Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-02-11 ANALITIČARI OCJENJUJU DA I SMJENA SAVJETA AGENCIJE ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO POKAZUJE PREVIRANJA U DPS-U
Preko Zorana ratuju s Milicom
Preko Zorana ratuju s Milicom Zlatko Vujović kaže da se za DPS ne može reći da se u ovom trenutku odlikuje velikim stepenom jedinstva, jer se previše struja bori za prevlast
Od­lu­ka Vla­de da smi­je­ni kom­ple­tan Sa­vjet Agen­ci­je za ci­vil­no va­zdu­ho­plov­stvo, u ko­jem je i Zo­ran Đu­ri­šić, su­prug po­ten­ci­jal­nog kan­di­da­ta De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Mi­li­ce Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić, do­kaz je su­ko­ba cen­ta­ra mo­ći u toj stran­ci, ocje­nju­ju ana­li­ti­ča­ri za „Dan”.
Oni is­ti­ču da je još čud­ni­je obra­zlo­že­nje Vla­de da se Zo­ran Đu­ri­šić smje­nju­je zbog ne­sa­vje­snog oba­vlja­nja po­slo­va čla­na Sa­vje­ta, ko­ji je ta­kvim po­na­ša­njem i ra­dom do­veo u pi­ta­nje rad Agen­ci­je. Pred­sjed­nik Sa­vje­ta Ča­slav Ve­šo­vić i čla­no­vi Ma­ri­ja Bla­go­je­vić, mr Pre­drag Mi­tro­vić i Mu­nib Li­či­na zbog to­ga su mo­ra­li da pod­ne­su ostav­ke.
U od­bra­zlo­že­nju, ko­je pot­pi­su­je ge­ne­ral­na se­kre­tar­ka vla­di­ne ko­mi­si­je Na­ta­ša Pe­šić, na­vo­di se da je vla­di­na ko­mi­si­ja za ka­drov­ska i ad­mi­ni­stra­tiv­na pi­ta­nja raz­ri­je­ši­la Sa­vjet na osno­vu Za­ko­na o va­zdu­šnom sa­o­bra­ća­ju. U tom za­ko­nu se na­vo­di da se čla­no­vi i pred­sjed­nik ra­zr­je­ša­va­ju zbog ostav­ke, ako po­slo­ve oba­vlja­ju su­prot­no za­ko­nu, ne­struč­no i ne­sa­vje­sno, od­no­sno ako svo­jim ra­dom i po­na­ša­njem do­vo­de u pi­ta­nje ugled i rad Agen­ci­je.
Vla­da je ime­no­va­la no­vi Sa­vjet Agen­ci­je za ci­vil­no va­zdu­ho­plov­stvo, u kom je pred­sjed­nik Vo­jin Vla­ho­vić, a čla­no­vi Zo­ran Ra­do­njić, Ni­ko­la Ge­gaj, Esad Ša­i­no­vić i Abi­din Mu­sić.
Ana­li­ti­čar Zlat­ko Vu­jo­vić ka­že za „Dan” da ni­je­smo na­vi­kli da Vla­da ra­zr­je­ša­va funk­ci­o­ne­re zbog ne­sa­vje­snog ra­da, pa ova­kvo obra­zlo­že­nje iza­zi­va po­seb­nu pa­žnju.
– Obra­zlo­že­nje za smje­nu Đu­ri­ši­ća je pri­lič­no ne­u­o­bi­ča­je­no sa aspek­ta do­sa­da­šnje prak­se. Sko­ro da se ne mo­že­mo ni sje­ti­ti ka­da je u ne­kom obra­zlo­že­nju ne­ki jav­ni funk­ci­o­ner raz­ri­je­šen jer je bio ne­sa­vje­stan u ra­du. To pri­vla­či pa­žnju, a do­dat­na di­men­zi­ja je i to gle­da­nje kroz pri­zmu da li to ima ne­ke ve­ze sa even­tu­al­nim pro­ce­som iz­bo­ra kan­di­da­ta DPS-a za pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta – ka­zao je Vu­jo­vić.
On is­ti­če da se za DPS sva­ka­ko ne mo­že re­ći da se u ovom tre­nut­ku od­li­ku­je ve­li­kim ste­penom je­din­stva.
– Pre­vi­še je stru­ja u toj par­ti­ji ko­je se bo­re za vlast, a to se uvi­jek de­ša­va ka­da se Mi­lo Đu­ka­no­vić po­vu­če iz iz­vr­šne vla­sti jer sa­mim tim ne­ki ak­te­ri u DPS-u oja­ča­ju pa se tra­ži no­va ras­po­dje­la mo­ći. Ta­ko ne­što se de­ša­va sa­da i ne­ko­li­ko cen­ta­ra mo­ći se bo­ri za ve­ću pre­vlast unu­tar te par­ti­je – re­kao je Vu­jo­vić.
Pre­ma ri­je­či­ma Bo­ži­da­ra Čo­la­ko­vi­ća, ako je pre­ci­zna for­mu­la­ci­ja za ne­pro­du­ža­va­nje an­ga­žma­na u Agen­ci­ji „ne­sa­vje­sno oba­vlja­nje du­žno­sti“, on­da je sa­svim ja­sno da se ta­kva for­mu­la­ci­ja ne ko­ri­sti slu­čaj­no, bez uput­stva s vr­ha.
– Simp­to­ma­ti­čan je sa­mo tre­nu­tak u kom se ta­kvo obra­zlo­že­nje po­ja­vlju­je. Bez na­mje­re da se ula­zi u pro­fe­si­o­nal­ne re­fe­ren­ce go­spo­di­na Đu­ri­ši­ća bez do­volj­no in­for­ma­ci­ja šta se de­ša­va­lo pri­je i to­kom do­no­še­nja ta­kve od­lu­ke, sa po­zna­va­njem pred­vi­dlji­vog do­no­še­nja slič­nih od­lu­ka u par­tij­skoj dr­ža­vi ka­kva je Cr­na Go­ra, mo­že se re­ći da „ne­sa­vje­sno oba­vlja­nje du­žno­sti“ zvu­či kao upo­zo­re­nje naj­pri­je ono­me ko­ga se di­rekt­no ti­če, a po­sred­no i s njim po­ve­za­nim oso­ba­ma – za­klju­čio je Čo­la­ko­vić. M.S.
  • Politika
    Ranije - Politika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"