Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-02-11 OPOZICIJA POPISIVANJE SIGURNIH BIRAČA U GLAVNOM GRADU VIDI KAO POSLEDNJE TRZAJE REŽIMA
DPS-u fali 8.000 glasova
Bošnjak DPS-u fali 8.000 glasova Nijesu ni zaposleni u javnoj upravi više toliko naivni jer vide šta ova nezasita DPS kriminalna banda čini. Dok oni rintaju za bijednu platu, vrhuška i njihovo potomstvo se razmeću milionima – kazala je Branka Bošnjak
De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta (DPS) je svje­sna da gu­bi u Pod­go­ri­ci, pa sto­ga ne ču­di što pri­bje­ga­va­ju sta­rim opro­ba­nim me­to­da­ma ucje­na i za­stra­ši­va­nja gra­đa­na ne bi li se iz­bo­ri­li za još je­dan man­dat, oci­je­ni­li su pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je ko­men­ta­ri­šu­ći od­lu­ku pod­go­rič­kog od­bo­ra DPS-a da naj­ka­sni­je do sre­di­ne fe­bru­a­ra bu­de oba­vlje­na tre­ća pro­cje­na vo­lje bi­ra­ča na te­re­nu. DPS je u Pod­go­ri­ci mak­si­mal­no po­di­gao par­tij­sku in­fra­struk­tu­ru u su­sret lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, ko­ji bi tre­ba­lo da bu­du odr­ža­ni u ma­ju, a ak­tu­el­na je i pro­cje­na po­li­tič­kog ras­po­lo­že­nja za­po­sle­nih u dr­žav­nim i lo­kal­nim or­ga­ni­ma, kao i pred­u­ze­ći­ma.
Po­sla­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Da­ni­lo Ša­ra­no­vić ka­že da je ova­kva „mon­stru­o­znost vla­da­ju­će par­ti­je” naj­bo­lji po­ka­za­telj da su svje­sni da gu­be Pod­go­ri­cu.
– U DPS-u su svje­sni da je 8.000 gla­so­va mi­nu­sa u od­no­su na opo­zi­ci­ju ne­do­sti­žno. Za­bo­ra­vi­la je ta par­ti­ja, ko­ja i na ovaj na­čin se­bi pri­ši­va na­di­mak oko­sni­ce dik­ta­tu­re, da Pod­go­ri­čan­ke i Pod­go­ri­ča­ni svoj po­nos i pr­kos, ko­ji de­ce­ni­ja­ma no­se u se­bi i ne­ri­jet­ko is­po­lja­va­ju pre­zi­rom pre­ma „še­fu” i nje­go­vom dru­štvu, ne pro­da­ju. Pod­go­ri­ča­ni će ih pod­sje­ti­ti ko­li­ko ih vo­le pr­vom na­red­nom pri­li­kom, sa­mo ovog pu­ta sa to­li­kom raz­li­kom da će DPS-u bi­ti uza­lud ku­po­vi­na od­bor­ni­ka, če­mu su pri­bje­ga­va­li na­kon ne­ko­li­ko po­sled­njih iz­bor­nih ci­klu­sa – ka­zao je Ša­ra­no­vić za „Dan”.
On je po­zvao tu­ži­la­štvo i nad­le­žne or­ga­ne da se uklju­če u spre­ča­va­nje ak­tiv­no­sti DPS-a po dr­žav­nim or­ga­ni­ma i pred­u­ze­ći­ma, „za ko­je se već uve­li­ko go­vor­ka da su u to­ku, a ko­je ima­ju sve ele­men­te bi­ća ne­ko­li­ko kri­vič­nih dje­la”.
Po­sla­nik De­mo­krat­skog fron­ta (DF) Bran­ka Bo­šnjak re­kla je za „Dan” da je DPS u ve­li­koj pa­ni­ci i na iz­di­sa­ju. Za­to, sma­tra Bo­šnjak, opo­zi­ci­ja tre­ba mu­dro i hlad­ne gla­ve, is­klju­či­vo da­ju­ći pri­o­ri­tet jav­nom in­te­re­su, da kre­ne u na­red­nu run­du iz­bo­ra.
– Iz­bo­ri u Be­ra­na­ma su do­dat­no oša­mu­ti­li DPS i otud ogrom­na pa­ni­ka šta sa Pod­go­ri­com, ko­ja je uvi­jek bi­la opo­zi­ci­o­na i ko­jom su is­klju­či­vo po­li­tič­kom ko­rup­ci­jom vla­da­li na­kon ne­ko­li­ko zad­njih iz­bo­ra. Sad je raz­li­ka to­li­ka da im ni ra­zni gu­be­ri­ni­ći, bo­go­je­vi­ći i nji­ma slič­ni ne mo­gu po­mo­ći. Ta­ko us­pa­ni­če­ni kre­ću da pri­ti­ska­ju za­po­sle­ne u jav­noj upra­vi, a njih ni­je ma­li broj – ka­za­la je Bo­šnjak.
Ona sma­tra da se DPS-u to la­ko mo­že vra­ti­ti kao bu­me­rang jer ni­su svi na pro­da­ju i ni­je sve la­ko za­stra­ši­ti.
– Za­to oče­ku­jem da će po­če­ti da is­pli­va­va­ju do­ka­zi o svim mal­ver­za­ci­ja­ma i pri­ti­sci­ma ko­ji­ma je DPS sklon. Go­to­vo sve nji­ho­ve „fo­re“ su pro­va­lje­ne, a ima­će­mo bud­no oko da nji­ho­va ne­po­čin­stva is­pra­ti­mo. Ni­je­su ni za­po­sle­ni u jav­noj upra­vi vi­še to­li­ko na­iv­ni, jer vi­de šta ova ne­za­si­ta DPS kri­mi­nal­na ban­da či­ni. Dok oni rin­ta­ju za bi­jed­nu pla­tu, dr­žav­na vr­hu­ška i nji­ho­vo po­tom­stvo raz­me­ću se mi­li­o­ni­ma. Ne­će ni oni svo­joj dje­ci da to osta­ve u na­sled­stvo. I kod njih se ja­vlja bunt. Ovo so­ci­jal­no ra­slo­ja­va­nje će sku­po ko­šta­ti DPS, a Pod­go­ri­ca je sprem­na da im ba­ci ru­ka­vi­cu di­rekt­no u li­ce – is­ta­kla je Bo­šnjak.
Se­kre­tar Gra­đan­skog po­kre­ta URA Mi­le­ta Ra­do­va­nić sma­tra da iz­vje­sna po­bje­da opo­zi­ci­je u Pod­go­ri­ci pred­sta­vlja uver­ti­ru u ko­nač­no raz­vla­šći­va­nje DPS-a, „če­ga su oni svje­sni i če­ga se bo­je”. On ka­že da po­pi­si­va­nje bi­ra­ča od stra­ne DPS ne ču­di jer „oni go­di­na­ma op­sta­ju na vla­sti pri­ti­skom i ucje­na­ma”.
– DPS je u Pod­go­ri­ci u ve­li­kom za­o­stat­ku u od­no­su na opo­zi­ci­ju, zbog če­ga na sve mo­gu­će na­či­ne po­ku­ša­va­ju da tu raz­li­ku anu­li­ra­ju. Upra­vo zbog to­ga, iz­bo­ri u glav­nom gra­du ni­su ras­pi­sa­ni kad i pred­sjed­nič­ki, iako su po­sto­ja­li svi lo­gič­ni, po­li­tič­ki i fi­nan­sij­ski raz­lo­zi za ta­ko ne­što. DPS po­ku­ša­va da ci­je­lu par­tij­sku in­fra­struk­tu­ru usmje­ri na iz­bo­re u Pod­go­ri­ci zbog ve­li­kog za­o­stat­ka za opo­zi­ci­jom, ali i zbog či­nje­ni­ce da se njihovim porazom na tim iz­bo­rima stva­ra­ju pred­u­slo­vi za van­red­ne par­la­men­tar­ne iz­bo­re. Za­to će DPS kon­stant­no po­ku­ša­va­ti da svo­jim do­bro opro­ba­nim me­to­da­ma pri­ti­ska bi­ra­če, ucje­nju­je i ku­pu­je gla­so­ve. Pod­go­ri­ca je nji­ma iz­u­zet­no va­žna, po­go­to­vo na­kon po­ra­za u Be­ra­na­ma, gdje su ulo­ži­li ogrom­na sred­stva i trud, ali ni­su uze­li vlast –ka­zao je Ra­do­va­nić i do­dao da će iz­bor­ni dan u Pod­go­ri­ci bi­ti ve­o­ma te­žak jer će DPS na raz­ne na­či­ne po­ku­ša­ti da uti­če na slo­bod­nu iz­bor­nu vo­lju gra­đa­na. M.S.


Opo­zi­ci­ja pri­ča sta­ru pri­ču

Po­sla­nik DPS-a Pre­drag Se­ku­lić od­ba­cu­je na­vo­de da nje­go­va par­ti­ja zlo­u­po­tre­blja­va lo­kal­ne sa­mo­u­po­ra­ve ili dr­žav­ne re­sur­se uoči bi­lo ko­jih iz­bo­ra, pa i onih u Pod­go­ri­ci.
– Raz­ne op­tu­žbe su uobi­ča­je­na pri­ča ko­le­ga iz opo­zi­ci­je, ko­ji su već sa­da svje­sni da će u Pod­go­ri­ci do­ži­vje­ti po­raz, kao i u ve­ći­ni op­šti­na u ko­ji­ma će iza­ći. To je već pre­po­zna­tlji­va ma­tri­ca kod na­ših ko­le­ga iz opo­zi­ci­je – na­veo je Se­ku­lić.


Na­sta­vak „Snim­ka”

Ša­ra­no­vić ka­že da pro­cje­nu po­li­tič­kog ras­po­lo­že­nja za­po­sle­nih u dr­žav­nim or­ga­ni­ma od stra­ne pod­go­rič­kog DPS-a mo­že­mo po­sma­tra­ti kao oče­ki­va­ni na­sta­vak afe­re „Sni­mak“.
– Bi­lo bi za­ni­mlji­vo da vi­di­mo da li su na spi­sko­vi­ma či­ja je for­ma po­zna­ta, a ko­ji su u ne­kim op­šti­na­ma pro­cu­ri­li u jav­nost pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, do­da­li ne­ke no­ve ru­bri­ke. Da ni­su, mo­žda, di­rek­to­ri dr­žav­nih or­ga­na i pred­u­ze­ća, uz plu­se­ve i mi­nu­se, po­če­li da ko­ri­ste i tro­u­glo­ve i kva­dra­ti­će ili flo­ma­ste­re raz­li­či­tih bo­ja? Ko vr­ši ne­ve­de­nu pro­cje­nu? Na ko­ji na­čin? Grup­no ili po­je­di­nač­no? Da li, mo­žda, sa­da tra­že od za­po­sle­nih i ana­li­zu krv­ne sli­ke, da pro­vje­re i ge­net­sku pre­di­spo­zi­ci­ju za­po­sle­nih, pa ako mu je ne­ko u po­ro­di­ci opo­zi­ci­o­nar da ga od­mah sta­ve u ru­bri­ku sum­nji­vih, na ko­je je po­treb­no iz­vr­ši­ti do­dat­ni pri­ti­sak ucje­na­ma, pri­jet­nja­ma ot­ka­zom, obe­ća­nji­ma ili ku­po­vi­nom – re­kao je Ša­ra­no­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"