Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA PONIŠTILA GLASANJE NA DVA BIRAČKA MJESTA U ULCINJU
Opoziciji šansa za novi mandat
Novo glasanje u Ulcinju Opoziciji šansa za novi mandat Biće ponovljeni izbori na glasačkim mjestima 13 (Darza) i 34 (Javno komunalno preduzeće), a na tim biračkim mjestima upisana su ukupno 1.243 glasača
Dr­žav­na iz­bor­na ko­mi­si­ja (DIK) od­lu­či­la je ju­če da pri­hva­ti pri­go­vo­re De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re u ve­zi sa ne­dav­no odr­ža­nim iz­bo­ri­ma u Ul­ci­nju, što zna­či da će gla­sa­nje na ne­kim bi­rač­kim mje­sti­ma u toj op­šti­ni bi­ti po­no­vlje­no. Iz­bo­ri ćr bi­ti po­no­vlje­ni na gla­sač­kim mje­sti­ma 13 (Dar­za) i 34 (Jav­no ko­mu­nal­no pred­u­ze­će). Na tim bi­rač­kim mje­sti­ma upi­sa­na su 1.243 gla­sa­ča, od ko­jih su na iz­bo­ri­ma 4. fe­bru­a­ra gla­sa­la 704. Za man­dat gla­so­vi ne­do­sta­ju pre­vas­hod­no SDP-u i De­mo­kra­ta­ma i ni­je ne­mo­gu­će da na­do­mje­ste taj ne­do­sta­tak.
U pri­go­vo­ru De­mo­kra­ta ko­ji se od­no­si na po­vre­de pra­vi­la iz­bor­nog po­stup­ka i po­vre­de bi­rač­kog pra­va na bi­rač­kom mje­stu broj 13 „Dar­za” na­vo­di se da je za­pi­snič­ki kon­sta­to­va­no ne­ko­li­ko ne­pra­vil­no­sti. Ka­ko se na­vo­di, u za­pi­sni­ku o ra­du bi­rač­kog od­bo­ra na bi­rač­kom mje­stu broj 13, bi­rač­ki od­bor je na­veo da su 182 bi­ra­ča gla­sa­la na bi­rač­kom mje­stu, a da je osam bi­ra­ča gla­sa­lo pu­tem pi­sma, i da je ukup­no gla­sa­lo 190 bi­ra­ča.
– U iz­bo­r­nom ma­te­ri­ja­lu sa bi­rač­kog mje­sta broj 13 na­la­zi se osam za­htje­va bi­ra­ča za gla­sa­nje pu­tem pi­sma. Bi­rač­ki od­bor je iz­vr­šio elek­tron­sku iden­ti­fi­ka­ci­ju bi­ra­ča ko­ji su pod­ni­je­li za­htjev za gla­sa­nje pu­tem pi­sma van bi­rač­kog mje­sta i utvr­dio da svih osma bi­ra­ča is­pu­nja­va uslo­ve za gla­sa­nje pu­tem pi­sma. U iz­bor­nom ma­te­ri­ja­lu na­la­zi se iz­vod iz bi­rač­kog spi­ska za bi­rač­ko mje­sto broj 13 za gla­sa­nje pu­tem pi­sma, a u iz­vo­du ni­je za­o­kru­žen ni­je­dan red­ni broj is­pred ime­na bi­ra­ča i taj iz­vod ne sa­dr­ži ni­je­dan pot­pis bi­ra­ča ko­jim bi­rač po­tvr­đu­je pri­jem gla­sač­kog li­sti­ća – na­ve­de­no je u pri­go­vo­ru.
Ka­ko se da­lje uka­zu­je, na na­ve­de­ni na­čin ne­sum­nji­vo je utvr­đe­no da se u gla­sač­koj ku­ti­ji na bi­rač­kom mje­stu 13 na­la­zi­lo osam gla­sač­kih li­sti­ća vi­še od bro­ja bi­ra­ča ko­ji su pre­ma odštmpa­nim iz­vo­di­ma iz bi­rač­kog spi­ska gla­sa­li na tom bi­rač­kom mje­stu.
– Ka­ko je pro­pi­sa­no čla­nom 89 stav 9 Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka, ako se utvr­di da je broj gla­sač­kih li­sti­ća u gla­sač­koj ku­ti­ji ve­ći od bro­ja bi­ra­ča ko­ji su iden­ti­fi­ko­va­ni u iz­vo­du iz bi­rač­kog spi­ska da su gla­sa­li, ili ako se utvr­di da je broj gla­sač­kih li­sti­ća u gla­sač­koj ku­ti­ji ve­ći od bro­ja kon­trol­nih ku­po­na, bi­rač­ki od­bor se ras­pu­šta i ime­nu­je se no­vi, a gla­sa­nje na tom bi­rač­kom mje­stu se po­na­vlja – pi­še, iz­me­đu osta­log, u pri­go­vo­ru De­mo­kra­ta.
Iz te stran­ke su pod­sje­ti­li da je Ustav­ni sud Cr­ne Go­re u isto­vjet­noj prav­noj stva­ri do­nio od­lu­ku ko­jom je usvo­je­na žal­ba De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re i po­ni­šten iz­bor­ni po­stu­pak na bi­rač­kom mje­stu broj osam Sa­vin Bor u op­šti­ni Pet­nji­ca i na­lo­že­no po­na­vlja­nje tog po­stup­ka.
U dru­gom pri­go­vo­ru De­mo­kra­te su na­ve­le da je uvi­dom u iz­bor­ni ma­te­ri­jal sa bi­rač­kog mje­sta broj 34 „Jav­no ko­mu­nal­no pred­u­ze­će’’ uoče­no da je 499 bi­ra­ča gla­sa­lo na bi­rač­kom mje­stu, a da je 15 bi­ra­ča gla­sa­lo pu­tem pi­sma, i da je ukup­no gla­sa­lo 514 bi­ra­ča.
– U iz­bor­nom ma­te­ri­ja­lu na­la­zi se iz­vod iz bi­rač­kog spi­ska za bi­rač­ko mje­sto broj 34 „Jav­no ko­mu­nal­no pred­u­ze­će’’ za gla­sa­nje pu­tem pi­sma u ko­me ni­je za­o­kru­žen ni­je­dan red­ni broj is­pred ime­na bi­ra­ča i taj iz­vod ne sa­dr­ži ni­je­dan pot­pis bi­ra­ča ko­jim bi­rač po­tvr­đu­je pri­jem gla­sač­kog li­sti­ća –uka­za­le su De­mo­kra­te u pri­go­vo­ru.
Oni su i u ovom pri­go­vo­ru pod­sje­ti­li da za­kon pro­pi­su­je da se gla­sa­nje na bi­rač­kom mje­stu po­na­vlja ako se utvr­di da je broj gla­sač­kih li­sti­ća u gla­sač­koj ku­ti­ji ve­ći od bro­ja kon­trol­nih ku­po­na, ili uko­li­ko se utvr­di po­sto­ja­nje dva ili vi­še kon­trol­nih ku­po­na sa istim se­rij­skim bro­jem ili se­rij­skim bro­jem ko­ji ne pri­pa­da tom bi­rač­kom mje­stu.
M.V.


Od­lu­ka o Be­ra­na­ma da­nas, Jo­ko­vić pi­sao OEBS-u

DPS, u sa­rad­nji sa Dr­žav­nom iz­bor­nom ko­mi­si­jom, pri­pre­ma prav­no na­si­lje nad slo­bod­no iz­ra­že­nom vo­ljom gra­đa­na Be­ra­na, oci­je­nio je čel­nik SNP-a Vla­di­mir Jo­ko­vić. On je upu­tio pi­smo Mi­si­ji OEBS-a u Cr­noj Go­ri, u ko­jem ih oba­vje­šta­va da even­tu­al­ni po­ku­šaj pre­kra­ja­nja iz­bor­ne vo­lje u Be­ra­na­ma od stra­ne DIK-a, ko­ja će za­sje­da­ti da­nas, ne bi do­pri­nio sta­bi­li­za­ci­ji po­li­tič­kih od­no­sa ni u tom gra­du ni u Cr­noj Go­ri.
– Iz­bor­na utak­mi­ca je za­vr­še­na, i ko­a­li­ci­ja „Zdra­vo Be­ra­ne” i De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra ima­ju ukup­no 18 man­da­ta i pre­ko 400 gla­so­va vi­še u od­no­su na ko­a­li­ci­ju ko­ju pred­vo­di DPS – uka­zao je Jo­ko­vić. Ka­ko tvr­di, svi čla­no­vi bi­rač­kih od­bo­ra su pot­pi­sa­li za­pi­sni­ke iz ko­jih se ja­sno vi­di da ne­pra­vil­no­sti ni­je bi­lo, a OIK Be­ra­ne ta­ko­đe je da­la svo­je po­zi­tiv­no mi­šlje­nje.
– Pred­stav­ni­ci svih iz­bor­nih li­sta ko­je su uče­stvo­va­le na be­ran­skim iz­bo­ri­ma, a ko­ji su bi­li na bi­rač­kim mje­sti­ma, svo­jim pot­pi­si­ma ja­sno su po­tvr­di­li da je gla­sa­nje pro­te­klo bez ika­kvih manj­ka­vo­sti – is­ta­kao je Jo­ko­vić.
Za­to, ka­ko je do­dao, u SNP-u oče­ku­ju da i osta­li zva­nič­ni or­ga­ni, pr­ven­stve­no DIK, do­ne­su va­lja­nu, a ne po­li­tič­ku od­lu­ku. Ka­ko je ka­zao, s ob­zi­rom na to da je vi­še ne­go ja­sno da ne po­sto­ji ni­je­dan raz­log za po­ni­šte­nje re­zul­ta­ta gla­sa­nja i po­na­vlja­nje iz­bo­ra na tri bi­rač­ka mje­sta u Be­ra­na­ma, su­prot­no po­na­ša­nje bi pred­sta­vlja­lo obe­smi­šlja­va­nje iz­bor­nih pro­ce­sa i vo­lje gra­đa­na.
Jo­ko­vić je uka­zao da je sa­stav DIK-a ta­kav da se u nje­mu na­la­ze i is­tak­nu­ti ka­dro­vi vla­da­ju­ćih par­ti­ja, što na­vo­di na sum­nju da se mo­že po­ga­zi­ti za­kon za­rad in­te­re­sa par­ti­ja ko­jima pri­pa­da­ju.
– Još jed­nom upo­zo­ra­va­mo da bi vje­štač­ko pre­kra­ja­nje iz­bor­ne vo­lje gra­đa­na Be­ra­na mo­glo iza­zva­ti ne­sta­bil­nost u Be­ra­na­ma i u Cr­noj Go­ri, a to ne bi eli­mi­ni­sa­lo već po­sto­je­će ten­zi­je u Cr­noj Go­ri – na­gla­sio je li­der SNP-a.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"