Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-03-07 FLEŠ
Pep­đo­no­vić na če­lu Ul­ci­nja
Ul­cinj­ski bi­zni­smen, di­rek­tor fir­me Gra­đa ko­merc, Pa­vle Pep­đo­no­vić naj­o­zbilj­ni­ji je kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Ul­cinj. Iz­vo­ri Por­ta­la ana­li­ti­ka ka­žu da bi Pep­đo­no­vić, ko­ji ni­je me­đu vo­de­ćim ak­ti­vi­sti­ma DPS-a, bio kom­pro­mi­sno rje­še­nje ko­je bi vje­ro­vat­no po­dr­ža­li i u Ul­ci­nju ja­ki So­ci­jal­de­mo­kra­te i al­ban­ske par­ti­je.
Pep­đo­no­vić je biv­ši ko­šar­kaš Ul­ci­nja. Na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Ul­ci­nju, odr­ža­nim 4. fe­bru­a­ra, DPS i For­ca su osvo­ji­li po osam man­da­ta. Ko­a­li­ci­ja De­mo­krat­ske par­ti­je, Per­spek­ti­ve i De­mo­krat­skog sa­ve­za u Cr­noj Go­ri, ko­ju pred­vo­di Fat­mir Đe­ka, osvo­ji­la je se­dam od­bor­nič­kih man­da­ta, dok su So­ci­jal­de­mo­kra­te i De­mo­krat­ska uni­ja Al­ba­na­ca (DUA) Meh­me­ta Zen­ke osvo­ji­li po tri od­bor­nič­ka mje­sta. Te iz­bor­ne li­ste mo­gle bi bi­ti po­ten­ci­jal­ni sa­ve­zni­ci DPS-u u for­mi­ra­nju vla­sti u Ul­ci­nju. SDP je, za­hva­lju­ju­ći po­no­vlje­nom gla­sa­nju, do­šao do jed­nog man­da­ta u par­la­men­tu.M.V.

Sti­gla mi­si­ja OEBS-a
Kan­ce­la­ri­ja OEBS-a za de­mo­krat­ske in­sti­tu­ci­je i ljud­ska pra­va (ODI­HR) ozva­ni­či­će da­nas otva­ra­nje mi­si­je za po­sma­tra­nje pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra 15. apri­la 2018. u Cr­noj Go­ri. Ka­ko je na­ja­vlje­no, Ta­na de Zu­lu­e­ta, še­fi­ca po­sma­trač­ke mi­si­je OEBS-a, pred­sta­vi­će me­di­ji­ma ulo­gu mi­si­je i pred­vi­đe­ne ak­tiv­no­sti.
– Po­sma­trač­ka mi­si­ja je po­kre­nu­ta na ini­ci­ja­ti­vu cr­no­gor­skih vla­sti. Po­sma­trač­ka mi­si­ja ODI­HR pla­ni­ra da udru­ži sna­ge sa de­le­ga­ci­jom Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne Sa­vje­ta Evro­pe za po­tre­be iz­bor­nog da­na i za ob­ja­vlji­va­nje pre­li­mi­nar­nih na­la­za i za­klju­ča­ka na dan na­kon iz­bo­ra. Po­sma­trač­ka mi­si­ja ODI­HR i mi­si­ja OEBS-a u Cr­noj Go­ri će odvo­je­no i ne­za­vi­sno oba­vlja­ti ak­tiv­no­sti pod svo­jim man­da­ti­ma – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju.M.V.

Po­bolj­ša­ti za­kon­ske pro­pi­se
Po­treb­na je in­ten­ziv­ni­ja ko­mu­ni­ka­ci­ja iz­me­đu po­sla­ni­ka i pri­vred­ni­ka u ci­lju po­sti­za­nja ve­ćeg kva­li­te­ta za­kon­skih pro­pi­sa i bo­ljeg ži­vot­nog stan­dar­da gra­đa­na, oci­je­nje­no je ju­če na sjed­ni­ci skup­štin­skog Od­bo­ra za evrop­ske in­te­gra­ci­je.Po­red čla­no­va od­bo­ra, na sjed­ni­ci su uče­stvo­va­li Pa­vle D. Ra­do­va­no­vić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar Pri­vred­ne ko­mo­re Cr­ne Go­re, Je­le­na Bur­zan, ge­ne­ral­na di­rek­to­ri­ca za pri­stu­pa­nje EU u Mi­ni­star­stvu evrop­skih po­slo­va, čla­no­vi od­bo­ra udru­že­nja Pri­vred­ne ko­mo­re Cr­ne Go­re, te čla­no­vi Pre­go­va­rač­ke gru­pe za eko­nom­ska po­gla­vlja.

Pred­sta­vlja­ju iz­vje­šta­je

Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja (DRI) pred­sta­vi­će da­nas zbir­ni iz­vje­štaj o re­vi­zi­ji go­di­šnjih fi­nan­sij­skih iz­vje­šta­ja po­li­tič­kih su­bje­ka­ta za 2016. go­di­nu. Ka­ko je na­ja­vlje­no, iz­vje­štaj će pred­sta­vi­ti Ni­ko­la Ko­va­če­vić, član Se­na­ta Dr­žav­ne re­vi­zor­ske in­sti­tu­ci­je, ali i na­čel­ni­ca u sek­to­ru Slav­ka To­mić, sa­mo­stal­na sa­vjet­ni­ca za prav­na pi­ta­nja Sa­nja Ša­ra­no­vić i ru­ko­vo­di­lac Odje­lje­nja za me­đu­na­rod­ne od­no­se Ma­ri­ja Žu­gić. M.V.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"