Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika KOALICIJA „ZDRAVO BERANE” I DEMOKRATE DOGOVORILI SE O MJESTU PREDSJEDNIKA OPŠTINE
Šćekiću još jedan mandat
Šćekić Šćekiću još jedan mandat
Aktuelni gradonačelnik Berana Dragoslav Šćekić trebalo bi, na osnovu sinoćnjeg dogovora predstavnika koalicije Zdravo Berane i Demokratske Crne Gore, da dobije još jedan mandat na mjestu predsjednika beranske opštine. To je ishod sinoć održanog prvog sastanka o sklapanju postizbornog saveza koji će u narednom skupštinskom mandatu činiti većinu u beranskom parlamentu sa 14 odbornika koalicije „Zdravo Berane" i četiri predstavnika Demokrata. Šćekić je 31.marta 2014. godine izabran za predsjednika opštine Berane.
Ko­a­li­ci­ja „Be­ra­ne po­bje­đu­je – Mi­lo Đu­ka­no­vić – DPS, SD, BS“ pod­ni­je­la je Op­štin­skoj iz­bor­noj ko­mi­si­ji vi­še pri­go­vo­ra na pre­li­mi­nar­ne re­zul­ta­te lo­kal­nih iz­bo­ra odr­ža­nih 4. fe­bru­a­ra 2018. go­di­ne.
No­si­lac po­me­nu­te li­ste Bog­dan Fa­tić je u iz­ja­vi za „Dan” is­ta­ko da su pred­stav­ni­ci nje­go­ve ko­a­li­ci­je, na­kon uvi­da u do­ku­men­ta­ci­ju, evi­den­ti­ra­li da se na broj­nim bi­rač­kim mje­sti­ma pri­bje­ga­va­lo od­re­đe­nim ne­pra­vil­no­sti­ma.
– Bi­lo je dra­stič­nog kr­še­nja iz­bor­nih pra­vi­la na vi­še bi­rač­kih mje­sta, zbog ko­jih smo Op­štin­skoj iz­bor­noj ko­mi­si­ji pod­ni­je­li pri­go­vo­re. To je ne­što pre­ko če­ga ne mo­že da se pre­đe, a to zna­či da je neo­p­hod­no po­no­vi­ti gla­sa­nje na ne­ko­li­ko bi­rač­kih mje­sta – na­veo je Fa­tić, iz­bje­ga­va­ju­ći da od­go­vri na pi­ta­nje da li even­tu­al­no po­no­vlje­no gla­sa­nje mo­že da pro­mi­je­ni ko­na­čan is­hod lo­kal­nih iz­bo­ra u Be­ra­na­ma.
U ko­a­li­ci­ji „Be­ra­ne po­bje­đu­je – Mi­lo Đu­ka­no­vić – DPS, SD, BS“ oče­ku­je da će OIK uva­ži­ti nji­ho­ve pri­go­vo­re, da će po­no­vi­ti gla­sa­nje na od­re­đe­nim bi­rač­kim mje­sti­ma i na za­ko­nit na­čin iz­bor­ni pro­ces do­ve­sti do kra­ja.
– Pri­go­vo­ri se, po­red osta­log, od­no­se na bi­rač­ko mje­sto 21 (Za­gor­je), gdje je na­ša ko­mi­si­ja utvr­di­la da u bi­rač­kom ma­te­ri­ja­lu ne­ma ko­ver­te sa gla­sač­kim li­sti­ći­ma De­mo­kra­ta; na bi­rač­kom mje­stu 13 (Ma­šte) je­dan gla­sač je gla­sao na osno­vu po­tvr­de MUP-a iako ni­je bio upi­san u bi­rač­ki spi­sak; na bi­rač­kom mje­stu 51 (Pe­šca 1) u bi­rač­kom spi­sku (knji­zi) za gla­sa­nje pu­tem pi­sma za vi­še oso­ba ko­je su gla­sa­le pot­pi­sa­na su dru­ga li­ca; na bi­rač­kom mje­stu 27 (Me­zga­le) ko­mi­si­ja bi­rač­kog od­bo­ra pri­li­kom gla­sa­nja pu­tem pi­sma ni­je isto evi­den­ti­ra­la u knji­zi, ni­ti kon­sta­to­va­la u za­pi­sni­ku, iako je bi­lo ta­kvih bi­ra­ča; na bi­rač­kom mje­stu 48 (No­vo na­se­lje I) u knji­zi bi­ra­ča ko­ji su gla­sa­li pu­tem pi­sma utvr­đe­no je 13 pot­pi­sa bi­ra­ča, a u za­pi­sni­ku je bi­rač­ki od­bor kon­sta­to­vao da je bi­lo 14 bi­ra­ča ko­ji su gla­sa­li iz­van bi­rač­kog mje­sta. Na de­se­tak bi­rač­kih mje­sta utvr­di­li smo da me­đu ne­va­že­ćim li­sti­ći­ma po­sto­je oni ko­ji mo­ra­ju bi­ti va­že­ći, i svi pri­pa­da­ju na­šoj ko­a­li­ci­ji- sa­op­šti­li su ju­če iz ko­a­li­ci­ja „Be­ra­ne po­bje­đu­je – Mi­lo Đu­ka­no­vić – DPS, SD, BS“.
S dru­ge stra­ne, no­si­lac li­ste ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” Dra­go­slav Šće­kić sma­tra da DPS i nje­go­vi sa­te­li­ti pre­ko na­ve­de­nih pri­go­vo­ra po­ku­ša­va­ju da prav­da­ju svoj iz­bor­ni ne­u­spjeh.
– Na­ša po­bje­da nad DPS-om je či­sta kao su­za. Na to uka­zu­je i po­da­tak da su ko­a­li­ci­ja „Zdra­vo Be­ra­ne” i De­mo­kra­te ima­li 424 gla­sa vi­še od ko­a­li­ci­je DPS–SD–BS. Me­đu­tim, oni očaj­nič­ki po­ku­ša­va­ju da pri­čom o iz­bo­r­nim ne­re­gu­lar­ni­sti­ma oprav­da­ju svoj ne­u­spjeh, za­bo­ra­vlja­ju­ći da je u Be­ra­na­ma pro­šlo vri­je­me kad se iz­bor­na vo­lja gra­đa­na mi­je­nja­la na si­lu – na­gla­sio je Šće­kić.
Is­ta­kao je da do­sta­vlje­ni za­pi­sni­ci uka­zu­ju da se to­kom iz­bor­nog da­na ni­je­su de­ša­va­le gre­ške ko­je bi mo­gle bit­ni­je da pro­mi­je­ne usta­no­vlje­ne re­zul­ta­te gla­sa­nja.
– Gra­đa­ni su na iz­bo­ri­ma da­li svoj sud, sta­vlja­ju­ći do zna­nja da je DPS-u od­zvo­ni­lo, bez ob­zi­ra na ne­vi­đe­ne pri­ti­ske i ne­za­ko­ni­te rad­nje ko­je su to­kom iz­bor­nog pro­ce­sa pri­mje­nji­va­li funk­ci­o­ne­ri i ak­ti­vi­sti te par­ti­je. Sva­ka dru­ga od­lu­ka bi pred­sta­vlja­la po­li­tič­ki pri­ti­sak i ne­vi­đe­ni skan­dal. Uosta­lom, pred­stav­ni­ci ko­a­li­ci­je DPS–DS–BS su na­kon gla­sa­nja pot­pi­sa­li za­pi­sni­ke na svim bi­rač­kim mje­sti­ma, što ja­sno uka­zu­je ka­kve su na­mje­re u pi­ta­nju. No, u kraj­njem slu­ča­ju, i da do­đe do po­na­vlja­nja gla­sa­nja na ne­kom od bi­rač­kih mje­sta, što bi bi­lo, za­i­sta, ap­surd­no, to ni u kom slu­ča­ju ne mo­že da pro­mi­je­ni tre­nut­no sta­nje – na­gla­sio je Šće­kić.
Na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Be­ra­na­ma, na 56 bi­rač­kih mje­sta bi­ra­lo se 35 od­bor­ni­ka za lo­kal­ni par­la­ment. Pr­vi pre­li­mi­nar­ni re­zul­ta­ti uka­zu­ju da je od ukup­no upi­sa­nih 23.681 bi­ra­ča pra­vo gla­sa is­ko­ri­sti­lo njih 17.445, od če­ga 825 pu­tem pi­sma, dok su 234 li­sti­ća bi­la ne­va­že­ća.
Ni­jed­na od de­vet od­bor­nič­kih li­sta ni­je ste­kla uslov da sa­mo­stal­no for­mi­ra lo­kal­nu vlast. Naj­vi­še gla­so­va, 7.871, osvo­ji­la je li­sta „Be­ra­ne po­bje­đu­je – Mi­lo Đu­ka­no­vić – DPS – SD – BS“, što joj je do­ni­je­lo 17 od­bor­nič­kih man­da­ta. Ko­li­ci­ji „Zdra­vo Be­ra­ne” pri­pa­lo je 14 od­bor­nič­kih mje­sta na osno­vu 6.473 osvo­je­na gla­sa, dok su De­mo­kra­te sa 1.822 gla­sa ste­kle pra­vo da ih u lo­kal­nom pra­la­men­tu pred­sta­vlja­ju če­ti­ri od­bor­ni­ka.
Osta­lih šest li­sta su osta­le bez svog pred­stav­ni­ka u SO Be­ra­ne jer ni­jed­na od njih ni­je upje­la da pre­đe po­treb­ni cen­zus od tri od­sto, ko­ji je iz­no­sio oko 520 gla­so­va. Li­sta „SDP – De­mos – dr Ra­do­van Asa­no­vić“ osvo­ji­la je 291 glas, Ne­za­vi­sna li­sta gra­đa­na „Ri­ječ” – Ve­li­mir Ba­to Đu­ri­šić” 270, “Pra­va je URA – dr Dra­gan La­bu­do­vić – Be­ra­ne za sve” 251, „Glas na­ro­da za Be­ra­ne“ 153, Stran­ke prav­de i po­mi­re­nja – „Be­ra­ne za prav­du“ 55 i „Zor­ka Bra­ko­če­vić – Na­pred­no Be­ra­ne” 25.
Iz ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” i De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re su na­kon iz­bo­ra sa­op­šti­li da će sa ukup­no osvo­je­nih 18 od­bor­nič­kih man­da­ta ubr­zo pri­stu­pi­ti for­mi­ra­nju lo­kal­ne vla­sti.
Ana­li­ze uka­zu­ju da bi ko­a­li­ci­ja DPS–SD–BS na­kon even­tu­al­nog po­na­vlja­nja gla­sa­nja na od­re­đe­nim bi­rač­kim mje­sti­ma za ko­nač­nu po­bje­du mo­ra­la da osvo­ji do­dat­nih 330 gla­so­va, pod uslo­vom da osta­li po­li­tič­ki su­bjek­ti za­dr­že po­sto­je­ći broj gla­so­va. D.J.


OIK od­ba­ci­la pri­mjed­be DPS-a

Op­štin­ska iz­bor­na ko­mi­si­ja od­ba­ci­la je si­noć kao neo­sno­va­ne sve pri­go­vo­re ko­a­li­ci­ja „Be­ra­ne po­bje­đu­je – Mi­lo Đu­ka­no­vić – DPS, SD, BS“, u ko­ji­ma su na­ve­li da je za vri­je­me lo­kal­nih iz­bo­ra u Be­ra­na­ma na vi­še bi­rač­kih mje­sta bi­lo od­re­đe­nih ne­re­gu­lar­no­sti.
–Op­štin­ska iz­bor­na ko­mi­si­ja je ve­ći­nom gla­so­va od­ba­ci­la pri­go­vo­re ko­je su pod­ni­je­li pred­stav­ni­ci li­ste „Be­ra­ne po­bje­đu­je – Mi­lo Đu­ka­no­vić – DPS, SD, BS“ – sa­op­štio je pred­sjed­nik OIK-a Vla­do Ob­ra­do­vić.
On je kao pot­pu­no ne­tač­ne od­ba­cio na­vo­de DPS-a da su Ne­ven Go­šo­vić i Mi­li­sav Ćo­rić vr­ši­li bi­lo ka­kav pri­ti­sak na Op­štin­sku iz­bor­nu ko­mi­si­ju.
– Pot­pu­no je ne­tač­no da je iko vr­šio pri­ti­sak na Op­štin­sku iz­bor­nu ko­mi­si­ju po pi­ta­nju pri­go­vo­ra ko­ji se ti­ču re­gu­lar­no­sti iz­bor­nog pro­ce­sa. Ne­ven Go­šo­vić i Mi­li­sav Ćo­rić se ni­je­su ni po­ja­vlji­va­li u pro­sto­ri­ja­ma Op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je – ka­zao je Ob­ra­do­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"