Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PREDSJEDNIK UJEDINJENE CRNE GORE GORAN DANILOVIĆ ZA „DAN” O PREGOVORIMA O PREDSJEDNIČKOM KANDIDATU
Žmurka je za djecu
Danilović Žmurka je za djecu Ujedinjena Crna Gora traži da razgovaramo, više ljudi više zna, a ne da nam umjesto ličnosti i čovjeka u punom smislu te riječi, ispostavljaju šamanski ritual, konspiraciju i magijsko nagađanje – kazao je Danilović
Uje­di­nje­nu Cr­nu Go­ru (UCG) ne in­te­re­su­je sa­mo pro­mje­na jed­nog čo­vje­ka na po­zi­ci­ji pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re – mo­ra­mo u sve­mu bi­ti dru­ga­či­ji od DPS-a, sa­op­štio je u in­ter­vjuu za „Dan” pred­sjed­nik te stran­ke Go­ran Da­ni­lo­vić.
●Opo­zi­ci­ja je po­če­la pre­go­vo­re oko ne­stra­nač­kog kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re. Je­ste li za­do­volj­ni do­sa­da­šnjim to­kom pre­go­vo­ra?
– Da sam znao ka­ko će se pred­la­ga­ti kan­di­da­ti – ne­stra­nač­ke lič­no­sti u ime opo­zi­ci­je, ni­ka­da i ni­šta na tu te­mu ne bih pro­go­vo­rio. Du­že od bi­lo ko­ga dru­go­ga u opo­zi­ci­ji in­si­sti­ram i mo­lim da se slo­ži­mo oko ne­stra­nač­ke lič­no­sti. I UCG na to­me in­si­sti­ra od osni­va­nja. Ni­je mi ja­sno da no­ću, ni­ko da ne ču­je i ne zna, ku­rir­ski i ge­ril­ski pred­la­že­mo da­mu ili go­spo­di­na ko­ji tre­ba da do­bi­je na­šu po­dr­šku!? Ne vje­ru­jem da se ta­ko bi­ra je­dan ili jed­na u ime svih.
●Vi ste odav­no tra­ži­li kan­di­dat­ki­nju ili kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka i go­vo­ri­li da će UCG pri­hva­ti­ti sva­ko­ga oko ko­ga se do­go­vo­re naj­ve­ći u opo­zi­ci­ji?
– I sa­da to po­na­vljam. Da. Mo­li­li smo do ju­če DF i De­mo­kra­te da se do­go­vo­re. De­mo­kra­te su se iz­ma­kle i sa­op­šti­le da če­ka­ju do­go­vor ci­je­le opo­zi­ci­je. Ma­kar bi­lo i pod pri­ti­skom, to je bi­lo po­šte­no. Ali, ne do­go­va­ra se ova­ko. Po­na­vljam i sa­da: ako se do­go­vo­re naj­ve­ći, ne mo­ra­ju nas pi­ta­ti za po­dr­šku – po­dr­ža­će­mo. Ipak, ovo ni­je do­go­vor naj­ve­ćih. Ko­li­ko za­sad ima­mo kan­di­da­ta? Je li mno­go tra­ži­ti da nam se jav­no ob­ja­sni ko pre­go­va­ra – ko­ji li­de­ri i sa ko­jim li­de­ri­ma? Ka­da mi­sle da nas osta­le upo­zna­ju sa kan­di­da­tom? Ho­će­mo li do­bi­ti pri­li­ku da po­raz­go­va­ra­mo s njom, ili njim, pri­je ne­go što bu­de pro­gla­šena za „na­šeg kan­di­da­ta”? Ili tre­ba sa­mo da klek­ne­mo i po­mo­li­mo se pri­je ne­go što nas mi­ro­po­ma­že?
Pred­la­že­mo ne­stra­nač­ku lič­nost za pred­sjed­ni­ka – za spas Cr­ne Go­re, a ne „osmog put­ni­ka”. Zar ni­je pri­rod­no da sjed­ne­mo svi, a ne sa­mo „oda­bra­ni”, i do­go­vo­ri­mo se? Uje­di­nje­na Cr­na Go­ra tra­ži da raz­go­va­ra­mo, vi­še lju­di vi­še zna, a ne da nam, umje­sto lič­no­sti i čo­vje­ka u pu­nom smi­slu te ri­je­či, is­po­sta­vlja­ju ša­man­ski ri­tu­al, kon­spi­ra­ci­ju i ma­gij­sko na­ga­đa­nje.
●Pa da li vi uče­stvu­je­te, ma­kar po­sred­no, u do­go­vo­ru oko opo­zi­ci­o­nog kan­di­da­ta ili kan­di­dat­ki­nje? Da li vas ne­ko od ko­le­ga iz opo­zi­ci­je in­for­mi­še o tom pro­ce­su?
– Ap­so­lut­no ne. Či­ta­mo, kao i svi dru­gi, ka­ko raz­go­vo­ri te­ku i ka­ko je do­go­vor na po­mo­lu. Ipak, či­ta­mo i da je naj­ja­či opo­zi­ci­o­ni su­bjekt pred­lo­žio dva kan­di­da­ta, a da je ma­nji­ma pri­hva­tljiv sa­mo je­dan. Či­ta­mo da su se pro­bu­di­li „spa­va­či” i da sre­ću kva­re. Či­ta­mo da će bi­ti mo­žda dva kan­di­da­ta ako se ne do­go­vo­ri­mo oko jed­no­ga. Pi­tam, u ime UCG, ko? Ko tre­ba da se do­go­vo­ri? Evo ne mo­ra­mo čak ni da zna­mo ko su kan­di­da­ti, ali tra­ži­mo da nam ne­ko sa­op­šti ko su pre­go­va­ra­či. Ko su „maj­sto­ri” do­go­va­ra­nja? Ne tra­ži­mo nji­ho­va ime­na da bi­smo ih ra­za­pi­nja­li, ne­go da spre­mi­mo me­da­lje za trud.
●U Va­šem od­go­vo­ru ima i sar­ka­zma, ali je pi­ta­nje da li i lič­no osje­ća­te od­go­vor­nost za uspjeh ili ne­u­spjeh pre­go­vo­ra?
– Ima, na­rav­no. Sar­ka­zam je oruž­je re­al­nih i po­sve­će­nih lju­di. Osje­ćam ogrom­nu od­go­vor­nost. Mno­go ve­ću ne­go što je mo­ja sna­ga i sna­ga Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re. Tra­ži­li smo sa­sta­nak opo­zi­ci­je, ko­nač­no, a do­bi­li taj­ne pre­go­vo­re. Pr­vi smo re­kli da bi bi­lo div­no da bu­de da­ma kan­di­dat­ki­nja za pred­sjed­ni­ka, ali vo­lje­li bi­smo da je taj­ni pre­go­va­ra­či ne kri­ju od nas. Ne­ma­mo uro­klji­ve oči, že­li­mo do­bro Cr­noj Go­ri, že­li­mo da po­dr­ži­mo po­bje­du, da raz­go­va­ra­mo, po­tom sa lju­di­ma i ubje­đu­je­mo ih u ime opo­zi­ci­o­nog po­bjed­ni­ka. U na­še ime, a ima nas vi­še ne­go po­je­di­nih ko­ji su uobra­zi­li da od njih za­vi­si sud­bi­na Cr­ne Go­re, ni­ko ne­ma pra­vo da snis­ho­di i mo­li bi­lo ko­ga da pri­hva­ti kan­di­da­tu­ru za pred­sjed­ni­ka. Zbog stra­da­lih i po­šte­nih lju­di, to je oba­ve­za, a ne žr­tva. Da­ma, ili go­spo­din, ko­ja za­slu­ži tu čast mo­ra bi­ti bo­lja od nas, mo­ra vje­ro­va­ti u ap­so­lut­nu rav­no­prav­nost gra­đa­na i na­ro­da ko­ji ov­dje ži­ve. Mo­ra zna­ti za prav­du, mo­ra se bo­ri­ti pro­tiv svih ob­li­ka dis­kri­mi­na­ci­je, tra­ži­ti bo­ga­ti­je i po­šte­ni­je dru­štvo, po­što­va­ti raz­li­ke, sve je­zi­ke i pi­sma na ko­ji­ma ko­mu­ni­ci­ra­mo, vje­ru­ju­će i ne­vje­ru­ju­će lju­de. Mo­žda, me­đu­tim, ima „pa­met­nih” ko­ji vje­ru­ju da mo­že i ova­ko – da nam po DPS si­ste­mu po­ša­lju pred­log u za­tvo­re­noj ko­ver­ti. U re­du! Ipak, svi mo­ra­ju zna­ti da se ne igra­mo dje­či­jih iga­ra skri­va­nja ni­ti žmur­ke. Mi ho­će­mo dru­ga­či­ju, a ne istu Cr­nu Go­ru. UCG ne in­te­re­su­je sa­mo pro­mje­na jed­nog čo­vje­ka na po­zi­ci­ji pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re – mo­ra­mo u sve­mu bi­ti dru­ga­či­ji od DPS-a.
●Ipak, re­kli ste da pri­hva­ta­te do­go­vor naj­ve­ćih?
– Je­smo. Ali, kao stran­ka ko­ja ima dva po­sla­ni­ka pi­ta­mo: ko su sa­da ti naj­ve­ći? Tre­ba li i u pre­go­vo­ri­ma sa po­ten­ci­jal­nim za­jed­nič­kim kan­di­da­tom ne­što sit­no stra­nač­ki ši­ća­ri­ti? Mi ho­će­mo kan­di­da­ta u ime ci­je­le opo­zi­ci­je, a ne nje­nih dje­lo­va i dje­li­ća. Tre­ba li to da bu­de naš kan­di­dat ili kan­di­dat di­je­la od di­je­la opo­zi­ci­je? Tre­ba li mi da po­dr­ži­mo na­šeg ili tu­đeg kan­di­da­ta? O če­mu se ov­dje ra­di? Ima­mo str­plje­nja i na­da­mo se od­go­vo­ri­ma.
M.VE­ŠO­VIĆ


Po­dr­ška za­jed­nič­kom na­po­ru, a ne pri­vat­nom hi­ru

●Ka­kva je Va­ša po­ru­ka ko­le­ga­ma ko­je pre­go­va­ra­ju u okvi­ru opo­zi­ci­je oko za­jed­nič­kog kan­di­da­ta?
– Bi­lo bi li­je­po da do­đu kod nas ili da do­đe­mo mi kod njih – da se upo­zna­mo. Uje­di­nje­na Cr­na Go­ra po­dr­ža­će do­bru kan­di­dat­ki­nju ili kan­di­da­ta i do­pri­ni­je­ti po­bje­di ko­li­ko mo­že i umi­je. Po­dr­ža­će­mo za­jed­nič­ki iz­bor, ali ne i pri­vat­ni po­li­tič­ki hir onih ko­ji su po­li­tič­ki sla­bi­ji od nas. Ne ucje­nju­je­mo, ali ni nas ni­ko ne­će ucje­nji­va­ti. Ni po ko­ju ci­je­nu. Ljud­sko do­sto­jan­stvo je mje­ra lju­di­ma, pa i čo­vječ­nim po­li­ti­ča­ri­ma, valj­da!? Na naš ra­čun se ni­ko ne­će ša­li­ti. Mo­že­mo i sa­mi da bri­ne­mo o se­bi. Ako je kan­di­dat do­bar, ne krij­te ga od nas – ob­ra­do­va­će­mo se. Ako je loš, ne bri­ni­te, ne­će­mo ga po­dr­ža­ti.
Ako ne­ma za­jed­nič­kog kan­di­da­ta, sa­mo ne­ka se to ka­že. On­da će od­go­vor­nost pre­u­ze­ti li­de­ri stra­na­ka.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"