Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-03-07 DF I DEMOKRATE POZVALI OPOZICIONE KOLEGE NA DOGOVOR
Svi da povuku kandidate
Jovićević Svi da povuku kandidate Čelnici DF-a saopštili da su se dogovorili sa Andrijom Jovićevićem da odustane od kandidature Povlačenje kandidature od Bečića, Tadić Mijović i Jovićevića stvara obavezu svim opozicionim subjektima koji su istakli kandidate da ih povuku i utvrde jedinstvenog predsjedničkog kandidata opozicije, smataju Demokrate
De­mo­krat­ski front i De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra po­zva­li su ju­če opo­zi­ci­o­ne ko­le­ge na do­go­vor oko za­jed­nič­kog pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta za iz­bo­re 15. apri­la, is­ti­ču­ći da oni ko­ji su na­ja­vi­li ili pre­da­li kan­di­da­tu­re tre­ba da ih po­vu­ku. DF je po­tvr­dio da se na iz­bo­ri­ma ne­će kan­di­do­va­ti An­dri­ja Jo­vi­će­vić, te da se opo­zi­ci­ja ne na­la­zi u vre­men­skom škrip­cu, jer ni DPS još ni­je iza­šao sa svo­jim pred­sjed­nič­kim kan­di­da­tom.
Pred­sjed­ni­štvo DF-a sa­op­šti­lo je da je zbog isto­rij­ske va­žno­sti ob­je­di­nja­va­nja opo­zi­ci­je oko ne­stra­nač­ke lič­no­sti po­sti­glo do­go­vor sa An­dri­jom Jo­vi­će­vi­ćem da od­u­sta­ne od kan­di­da­tu­re za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re. Ka­ko tvr­de, na ovaj na­čin još jed­nom su de­mon­stri­ra­li od­go­vor­nost ko­ju da­nas ta­ko­đe tre­ba da po­ka­žu svi re­le­vant­ni opo­zi­ci­o­ni su­bjek­ti, i da lič­ne i par­tij­ske in­te­re­se pod­re­de ve­ći­ni gra­đa­na ko­ji tra­že smje­nu vla­sti, a na­stu­pa­ju­ći pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri pred­sta­vlja­ju pra­vu pri­li­ku za to.
– Jav­no­sti je po­zna­to da DF ni­je pred­la­gao stra­nač­kog kan­di­da­ta, i još od mar­ta 2017. go­di­ne smo ostat­ku opo­zi­ci­je pred­lo­ži­li kan­di­do­va­nje ne­stra­nač­ke lič­no­sti ko­ja mo­že ob­je­di­ni­ti sve opo­zi­ci­o­ne struk­tu­re. Iako smo naj­ja­či opo­zi­ci­o­ni po­li­tič­ki fak­tor, slič­nu ši­ri­nu smo po­ka­za­li i ka­da smo na­kon odr­ža­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2016. go­di­ne obe­ća­li ma­njin­sku po­dr­šku vla­di ko­ju bi for­mi­ra­le ma­njin­ske par­ti­je sa ostat­kom opo­zi­ci­je. Gra­đa­ni su nam to iz­u­zet­no ci­je­ni­li i za­to smo uspje­li da sa­ču­va­mo sna­gu i na­sta­vi­mo sa pred­lo­zi­ma i po­li­ti­kom ko­ja je in­te­re­su svih gra­đa­na Cr­ne Go­re – tvr­de u DF-u.
Ka­ko su po­ru­či­li, „ima­ju­ći u vi­du sve na­bro­ja­ne či­nje­ni­ce i naš do­ka­za­ni opo­zi­ci­o­ni kre­di­bi­li­tet, po­zi­va­mo sve ko­le­ge iz opo­zi­ci­je ko­ji su na­ja­vi­li kan­di­da­tu­re da od­u­sta­nu od tog gu­bit­nič­kog na­u­ma”.
– I da se do­go­vo­ri­mo oko jed­ne ne­stra­nač­ke lič­no­sti ko­ja će bi­ti si­gur­ni po­bjed­nik na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma. Ve­o­ma je va­žno po­ten­ci­ra­ti či­nje­ni­cu da se i u ovom tre­nut­ku opo­zi­ci­ja ne na­la­zi u vre­men­skom škrip­cu, jer ni naš po­li­tič­ki pro­tiv­nik, DPS, još ni­je iza­šao sa svo­jim pred­sjed­nič­kim kan­di­da­tom i oče­ku­je na­šu re­ak­ci­ju – po­ru­ču­ju iz DF-a.
Po­zi­ve da se po­vu­ku kan­di­da­tu­re i opet sjed­ne za sto ju­če ni­je­su ko­men­ta­ri­sa­li iz SDP-a i Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re.
Po­sla­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Bo­ris Bog­da­no­vić ka­zao je za Dan” da ta stran­ka osta­je pri sta­vu da je je­din­stve­ni pred­sjed­nič­ki kan­di­dat par­la­men­tar­ne opo­zi­ci­je na­su­šna po­tre­ba Cr­ne Go­re, te da sva­ki po­li­tič­ki su­bjekt u opo­zi­ci­ja ima oba­ve­zu i do­dat­nu od­go­vor­nost da svo­je usko­stra­nač­ke in­te­re­se pod­re­di op­štem in­te­re­su cje­lo­kup­nog dru­štva.
– De­mo­kra­te sma­tra­ju da je do­bro što su oba kan­di­da­ta bi­la svje­sna či­nje­ni­ce da svo­jim od­u­sta­ja­njem otva­ra­ju pro­stor za me­đu­o­po­zi­ci­o­ni do­go­vor, ko­ji je za­stao u jed­nom tre­nut­ku zbog tvr­do­gla­vog za­stu­pa­nja jed­nog ili dru­gog per­so­nal­nog rje­še­nja. Po­vla­če­nje kan­di­da­tu­re od Alek­se Be­či­ća, Mil­ke Ta­dić Mi­jo­vić i An­dri­je Jo­vi­će­vi­ća stva­ra oba­ve­zu svim opo­zi­ci­o­nim po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma, ko­ji su is­ta­kli svo­je kan­di­da­te da ih po­vu­ku, sjed­nu za sto i utvr­de je­din­stve­nog pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta opo­zi­ci­je. Ni­je­dan od po­li­tič­kih su­bje­ka­ta par­la­men­tar­ne opo­zi­ci­je da svo­jim po­stup­ci­ma, ak­tu­el­nim i even­tu­al­no no­vim kan­di­da­tu­ra­ma ne ko­či i blo­ki­ra do­go­vor – po­ru­čio je Bog­da­no­vić.
Sma­tra da su naj­ve­ći po­li­tič­ki su­bjek­ti po­vu­kli svo­je kan­di­da­te, pa je red da to uči­ne i svi osta­li, jer su se kan­di­da­ti po­vu­kli da bi se opo­zi­ci­ja ob­je­di­ni­la, a ne raz­je­di­ni­la na ma­nje ili ve­će blo­ko­ve.
Od­lu­ka DF-a da od­u­sta­ne od kan­di­da­tu­re Jo­vi­će­vi­ća stvo­ri­la je šan­su da opo­zi­ci­ja iza­be­re ne­stra­nač­kog pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta i ona se ne smi­je pro­pu­sti­ti, po­ru­čio je Dra­gan Haj­du­ko­vić, ko­ji je na­ja­vio kan­di­da­tu­ru za pred­sjed­nič­ke iz­bo­re.
M.V.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"