Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika VANJA ĆALOVIĆ MARKOVIĆ KAŽE DA JE SITUACIJA U VEZI SA POTVRĐIVANJEM KANDIDATURA ZA APRILSKE IZBORE DRAMATIČNA
DIK ne provjerava šverc potpisa
Ćalović Marković DIK ne provjerava šverc potpisa Izuzetno je zabrinjavajuće što DIK uopšte ne provjerava autentičnost potpisa – kazala je Ćalović Marković
Dr­žav­na iz­bor­na ko­mi­si­ja (DIK) mo­ra omo­gu­ći­ti gra­đa­ni­ma da pro­vje­re da li je nji­ho­vo ime zlo­u­po­tri­je­blje­no i na­la­zi li se na li­sti pot­pi­sa po­dr­ške bi­lo ko­jem pred­sjed­nič­kom kan­di­da­tu, sma­tra­ju u Mre­ži za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS).
Iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca te ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je Va­nja Ća­lo­vić Mar­ko­vić oci­je­ni­la je da je si­tu­a­ci­ja po pi­ta­nju pri­ku­plja­nja pot­pi­sa po­dr­ške za pred­sjed­nič­ku kan­di­da­tu­ru dra­ma­tič­na.
– Iz­u­zet­no je za­bri­nja­va­ju­će što DIK uop­šte ne pro­vje­ra­va auten­tič­nost pot­pi­sa – ka­za­la je Ća­lo­vić Mar­ko­vić za agen­ci­ju Mi­na.
Ona je pod­sje­ti­la da je MANS i ra­ni­je pred­la­gao da se gra­đa­ni­ma omo­gu­ći ne­ka vr­sta apli­ka­ci­je na saj­tu DIK-a ka­ko bi sva­ko mo­gao da pro­vje­ri da li je nje­gov pot­pis na li­sta­ma onih ko­ji su po­dr­ža­li pred­sjed­ni­če kan­di­da­te.
Pre­ma ri­je­či­ma Ća­lo­vić Mar­ko­vić, i ra­ni­je je bi­lo slu­ča­je­va da gra­đa­ni ni­je­su zna­li da se nji­ho­vi pot­pi­si na­la­ze na tim li­sta­ma, zbog če­ga je bi­lo do­sta op­tu­žbi da se ta do­ku­men­ta­ci­ja fal­si­fi­ku­je.
– Mi­ni­mum ko­ji DIK tre­ba da ura­di je to da omo­gu­ći da sva­ki gra­đa­nin mo­že da pro­vje­ri da li je nje­go­vo ime zlo­u­po­tri­je­blje­no i da ima mo­guć­nost da vi­di da li se na­la­zi na li­sti sa pot­pi­si­ma po­dr­ške bi­lo ko­jem pred­sjed­nič­kom kan­di­da­tu – re­kla je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
U su­prot­nom, ka­ko je do­da­la, iz­bor­ni si­stem po­sta­će to­li­ko po­ro­zan i omo­gu­ća­va­će zlo­u­po­tre­bu dr­žav­nih fon­do­va.
– Sva­ko ko pro­đe pro­ce­du­ru i bu­de pri­hva­ćen kao kan­di­dat ima pra­vo na dio sred­sta­va iz dr­žav­nog bu­dže­ta – uka­za­la je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
Ko­men­ta­ri­šu­ći si­tu­a­ci­ju u DIK-u, ona je oci­je­ni­la da po­sled­nja od­lu­ka ko­ja se od­no­si na Be­ra­ne po­ka­zu­je da se ra­di o par­tij­skoj Ko­mi­si­ji i ti­je­lu ko­je od­lu­ke do­no­si na osno­vu in­struk­ci­ja ko­je do­bi­ja od po­li­tič­kih par­ti­ja, a ne na osno­vu pra­va i za­ko­na.
– Vi­dje­li smo na dje­lu kla­sič­nu sa­mo­vo­lju pred­sjed­ni­ka DIK-a, ko­ja je do­ve­la do to­ga da se ne­ko­li­ko sed­mi­ca na­kon odr­ža­va­nja iz­bo­ra oni po­na­vlja­ju na ne­ko­li­ko bi­rač­kih mje­sta iako su za­ko­nom pro­pi­sa­ni ro­ko­vi za od­lu­či­va­nje iz­u­zet­no krat­ki i odav­no su is­te­kli – kon­sta­to­va­la je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
Ona je upo­zo­ri­la da bi po­na­vlja­nje slič­ne si­tu­a­ci­je na pred­sjed­nič­kim ili lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Pod­go­ri­ci mo­glo da do­ve­de do du­bo­ke po­li­tič­ke kri­ze.
– Za­to što to su­štin­ski zna­či da onaj ko ima ve­ći­nu u DIK-u mo­že da po­na­vlja iz­bo­re na bi­rač­kim mje­sti­ma sve dok ne bu­de za­do­vo­ljan re­zul­ta­tom – upo­zo­ri­la je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
Po­stu­pa­nje DIK-a, ka­ko je do­da­la, ne mo­že se ni na ko­ji na­čin pred­vi­dje­ti, čak ni ka­da su u pi­ta­nju ro­ko­vi u ko­ji­ma bi mo­ra­li da do­ne­su od­lu­ke. Ona je pod­sje­ti­la da su ro­ko­vi za od­lu­či­va­nje kad su u pi­ta­nju pri­ja­ve ve­za­ne za iz­bo­re 24 sa­ta ili mak­si­mal­no 48 sa­ti.
– Mi smo do­šli u si­tu­a­ci­ju vr­lo neo­bič­nog tu­ma­če­nja ko­je je omo­gu­ći­lo DIK-u da od­lu­ku do­ne­se po­sli­je ne­ko­li­ko ne­dje­lja. Ako je ta­kvo tu­ma­če­nje, on­da to zna­či da je ta od­lu­ka mo­gla da bu­de do­ni­je­ta i za go­di­nu, dvi­je ili pet go­di­na –za­klju­či­la je iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca MANS-a.
M.V.


Ni­ko ne­će u par­tij­sku Ko­mi­si­ju

Pre­ma ri­je­či­ma Ća­lo­vić Mar­ko­vić, DIK je i od me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce pre­po­znat kao jed­na po­li­tič­ka struk­tu­ra.
– I to je raz­log zbog ko­jeg NVO, ma­kar one ko­je se ozbilj­ni­je ba­ve iz­bo­ri­ma, od­bi­ja­ju da pred­lo­ži svog kan­di­da­ta za čla­na u Ko­mi­si­ji, da ne bi­smo bi­li u po­zi­ci­ji da sju­tra taj kan­di­dat tre­ba da od­lu­ču­je o ne­če­mu što je sa­mo pi­ta­nje po­li­tič­ke od­lu­ke osta­lih čla­no­va DIK-a, od­no­sno da tre­ba da do­ne­se od­lu­ku ko­ja će bi­ti u ko­rist jed­ne ili dru­ge stra­ne – re­kla je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.


Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"