Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-03-07 TOKOM POSJETE PARLAMENTARNE DELEGACIJE IZ SOFIJE UKAZANO NA VAŽNOST PROŠIRENJA EU Bugarska podržava put u EU
Cr­na Go­ra je sta­bi­li­zi­ra­ju­ći fak­tor u re­gi­o­nu, a nje­no član­stvo u NA­TO ve­li­ki je do­pri­nos u tom po­gle­du, re­kla je šef Od­bo­ra za spolj­ne po­slo­ve par­la­men­ta Bu­gar­ske Dže­ma Gro­zda­no­va.
Ka­ko je sa­op­šte­no, pred­sjed­nik Cr­ne Go­re Fi­lip Vu­ja­no­vić pri­mio je de­le­ga­ci­ju Od­bo­ra za spolj­ne po­slo­ve par­la­men­ta Bu­gar­ske na če­lu sa Gro­zda­no­vom, a šef cr­no­gor­ske dr­ža­ve re­kao je da po­štu­je tra­di­ci­o­nal­no pri­ja­telj­ske od­no­se Cr­ne Go­re i Bu­gar­ske, ko­ji se u kon­ti­nu­i­te­tu po­tvr­đu­ju in­ten­ziv­nim su­sre­ti­ma na dr­žav­nom ni­vou.
Sa­op­štio je za­hval­nost Bu­gar­skoj na iskre­nom za­la­ga­nju na ubr­za­nju pri­stu­pa Evrop­skoj uni­ji dr­ža­va za­pad­nog Bal­ka­na, ko­je je pri­o­ri­tet nje­nog pred­sje­da­va­nja Sa­vje­tom Evrop­ske uni­je.
Na sa­stan­ku sa pred­sjed­ni­kom Skup­šti­ne Iva­nom Bra­jo­vi­ćem Gro­zda­no­va je ka­za­la da Evrop­ska uni­ja ne­ma po­zi­ti­van stav o ne­u­če­šću di­je­la opo­zi­ci­je u ra­du Skup­šti­ne Cr­ne Go­re. Ona je re­kla da oče­ku­je da Cr­na Go­ra bu­de pr­va sle­de­ća čla­ni­ca EU.
– Po­treb­no je da se na­sta­vi sa spro­vo­đe­njem neo­p­hod­nih re­for­mi, o če­mu tre­ba da po­sto­ji unu­tra­šnja sa­gla­snost uz uče­šće naj­ve­ćeg bro­ja iza­bra­nih pred­stav­ni­ka gra­đa­na – na­ve­la je Gro­zda­no­va.
Na­vo­di da sva­ka od dr­ža­va kan­di­da­ta za ula­zak u EU tre­ba da bu­de tre­ti­ra­na po­je­di­nač­no, ka­ko o tre­nut­nom pre­go­va­rač­kom sta­tu­su i do­stig­nu­ći­ma, ta­ko i o re­al­noj in­te­gra­ci­o­noj agen­di.
Iz ka­bi­ne­ta pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta sa­op­šte­no je da Bu­gar­ska, kao ze­mlja za­pad­nog Bal­ka­na i čla­ni­ca EU ra­zu­mi­je zna­čaj evrop­ske per­spek­ti­ve Cr­ne Go­re i re­gi­o­na, što pred­sta­vlja fo­kus tre­nut­nog pred­sje­da­va­nja te ze­mlje Uni­jom.
Pred­sjed­nik Od­bo­ra za me­đu­na­rod­ne od­no­se i ise­lje­ni­ke An­dri­ja Ni­ko­lić i Dže­ma Gro­zda­no­va na sa­stan­ku ju­če sa­gla­si­li su se da je Bu­gar­ska u ovom tre­nut­ku jed­na od naj­zna­čaj­ni­jih po­li­tič­kih adre­sa za Cr­nu Go­ru, ima­ju­ći u vi­du ak­tu­el­no bu­gar­sko pred­sje­da­va­nje Sa­vje­tu Evrop­ske uni­je.
Na­ve­de­no je da je Ni­ko­lić is­ka­zao za­do­volj­stvo in­ten­zi­vi­ra­njem par­la­men­tar­ne sa­rad­nje Cr­ne Go­re i Bu­gar­ske u pro­te­klom pe­ri­o­du i iz­ra­zio za­hval­nost na kon­kret­noj po­dr­šci ko­ju Bu­gar­ska pru­ža na­šoj dr­ža­vi u pro­ce­su evrop­ske in­te­gra­ci­je.M.V.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"