je­di za­po­šlja­va­nje gla­sa­ča te par­ti­je, uz pro­cje­nu da je­dan za­po­sle­ni do­no­si če­ti­ri gla­sa. Čel­ni­ci DPS-a, kao ni Ane­la Če­kić, ni­kad ni­je­su pro­ce­su­i­ra­ni zbog te afe­re.
Iz CDT-a pod­sje­ća­ju da Za­kon o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja na­la­že strikt­nu oba­ve­zu pet­na­e­sto­dnev­nog ob­ja­vlji­va­nja po­dat­ke o ras­po­dje­li svih ob­li­ka so­ci­jal­ne po­mo­ći u to­ku iz­bor­ne kam­pa­nje, uklju­ču­ju­ći i po­dat­ke o vr­sta­ma, iz­no­si­ma i pri­ma­o­ci­ma so­ci­jal­ne po­mo­ći.
Za od­go­vor­no li­ce je za­pri­je­će­na pre­kr­šaj­na ka­zna od 200 do 2.000 eura uko­li­ko po­dat­ke o so­ci­jal­noj po­mo­ći ne ob­ja­vlju­je pet­na­e­sto­dnev­no na svo­joj in­ter­net stra­ni­ci.
– Za­kon, ta­ko­đe, oba­ve­zu­je sve bu­džet­ske po­tro­šač­ke je­di­ni­ce da od da­na ras­pi­si­va­nja do da­na odr­ža­va­nja iz­bo­ra jed­nom sed­mič­no ob­ja­vlju­ju ana­li­tič­ke kar­ti­ce na veb-stra­ni­ca­ma. Ta­ko­đe, svi or­ga­ni na dr­žav­nom i lo­kal­nom ni­vou, jav­na pred­u­ze­ća, jav­ne usta­no­ve, pri­vred­na dru­štva či­ji je osni­vač, ve­ćin­ski ili dje­li­mič­ni vla­snik dr­ža­va, du­žni su da na svo­jim in­ter­net stra­ni­ca­ma ob­ja­ve sve iz­da­te put­ne na­lo­ge za ko­ri­šće­nje slu­žbe­nih vo­zi­la – na­gla­ša­va­ju iz CDT-a.
Za­ko­nom je pred­vi­đe­na nov­ča­na ka­zna od 200 do 2.000 eura za od­go­vor­no li­ce in­sti­tu­ci­je ko­ja ne ob­ja­vlju­je ana­li­tič­ke kar­ti­ce i put­ne na­lo­ge na sed­mič­nom ni­vou. Ta­ko­đe, prav­nom li­cu ko­je sed­mič­no ne ob­ja­vlju­je put­ne na­lo­ge na svo­joj in­ter­net stra­ni­ci pri­je­ti ka­zna od 5.000 do 20.000 eura.
– Na­čin na ko­ji in­sti­tu­ci­je po­štu­ju svo­je za­kon­ske oba­ve­ze u pr­ve dvi­je sed­mi­ce ve­o­ma je za­bri­nja­va­ju­ći. Ovim se u ozbilj­noj mje­ri ugro­ža­va tran­spa­rent­nost tek za­po­če­tog iz­bor­nog pro­ce­sa. Za­bri­nja­va i ka­šnje­nje Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK), ko­ja još ni­je ob­ja­vi­la plan kon­tro­le i nad­zo­ra, ko­ji je, u skla­du sa pod­za­kon­skim ak­tom, tre­ba­lo da usvo­ji do 29. ja­nu­a­ra. Cen­tar za de­mo­krat­sku tran­zi­ci­ju po­zi­va ASK da hit­no iz­vr­ši ovu oba­ve­zu jer bez pla­na ne­ma kva­li­tet­ne kon­tr­o­le fi­nan­si­ra­nja pred­sjed­nič­kih kan­di­da­ta –sa­op­šte­no je iz CDT-a.
M.V.


Tra­ži­li sve po­dat­ke

CDT je dio mo­ni­to­rin­ga po­što­va­nja za­kon­skih oba­ve­za ko­je su ti­ču ob­ja­vlji­va­nja so­ci­jal­nih da­va­nja ura­dio na osno­vu ne­po­sred­nog uvi­da u in­ter­net por­ta­le svih ob­ve­zni­ka za­ko­na. Dru­gi dio mo­ni­to­rin­ga ko­ji se ti­če ob­ja­vlji­va­nja in­for­ma­ci­ja ura­đen je kroz re­pre­zen­ta­tiv­ni slu­čaj­ni uzo­rak od ukup­nog bro­ja ob­ve­zni­ka ovog di­je­la za­ko­na.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"